presentatie - Fontys Toetsconferentie

Report
Beoordelen van praktijkonderzoek
Quinta Kools ([email protected])
lector ‘professionalisering van leraren en lerarenopleiders’
‘Fontys Lerarenopleiding Tilburg
Beoordeling...
 Beoordeling suggereert dat je een beeld
hebt van de ideale situatie
 .. en dat je kunt meten/vaststellen of/in
hoeverre die ideale situatie bereikt is
Wat is de ideale situatie?
• Oftewel: wat is ‘goed’ praktijkonderzoek?
• Antwoord afhankelijk van aan wie je het
vraagt... veel diversiteit in meningen
binnen HBO bij opleiders en lectoren
Twee dimensies volgens Daan
Andriessen (2014)
• ‘Praktijkgerichtheid’ :
– Uitkomsten waarmee praktijk of
praktijkbeoefenaar verder kan
• ‘Methodisch grondig’:
– Resultaten valide?
– Zorgvuldig, transparante verslaglegging
Praktische relevantie
Methodisch grondig
Betrouwbaar
Valide
Zorgvuldig
Transparante verslaglegging
Nuttig
Aansluiten bij vragen
Nieuwe inzichten
Verbeteren
Contextualiseren
Bruikbare kennis
Weten
Generaliseren
Nieuwe kennis
Wat is goed onderzoek?
• Afhankelijk van de functie die het doen van
onderzoek heeft voor de student als
beroepsbeoefenaar
Typering van HBO-beroepshandelingen
advies
ontwerp
eindproduct
handeling
onderzoek
Mogelijke
oplossing of
plan
Verbeelding
van
eindproduct
Fysieke of
digitale
uitwerking
van ontwerp
Professioneel
gedrag naar
client/publiek
Antwoorden
en conclusies
Vrije tijds
management
Bouwkunde
Web-design
Leraar
Laborant
logistiek
podoloog
Verpleegkundige
analist
mileukunde
logopedie
Uit: beoordelen is mensenwerk
7
Gegeven de functie,
• Welke methodische grondigheid
verwachten we?
• Welke praktische bruikbaarheid
verwachten we?
• Opdracht 1:
waar in het assenstelsel zit het ‘goede’
onderzoek voor jouw opleiding?
9
Opdracht 2: beargumenteer je keuze
• Criteria voor methodische grondigheid
• Criteria voor praktische bruikbaarheid
• Eerst individueel
• Daarna uitwisselen in groepje 3-4
Van goed onderzoek naar een
beoordeling van de student
- Wat beoordeel je? welke leerdoelen?
A. Het onderzoeksproces, de methodische
juistheid van de stappen die de student
heeft gezet?
B. De uitkomst van het onderzoek, de
opbrengst?
C. De ‘groei’ van de student in het uitvoeren
van onderzoek?
Wat beoordeel je (2)
• Hoe kan de student laten zien dat hij/zij
goed onderzoek heeft gedaan?
• Welke bewijzen vraag je van de student
en wat kan je daaraan afmeten?
Bewijs/activiteit
van de student
wat kan je eraan zien
Observatie
- Bekwaamheid in (deel)vaardigheden
Verslag over het
onderzoek
-
Interview
/assessment
presentatie
????
- Zie verslag maar dan mondeling
Stappen uit het onderzoek (MG)
Uitkomst van het onderzoek (PR)
Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
Persoonlijke leeropbrengst voor student
- zie verslag maar dan mondeling
- ……….
Opdracht 3:
• Wat zou je willen beoordelen?
– A: uitvoering van het onderzoek
– B: uitkomst van het onderzoek
– C: leerproces van de student
– D……
• HOE kan je dat beoordelen (=welk bewijs
is daarvoor nodig?
Hoe beoordelen?
•
•
•
•
Oordeel = vergelijking met een norm
Dit vraagt nadere inkleuring en afstemming
Instrument nodig dat de norm beschrijft
Veel gebruikt: rubric
– Per deelonderwerp een omschrijving van wat
verwacht wordt
Voorbeeld Rubric
Methode van
onderzoek
Onvoldoende: De keuze voor de methode(n) van onderzoek
is onvoldoende toegelicht en/of onderbouwd. De afzonderlijke
stappen / fasen in het onderzoek zijn onvoldoende
beschreven.
Voldoende: De keuze voor de methode(n) van onderzoek is
voldoende toegelicht en onderbouwd. De afzonderlijke
stappen / fasen in het onderzoek zijn voldoende beschreven.
Goed: De keuze voor de methode(n) van onderzoek is helder
toegelicht, onderbouwd en overtuigend. De afzonderlijke
stappen / fasen in het onderzoek zijn helder beschreven,
alsmede de verbinding tussen de verschillende stappen /
fasen in het onderzoek
• Een rubric is een garantie voor een
goede beoordeling
• Een rubric traint de beoordelaar
• Een rubric scheelt veel tijd, een vinkje
zetten en klaar
• Een rubric is een hulpmiddel voor
student EN docent
Samenvattend: stappen
1) Wat vinden wij goed onderzoek dat
past bij een beroepsbeoefenaar van
onze opleiding?
2) Wat willen we zien bij de student?
(onderzoeksproces, uitkomst, groei)
3) Welke bewijzen (verslag, assesment) willen we
zien en welke criteria (afgeleid van 1
en 2) hanteren we (beoordelingsinstrument, bv
rubric)
Nu niet besproken maar wel
belangrijk...
• Duidelijke procedure van beoordeling
• Competenties van beoordelaars
• Overeenstemming tussen twee
beoordelaars
• Dilemma’s van begeleiden en beoordelen
• ……
Meer lezen?
• Daan Andriessen (2014) Praktisch relevant en
methodisch grondig? Dimensies van onderzoek in
het HBO
• Heinze Oost (2004) Een onderzoek begeleiden
• Vereniging van Hogescholen (2014) Beoordelen is
mensenwerk
• Berkel, H. , Bax, A., & Joosten – ten Brinke, D.
(2014). Toetsen in het hoger onderwijs, Houten:
Bohn, Stafleu & van Loghum
21

similar documents