Steel structure co.

Report
‫معرفي شركت ‪:‬‬
‫جهان سوله همت‬
‫‪Engineering & construction‬‬
‫(تاسيس ‪)1374‬‬
‫ارتباط‪:‬‬
‫دفتر‪:‬خيابان ستارخان ‪,‬مقابل خيابان پاتريس لومومبا‪,‬جنب پمپ‬
‫بنزين بهبودي‪,‬ساختمان ‪ 176‬طبقه دوم واحد ‪7‬‬
‫تلفن ونمابر‪66514646-66521770-66505817-66521378 :‬‬
‫‪09121437753 - 09123035981‬‬
‫كار خانه ‪:‬جاده قدیم تهران‪ -‬ساوه ‪,‬شهرك صنعتي زاويه‪ ,‬روبروی سداد‬
‫‪02565260052 -53‬‬
‫ماشین‬
‫‪1‬‬
‫‪Steel structure co .‬‬
‫(طراحي‬
‫‪,‬ساخت و نصب انواع سازه هاي فلزي)‬
‫شركت جهان سوله همت‬
‫‪Engineering & construction‬‬
‫‪ ‬سخن نخست‬
‫آفرينش انگيزه براي دستيابي به آرمانهاي برتر ‪,‬‬
‫دركنار رسيدن به آرمانهاي فردي‬
‫شركت جهان سوله همت در سال ‪1374‬باانگيزه پيدايش يك گروه‬
‫صنعتي مدرن جهت ساخت انواع سازه هاي فلزي توسط جمعي‬
‫از متخصصان با تجربه اين صنعت به عرصه توليد گام نهاد‪.‬‬
‫تا به امروزفعاليت موثر اين شركت در صنايع گوناگون مرتبط‬
‫باعث ايجاد اعتباري درخور دربين صنعتگران ومتصديان معتبربازار‬
‫دراين صنف گشته است‪.‬‬
‫در هر پروژه هدف اصلي شركت ارزش گماردن به خواستهاي‬
‫مشتري و به ظهور رساندن آنهاميباشد‪ .‬از اين رو با افتخار اعالم‬
‫ميداريم كه مشتريان ما دوستان ما هستند واين همان در گشوده‬
‫به جاده پيشرفت است‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪Steel structure co .‬‬
‫شركت در حال حاضر با بهره گيري از ‪ 2‬كارخانه بزرگ ومجهز در‬
‫‪ 2‬قطب صنعتي مجاور تهران بزرگ و بابهره گيري ازنيروي‬
‫انساني ماهرقادر به توليد ماهانه بيش از ‪500‬تن انواع سازه‬
‫هاي فلزي مي باشد‪.‬‬
‫شركت جهان سوله همت‬
‫‪Engineering & construction‬‬
‫‪ ‬مديريت‬
‫رهبري يعني رساندن افراد به اوج شايستگي‬
‫( كوروش كبير)‬
‫‪3‬‬
‫‪Steel structure co .‬‬
‫مديران همواره سه دل نگراني پايه اي دارند‪:‬‬
‫‪ .1‬تعريف هدف ‪,‬‬
‫‪ .2‬طراحي استراتژي شايسته‬
‫‪ .3‬اجراي آن براي رسيدن به هدف‬
‫همواره هدفهايمان را به گونه اي تعريف ميكنيم كه هرر يرك از‬
‫پرسنل محترم و مشتريان گرامي باوركنند كره هردف شرركت در‬
‫مسير عالي ايشان است‪ .‬پس سرعي داريرم برر دامرن زدن بره‬
‫همكاري افراد براي رسيدن به هدفهاي مشترك‪.‬‬
‫اينك با دارا بودن ارتباطات خوب با فعاالن اين بخرش ‪,‬اسرتااده‬
‫برا مسررت‬
‫از تجارب چند ده سراله وگرردآوري افرراد متخصر‬
‫آماده ارائه خدمات مشاوره اي دراين صنعت مي باشيم‪.‬‬
‫شركت جهان سوله همت‬
‫‪Engineering & construction‬‬
‫‪‬فروش وخدمات‬
‫هيچ فعاليتي نميتواند به تنهايي باقي بماند‪.‬‬
‫با توجره بره حيطره فعاليتهايمران ‪,‬شرركتها وبازرگانران برزرگ‬
‫وخوشررنام در زمينرره آهررن آالت و كرراالي صررنعتي برره جمررع‬
‫دوستان ما پيوسته اند‪.‬‬
‫برخي از خدمات فروش شركت شامل اين موارد مي باشد‪:‬‬
‫انواع آهن االت و ميلگرد ‪ ,‬پوشرش ‪,‬سرفف ‪ ,‬آردواز ‪ ,‬فروم ‪,‬‬
‫فونداسيون‪ ,‬ديواركشي و‪...‬‬
‫‪4‬‬
‫‪Steel structure co .‬‬
‫مديريت فروش شركت با داشتن ارتباطات نزديك وروزانره برا‬
‫بازار آمادگي دارد نيازمنرديهاي مشرتريان گرامري خرود را بره‬
‫بهترين صورت تامين نمايد‪ .‬اين خدمت رساني در جهرت رفرع‬
‫دغدغه هاي معمول و جلروگيري از هردر رفرتن وقرت وپرول‬
‫عزيزان مي باشد‪.‬‬
‫شركت جهان سوله همت‬
‫‪Engineering & construction‬‬
‫‪‬فني و مهندسي‬
‫آماده بودن نيمي از پيروزي است‪.‬‬
‫انجام محاسبات سازه ‪ ,‬طراحي بهينره ‪ ,‬مرديريت فنري پرروژه‬
‫وارائه خدمات مشاوره فني به مشتريان در اين واحرد انجرام‬
‫ميپذيرد‪.‬‬
‫با توجه به اينكه اتصاالت حيا تي ترين بخش سازه هاي فلزي‬
‫مركب مي باشد‪:‬‬
‫نمودن جزئيرات طررا اتصرال ; ارائره دستورسراخت‬
‫مشخ‬
‫مناسب ; تعين رواداريها )‪ )Tolerance‬وتهيه نفاط بحرانري پرروژه‬
‫قبل از اقدام به ساخت انجام مي پذيرد‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪Steel structure co .‬‬
‫امروزه استااده از نرم افزارهاي رايانه اي مدرن اثر شگرفي‬
‫بر ميزان سرعت ودقرت متخصصرين در سراسرر دنيرا گرذارده‬
‫اسررت‪ .‬در ايررن واحررد عررالوه بررر تهيرره نفشرره هرراي كارگرراهي‬
‫)‪ )SHOP‬درپروژه هاي مفتضري تهيره نفشره جزئيرات سراخت‬
‫قطعررات (‪ )X-STEEL‬هرگونرره ابهررامي را بررراي واحررد سرراخت‬
‫برطرف مي نمايد‪.‬‬
‫شركت جهان سوله همت‬
‫‪Engineering & construction‬‬
‫‪‬كنترل كيايت‬
‫تنها معيارراستين موففيت نسبت ميان كاري است كه مي‬
‫توانسته انجام بگيرد و كاري است كه انجام گرفته است‪.‬‬
‫(اچ‪.‬جي‪.‬ولز)‬
‫‪6‬‬
‫‪Steel structure co .‬‬
‫واحد كنترل كيايت بر اساس چارت جهاني كنترل كيايرت سرازه‬
‫هاي فلزي ‪,‬از مرحله تطبير شناسرنامه مرواد اوليره ترا مرحلره‬
‫نصب بر انجام صحيح ودقي پروسه نظارت مي كند‪.‬‬
‫همچنين موارد ذيل از ديگر وظايف اين بخش مي باشد‪:‬‬
‫‪ ‬كنترررل رعايررت اصررول ايمنرري وبهداشررت افررراد ومحرريط كررار‬
‫(‪(HSE‬‬
‫‪ ‬كاليبراسيون دستگاهها بصورت دوره اي‬
‫‪ ‬تهيه شناسنامه كنترل كيايت براي هركد قطعه‬
‫‪‬رايزنرري بررا عوامررل سرراخت دررابطرره بررا اسررتاندارد وميررزان‬
‫حساسيت هر پروژه‬
‫‪ ‬تهيه )‪ (FINAL BOOK‬هر پرروژه برا مشراركت دپارتمران‬
‫جوش‬
‫شركت جهان سوله همت‬
‫‪Engineering & construction‬‬
‫‪‬دپارتمان جوش‬
‫جوش ايده آل محل اتصالي است كه نتوان آن را از ديگر‬
‫داد‪.‬‬
‫قسمتهاي قطعه تشخي‬
‫‪7‬‬
‫‪Steel structure co .‬‬
‫امروزه بريش از ‪ 90‬فراينرد جوشركاري ابرداع گرديرده كره‬
‫جوشرركاري از راه دور وجوشرركاري ريررز اتصرراالت در حررد‬
‫دهم ميكرون از جديدترين انها مي باشند‪.‬‬
‫باتوجرره برره قرروانين جديررد شررهرداري در مررورد الزامررات‬
‫جوشرركاري وحساسرريتهاي موجررود ‪ ,‬ايررن واحررد بطررور‬
‫تخصصي كليه مسائل مربوط به جوش را آناليز واجرا مي‬
‫كند‪.‬‬
‫‪ ‬گرفتن تاييديه جوش از شهرداريها‬
‫‪ ‬انجام تستهاي غير مخرب (‪ (NDT‬شامل { ‪}VT,PT,MT,UT,RT‬‬
‫‪ ‬تهيه دستورالعمل مشخصات جوشكاري (‪) WPS‬‬
‫‪ ‬تهيه دستورالعمل رويره عمليرات حرارتري قبرل وبعرد از‬
‫جوشكاري‬
‫‪ ‬تهيه (‪ (FINAL BOOK‬هرپروژه‬
‫شركت جهان سوله همت‬
‫‪Engineering & construction‬‬
‫‪-16‬ساخت سالن دندانه اره ای شکل اطلس لیا به متراژ ‪2236‬‬
‫مترمربع در شهرک صنعتی لیا قزوین‬
‫‪8‬‬
‫‪Steel structure co .‬‬
‫برخی از پروژه های اانجام شده و در دست اقدام شرکت‬
‫‪-1‬ساخت ونصب سازه مسکونی پیچ و مهره ای ده طبقه واقع دربزرگراه افریقا‬
‫تابان شرقی‪.‬‬
‫‪-2‬ساخت ونصب مجتمع مسکونی ‪6000‬متر مربع الهیه تهران‬
‫‪ -3‬احداث انباربيمارستان تأمين اجتماعي رشت‬
‫‪-4‬احداث انبارآب وفاضالب بندرعباس درتصفيه خانه‪.‬‬
‫‪-5‬ساخت چنددستگاه سالن سوله درتهران براي جهادخانه سازي سپاه واقع‬
‫درقرارگاه خاتم انبیاء‪.‬‬
‫‪-6‬تعميرونوسازي بخش ي ازسازه فلزي شركت سولفاتيك واقع در شور آباد‪.‬‬
‫‪-7‬سازه هاي سنگين نيروگاهي‪،‬ساخت تيرورقهاي سنگين سالن آمفي تأتردانشكده‬
‫زبانهاي خارجي دانشگاه آزاداسالمي كرج به عنوان پيمانكاردست دوم‪.‬‬
‫‪ -8‬ساخت ‪ 5000‬مترمربع سوله هاي سالن توليدشركت سازينه قروه‪.‬‬
‫‪-9‬ساخت يك باب سالن چند منظوره فدراسيون هندبال درمجموعه ورزش ي‬
‫انقالب تهران‪.‬‬
‫‪-10‬ساخت يك باب سالن انبارشركت داروگردركرمانشاه‪.‬‬
‫‪-11‬احداث انبارآب وفاضالب تهرانسربراي شركت جنگ صنعت‪.‬‬
‫‪-12‬ساخت دو دستگاه سوله جهت نيروگاه جهرم ‪.‬‬
‫‪-13‬پنج دستگاه سوله برای گروه صنایع شهیدباکری واقع در جنگلهای خجير‪.‬‬
‫‪-14‬همکاری باگروه صنایع جنگ افزارسازی حدید‪.‬‬
‫‪-15‬همکاری باصنایع شهید فصیحی پارچين‪.‬‬
‫شركت جهان سوله همت‬
‫‪Engineering & construction‬‬
‫‪9‬‬
‫‪Steel structure co .‬‬
‫‪-17‬ساخت ‪12000‬مترمربع سالن دهانه ‪60‬متر برای شرکت یخمک بهاران‬
‫درچهار باغ کرج‪.‬‬
‫‪-18‬ساخت تعمير گاه مرکزی ایران خودرو دیزل در کمال آباد کرج ‪.‬‬
‫‪-19‬ساخت ‪3000‬متر مربع سالن سرد خانه آقای حمزه زاده درسهلیه کرج ‪.‬‬
‫‪-20‬ساخت سالن سرد خانه شرکت به تک به متراژ‪4500‬متر مربع در شهریار کرج‬
‫‪.‬‬
‫‪-21‬ساخت سالنهای شرکت لبنیات عشایردرنظرآباد ‪.‬‬
‫‪-22‬ساخت سالنهای تولید لبنیات احسان سپیددرنهاوند‪.‬‬
‫‪-23‬ساخت سالنهای تولید لبنیات دهکده سمنان درسمنان ‪.‬‬
‫‪-24‬ساخت سالنهای تولید خوشه ونوشه درکمال آباد کرج ‪.‬‬
‫‪-25‬پوشش سقف ودیوارهاودربهای ریلی سالنهای شرکت نورایستا پالستیک‬
‫دراشتهارد‪.‬‬
‫‪-26‬ساخت ‪5000‬متر مربع سالن تولید شرکت فرمهای تجارتی در شمس آباد ‪.‬‬
‫‪-27‬ساخت ‪4000‬متر مربع سالن جهت میادین تره بار کرج ‪.‬‬
‫‪-28‬احداث سالن فروشگاه رفاه بوشهردردومرحله‪.‬‬
‫‪-29‬احداث انبارشيرپاستوريزه رشت‪.‬‬
‫‪-30‬ساخت اسکلت فلزی مجتمع تجاری البرزکرج به متراژ‪22000‬مترمربع وبه‬
‫تناژ‪2000‬تن درحال اجرا‪.‬‬
‫‪-31‬سوله زباله سوز پاالیشگاه تهران کارفرما ماشين سازی اراک‪.‬‬
‫‪-32‬سوله انبارش سد سیاه بیشه کارفرما شرکت محترم فراب‪.‬‬
‫‪-33‬ساخت سردخانه ‪5000‬تنی ترکمن چای کارفرما آقای حسینی ‪.‬‬
‫‪-34‬ساخت سردخانه ‪5000‬تنی درشهریارکارفرما آقای ایزدی‪.‬‬
‫‪-35‬ساخت پل فلزی بر روی سد رودخانه ارس مشترک ایران آذربایجان‪.‬‬
‫‪-37‬ساخت سوله های انبارش کانتين تعميرگاهی وخوابگاه شرکت کولهام در سد‬
‫خداآفرین وسد نمرود‪.‬‬
‫و نمونه های متعدد دیگری که مجالی برای شرح نیست ‪.‬‬
‫(در صورت تمایل هماهنگیهای الزم جهت بازدید فراهم خواهد شد)‬

similar documents