Genade en verzoening

Report
1
“Genade en verzoening”
Programma:
Welkom
20.00 uur
Studie deel 1
20.15 uur
Pauze
21.00 uur
Studie deel 2
21.15 uur
Afsluiting
21.45 uur
2
3
“Genade en verzoening”
Enkele vragen vooraf:
Wat verstaan jullie (jij) onder ‘genade’?
Wat verstaan jullie (jij) onder ‘verzoening’?
Wat betekent dit voor jouw persoonlijk?
Heeft dit invloed op jouw persoonlijk leven?
Waarom zouden deze woorden vaak tegelijk worden
gebruikt?
4
“Genade en verzoening”
Ik noteer kort wat jullie gedachten zijn bij de
woorden ‘Genade en Verzoening’
Graag hoor ik hierbij het idee/gevoel dat jij er bij
hebt en vooral niet wat anderen je daarover
mogelijk al eens hebben verteld!
5
“Genade en verzoening”
Ik zal jullie kort vertellen wat mijn gevoel
heel lang is geweest en soms nog wel eens
is, bij de woorden ‘Genade’ en nog veel
erger, ‘Verzoening’.
Huh,………Nog veel erger?
6
“Genade en verzoening”
Maar nu de (menselijke) theorie, laten we
beginnen bij het begin:
• De Dikke van Dale over; ‘Genade’
ge·na·de ; v(m) 1 goedheid van God 2
vergevensgezindheid van overwinnaars, rechters
enz.
• De Dikke van Dale over; ‘Verzoening’
ver·zoen·ing; 1 herstel van de vrede of de
vriendschap 2 hereniging, pacificatie, reconciliatie,
vrede
7
“Genade en verzoening”
Wat betekenen genade en verzoening
vanuit de christelijke traditie en wat
betekenen ze in het Joodse denken?
Laat mij beginnen met het verschil:
Christendom concentreert zich voornamelijk op
geloof (sola fide, latijn; door het geloof alleen)
intenties en gedachten.
Het jodendom concentreert zich daarentegen
vooral op het handelen, het concrete doen.
Natuurlijk zijn emoties, intenties en gedachten
voor de joodse religie belangrijk; niettemin ligt
de nadruk op het doen.
8
“Genade en verzoening”
In het Jodendom betekent dit:
Verzoening = eenwording
En dit kent twee vormen(trajecten):
•Verzoening tussen de mens en God
• Verzoening tussen de mens en zijn
medemens
9
“Genade en verzoening”
Verzoening tussen mens en medemens
betekent:
Herstel van een relatie. Wanneer er iets
tussen mens en medemens verkeerd gaat,
moet men dit met de naaste zelf weer in
orde brengen. Vergeving gaat vooraf aan
verzoening en mag niet geweigerd worden!
En zo leert men dan van jongs af aan, uit
vergeving vloeit verzoening voort.
10
“Genade en verzoening”
Verzoening tussen mens en God betekent:
De verzoening tussen mens en God werd vroeger
zichtbaar door het offeren. De idee daarbij was dat
de neiging tot kwaad – ook indien er niet met opzet
gezondigd is – naar voren komt en verzoend,
gezuiverd moet worden. De grondbetekenis van
het woord offeren – ‘qarab’ in het Hebreeuws – is
naderen. Offeren betekent: het lagere met het
hogere in contact brengen; dát is de verzoening.
Tegenwoordig, na de verwoesting van de Tempel,
vindt verzoening plaats zonder offerdieren maar
door gebed, inkeer (zelfanalyse) en liefdadigheid. 11
“Genade en verzoening”
Paulus zegt in Kollosenzen 3: 13
Verdraagt elkander en vergeeft elkander,
indien de een tegen de ander een grief
heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft,
doet ook gij evenzo
Het woord 'vergeven' is hier geen correcte weergave.
Het Grieks kent nl. een ander woord voor vergeven,
wat letterlijk 'loslaten' betekent. Hier, in Kolosse 3:13
gebruikt Paulus het woord 'charizomai', wat betekent:
genade schenken. De werkwoordsvorm die Paulus
gebruikt voor 'genade schenken' is de aorist, dit is een
tijdloze werkwoordsvorm.
‘God schenkt dus genade, ongeacht wanneer!’
12
“Genade en verzoening”
‘Genade’ is in het Grieks ‘Charis'. De
grondbetekenis van dit woord is
‘Vreugde'.
Weet dat ‘Genade’ staat voor alles wat
blij maakt.
In de Griekse wereld werden b.v. muziek
maar ook de schone kunsten als 'charis'
aangeduid: Het verheugt een mens!
13
“Genade en verzoening”
2 Kor 5: 18
En dit alles is uit *God, die door Christus
ons met Zich -verzoend heeft en ons de
bediening der verzoening |gegeven heeft,
18
14
“Genade en verzoening”
welke immers hierin bestaat, dat God in
Christus de wereld MET ZICHZELF
VERZOENENDE WAS, door hun hun
overtredingen niet toe te rekenen...
19
15
“Genade en verzoening”
... en dat Hij ons het woord der
verzoening heeft toevertrouwd.
19
lett. plaatsende in ons het woord
der verzoening
16
“Genade en verzoening”
Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof
God door onze mond u vermaande
aanmoedigt; in naam van Christus vragen
wij u: laat u met God verzoenen weest
verzoend!
20
17
“Genade en verzoening”
Hem, die geen zonde gekend heeft,
heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt,
opdat wij zouden worden gerechtigheid
Gods in Hem.
21
18
“Genade en verzoening”
De verzoening der wereld is een tegenwoordig feit.
Paulus schrijft dat hij reeds met God verzoend was
toen hij nog een vijand was (Romeinen 5:10). God
heeft in de dood van zijn Zoon een daad van
verzoening gesteld voor alle mensen. God verklaart
THANS heel de wereld zijn vrede! Ongeacht wie.
WARE evangelisatie predikt dit woord van
verzoening: Laat je met Mij verzoenen (lett. Wees
verzoend!; 2Korinthe 5:20). Wanneer iemand dit
woord van verzoening aanvaard is er sprake van
WEDERZIJDSE verzoening. THANS geldt dit slechts
enkelingen (Kolosse 1:21). STRAKS is ieder mens
(creatuur) wederzijds verzoend (Kolosse 1:20).
19
“Genade en verzoening”
Romeinen 5 :17
17 Want, indien door de overtreding van de
ene de dood als koning is gaan heersen
door die ene, veel meer zullen zij, die de
overvloed van genade en van de gave der
gerechtigheid ontvangen, leven en als
koningen heersen door de ene, Jezus
Christus.
20
“Genade en verzoening”
Als koning heersen in het leven, is niet
bestemd voor verdieners en vechters maar
voor hen die “de overvloed van de genade”
ontvangen.
Er valt niets te strijden – de strijd is
gestreden en de overwinning behaald!
Christus overwon de dood en in Hem zijn
zonde en dood gepasseerd. Hier valt slechts
te ontvangen!!
Overvloed, genade en gerechtigheid.
21
“Genade en verzoening”
Samenvatting:
1. Genade staat voor alles wat bij maakt!
2. God schenkt genade, ongeacht wanneer!
3. God heeft Zich niet verzoend, want Hij was nooit
een vijand!
4. door het kruis werd niet Gód verzoend maar
wordt de wéreld verzoend!
Als je je dat goed beseft wil je uiteindelijk ook
persoonlijk verzoening, want niets werkt zoveel
vreugde uit als ‘genade schenken!’
22
“Genade en verzoening”
http://www.youtube.com/watch?v=UaIbym0hYtY&feature=grec_index
23

similar documents