Den romerske verden - Mariusundervisning.net

Report
Den romerske verden
Marius Vøllestad
”Gladiatorkamp”
Bø vgs.
Plan for undervisningen










Republikken
Romersk ekspansjon
Keiserdømme
Pax Romana
Kultur, vitenskap og teknologi
Den romerske familien
Byen
Kristendommen
Romerrikets fall
Plinius den Yngre
Seneca (4-1f.Kr-65 e.Kr.) Ep. 82-3
Otium sine litteris mors est et hominis vivi
sepultura
 ”Livsnytelser” uten studium er døden og
gravstedet for et levende menneske

Republikken






På 700-tallet f.Kr dominerte grekere i Sør-Italia
I nord- og midt-Italia dominerte etruskerne
Etruskerne utviklet avanserte sivilisasjoner som
fikk betydning for senere utviklingen av Roma
Roma i midt-Italia ble grunnlagt ca ”753” f.Kr
Etter mange år med etruskisk kongemakt, valgte
romerne å ha republikk (res republica = offentlig
sak)
Gikk ut på at staten skulle tilhøre folket i
fellesskap
Republikken






Befolkningen i republikken bestod av to stender: 1)
Eliten: patrisiere 2) Borgere: plebeire
Bystaten og republikken Roma hadde
folkeforsamling, embetsmenn og et senat, som
var et råd bestående av tidligere embetsmenn
På 300- og 400-tallet utfordret plebeierne
patrisernes maktposisjon, gjennom
stenderkampene
Lover ble opprettet og nedskrevet
Plebeier fikk deretter embeter, plass i senatet og
en egen folkeforsamling
Likevel ble Roma preget av aristokrati, og
demokratiet ble aldri så gjennomført som i Athen
Romersk ekspansjon






Den størst æren en romer kunne oppnå var gjennom
seier i krig
Roma la under seg alle naboområdene på 400-og
300-tallet f.Kr, og gav befolkningen ulike rettigheter
Romerne brukte en ”spiltt-og-hersk”- taktikk for å
få kontroll over folkegrupper
270 f.Kr hadde Roma kontroll over hele den
italienske halvøya
Roma beseiret Kartago i Nord-Afrika i 146 f.Kr, og
etter dette fortsatt de sin erobring av områdene
rundt Middelhavet
Også de hellenistiske områdene (Egypt, Syria og
Makedonia) ble erobret
Romersk ekspansjon
Rundt år 0 strakk romerriket seg fra den engelske kanal
til Rødehavet
 De romerske soldatene var bønder, som dro tilbake til
gårdene etter kriger
 De stor avstandene førte til problemer med å skaffe
nok soldater
 Gaius Marius innførte bruk av lønnede yrkessoldater
på heltid
 Fattige og jordløse kunne verve seg
 Den romerske hær ble uovervinnelig
 Soldatene fikk etter hvert egen jord og andre goder av
sin feltherre
 Lojaliteten ble flyttet fra staten til de lokale feltherrene
og aristokratene, som kunne stille nye krav til Roma

Romersk ekspansjon
Erobringene brakte store rikdommer til
Roma
 De rikeste skaffet seg landeiendommer og
levde et liv i luksus
 Forskjellene mellom fattig og rik økte
 Det ble innført store mengder billig korn
fra Egypt til Roma, noe som førte til en
nedgang i romerske kornbønder
 Mange bønder måtte flytte til Roma og
jobbe for offentlige prosjekter

Slaver
Roma ble et slavesamfunn etter at uttallige
krigsfanger ble fraktet til Roma fra hele riket
 Bøndene byttet ut sine arbeidere med slaver
 Alle frie mennesker hadde rett til å eie en
slave
 Slaver var stort sett lojale mot sin eier, og
kunne bli frigitt og bli romerske borgere
 Noe slaver ble trent til å underholde ved
arenaene, som gladiatorer (gladius=sverd)

Uro i republikken
Erobringene førte i tillegg til rikdom med
seg mange utfordringer for Roma
 Uro førte blant annet til endret styreform
i republikken

Julius Cæsar
De selvstendige hærene ble maktsenter
utenfor Roma
 Julius Cæsar som hadde seiret over
Gallia, tok kontroll over hele Romerriket i
46 f.Kr etter uro og borgerkriger
 Han erklærte seg som diktator med full
makt
 Ble myrdet i 44 f.Kr

Etter nye borgerkriger tok Julius Cæsars
adoptivsønn Oktavian kontrollen over
staten som enehersker
 Ble kalt Augustus
 Roma var fra 31 f.Kr et keiserrike
 Selv om senatet og embetsmennene
fungerte, var det likevel keiseren som tok
de viktigste beslutningene

Keiseren og Pax Romana
Cæsar ble tittelen til alle Romas ledere
 Ble også kalt imperator og priceps
 Alle disse benevnelsene kan knyttes til
titlene som har blitt brukt i senere tid:
keiser, tsar, emperor og prins
 De første keiserne utvidet stadig riket, og
det oppstod en fred innad over lengre tid,
som kalles Pax Romana (romerfreden)

Administrasjon og makt
I år 150 kontrollerte Roma 60 millioner
mennesker
 De lokale elitene rundt om i keiserriket
hadde makt og lojalitet til Roma
 ”Splitt-og hersk”-teknikken ble brukt flittig
 Den romerske administrasjonen ble styrt
av keiserens stab som bestod av
tjenestemenn og embetsmenn utnevnt av
keiser og senat
 Utenfor Italia besto riket av provinser, som
ble styrt av en romersk stattholder eller
provinsbestyrer

Administrasjon og makt
Keiseren brukte ofte ”italienere” i
administrasjonen
 Byene styrte seg selv og sitt nærområde
som før, og staten blandet seg lite inn, så
lenge de fulgte lovene og betalte skatt til
Roma
 Romerne bygde veier over hele riket for
å flytte hæren raskt, men disse var også
en fordel for handelsvirksomhet

Skatt
Utgifter til alle offentlige tiltak ble dekket
av skatter fra innbyggerne i riket
 Skatteinnkreverne var private
 Romerriket gav offentlige goder og
beskyttelse til innbyggerne, men krevde
skatteinntekter

Kultur, vitenskap og teknologi
Romersk kultur kan knyttes til livet i byen
 Hellenistisk kultur påvirket den
romerske, men var stort sett et visuelt
uttrykk
 Romerne masseproduserte skulpturer,
mosaikker og veggmalerier etter
hellenistisk påvirkning
 Hellenistiske søyleordener ble brukt som
dekorasjon

Romersk teknologi
Utviklet mange viktige byggeelementer:
 Buen, hvelvinger og bruk av betong
 Fremstilling av glass og vinduer
 Kompliserte vann- og kloakkanlegg
 Veier og bruer

Latinsk
Latinsk var felles språk, som i senere tid
har utviklet seg til forskjellige latinske
språk som italiensk, spansk, fransk,
portugisisk osv.
 Latinsk har siden vært fellesspråk for
kirken og mange vitenskapsfolk

Familien
Familiens overhode hadde stor makt i den
romerske familien, pater familias
 Kvinner hadde en formynder hele livet
 Kvinner var knyttet til hjemmet
 Romerske samfunnet var preget av
”patron-klinet”-systemet
 Mektige personer (patron) kunne hjelpe
andre (klient) som da forpliktet seg til å
være lojal og gi hjelp tilbake

Religion og Kristendom








Romersk religion var offentlig, men mange hadde lokale
varianter
Romerne hadde kontroll over Galilea der Jesus holdt til og
kristendommen oppstod
Apostelen Paulus var romersk borger og dro til Roma
Etter at kristendommen økte i omfang, ble den sett på som en
trussel og de kristne forfulgt
De kristne menighetene gav rom for ”alle”
Mye uro i keiserriket på 200-tallet, samtidig som de kristne
utviklet et organisert system, førte til at keiser Konstantin
søkte politisk støtte og aksepterte kristendommen i 312
Kristendommen ble statsreligion i 381
Paven var kirkens overhode med tilhold i Roma frem til
splittelsen av kirken ved deling av riket
Romerrikets fall
Keiserriket ble delt i 395 til keiser
Theodosius’ to sønner
 Sentralmakten i Øst-Romerriket fortsatte
å fungere, mens Vest-Romerriket gikk i
oppløsning på 400-tallet
 ”Germanske” grupper invaderte
romerske områder

Årsaker til romerrikets fall
Årsakene til fallet består både av ytre og
indre årsaker
 Ytre: Press fra grupper og stater mot en
svekket militærmakt
 Indre: Misnøye med økte skatter,
innføring av tvangslover, klimaforverring,
utarming av jorden, matmangel og
sykdom, mindre skatteinntekter

Plinius den yngre
61-113 e.Kr
 Romersk senator og villaeier
 Kjent for sine brev som forteller mye om
det romerske samfunnet
 I brev 6.16 og 6.20 til historikeren
Cornelius Tacitus forteller Plinius om
hvordan han opplevde Vesuvs utbrudd på
nært hold, og som begravde byen Pompeii
i år 79 e.Kr


similar documents