Slide 1 - نخستین مرکز بررسی و تحلیل آسیب های شبکه های ماهواره ای

Report
‫برخورد‬
‫حکیمانه‬
‫چرا سال فرهنگ؟‬
‫مقام معظم رهبری‬
‫(مدظله العالی ‪):‬‬
‫تمرکز دشمنان بر روی فرهنگ‬
‫بیشتر از هرجاست‪.‬‬
‫چرا؟‬
‫بخاطر تأثیر زیادی که فرهنگ دارد‪.‬‬
‫هدف و آماج تحرک دشمنان در‬
‫زمینه فرهنگ‬
‫ایمان‬
‫مردم‬
‫باورهای‬
‫مردم‬
‫مسئوالن فرهنگی باید مراقب رخنه فرهنگی باشند‪.‬‬
‫ام ر ر ررروی ای رویه ر ر ررای اول ااتر ر ر ر‬
‫د ر ر ر ر گاه ای‬
‫ر ر ررا‬
‫دشر ررمت همر رره ر ر ا و ر رروان خر ررود را‬
‫اش ر ر ه اار ررد بر رررای‬
‫اینکه مردم را نسبت به پایه های اات‬
‫بی اع تاد کنند‪.‬‬
‫باورهای ق بی مردم را مورد تهاجم قرار می دهند‪.‬‬
‫ایت را امی شود انسان اادیده بگیرد‪.‬‬
‫مسخر روح ا ت ل ملی‬
‫مسخر یبان فارس ی‬
‫‪1‬‬
‫حتیر خ ت ا ایرانی‬
‫رویج اصالت ل‬
‫در جامعه‬
‫رویج اباحه ری‬
‫رویج ردید در مردم بجای‬
‫عزم راسخ ملی‬
‫رویج احساس حتار ملی بجای‬
‫عز و اع ماد به افس ملی‬
‫رویج شبهه افکنی و بی اع تادی‬
‫بجای ایمان راسخ‬
‫رویج ل جویی و ش و رانی‬
‫بجای کار و ا و همت ب ند‬
‫چه کنیم؟‬
‫‪-‬دستگاههای رسمی کشور‬
‫وظایف ایجابی‬
‫وظایف دفاعی‬
‫تداوم فعالیت های فرهنگی خود جوش و گسترده‬‫جوانان در سراسر کشور‬
‫‪-‬تداوم مذاکرات و نگاه نقادانه مراجع فرهنگی نسبت به‬
‫اوضاع کشور‬
‫چرا مقابله با‬
‫ماهواره‬
‫و رسانه های بیگانه؟‬
‫ماهواره‬
‫م متریت پایگاه و ح تهاجم دشمت در عرصه جنگ ارم‬‫برابر حت تا ع می ش که های ماهواره ای منشأ ااهنجاری های‬‫اج ماعی و اخ قی می باشد‪.‬‬
‫طالق‬
‫بلوغ زودرس‬
‫اختالفات قومی و مذهبی‬
‫لذت جویی‬
‫غیرت زدایی‬
‫بزهکاری‬
‫شبکه های اجتماعی‬
‫شبکه های اجتماعی نظیر فیس بوک‪ ،‬تویتر‪،‬‬
‫یوتیوب و‪ ...‬در بردارنده محتوای ایجاد شده‬
‫بر پایه مشارکت مردم است و کاربر در اینگونه‬
‫سایت ها در فضای مجازی قرارگرفته و فعالیت های اجتماعی‪،‬‬
‫مشارکتی‪ ،‬اشتراکی و ارتباطی دارند‬
‫و بر بستر ارتباط بین اعضاء شکل می گیرد‪.‬‬
‫مهمترین آسیب شبکه های یادشده نشر‬
‫اطالعات در قالب رسانه های جمعی‪ ،‬نقض‬
‫حریم خصوص ی‪ ،‬ایجاد بحران هویت و‪ ...‬است‪.‬‬
‫بازی های رایانه ای‬
‫جمعیت ‪ 46.5‬میلیونی (‪7‬تا‪40‬سال) ایرانی‬
‫‪ %80‬با بازی های رایانه ای آشنایی داشته‬
‫‪ %54‬به صورت فعال‬
‫و ‪ %20‬به صورت حرفه ای بازی می کنند‬
‫خشوات ط بی‪:‬‬
‫بایی مر ال کم ت‬
‫جاذبه های‬
‫جنس ی‬
‫تدس یدایی‬
‫محتوای بازی های رایانه ای غربی‬
‫رویج‬
‫ش طان پر تی‬
‫ح ا یدایی‪:‬‬
‫بایی ‪SIMS‬‬
‫ا م هراس ی و ایران‬
‫هراس ی‪:‬‬
‫بایی ادای وظ فه‬
‫و ب ل ف د‪3‬‬
‫با شبکه های ماهواره چه باید کرد؟‬
‫تسلیم شویم!!!‬
‫مقابله کنیم؟؟؟‬
‫تحریم کنیم؟؟؟‬
‫برای پاسخ به این سؤال (اسالید قبل) باید‬
‫ماهیت‬
‫اهداف‬
‫محتوی‬
‫پیامدهای‬
‫شبکه های ماهواره ای را بشناسیم‬
‫م ا اااهواره واقع ا ااا گن ا ااداب فس ا ااادی اس ا اات ک ا ااه تیره ا ااای‬
‫زه ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ارآگین خ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااود را‬
‫با ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااه سا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اامت ملا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اات ها ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا و کشا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااورها‬
‫هدف گیری می کند‪.‬‬
‫از سخنان مقام عظمای والیت‪75/02/26-‬‬
‫ماهیت‪:‬‬
‫در حال حاضار بیشاترین شابکه هاای‬
‫م ا اااهواره ای دنی ا ااا از کش ا ااور آمریک ا ااا‬
‫م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اادیریت م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اای ش ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااوند‬
‫کا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااه ‪ %90‬از گرداننا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااد ان‬
‫آن ا ا ا ا ا ا ا ارا ‪ %3‬از جمعیا ا ا ا ا ا ا اات ا ا ا ا ا ا ا ااودی‬
‫آمریکا تشکیل می دهند‪.‬‬
‫امپراطوری ر ااه ای‪:‬‬
‫رابر ر ر ررر سمر ر ر ررردا ص وا سر ر ر ررم امپراطر ر ر ررور‬
‫مر ر ررام ع ر ر ررار ر ر ر ررااه ای مال ر ر ر م سر ر رره‬
‫ا ر ر ر رروی کور وریش ر ر ر ررت ب ر ر ر رره ه ر ر ر ررایی مال ر ر ر ر‬
‫شر ر ر ر ر ر که ه ر ر ر ر ررای ف ر ر ر ر رراکس ا ر ر ر ر رروی مری ر ر ر ر ررا‬
‫و ا ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ای ا ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رروی ااگ ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر س‬
‫و ر ر ر ر ر ر ر ر ر امدار شر ر ر ر ر ر ر ر ر که فارسر ر ر ر ر ر ر ر ر ی وان و‬
‫‪ 60‬ش ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر که ویزی ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررونی‬
‫ب ر ر ر رره ‪ 13‬یب ر ر ر رران دارای در م ر ر ر رردی بر ر ر ر ر ای‬
‫‪ 20‬م ارد دالر در ال ا ت‪.‬‬
‫ا اا اهو‪:‬‬
‫ررریال ای شر که‬
‫مری ررا مرری وااررد بررا پهر‬
‫ف ر ر رراکس ک ر ر رره اف ر ر ررراد یی ر ر رراروی ج ر ر رروان را در‬
‫وضررع ت هررای م نرروعی ای برهنگرری نشرران مرری‬
‫دهد کره یارد ی هرای فریبنرده و مادیگرایااره‬
‫دارا ر ررد و رابط ر رره ه ر ررای ب ر رری ق ر ررد جنسر ر ر ی ب ر ررا‬
‫یک ر رردیگر برق ر رررار م ر رری کنن ر ررد یر ر ر ااتر ر ر را‬
‫ع ه ایت کشور برااگیزد‪.‬‬
‫در ر ر ر ر ررال ‪ ، 1373‬هر ر ر ر ررا ر ر ر ر رره ش ر ر ر ر ر که‬
‫ویزی ر ر ر ر ر ررونی فارسر ر ر ر ر ر ر ی یب ر ر ر ر ر رران ع ر ر ر ر ر رره‬
‫ایر ر ر ر ررران فعال ر ر ر ر ررت م ر ر ر ر رری کردا ر ر ر ر ررد ک ر ر ر ر رره‬
‫ای ر ر ر ررت م ر ر ر ررار در ر ر ر ررال ‪ 1391‬ب ر ر ر رره ‪125‬‬
‫ش ر ر ر ر ر ر ر که ر ر ر ر ر ر ر ر د ک ر ر ر ر ر ر رره ‪ 13‬ش ر ر ر ر ر ر ر که‬
‫ر ر ر ر ر ر ر ررریال ا‬
‫ن مهصر ر ر ر ر ر ر ررو پهر ر ر ر ر ر ر ر‬
‫و ف م های نمایی می باشد‪.‬‬
‫مح وای ش که ماهواره ای‪:‬‬
‫ف م ‪ ،‬ریال‪ ،‬مو تی و ر رمی ‪ 48‬ش که‬‫کود و اوجوان ‪ 19‬ش که‬‫دینی و م هبی ‪ 24‬ش که‬‫مصرف رایی‪ ،‬پوش و مد ‪ 80‬ش که‬‫ اس ی (ب گااه) ‪ 3‬ش که‬‫ اس ی (ضد اات ) ‪10‬ش که‬‫‪ -‬اس ی ( جزیه ط ب) ‪8‬ش که‬
‫اولویت های مردم در استفاده از ماهواره‬
‫در ‪ 6‬ماهه نخست سال ‪ 1392‬به درصد‬
‫‪90‬‬
‫‪80‬‬
‫‪70‬‬
‫‪60‬‬
‫‪50‬‬
‫‪40‬‬
‫‪Series1‬‬
‫‪30‬‬
‫‪20‬‬
‫‪10‬‬
‫‪0‬‬
‫سکس و‬
‫مبتذل‬
‫اقتصادی‬
‫سیاسی برنامه های‬
‫علمی‬
‫اخبار‬
‫موسیقی؛ سرگرمی‪ ،‬فیلم و سلایر‬
‫رقص و تفریح و‬
‫مسابقات‬
‫آواز‬
‫رویکرد شبکه های ماهواره ای‬
‫‪‬فرد گرایی و من محوری‬
‫‪‬لذت جویی‬
‫‪‬مصرف گرایی‬
‫‪‬تنوع طلبی‬
‫‪‬آزادی بی قید و بند‬
‫‪‬پوچ گرایی‬
‫‪‬اختالف افکنی قومی و مذهبی‬
‫‪‬فروپاش ی خانواده‬
‫پ امدهای‬
‫خااواد ی‬
‫چند آمار عبرت انگیز از غرب‬
‫‪1‬‬
‫در ااگ س ان در هر ال ‪ 500‬هزار کود اامشروع‬
‫به وجود می ید‪.‬‬
‫در ایت کشور تط جنین چ ار برابر افزای یاف ه ا ت‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫برابر زارا اداره حت تا اج ماعی مری ا تعداد‬
‫اویادان غیرقااونی در ایت کشور نسبت به ‪ 10‬ال ق ل‬
‫‪ 45%‬افزای یاف ه ا ت‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫دانشگاه کال فورا ا در متاله ای با عنوان حتایتی راجع به‬
‫خشوات های ر ااه ای اوشت‪:‬‬
‫بطور م ااگین اوجوااان ‪ 18‬اله ا امروی ‪200‬هزار صحنه خشوات میز و‬
‫‪16‬هزار صحنه ق ل در ر ااه ها و ف م های هال وودی دیده ااد‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫سایت خبری واشنگتن دی س ی در گزارش ی‬
‫آثار جرائم درآمریکا را نسبت به دهه قبل‬
‫‪ 50‬برابر اعالم کرده است‪ .‬فقط در سال ‪ 2010‬قریب به‬
‫‪ 10‬هزار فقره قتل در این کشور‬
‫رخ داده است که بخش ی از آن در اثر‬
‫کلت کش ی دانش آموزان بوده است‪.‬‬
‫‪ -1‬تغییر سبک زند ی‬
‫مدگرایی‪،‬‬
‫با ترویج‬
‫مصرف گرایی‪،‬‬
‫اشرافی گری‬
‫و‪...‬‬
‫گرایش به ماهواره محصول تغییر سبک زند ی است و تغییر سبک زند ی از‬
‫پیامدهای شبکه های ماهواره ای است‬
‫‪ -2‬خانواده بی قید و بند به جای خانواده اصیل‬
‫با تعریف خودساخته ای از خانواده‬
‫و شکستن سد عفت در جامعه‬
‫و تضعیف جایگاه پدر و مادر‬
‫بی توجهی پدر و مادرها به فرزندان‬
‫متوسط گفتگو والدین با فرزندان‬
‫‪ 17‬دقیقه است‬
‫فلیم ها‪/‬سریال ها‪/‬گفتگوها‬
‫‪ -3‬ترویج خیانت زن و شوهر‬
‫مأنوس شدن با فیلم هایی که محتوای‬
‫آن ا عشق های مثلثی (سه جانبه) و‬
‫سکس ی است‬
‫‪ -4‬عادی جلوه دادن روابط دختر و پسر‬
‫یکی از پیام های شبکه های ماهواره ای‬
‫قبح زدایی از روابط دختر و پسر نامحرم‬
‫و ضروری نمایاندن آن است‬
‫‪ -5‬از بین بردن مفهوم خانواده‬
‫زند ی بدون ازدواج ره آورد شبکه های ماهواره ای است‬
‫دو سوم از زوج های آمریکایی پیش از ازدواج‬
‫با همدیگر زیر یک سقف زند ی می کرده اند‪.‬‬
‫در ایران سن ازدواج پسران به ‪ 28‬سال‬
‫و دختران به ‪ 30‬سال افزایش یافته است‪.‬‬
‫افزایش نرخ طالق‪:‬‬
‫محصول سست شدن و فروپاش ی بنیان خانواده است‪.‬‬
‫از یک دهه اخیر نرخ طالق در ایران‬
‫‪ 130‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬
‫هم اکنون از ‪ 5‬ازدواج ‪ 1‬ازدواج به طالق منجر می شود‪.‬‬
‫‪ -6‬ارزش زدایی از غیرت‬
‫غیرت محافظ عفت و یکی‬
‫از موانع اصلی انحراف در خانواده است که‬
‫با ترویج برهنگی‪،‬‬
‫روابط نامتعارف و‪ ...‬در‬
‫شبکه های ماهواره ای‬
‫تضعیف می گردد‪.‬‬
‫‪ -7‬تحریک حس رقابت میان زن و مرد و تنوع طلبی‬
‫با جایگزینی رقابت بجای رفاقت‬
‫تحریک حس رقابت بین زنان و دختران‬
‫برای جلب توجه مردان با خودآرایی‬
‫و تحریک امیال جنس ی و‪...‬‬
‫‪ -8‬بلوغ زودرس جنس ی‬
‫تماش ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااای ب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا نه ه ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااای جنس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ی توس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااط کودک ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااان س ا ا ا ا ا ا ا ا ا اان بل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااوغ‬
‫را به شدت کاهش داده و تبعات سنگینی را ایجاد می کند‪.‬‬
‫نی ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اال پس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااتمن اس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااتاد دانش ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااگاه نیوی ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااورک در کت ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااب‬
‫خود بنام زوال دوران کودکی میگوید‪:‬‬
‫در تلویزی ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااون آمریک ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا در اغل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااب پیامه ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااای بازر ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااانی‬
‫دختا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اران ‪ 12‬ی ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا‪13‬س ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااله ای را میبین ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اایم ک ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااه ب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا خبر ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اای‬
‫و کارکشا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااتگی از جها ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااان سا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااکس خبا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اار ما ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اای دهنا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااد‬
‫که حیرت آدمی را برمی انگیزد‪.‬‬
‫سن بلوغ در پسران از ‪ 16‬به ‪12‬‬
‫و در دختران از ‪ 14‬به ‪ 10‬کاهش یافته است‪.‬‬
‫‪ -9‬اختالف افکنی قومی و مذهبی‬
‫‪ 24‬تلویزیون ماهواری دینی با ویش های‬
‫محلی با شب ه افکنی و هجوم به باورهای‬
‫اصیل دینی‪ ،‬قرآن و سنت در حال‬
‫اختالف افکنی بین شیعه و سنی و ترویج‬
‫فرقه های باطل وهابیت‪ ،‬ب ائیت‪ ،‬صوفیه و‪ ...‬هستند‪.‬‬
‫با وجود پیامدهای شبکه های ماهواره ای‬
‫این سوال مطرح می شود‪:‬‬
‫چرا ماهواره می ب ن م؟‬
‫و پاسخ ما‬
‫جوزد ی و چشم و هم چشمی‬
‫چرررا مرردیریت عمررر راابهررای خررود را برره د ررت‬
‫کسانی بده م که برای عمرشان اریا قائل‬
‫ا ستند؟‬
‫چرا یاد ی با حرف مردم؟‬
‫لذت گرایی‬
‫یا ماشای ف م م ل اهاات به فطر پا خوی‬
‫ا ست؟‬
‫بر ح ر باش د ای اگاه ای‬
‫ییادی که همااا ول د هوا و هوس می‬
‫کند و ب ر غف ت می کارد‬
‫پیامبر اکرم (ص)‬
‫یا بهتر ا ست ل تهای معنوی را جایگزیت‬
‫ل تهای یود ر مادی کن م؟‬
‫خدایا چه کس ی شیرینی مح ت‬
‫ورا چش ده و ای و دور شده و‬
‫کس دیگر را جایگزیت و کرد؟‬
‫امام سجاد(ع)‬
‫بیکاری و تن ایی‬
‫چ ر رررا ب ر ررا مح ر ررت و وق ر ررت ر ر ر اری‬
‫ب رررای خ ررااواده و فریح ررا ررالم‬
‫خ ء ب اری را پر اکن م؟‬
‫شبکه های دینی و مذهبی‬
‫ش که های دینی پوشش ی برای فری اری‪،‬‬
‫اخ ف افکنی و شع ه ور شدن ت ک نه‬
‫بین مس مین ا ت‪.‬‬
‫به ایت را اطم نان اکن م‪.‬‬
‫اخبار آزاد سیاس ی‬
‫ای کجررا برره صررحت اخ ررار ش ر که هررای‬
‫ماهواره ای اطم نان می کن م؟‬
‫یر ر ر ررا وجر ر ر ررود ر ر ر ر م امر ر ر ررداد جر ر ر رراده ای‬
‫مجویی برای صادف ا ت؟‬
‫استفاده علمی‬
‫ ی ر ر ر ر ر ر ررا ر ر ر ر ر ر ررود اح م ر ر ر ر ر ر ررا ی ش ر ر ر ر ر ر ر که ه ر ر ر ر ر ر ررای‬‫مر ر رراهواره ای ای خطر ر ررری کر ر رره بر ر رررای خر ر ررااواده‬
‫داراد ب شتر ا ت؟‬
‫ یر ر ررا ا ایهر ر ررای ع مر ر رری خر ر ررود را امر ر رری ر ر ررواا م‬‫ای منر ر ر ر ر ر ر ر ررا ع ک ابهاار ر ر ر ر ر ر ر رره ای و رایاار ر ر ر ر ر ر ر رره ای‬
‫أمین کن م؟‬
‫سرگرمی‬
‫بهت ر ررر ا س ر ررت ب ر ررا ر ررر رمی ه ر ررای مف ر ررد و‬
‫ر ررایاده هماان ر ررد وریا‪ ،‬ف ر ررری ر ررالم‪،‬‬
‫مطالع ر رره و‪ ...‬ا ر ررای فریا ر ررداامان را ر ررأمین‬
‫کن م؟‬
‫تلویزیونی شدن و عدم دریافت شبکه های ملی‬
‫با آنتن معمولی‬
‫اف ر ر رررای در ماش ر ر ررای ویزی ر ر ررون موج ر ر ررب اع ر ر رراد ب ر ر رره‬
‫ر ر ر ررااه‪ ،‬ن ر ر رروع ط ب ر ر رری و روی وری ب ر ر رره ش ر ر ر که ه ر ر ررای‬
‫ماهواره ای ا ت‪.‬‬
‫م و ط ماشای ویزیرون در ایرران ‪ 3‬راعت و بررای‬
‫کودکان ‪ 4.5‬اعت می باشد!!!‬
‫ب ای م ماشای ویزیون را مدیریت کن م‪.‬‬
‫با ماهواره‬
‫چه کنیم؟‬
‫ش ا ا ا ا ا ا ا ااما بای ا ا ا ا ا ا ا ااد فک ا ا ا ا ا ا ا اار کنی ا ا ا ا ا ا ا ااد ک ا ا ا ا ا ا ا ااه ب ا ا ا ا ا ا ا ااا تط ا ا ا ا ا ا ا ااور‬
‫و پیش ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اارفت ف ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اان آوری م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااهواره‬
‫چ ا ا ا ا ا ا ا ااه کاره ا ا ا ا ا ا ا ااایی م ا ا ا ا ا ا ا اای توانی ا ا ا ا ا ا ا ااد انج ا ا ا ا ا ا ا ااام دهی ا ا ا ا ا ا ا ااد‬
‫تا از نفوذ آن جلوگیری کنید‪.‬‬
‫از سخنان مقام عظمای والیت‪75/02/28-‬‬
‫ت دید؟‬
‫تسلیم؟‬
‫یا‬
‫(برخورد حکیمانه)‬
‫عبور از جنگ سخت به جنگ نرم‬
‫ب ا ااا نگ ا ااایی ب ا ااه گذش ا ااته در م ا اای ی ا ااابیم از جن ا ااگ س ا ااخت‬
‫بااا مقاوماات و حماسااه س ارافرازانه عبااور کااردیم‪ .‬دشاامن‬
‫ش ا ا ا ا ا ا ااما را تحلی ا ا ا ا ا ا اال ک ا ا ا ا ا ا اارد ک ا ا ا ا ا ا ااه از کج ا ا ا ا ا ا ااا حمای ا ا ا ا ا ا اات‬
‫شدید و نیرو گرفتید؟‬
‫ایمان مردم‬
‫ب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااه هم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااین دلی ا ا ا ا ا ا ا ا ا اال ب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا تغیی ا ا ا ا ا ا ا ا ا اار تاکتی ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااک‬
‫جن ا ا ا ااگ ن ا ا ا اارم را ب ا ا ا اار مل ا ا ا اات ب ا ا ا اازر م ا ا ا ااا تحمی ا ا ا اال ک ا ا ا اارد‬
‫و ایمان و هویت ملت را نشانه گرفت‪.‬‬
‫همین جا یاد میکنیم از نمادهای مقاومت این ملت‪:‬‬
‫نوجا ااوان سا اایزده سا اااله‪ .‬ش ر ر د ف م ر ررده با ااا نارنجا ااک خا ااود تانا ااک‬‫دشمن را منفجر کرد و امام او را رهبر نامید‪.‬‬
‫ش د م دوی که با قاایق تندروباه جناگ باا نااو و باالگرد آمریکاایی‬‫رفت‬
‫ک‬
‫شر ر د ااه ررد ف ررا ی کرج ررو‪ :‬دخت ااری ک اارد ک ااه ب ااا ایس ااتاد ی خ ااود‬‫حسرت یک آخ را هم بر دل دشمن گذاشت‪.‬‬
‫دزفول قهرمان که در مقابل ‪1000‬موشک سرخم نکرد‪.‬‬‫خرمش ااهر س ارافراز ک ااه ب ااا مقاوم اات ‪ 33‬روزه نم اااد ایث ااار و مقاوم اات‬‫شد‪.‬‬
‫‪-‬و‪...‬‬
‫اگر دیروز فرزندان این ملت با‬
‫مقاومت و ایثار در جنگ سخت‬
‫‪ 8‬ساله عزت و افتخار آفریدند‬
‫چرا امروز جوانان غیور ملت در جنگ نرم‬
‫و خاموش دشمن فتح آفرین نباشند؟‬
‫ماهواره و ناآ ایی‬
‫بخش ی از مردم‬
‫با ناآ ایی‪ ،‬جوزد ی یا‬
‫چشم و هم چشمی‬
‫به تماشای ماهواره‬
‫روی آورده اند‪.‬‬
‫بر اساس نظریه وابستگی هر اه‬
‫در جامعه میزان تغییر تضاد و بی نظمی‬
‫افزایش یابد مردم برای رفع اب ام‬
‫و کسب اطمینان به اطالعات رسانه ها‬
‫وابستگی بیشتری پیدا می کنند‪.‬‬
‫اینک که رویکرد مردم به رسانه‬
‫و برای کسب آ ایی و ارضای درونی اجتناب‬
‫ناپذیر است‪ ،‬ب ترین راه حل‬
‫برای رویارویی با شبکه های ماهواره ای‬
‫افزایش واد ر ااه ای و قدرت‬
‫تحلیل مردم است‪.‬‬
‫سواد رسانه ای توانایی توصیف‬
‫رسانه ها‪ ،‬درک و ارزیابی انتقادی‪،‬‬
‫جنبه های مختلف محتوای رسانه‬
‫ها‪ ،‬جریان شناس ی و افزایش قدرت‬
‫تحلیل مردم است‪.‬‬
‫ماهواره و خانواده‬
‫اما چرا بخش ی از مردم با آ ایی از‬
‫بدآموزی و مخاطرات ماهواره برای‬
‫جوانان و نوجوانان خود به تماشای‬
‫ماهواره ادامه می دهند؟‬
‫افا ا ازایش ‪ 130‬درصا ا اادی نا ا اارخ طا ا ااالق‬
‫در ای ا ا اران در کمتا ا اار‬
‫از یک دهه نشانگر چیست؟‬
‫آی ا ا ااا دل دادن ب ا ا ااه ب ا ا ا نه ه ا ا ااا و خص ا ا اایت ه ا ا ااای اغ ا ا ااواگر‬
‫ش ا ا اابکه ه ا ا ااای م ا ا اااهواره ای یک ا ا اای از دالی ا ا اال س ا ا ااردی رواب ا ا ااط‬
‫بین زن و شوهر نیست؟‬
‫آیا ا ا ا ا ااا عا ا ا ا ا ااادی شا ا ا ا ا اادن روابا ا ا ا ا ااط دختا ا ا ا ا اار و پسا ا ا ا ا اار محصا ا ا ا ا ااول‬
‫فیلم های هالیوودی نیست؟‬
‫آی ا ا ا ا ا ااا خش ا ا ا ا ا ااونت و پرخاش ا ا ا ا ا ااگری کودک ا ا ا ا ا ااان معص ا ا ا ا ا ااوم م ا ا ا ا ا ااا‬
‫ناش ا ا ا ا ا ا ی از تماش ا ا ا ا ا ااای ب ا ا ا ا ا ا نه ه ا ا ا ا ا ااای وحش ا ا ا ا ا ااتناک ف ا ا ا ا ا اایلم‬
‫و بازی های رایانه ای نیست؟‬
‫به وجدان خود‬
‫رجوع کنیم‬
‫اگر جواب مثبت است‬
‫پس غیرت ما کجاست؟‬
‫غیر به معنای‬
‫َّ‬
‫حمیت و محافظت از عفت‪،‬‬
‫عصمت‪ ،‬آبرو‪ ،‬ناموس و نگهداری‬
‫عزت است و از صفات‬
‫و کماالت برجسته انسانی است که‬
‫ودیعه خداوند متعال است‪.‬‬
‫امام علی (ع)‪:‬‬
‫خداوند برای مومن غیرت‬
‫می ورزد پس او نیز باید غیرت آورد‪.‬‬
‫هرکس غیرت نورزد‪،‬‬
‫دلش وارونه است‪.‬‬
‫امام صادق(ع)‪:‬‬
‫خداوند غیور است‬
‫و هر غیرتمندی‬
‫را دوست دارد‪.‬‬
‫ماهواره و روان‬
‫ام ر ر رروا ر ر ر ررااه ه ر ر ررا و ش ر ر ر که ه ر ر ررای م ر ر رراهواره ای‬
‫و اگر ر ر ر ر ر ر ر رراه بر ر ر ر ر ر ر ر رره صر ر ر ر ر ر ر ر ررحنه هر ر ر ر ر ر ر ر ررای خشر ر ر ر ر ر ر ر رروات‬
‫و برهنگ ر ر ر ر ر ر ر ر ر رری و‪ ...‬چ ر ر ر ر ر ر ر ر ر رره ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررأ یری ب ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررر روان‬
‫و رف ار ما دارد؟‬
‫یا وقت ن ار ده خود را پای‬
‫کن م؟‬
‫امام علی (ع)‪:‬‬
‫تعج ا ا ااب م ا ا اای ک ا ا اانم از انس ا ا ااان ا ک ا ا ااه اگ ا ا اار ش ا ا ااب هنگ ا ا ااام‬
‫و در ت ا ا ا ا ا ا اااریکی غ ا ا ا ا ا ا ااذایی ب ا ا ا ا ا ا ااه آن ا ا ا ا ا ا ااا عرض ا ا ا ا ا ا ااه ش ا ا ا ا ا ا ااود‬
‫با ا ا ا ا ا ا ااه دنبا ا ا ا ا ا ا ااال روشا ا ا ا ا ا ا اانایی هسا ا ا ا ا ا ا ااتند تا ا ا ا ا ا ا ااا بداننا ا ا ا ا ا ا ااد‬
‫چا ا ا ا ا ا ا ا ا ااه ما ا ا ا ا ا ا ا ا اای خورنا ا ا ا ا ا ا ا ا ااد اما ا ا ا ا ا ا ا ا ااام هنگا ا ا ا ا ا ا ا ا ااامی کا ا ا ا ا ا ا ا ا ااه‬
‫ب ا ااا غ ا ااذای روح مواج ا ااه م ا اای ش ا ااوند ت ا ااالش نم ا اای کنن ا ااد‬
‫با ا ا ا ا ا ا ا ااا ب ا ا ا ا ا ا ا ا ااره گیا ا ا ا ا ا ا ا ااری از نا ا ا ا ا ا ا ا ااور عقا ا ا ا ا ا ا ا اال و دانا ا ا ا ا ا ا ا ااش‬
‫از خطرها ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااای فکا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااری و عملا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اای کا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااه‬
‫در اث ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اار ن ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااادانی و رفتاره ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااای ناپس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااند‬
‫آن ا را ت دید می کند در امان بمانند‪.‬‬
‫ی ررا م داا ررد چش ررم ه ررا ب ش ررتر ای ‪ 2‬م ررون به ر‬
‫فع ر ررال داشر ر ر ه و ‪ 85‬درص ر ررد مع وم ر ررا ای طریر ر ر‬
‫چشررم هررا حاصررل مرری شررود و بررر ا رراس حت تررا‬
‫ع مر رری ماشر ررای مس ر ر مر ویزیر ررون در ب نر ررد مر ررد‬
‫موجررب ررأ یر در ج رران ب نرری و ا ررام اری ر ی انسران‬
‫می شود‪.‬‬
‫بررر ا رراس یاف رره هررای روانشنا رران حری ررا جنسر ی بررر‬
‫حاف ر رره فعر ررال ر ررداخل ایجر رراد کر رررده و ر ررأ یر منفر رری بر ررر‬
‫فر یند شناختی انسان دارد‪.‬‬
‫ص ر رراویر شکس ر ر ه و راگ ر ررای ط ر ر‬
‫قرم ر ررز یم ن ر رره ر ررای‬
‫عصب ت و پریشان حا ی ا ت‪.‬‬
‫امام علی (ع)‪:‬‬
‫هر کس (در برابر ناه) چشم خود را خرد بندد دل‬
‫وده ردااد‪.‬‬
‫را‬
‫عوارض روحی و روانی ناش ی از‬
‫نگاه به ب نه های مبتذل و خشن‬
‫احساس ناه‬
‫روان پریش ی‬
‫هم جنس رایی‬
‫مد رایی‬
‫رای‬
‫و پوش یانده‬
‫فرامو ی‬
‫کاه‬
‫ط رضای مندی‬
‫همسران‬
‫اضطرا‬
‫ماهواره و جنگ مذهبی‬
‫بیش از ‪ 80‬تلویزیون ماهواره ای دینی‬
‫در منطقه خاورمیانه فعال هستند که‬
‫‪24‬شبکه آن ها فارس ی زبان اند‬
‫و با فریب کاری های مذهبی اختالف افکنی قومی و مذهبی‬
‫را ترویج می کنند‪.‬‬
‫محصول شبکه های بظاهر شیعی و بظاهر کسنی‬
‫که در دو خیابان همجوار لندن مستقر هستند‬
‫با هجوم و تحریف باورها و اعتقادات دینی‬
‫یکدیگر جریان تکفیری است که در چند سال‬
‫اخیر شاهد جنایات آن ا در دنیای اسالم‬
‫به ویژه در سوریه هستیم‪.‬‬
‫ریگی معدوم در یکی از‬
‫بازجویی های خود گفته بود‪:‬‬
‫از فیلم سخنرانی های تند منابر شیعیان‬
‫(برگرفته از شبکه های ماهواره ای) برای ایجاد انگیزه در‬
‫نیروهای خود استفاده می کردیم‪.‬‬
‫نظام اسالمی و والیت‬
‫همواره مدافع و مروج وحدت‬
‫و عزت مسلمین اند‪.‬‬
‫امام خامنه ای‬
‫عزیز (مدظله العالی)‬
‫امام خامنه ای‬
‫عزیز (مدظله العالی)‬
‫هدف دشمنان از تزریق مستمر شب ات ونا ون دینی‪ ،‬سیاس ی و‬
‫اعتقادی به جامعه مخدوش کردن مبانی نظام اسالمی است‪.‬‬
‫کسانی که راجع به تشیع‪ ،‬راجع به تسنن‪ ،‬دلسوزی این ا از یکدیگر حرف‬
‫می زنند‪ ،‬نه کسنی را قبول دارند و نه شیعه را و نه بزر ان اسالم را قبول‬
‫دارند‪ .‬آن ا هدف دیگری دارند‪ .‬بایستی بر این ا فایق آمد و وحدت را تأمین‬
‫کرد‪.‬‬
‫دین خود را حفظ کنیم‬
‫ّ‬
‫خر الزمان روی اری ا ت که‬
‫در ن م منان یاد ی‬
‫سختی خواهند داشت و حفظ دیت در ایت روی ار‬
‫چواان رفتن وله ای ای ت در د ت‬
‫و یا چون فشردن بو ه ای خار ا ت‪.‬‬
‫در ادامه مبحث به فتاوای‬
‫مراجع عظام تقلید‬
‫در خصوص ماهواره رجوع شود‪.‬‬

similar documents