Her kan det stå en heading

Report
Hva kan vi få til?
Anne-Lise Bakken
nestleder i ASVL
Stjørdal 28. november 2011
- sammen med Vekstbedriftene
• Om ASVL
• Hva kan Vekstbedriftene
tilby
• Varig tilrettelagt arbeid
(VTA)
• Lærekandidatordningen
• Muligheter for
kommunene
om ASVL
•
•
•
•
•
Arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Grunnlagt i 1991 (Ansvarsreformen)
232 medlemsbedrifter over hele Norge
Individuelt tilrettelagte tilbud til 13 000 personer
Produserer for rundt 1 mrd. kroner per år
Arbeid for alle
• Mat og catering
• Snekker og
vedproduksjon
• Mekanisk produksjon
• TV-produksjon
• Søm og håndarbeid
• Vaskeri
• Renhold
• Pakking, emballering,
montasje
Og mye, mye mer…
Best på arbeid
• Høy kompetanse på arbeidsrettede tiltak
• Faglig utvikling gjennom samarbeid med
høgskoler og andre utdanningsinstitusjoner
• Mange ulike tiltak i egne bedrifter og i
samarbeid med ordinært arbeidsliv
• Tett samarbeid med NAV
• Kvalitetssikret:
Infridde mål eller brutte visjoner?
(Sylvia Söderström og Jan Tøssebro NTNU 2011)
•
•
kraftig nedgang i andelen utviklingshemmede i tiltaket varig tilrettelagt
arbeid (VTA)
andelen utviklingshemmede uten et arbeidsrettet tilbud ved kommunale
dagsentra har gått betydelig opp
empotv.no
VTA – Varig tilrettelagt arbeid
• Tiltak for personer med innvilget varig uførepensjon
• Gode og trygge arbeidsplasser som gir grunnlag for
personlig utvikling og vedlikehold av ferdigheter
• Tilbys av alle vekstbedrifter, enten i egen virksomhet
eller i samarbeid med lokalt næringsliv
Tilrettelagt arbeid – et kinderegg
VTA
Det lønner seg!
• Det er bedre for den
enkelte
• Det er
samfunnsøkonomisk
lønnsomt
• Stat og kommune
sparer penger
VTA vs. dagsenter
Pris dagsenterplass utviklingshemmet: 220 000 kr
Pris VTA-plass: 147 600 kr
•Statlig tilskudd: 111 850 kr
•Kommunalt tilskudd (32%*) = 35 750 kr
Én VTA-ansatt produserer for ca 90 000 kr
*Alle tall er fra 2007
*Min. krav er 25%, men i snitt betaler kommunene 32 %
Lærekandidatordningen
• Får opplæring innenfor et begrenset
kompetansemål i læreplanen (Opplæringsloven)
• Planen utarbeides av fylkeskommunen i
samarbeid med godkjent lærebedrift
• I Østfold har Vekstbedriftene og fylkeskommunen
samarbeidet om opplæringsarenaer innen
videregående opplæring, og opprettet
opplæringskontor http://www.okvta.no/
Muligheter for kommunene
– Kommunenes eierposisjoner og
aktivt eierskap
– Influere på virksomhetenes planer
og strategier
– Definere egne behov og stille krav
til bedriftene og til NAV
Vekstbedriftenes tilbud
bygger på alles rett til
arbeid og er en del av
arbeidslinja og
verdiskapningen i
samfunnet.

similar documents