SOS-international - Dansk Reumatologisk Selskab

Report
Rådgivning af Patienter i
forbindelse med Udlandsrejse
Niels Juul
Cheflæge
Air Ambulance
SOS International
Ambulanceflyvning siden 2004
Baseansvarlig siden 2010
Lægefagligt ansvarlig
SOS ambulancefly
2014
Dette vil vi alle gerne
være foruden
På Philippinerne, trafikulykke, ingen forsikring!!
Dette vil vi alle gerne
være foruden
Oversigt
•
•
Medicinsk forsvarligt at rejse?
Roller, opgaver, dækning:
SOS International
Danske Regioner
Forsikringsselskaber
Behandlende læger
Medicinsk Forhåndsvurdering
Økonomisk dækning og sandsynligheder
•
•
Akut vs. Kronisk sygdom
Forventet Behandlingsbehov
Sygesikringskort Blåt? Gult?
Råd til pt
Forskelle i dækning forskellige steder i verden
Volumen
• SOS ejes af 28 Skandinaviske
forsikringsselskaber
• SOS administrerer sundhedsydelser for
1,4 MIA kr. for forsikringsselskaberne,
heraf 1,1 MIA for ”inpatients”
• 147.000 sager årligt = 400/dag!
• I 2013 eksempelvis 350 brud på
lænderyghvirvler, gennemsnitspris af
disse 90.000 kr
Medicinsk forsvarligt at rejse?
Hvad er behandlende læges rolle:
Dette spørgsmål tager SOS International
ikke stilling til. Det er behandlende læges
opgave (dig).
SOS læge giver gerne behandlende læge
et råd, specielt hvad angår dækning
og/eller flyvemedicinsk sikkerhed.
SOS Internationals rolle
SOS International beslutter om der kan
eller ikke kan gives forhåndsgodkendelse
under en given rejse. Kaldes Medicinsk
Forhåndsvurdering.
Dette dels på Danske Regioners vegne
(Sygesikringen), dels på
Forsikringsselskabernes vegne.
Danske Regioners dækning
Behandling af akut sygdom i EU og EØS
lande.
Dette skal opfattes som akut sygdom som
der var lav sandsynlighed for at pådrage sig
eller kronisk sygdom hvis akutte forværring
der var lav sandsynlighed for at få under den
konkrete rejse.
Denne sandsynlighed vurderes og afgøres af
SOS lægen, på basis af kriterier fra DRE hhv.
forsikringsselskaberne
Rejseforsikringens
(forsikringsselskabet)
dækning
1. Hjemtransport ifm sygdom der
opfylder (næsten) de samme kriterier
som der gælder for Regionernes
dækning af akut sygdom, hele verden
(såfremt policen siger dette).
2. Behandling af akut sygdom udenfor
EU/EØS
EHIC
EU konvention der forpligter alle EU-lande til
gratis at yde behandling til andre EU-landes
borgere, i samme omfang som landets egne
borgere.
Således en sikkerhedsventil (indenfor EU)
ved nedsat eller manglende dækning.
Men: Pt er på egen hånd, sprogligt,
økonomisk, hjemrejsemæssigt (ingen
sagsbehandling fra SOS side)
Medicinsk Forhåndsvurdering
(MF)
• www.sos.eu, tryk på Medicinsk
Forhåndsvurdering
• Ved akut eller kronisk sygdom tilrådes
det at søge MF
• MF er en bindende aftale mellem
patienten og Sygesikringen eller
Forsikringsselskabet
MF bedømmelse og dækning
1. Fuld dækning
2. Delvis dækning med forbehold for
…(det samme som at der er IKKE
dækning for den aktuelle sygdom vi
taler om, men for alle andre
sygdomme er der)
Pt. har glemt at søge om MF
Patientens sag behandles på SOS efter
ensartede retningslinjer, uanset om der er
søgt MF eller ikke.
Er der ikke søgt MF undersøger SOS lægen
om der er tale om forventet behandlingsbehov. Dvs. om der var lav eller høj sandsynlighed for at den pågældende sygdom eller
forværring ville indtræffe på den aktuelle
rejse.
Et godt råd til pt.
Råd alle patienter med kroniske
sygdomme samt alle patienter med akut
sygdom til at søge Medicinsk
Forhåndsvurdering på
SOS International (sos.eu)
Sygesikringskort
• Blåt (EU-Sygesikringskortet):
Op til et år i EU og EØS lande (men
ikke planlagt behandling eller behandling
der med rimelig sandsynlighed kunne
forventes).
OBS: Der dækkes svarende til hvad det
pågældende lands egne borgere får
dækket. Det er ikke nødvendigvis samme
dækning som i Danmark!!
Priser i Sverige
Helsingborg:
Vagtlæge
Lægekons sygehus
Skadestuen
200 kr
300 kr
450 kr
Et knap så godt råd til pt.
”Rejs du bare”
Der kan være problemer med:
• Manglende økonomisk dækning
• Flyvemedicinsk sikkerhed
Dette vil vi alle gerne
være foruden
Hvad så hvis man bliver syg?
Ingen forsikring = betal selv
(helt eller delvis)!!
+ Forsikring
Kontakt forsikringsselskabet
SOS sagsbehandler
SOS kontaktlæge
Hvordan kan man komme hjem
hvis uheldet er ude?
Afvente man bliver rask og selv tage hjem.
Siddende med ledsagelse.
Liggende i rutefly.
Ambulancefly.
Siddende med ledsager
Liggende i rutefly
Liggende i rutefly
Ambulancefly
Ambulancefly
Spørgsmål?

similar documents