Keuze in de examenklas Engels (powerpoint)

Report
KEUZE IN DE EXAMENKLAS!
KAREN VERHEGGEN
[email protected]
PROGRAMMA
•
•
•
•
Startvraag
Leerlingen eigenaar maken van het examenjaar
Kennismaken met het leerarrangement
Voorbeelden ervaren voor praktische uitvoering voor
lees- en gespreksvaardigheid
• Bruikbaarheid voor de eigen lespraktijk bepalen
• Afronding en reflectie
WARMING-UP
• Wat valt er voor
leerlingen allemaal te
kiezen in uw
examenklas(sen)?
• Eerst individueel
• Uitwisselen met 1
collega
AUTONOMIE
• Wat kun je doen om ervoor te zorgen dat
leerlingen de kans krijgen zich autonoom op te
stellen?
ALLE LEERLINGEN ACTIEF!
• Laat leerlingen zelfstandig doen wat ze
zelfstandig kunnen
• Wissel individueel en samenwerkend leren af.
• Geef de leerlingen variatie in opdrachten en
verwerkingsvormen
• Houd de vinger aan de pols en leer leerlingen dit
zelf te doen
Eigen leerdoelen
Keuze uit opdrachten
(onder streep)
Zelf (samen met
groep) plannen
Grotere opdracht
met SE en CE
als eindproduct
Keuze in tijd, route en plaats
Uitgaan van eigen sterkte/ zwakte
Eigen ontwikkeling
in beeld: logboek/
aftekenkaart
STAP 1: LEERLINGEN ‘WARM’
MAKEN VOOR HET EXAMEN
• Wat weten ze
eigenlijk van de
eisen?
• Engels als kernvak?
• …….
STAP 2: STERKTE-ZWAKTE
ANALYSE MAKEN
EXAMEN ANALYSEFORMULIER
Vraag (nummers invullen)
VAK: (MVT) FRANS NIVEAU: HAVO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17
JAAR: 2008-II
18 19 20 21 22
Tussenstand
punten
Strategieën
Skimmen
Scannen
Intensief lezen
Pnt
Pnt
Pnt
Vaardigheden
Hoofdgedachte van een
tekst(gedeelte) aangeven of
formuleren
Verbanden tussen tekstdelen
aangeven
Intenties, opvattingen en gevoelens
van de auteur herkennen
Globale betekenis van een
tekstgedeelte aangeven of
formuleren
Kernwoorden en – zinnen van een
tekstgedeelte selecteren
Juistheden/ onjuistheden aangeven
in bepaald tekstgedeelte
Conclusie(s) trekken uit bepaald
tekstgedeelte
Juiste woord selecteren in
gatentekst/ invulvragen
Pnt
Pnt
Pnt
Pnt
Pnt
Pnt
Pnt
Pnt
MVT (HV)
STAP 3: DEELVAARDIGHEDEN
OEFENEN
STAP 4: PROEFEXAMENS?
• Leerlingen 'onderdompelen' in echte
examensetting
• Hoe organiseer je het?
• Hoe ga je om met het nakijken?
KENMERKEN LEERARRANGEMENT
EXAMENKLAS
• Docent bepaalt kaders:
•
•
Verplicht deel voor alle leerlingen
Keuzedeel met verplicht minimum aantal onderdelen
• Eindproduct is een SE toets of het CE, maar proces
krijgt expliciet aandacht: feedback, sterkte-zwakte
analyses, beoordelingsrubrics e.d.
LEERARRANGEMENTEN
• De R-en………..:
•
•
•
•
•
•
•
Reden
Route
Rollen
Ruimte
Ritme en afstemming
Resultaat
Reflectie
Resultaat
Start
Ritme
Rollen
Ruimte
Route
Start
Reden
MOGELIJKE OPZET
Training SE gesprekken voeren als leerarrangement:
Nulmeting:
op welk ERK
niveau zit ik ?
STARTLES
met
voorbeelden
www.erk.nl
SMOES-/
TABOU
opdracht
Spiekbrief
maken met
moeilijke
woorden/
chunks
Gesprek voor de
klas voordoen met
goede leerling
Bespreking
beoordelingscriteria
mondeling SE
Les over
vocabulaire
dat nodig is
om op niveau
te spreken
Werkgroep
Film kijken
doeltaal:
uitspraak
en voca
Leerlingen
doen
allemaal
dezelfde
gespreksopdracht.
Klassikale
nabespreking
Werkgroep
Spreekcircuit in
groepjes
Voortgangscontrole:
welke ondersteuning
nodig op maat?
(diagnostische toets)
én feedback!!!
Waar zit jij op de lijn?
Overhoor
jezelf met
wrts.nl op
Idioom en
chunks
MOGELIJKE OPZET MVT leerarrangement
leesvaardigheid: de Eindspurt
KORTE KLASSIKALE
MOMENTEN
Vraaggestuurd:
Problemen bespreken
bij door lln. gemaakte
examenteksten
Uitleg n.a.v. leerlingvragen
Werkgroep:
Nabespreken
gemaakte VI’s
Individuele
opdracht
maken met
hulp van
ander
Kort voorbeeld
moeilijke M.C.
vraag bespreken
Gatenteksten:
aanpak herhalen
Lln. kijken in duo’s
gemaakte teksten na, elk
van de ander, met Cito
correctiemodel
Werkgroep:
strategieën
herhalen (zwakke
lln.)
Stappenplan:
oefening
maken en
met ander
nakijken
Korte bespreking
n.a.v. nakijken met
correctiemodel:
nadruk op kort en
bondig formuleren
leggen bij uitleg
Werkgroep:
vragen stellen
bij
Voll.Instructies
Volledige
Instructies
oefenen
Eindfase
Digitaal
examen
maken in
tempo
Korte oefening snel
lezen zonder
woordenboek: hoe
hoog is jouw
leestempo?
Volledige instructie
Waarom doen we dit?
Om de bruikbaarheid van het leerarrangement voor de eigen praktijk te
verkennen.
Wat ga je hier nu doen?
Een leerarrangement ontwerpen voor leesvaardigheid of
gespreksvaardigheid.
Maak eerst de keuze met de collega’s aan uw tafel
Hoe ga je het doen?
(werkvorm)
U krijgt een leeg leerarrangement en een aantal Post-its. Schrijf op de Post-its
alle activiteiten die de komende periode voor de betreffende vaardigheid aan
de orde komen.
Vervolgens plakt u de Post-its op de voor u juiste plaats in het arrangement:
Boven de streep: voor alle leerlingen verplicht
Onder de streep: is een keuze mogelijkheid voor de leerlingen
Hulp kun je krijgen bij …
(personen, leermiddelen)
Bij elkaar / bij de trainer
Materiaal leesvaardigheid:
vier volledige instructies tekstbegrip
Materiaal gespreksvaardigheid: drie volledige instructies van stations
spreekcircuit
Tijd die je krijgt.
15 ‘
Wat doen we straks met
de uitkomst?
Samen reflecteren op de bruikbaarheid voor de eigen lespraktijk
Wat doe je als je eerder
klaar bent?
Bepaal vervolgens op grond waarvan de leerlingen hun keuzes maken:
(zelf)diagnose, reflectie, feedback e.d.
AFRONDING
•
•
•
•
Resterende vragen?
Kern?
Ook belangrijk?
Mooi meegenomen?
MEER WETEN OVER
EXAMENTRAINING ALLE VAKKEN?
• Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Monique Sanders
06 2505 1946
• Secretariaat APS:
• 030 28 56 500
• [email protected]
• www.aps.nl/examentraining
• Of: APS Academie
• 030 28 56 800
• [email protected]
• er informatie kunt u contact
• opnemen met:
• APS Academie

similar documents