Forsvar offentlig tjenestepensjon

Report
Bakgrunn for streiken ved de
kommersielle sykehjemmene
Spesialrådgiver Steinar Fuglevaag
Dagens Næringsliv i dag
Hva dreier konflikten seg om?
•
•
•
•
Sykelønn
Lønnsnivå
Tillegg
…. og pensjon!
Krav i tariffoppgjøret i NHO
2. Pensjon
Det forutsettes at alle ansatte
likebehandles i bedriftens avtaler med
pensjonsleverandører vedrørende
opptjeningsregler og pensjonsytelser.
Dagens situasjon
• Lov om pensjonsordning for
sykepleiere gjelder for offentlig
godkjente sykepleiere
• Alle øvrige ansatte er underlagt
virksomhetenes til enhver tid
gjeldende ordning
Pensjonsordningen for sykepleiere
Dagens tarifftekst for øvrige ansatte
Hva er kravet?
• Likebehandling av alle ansatte i
•
•
samme virksomhet
Likebehanding av alle ansatte i
samme bransje
Sykepleierne har lovfestet ordning,
basis må derfor være i denne
Hvorfor likebehandling?
• Like regler for hva som er
•
•
•
•
pensjonsgivende lønn, dvs. merarbeid
og ekstravakter
Lik kvalitet, dvs. med uføre- og
etterlattepensjon
Likeverdig forutsigbarhet for framtidig
pensjonsnivå
Livsvarig pensjon
Like særaldersgrenser
Like regler for hva som er pensjonsgivende lønn, dvs. merarbeid og
ekstravakter
• I sykepleierordningen er ekstravakter
•
•
•
med og øker deltidsprosent
Bedre opptaksregler for vikarer/
midlertidige ansatte
Ofte fastlønn, minus 1 G, som
pensjonsgivende i innskuddsordninger
Uklar håndtering av tilleggslønn
Likeverdige pensjonsordninger,
inkludert uføre- og etterlattepensjon
• 37 % av innskuddsordninger har
tilknyttet uføredekninger (tall fra
FNO)
• Svært få har etterlattedekninger
Likeverdig forventet alderspensjonsnivå
• Pensjon er sparing
• Et pensjonsnivå på om 2/3 av lønn er
•
•
•
rimelig
I innskuddsordninger spares det fra
2 % til 5 %
I offentlige ordninger spares det
15 % til 20 % av lønn
Lavere sparing gir lavere pensjon
Likeverdige opptakskrav
• I innskuddsordninger er fastlønn
•
•
•
minus 1 G (ca. kr 82 000,-)
pensjonsgivende
I sykepleierordningen gir merarbeid/
ekstravakter pensjonsuttelling
Helseerklæringer i private ordninger
20 % stilling i innskuddsordninger/
168 t/kvartal i sykepleierordningen
Likeverdige særaldersgrenser
• Sykepleiere har særaldersgrense 65 år
• Offentlig ansatte hjelpepleiere og
•
helsefagarbeider har 65 år
særaldersgrense
Privatansatte har 70 års aldersgrense
Virke/HUK-området – avtalt offentlig
tjenestepensjon for idèelle sykehjem
Historien fra en kommune i vest
•
•
•
•
•
Til 2002 – offentlig tjenestepensjon
2002-2006 – ingen pensjon
2006-2009 – 60 % ytelsespensjon
2009-2012 – 66 % ytelsespensjon
2012 – fortsatt – 5 % innskudd
Konsekvenser av manglende
likebehandling
Sykepleier
•
•
•
•
75 % stilling +
ekstravakter
Pensjonsgivende lønn
kr 400 000,Oppfyller rett til alderspensjon fra 62 år (85års regel)
Uføre- og
etterlattepensjon
Hjelpepleier
•
•
•
•
•
75 % stilling +
ekstravakter
Pensjonsgivende lønn
kr 180 500,- (75 %
stilling minus 1 G)*
Ikke særaldersgrense
Usikkert om oppfyller
rett til privat AFP
Ikke krav til uføre- og
etterlattepensjon
*Lønn 100 % kr 350 000,-
Likebehandling av pensjon
•
•
•
•
En sykepleier med 30 års opptjening, kan slutte
med 66 % av lønn ved 62 år.
En hjelpepleier ansatt i det offentlige med 30 års
opptjening kan ta ut pensjon på 66 % fra 62 år.
En hjelpepleier ansatt i de private kommersielle
sykehjemmene, som har jobbet 30 år med en
snittlønn på kr 350 000,- HAR IKKE RETT PÅ
AFP ved 62 år*
En ufaglært med lønn kr 250 000,- i 25 år, vil
ikke få AFP før ved 66 år*
*Jfr. NAVs pensjonskalkulator
AFP i privat sektor – NAVs kalkulator
hjelpepleier med kr 350 000,- i 30 år
AFP i privat sektor – NAVs kalkulator
deltid/ufaglært, 25 års opptjening
Og så begynner regnekrigen…
Noen regnestykker om vi har tid….
Vilkår for privat AFP
• 7 av 9 siste år før fylte 62 år
• Strenge krav til antall år i yrkeslivet og
•
•
•
inntektsnivå
Lengre opphold siste 9 år kan
medføre tap av rett
Ingen ”fripolise” ved avvikling/ konkurs
eller oppsigelse av tariffavtalen
Delvis uførhet kan medføre at rett
bortfaller
Opprinnelig eksempel
• Stilisert eksempel på en person som
ikke oppfyller AFP
•
•
•
•
Sykdom/delvis uførhet
Konkurranseutsatt etter 55 år
Lengre permisjon/arbeidsledig
Konkurs/avvikling/opphør av avtale
• Med disse forutsetningene er
•
regnestykket på kr 30 000,- greit
Var tenkt som et ”snilt” eksempel, men
omfatter selvsagt ikke alle ansatte
Men hva med NHOs påstand om
AFP?
• NHO sier at med AFP, er deres
•
ordning like god
La oss se om dette stemmer
Og vi prøver å regne for NHO, med
disse forutsetninger:
•
•
•
•
•
•
Hjelpepleier
30 år i full stilling
kr 350 000,- i sluttlønn
Enslig
70 % offentlig pensjon i Oslo
kommune
Obligatorisk tjenestepensjon, pluss
AFP hos privat kommersiell aktør
Først må vi beregne levealder hos
SSB
Så beregner vi sum pensjon i den
offentlige ordningen
Pensjon fra 67 til 86 år:
kr 245 000,- x 19 år = kr 4 655 000,Forenklet beregning:
Kr 350 000,- x 70 % = 245 000,-
Så beregner vi den private
pensjonen
Pensjon fra 67 til 77 år:
kr 234 499,- x 10 år = kr 2 344 990,+ Pensjon fra 77 til 86 år
kr 189 117,- x 9 år = kr 1 702 053,Sum pensjon
= kr 4 047 043,-
Pensjon 67 år til 77 år
Pensjon 77 år til 86 år
Hva er forskjell i pensjonsutbetalinger i
løpet av pensjonisttilværelsen?
Sum offentlig pensjon:
- Sum privat pensjon
og AFP
kr 4 655 000,-
Sum mindre pensjon:
kr
kr 4 047 043,-
Årlig tap: kr 31 997,- i 19 år
607 957,-
Andre forhold
• Ikke tatt med samordningsfordeler
• Regulering av pensjonen
Andre forhold
• Ikke tatt med samordningsfordeler
• Regulering av pensjonen
Bare for å understreke hva vi snakker
om, hva hadde skjedd dersom hun
sluttet ved 62 år med AFP/tidligpensjon?
• Pensjon etter 85-års regel fra Oslo
•
•
kommune
Legger til grunn at hun oppfyller rett
til privat AFP i det kommersielle
sykehjemmet
100 % jobb fra 32 til 62 år
Først beregner vi sum pensjon i den
offentlige ordningen etter 85-års regel
Pensjon fra 62 til 86 år:
kr 245 000,- x 24 år = kr 5 880 000,Forenklet beregning:
Kr 350 000,- x 70 % = 245 000,-
Så beregner vi den private
pensjonen
Pensjon fra 62 til 77 år:
kr 190 317,- x 15 år = kr 2 854 755,+ Pensjon fra 77 til 86 år
kr 133 968,- x 9 år = kr 1 205 712,Sum pensjon
kr 4 060 467,-
Pensjon 62 til 77 år
Pensjon fra 77 år til 86 år
Hva er forskjell i pensjonsutbetalinger i
løpet av pensjonisttilværelsen 62 til 86
år?
Sum offentlig pensjon:
- Sum privat pensjon
og AFP
kr 5 880 000,-
Sum mindre pensjon:
kr 1 819 533,-
kr 4 060 467,-
Årlig tap: kr 75 814,- i 24 år
Forskjellen ved uførhet
•
En sykepleier vil ha
en uføredekning på
minimum 66 % av
lønn på uføretidspunktet
•
•
I tillegg 10 %
barnetillegg pr. barn
Opptjening av
alderspensjon til 65
år
•
En hjelpepleier vil
kun ha folketrygd
•
Noen tilfeller
videre opptjening
av alderspensjon
Pensjon offentlig kontra privat
pensjon ved uførhet
•
•
•
•
•
•
•
Offentlig pensjon
Lønn kr 350 000,-,
Folketrygd kr 170 000,Tjenestepensjon kr 64 000,pr år
Tillegg på ca. kr 23 000,- pr
barn under 18 år
Opptjening alderspensjon
Merarbeid/ekstravakter med
i grunnlaget for pensjon
•
Obligatorisk pensjon
•
•
Lønn kr 350 000,Folketrygd kr 170 000,-
Beregninger i Sparebank1s pensjonskalkulator
Kort oppsummert - konsekvenser av
manglende likebehandling
Hjelpepleier offentlig
og privat ideell
•
•
•
•
•
•
75 % stilling + 25 %
ekstravakter
Pensjonsgivende lønn kr
350 000,- *
Oppfyller rett til tjenestepensjon fra 62 år (85-års
regel)
Rett til AFP
Uføre- og etterlattepensjon
Livsvarig pensjon
Hjelpepleier privat
kommersiell
•
•
•
•
•
•
75 % stilling + 25 %
ekstravakter
Pensjonsgivende lønn kr
180 500,- (75 % stilling
minus 1 G)*
Ikke særaldersgrense
Usikkert om oppfyller rett til
privat AFP
Ikke krav til uføre- og
etterlattepensjon
Ofte pensjon bare til 77 år
*Lønn 100 % kr 350 000,-
Vi skal ikke ha mer i pensjon enn andre,
bare likebehandling av alle i bransjen!

similar documents