Företagsekonomi 1 - Nacka Enskilda Gymnasium

Report
Kapitel 12, Nollpunkt
Företagsekonomi 1
 Centralt innehåll
 Företagens roll och villkor i samhället i fråga om
samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett
historiskt perspektiv.
 Grundläggande företagsekonomiska begrepp och
modeller samt kalkylering.
 Grundläggande budgeteringsformer.
Repetition!
 Rörliga kostnader?
 Dessa kostnader förändras när volymen förändras.
 T ex material
 Fasta kostnader?
 Dessa kostnader ändras inte när volymen förändras.
 T ex hyra, lön
Repetition!
 I vissa företag, t ex för frisörer (se exempel i boken!) är
det svårt att beräkna varukostnaden för varje enskild
vara – de vet inte exakt vilka varor de ska ha, allt köps
inte in på samma gång etc.
 I frisörbranschen kan man räkna med att varukost-
naden är i genomsnitt 60% av försäljningsintäkterna.
Dvs. om intäkten är 100 kr så är varukostnaden 60 kr.
Det som blir kvar, 40 kr, kallas för bruttovinst.
Bruttovinst
 Om försäljningsintäkterna är 100 kr och
varukostnaden 60 kr, så är bruttovinsten 40 kr.
 Bruttovinsten ska räcka till
 Att täcka de fasta kostnaderna, t ex 30 kr.
 Det som blir över blir resultatet (här 10 kr).
 (Dvs. 100-60-30=10)
Praktiskt exempel
 Henrik har hyrt en plats på torget för 300 kr.
 Han tänker sälja fågelholkar för 25 kr per styck.
 Material till holkarna kostar 10 kr per styck.
 Försäljningspris/st=25 kr
 Rörlig kostnad/st= 10 kr
 Fast kostnad=300 kr
 Bruttovinst/st: 25 – 10 = 15 kr/st
Praktiskt exempel forts
 Hur många fågelholkar måste Henrik sälja för att inte
gå med förlust, dvs. vilken är nollpunktsvolymen?

FK_____
(pris/st – RK/st)
eller
fast kostnad
bruttovinst
Praktiskt exempel forts
 Fast kostnad____
bruttovinst
300_
15
= 20 st
Nollpunkten/break-even/kritiska punkten är 20 st, dvs.
han måste sälja minst 20 st. för att gå runt.
Nollpunktsomsättning
 Hur mycket måste Henrik sälja för i kronor för att inte
gå med förlust?
Nollpunktsvolymen x försäljningspris/st
20 st x 25 kr = 500 kr
”Vi når break-even vid 500 kr i omsättning”
Nollpunktsomsättning
 Om man har varukostnad och bruttovinst i procent
kan omsättningen också räknas ut:
 Bruttovinst i kr: 15 kr
 Försäljningsintäkt i kr: 25 kr
 Bruttovinst i procent: 15/25=60 % (dvs. 0,60)
 Fast kostnad: 300 kr
 300/0,60=500 kr i nollpunktsomsättning
 Kalkyl = beräkning (av intäkter och kostnader)
 Enkel kalkyl: (se exemplet sid 124-5 i kursboken!)
 Inträde till fullpris
 Inträde med årskort
 Besparing
170 kr
-130 kr
40 kr
Hur många besök måste man göra
för att årskortet ska löna sig?
 Besparingen 40 kr.
 Årskortet kostar 440 kr.
 Dela fasta kostnaden dvs. 440 kr med besparingen så
väger besparingen upp precis vad årskortet kostar:
 440 kr/40 kr = 11 gånger (årskortets nollpunkt)
 Kontrollräkna: 11 x 170 kr=1870 kr (ordinarie pris)
 (11 x 130) + 440=1870 kr (rabatterat pris + årskort)
Nollpunktsomsättning
 För handelsföretag fungerar det inte att veta hur
många man ska sälja pga. att företaget har så stort
sortiment (många olika varor). Då måste man istället
använda sig av nollpunkten i kronor, dvs. hur mycket
ska vi sälja för i kronor? Hur stor omsättning behöver
vi ha?
Nollpunktsomsättning
 I frisörbranschen kan man räkna med att varukost-
naden är i genomsnitt 60% av försäljningsintäkterna.
Dvs. om intäkten är 100 kr så är varukostnaden 60 kr.
Det som blir kvar, 40 kr, kallas för bruttovinst.
 Bruttovinsten är alltså 40% (40/100).
 Fasta kostnader: 340 000 kr.
 340 000 / 0,40 = 850 000 kr är
nollpunktsomsättningen, dvs. måste sälja för minst
850 000 kr för att inte gå med förlust.
 Ann Wetterström
 Nacka Enskilda gymnasium
 2014 ht

similar documents