Skatteplanering - Ekonomi & Företag

Report
Skatteplanering
– handfasta tips och råd
Ulf Bokelund Svensson
Vad är skatteplanering?
En eller en serie åtgärder inom lagens
råmärken för att minska skatten
• sådant som lagstiftningen uttryckligen eller
underförstått godkänner
Skatteplanering är inte
skatteflykt eller skattefusk
• Det finnsgråzoner och mer eller
mindre oseriösa skatteupplägg
2
Målen för skatteplaneringen
Minska marginalskatten genom
omfördelning mellan åren
Skjuta skattebetalningen framåt i tiden
Minska den totala skatten på en inkomst
Omvandla arbetsinkomster till
kapitalinkomster (?)
3
Intressanta inkomstnivåer
2015
2014
Brytpunkt 1
* 443 300 kr
433 800 kr
Brytpunkt 2
* 629 200 kr
615 600 kr
Max sjukpenninggrundande (SGI, 7,5 pbb)
333 750 kr
333 000 kr
Max föräldrapenninggrundande (FGI, 10 pbb)
445 000 kr
444 000 kr
Max pensionsgrundande (PGI, 8,07 ibb)
468 867 kr
459 180 kr
Prisbasbeloppet
44 500 kr
44 400 kr
Inkomstbasbeloppet
58 100 kr
56 900 kr
557 760 kr
569 000 kr
Spärrlön i fåab (9,6 ibb resp 10 ibb)
4
Lön, utdelning eller näringsinkomst 2014/2015
Kvar efter skatt på intjänad 100-lapp
5Skattenivå
32%
Löneuttag (AB) –25 år
66 kr
Löneuttag (AB) 26–64 år
53-58 kr
Kapitalbeskattad utdelning (AB)
62,40 kr
Tjänstebeskattad utdelning (AB)
53 kr
Vinst (enskild firma) –25 år
68–73 kr
Vinst (enskild firma) 26–64 år
60–68 kr
Positiv räntefördelning (enskild firma)
70 kr
* Gäller endast dem som inte har tagit ut full ålderspension vilket är möjligt från 61 år
Marginalskatteplanering
Minska inkomsten vid nivåer över
brytpunkten
•
•
•
•
•
•
pensionssparande
periodiseringsfond
expansionsfond
skogskonto/betalningsplan
ackumulerad inkomst
planera löneuttagen
Hur blir din framtida marginalskatt?
6
Inkomstfördelning inom familjen
Två sorters skattemässiga makar
• företagsledare
• medhjälpande make
Medhjälpande make
• högst marknadsmässig lön
• 90 kr/timme utan motivering
Lön till barn
• 16-årsgräns
• marknadsmässig lön
Utnyttja reglerna om jobbskatteavdrag och
låga socialavgifter för vissa åldersgrupper
Skjuta skatten framåt
Pensionssparande (?)
Periodiseringsfond
Expansionsfond
Skogskonto/betalningsplan
Uppskov vid byte av bostad
Tantiem
Momsredovisning kvartalsvis eller årsvis
Koncernbidrag i ”ojämna” koncerner
Paketering av tillgångar i dotterbolag
8
Minska den totala skatten
Skattefria förmåner/ersättningar
• motion och friskvård, jul- och minnesgåvor
• privat sjukvård
• traktamenten och reseersättningar
Utlandsarbete i ett land med lägre
beskattning
•
bolag utomlands?
Nära 65 år – skjut fram inkomsterna
• lägre socialavgifter och högre jobbskatteavdrag
Årsskiftesplanering i inkomstslaget kapital
9
Omvandla arbetsinkomster (?)
Räntefördelning i enskild firma och HB
Kapitalbeskattad utdelning istället för
löneuttag
Transaktioner med aktiebolaget
• ränta på inlåning
• hyra ut till bolaget
Minimering av tjänstebeskattad
kapitalvinst
• 100 basbeloppsregeln
• ackumulerad inkomst
10
Skillnad AB/EF – motion, t ex gymkort
Skillnaden är uppseendeväckande stor mellan att en utgift inte är avdragsgill för en enskild
näringsidkare medan den räknas som skattefri förmån för en aktiebolagsägare (och bolaget
dessutom får avdrag för kostnaden och kan lyfta den ingående momsen).
Utgår vi från en företagare som ligger på högsta marginalskattenivån (57%) blir förhållandet
nära 1:4, dvs kostnaden blir fyra gånger högre för den enskilda näringsidkaren. För alla med
inkomster under brytpunkten (med marginalskatt på upp till 32%) blir skillnaden förstås
mindre men förhållandet blir ändå nära 1:3.
Ett gymkort för 6 000 kr kostar netto för bolaget 4 700 kr eftersom utgiften är avdragsgill
(bolagsskatt 22%). Ja, egentligen kostar det faktiskt ytterligare lite mindre eftersom den
ingående momsen får lyftas (6% idrottsmoms ger baklängesräknat 5,66% x 6 000 kr i
ingående moms).
För aktiebolagsägaren är förmånens skattefri (personalvårdsförmån) och kostar alltså inte
denne något privat och för bolaget blir det inte heller några arbetsgivaravgifter att redovisa.
För en enskild näringsidkare med 57% marginalskatt som ska använda pengar från sitt
företag att betala motsvarande gymkort krävs ca 18 000 kr i intäkt (exklusive moms) till firman
för att det netto efter skatt och egenavgifter ska finnas 6 000 kr kvar att betala gymkortet
med. För den med marginalskatt på 32% krävs en intäkt exklusive moms på ca 11 000 kr.
Och eftersom kostnaden inte är avdragsgill i den enskilda firman (eftersom den räknas som
en privat utgift), får heller inte någon ingående moms lyftas.
Jämförelse AB/EF – privat sjukvård, t ex
ögonoperation
Privat sjukvård är en icke avdragsgill kostnad oavsett företagsform. Skillnaden
mellan enskild firma och aktiebolag är ändå kolossal eftersom det för
aktiebolagsägaren räknas som en skattefri förmån som bolaget heller inte
behöver redovisa arbetsgivaravgifter på.
En utgift för exempelvis en ögonoperation på 50 000 kr kostar ett aktiebolag ca
64 000 kr efter effekten av 22% bolagsskatt (bolaget måste alltså ha en intäkt
på ca 64 000 kr exklusive moms för att kunna betala utgiften på 50 000 kr).
För aktiebolagsägaren blir det alltså ingen kostnad privat eftersom förmånen är
skattefri.
För en enskild näringsidkare med 57% marginalskatt som vill betala
motsvarande ögonoperation med firmans pengar krävs en intäkt exklusive
moms på närmare 150 000 kr för att det netto efter skatt och egenavgifter ska
finnas kvar 50 000 kr att betala ögonoperationen med. För den med
marginalskatt på 32% krävs en intäkt exklusive moms på drygt 90 000 kr.
Lokal i bostaden
För de flesta enskilda näringsidkare med lokal i bostaden är avdragsmöjligheten
närmast marginell. Har man lokalen i den egna privatbostadsfastigheten finns ett
schablonavdrag på 4 000 kr per år om man jobbar hemma minst 800 timmar per år.
Låt oss utgå från den siffran, dvs att näringsidkaren har rätt till ett sådant avdrag.
Värdet på det avdraget med tanke på inkomstskatt och egenavgifter blir drygt 2 000 kr
vid en marginalskatt på 32% och närmare 3 000 kr vid en marginalskatt på 57%.
För en aktiebolagsägare gäller andra regler och möjligheter. Eftersom bolaget är en egen
juridisk person kan lokalen hyras ut till bolaget och hyran, så länge den är marknadsmässig, beskattas med 30% kapitalskatt. Samtidigt får bolaget avdrag för hyran.
Om vi antar att lokalen (t ex ett kontorsrum i en villa i en av storstäderna) har en
marknadsmässig hyra på 5 000 kr per månad ger det en årshyra på 60 000 kr. För
bolaget blir nettokostnaden efter effekten av bolagsskatten (22%) 47 000 kr.
För aktiebolagsägaren blir effekten att han har ca 40 000 kr kvar i fickan efter
kapitalskatt (räknat på 60 000 kr i hyra och ett avdrag på 3 000 kr vilket Skatteverket
anser vara ett normalt avdrag vid uthyrning till eget bolag av ett enstaka kontorsrum).
Vid uttag av en lön på 60 000 kr inklusive arbetsgivaravgifter skulle det bli ca 20 000 kr
kvar för bolagsägaren vid 57% marginalskatt och ca 35 000 kr vid 32% marginalskatt.

similar documents