Konkurranse med forhandling

Report
Viktige prinsipper i offentlige
anskaffelser - Crash-kurs i regelverket
Honne, 21.5.2013
v/ innkjøpsrådgiver Kristin Bjerkli
Hvorfor har vi regler for offentlige
anskaffelser?
• Formålet – lov om offentlige anskaffelser § 1:
• Bidra til økt verdiskapning
• Sikre effektiv ressursbruk
• Forretningsmessighet og likebehandling
• Gode interne rutiner i forbindelse med anskaffelser
• Reduserer faren for korrupsjon
• Men anskaffelsesregelverket hindrer ikke alene korrupsjon
• Reglene en del av EØS-avtalen og praksis i EU/EØS har derfor
betydning for hvordan de norske reglene tolkes.
Hvilket regelverk?
• Lov om offentlige anskaffelser (loa)
• Forskrift om offentlige anskaffelser (foa)
• Forskrift om offentlige anskaffelser innen
forsyningssektorene (vett)
• Forskrift om klagenemnd for offentlige
anskaffelser (Kofa)
• Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i
offentlige kontrakter (ILO-konvensjon 94)
Systematikken i forskriften
FOA del III
Regler som vi er
,
pliktige til å ha pga.
EØS avtalen
kr 1,6/40,5 mill
FOA del II
Særregler for Norge, nasjonale
bestemmelser og uprioriterte
tjenester
kr 500.000
FOA del I
Ikke kunngjøringspliktige
anskaffelser
kr 1
Grunnleggende prinsipper for
anskaffelsesprosedyren – LOA § 5
•
•
•
•
•
•
•
•
Ikke-diskriminering
Konkurranse
Likebehandling
Forutberegnelighet
Gjennomsiktighet
Etterprøvbarhet
Forretningsmessighet
Proporsjonalitet/forholdsmessighet
Objektiv/ikke-diskriminerende
•
•
•
•
•
Utslag av likebehandlingsprinsippet
Sikre like muligheter i konkurransen
Saklige og objektive kriterier
Proporsjonalitet
Forbud mot diskriminering på bakgrunn av
nasjonalitet
• Også forbudt å hensynta lokaltilhørighet
uten at det har direkte betydning for det
som skal anskaffes
Kravet til konkurranse
• Anskaffelsen ”skal så langt som mulig
være basert på konkurranse”
• Hva betyr så det?
• Virkemiddel for effektive anskaffelser
• Gjelder også ved direkte anskaffelser
under terskelverdien (kr.500 000)
Kravet til likebehandling
• Viktigste av de grunnleggende kravene
• Alle skal ha like muligheter til å delta i
konkurranse om oppdrag.
• Gjelder overfor utenlandske og norske
leverandører
• Faktisk og formell likebehandling
• Åpen og skjult forskjellsbehandling
• MEN, det betyr ikke at kommunen ikke
kan stille krav!!!
Kravet til forutberegnelighet
• Uten regler er utgangspunktet ingen forutberegnelighet
(”spiller du fotball, så spiller du fotball”)
• Alle liker positive overraskelser – det er de negative som
bør unngås
• Når flere konkurrerer må forutsetningene klargjøres
• Krav til prosedyre
• Klare krav til deltakelse i konkurransen
• Krav til tildelingsvurdering/krav
• Form og innhold graderes også etter krav til
gjennomsiktighet og god forretningsskikk
Gjennomsiktighet/etterprøvbarhet
• Åpenhet i anbudsprosessen
• Kontroll av at oppdragsgiver opptrer i
henhold til reglene
• Kravet medfører at alt i
anskaffelsesprosessen skal
kunne dokumenteres.
• Dokumentasjonen må være
klar, entydig og utfyllende
God forretningsskikk og høy
forretningsetisk standard
• Et krav om saklig og forsvarlig saksbehandling
• Saksbehandlingsreglene i forskriften om for eksempel
taushetsplikt, habilitet, begrunnelse og regler for
gjennomføring av forhandlinger skal ivareta dette
• Offentlige ansatte ikke skal la seg lede av personlige
sympatier, antipatier eller av tanke på egen vinning.
Proporsjonalitetsprinsippet
Pliktene øker etter verdi!
Del III
Del II
DEL I
Hvilken betydning har
regelverket?
• Når tilbudene først er kommet inn, kan ikke krav,
spesifikasjon og tildelingskriterier (vilkår for valg av
leverandør) endres!
• Hvis det viser seg at oppdragsgiver har valgt feil/gjort en
for dårlig jobb, er det to valg:
• Forholde seg til konkurransen og få et dårligere
produkt
• Avlyse konkurransen og risiker å få erstatningskrav
Ulike anskaffelsesprosedyrer
Tillatte prosedyrer
• Åpen anbudskonkurranse
• prosedyre som tillater alle interesserte leverandører å gi
tilbud, men som ikke tillater forhandling
• Begrenset anbudskonkurranse
• prosedyre som bare tillater de leverandører som er invitert av
oppdragsgiver til å gi tilbud, men som ikke tillater forhandling
• Konkurranse med forhandling
• Kan gjennomføres i ett eller to trinn (anskaffelsens verdi
avgjør)
• Konkurransepreget dialog,
• over EØS ved komplekse anskaffelser
• Plan – og designkonkurranse
Anskaffelsesprosedyrer, FOA del II
Under EØS-terskel og uprioriterte tjenester:
• Valgfrihet mellom åpen og begrenset
anbudskonkurranse og konkurranse med
forhandling i ett eller to trinn
Anskaffelsesprosedyre, FOA del III
Over EØS-terskel
• Hovedregel – Skal benytte enten åpen
eller begrenset anbudskonkurranse
• Kun unntaksvis mulig å benytte
konkurranse med forhandling eller
konkurransepreget dialog
Kort om de viktigste unntakene i
§§14-3 og 14-4
• Konkurranse med forhandling etter kunngjøring
• Mislykket konkurranse, feil med alle tilbud
• Kontraktens art
• Tjenestekontrakter når ikke kan fastsette nøyaktige
spesifikasjoner
• Konkurranse med forhandling uten kunngjøring
• Mislykket konkurranse
• Feil med alle( a)
• Ingen tilbud/ ingen egnede tilbud( b)
• Kun en leverandør
• Hastekjøp
Risiko-overtredelsesgebyr
Avvisning
• Av leverandør, foa §§ 11-10/20-12
• Av tilbud, foa §§ 11-11/20-13
• Av unormalt lave tilbud, foa §§ 11-12/2014
Må avvise leverandør når:
• denne ikke oppfyller krav som er satt til deltakelse i konkurransen,
(OBS! Tilleggsfrist for ettersending av dokumenter)
• denne har unnlatt å levere skatteattest eller HMS-egenerklæring
(OBS! Tilleggsfrist for ettersending av dokumenter)
• denne har unnlatt å levere forespørsel om deltakelse i begrenset
anbudskonkurranse og konkurranse med forhandling i samsvar
med kapittel 7 (kommunikasjon), eller ikke har levert slik
forespørsel innen fristen,
• oppdragsgiver kjenner til at leverandøren er rettskraftig dømt for
deltakelse i en kriminell organisasjon eller for korrupsjon, bedrageri
eller hvitvasking av penger, og hvor ikke allmenne hensyn gjør det
nødvendig å inngå kontrakt med leverandøren, eller
• leverandøren har blitt benyttet under utarbeidelsen av
spesifikasjoner i strid med § 3-8 (bruk av rådgivere ved
utarbeidelse av spesifikasjoner).
Kan avvise leverandør når:
• Leverandøren er konkurs, under gjeldsforhandling eller
avvikling, har innstilt sin virksomhet eller befinner seg i en
tilsvarende prosess
• er begjært konkurs, har begjært åpning av gjeldsforhandling
eller tvangsoppløsning
• Er rettskraftig dømt i straffbare forhold som angår den
yrkesmessige vandel,
• skyldig i alvorlige forsømmelser mot faglige og etiske krav i
vedkommende bransje,
• ikke har oppfylt sine forpliktelser vedrørende innbetaling av
trygdeavgifter, skatter og avgifter
• gitt grovt misvisende eller feilaktige opplysninger eller
unnlatt å gi opplysninger i henhold til det som kreves etter
denne paragraf eller krav til leverandøren
Må avvise tilbud når
• det ikke er levert innen den fastsatte tilbudsfristen
• det ikke tilfredsstiller kravene til tilbudets utforming
• det er et alternativt tilbud avgitt i strid med § 11-4
(alternative tilbud). Oppdragsgiver kan ikke avvise et
alternativt tilbud utelukkende med den begrunnelse at
kontrakten vil endre karakter fra en tjenestekontrakt til en
varekontrakt, eller omvendt,
• det inneholder vesentlige forbehold mot kontraktsvilkårene
• det inneholder vesentlige avvik fra kravspesifikasjonene i
kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget, eller
• det på grunn av avvik, forbehold, feil, ufullstendigheter,
uklarheter eller lignende i en anbudskonkurranse kan
medføre tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes i forhold til
de øvrige tilbudene.
Kan avvise tilbud:
• Som etter forsøk på avklaring etter § 12-1
(forhandlingsforbudet ved anbudskonkurranser),
inneholder avvik, forbehold, feil, ufullstendigheter,
uklarheter eller lignende som ikke må anses
ubetydelige
• Som det på grunn av avvik, forbehold, feil,
ufullstendigheter, uklarheter eller lignende i en
konkurranse med forhandling kan medføre tvil om
hvordan tilbudet skal bedømmes i forhold til de
øvrige tilbudene.
• Som virker unormalt lavt i forhold til ytelsen
• Som ikke er signert eller på grunn av andre forbehold
ikke kan anses bindende.
Viktig i forhold til spørsmålet om
avvisning
• Må oppfylle formaliteter
• Svar på det det spørres om (les
konkurransegrunnlaget)
• Lag fullstendige og komplette tilbud
• Det er risikosport å ta forbehold
Begrunnelsesplikten
• Leverandørene har krav på en begrunnelse sammen med
tildelingseslutningen
• Begrunnelsens innhold – fra Prop. 12 L (2011–2012), pkt. 8.2.5:
•
«Begrunnelsen må således sette leverandørene i stand til, på et
objektivt grunnlag, å vurdere om den konkrete
anskaffelsesprosedyren har foregått i samsvar med
anskaffelsesregelverket, og følgelig om det er grunnlag for å klage.
Dette må innebære at oppdragsgiver gir en beskrivelse av det
vinnende tilbudets egenskaper i relasjon til hvert enkelt
tildelingskriterium. En generell begrunnelse som for eksempel at
”etter en samlet vurdering ut i fra tildelingskriteriene var det
vinnende tilbudet best” vil aldri være tilstrekkelig. Samtidig er det
også viktig at kravet til begrunnelse ikke blir uforholdsmessig
tyngende for oppdragsgiver.»
Hvorfor begrunnelsesplikt?
• Ivaretakelse av krav til gjennomsiktige og etterprøvbarhet
• Leverandørenes rettsikkerhet/effektiv håndhevelse
• FAD: «Begrunnelsen må derfor være av en slik art at det er
mulig å etterprøve om beslutningen er i samsvar med
regelverket og de regler som er satt for konkurransen»
• Kryssende hensyn;
• leverandørens ønske om innsyn i prosessen og andre
leverandørers rett til at innholdet i deres tilbud
hemmeligholdes overfor konkurrenter. Se
fortolkningsuttalelse fra FAD, 20.1.2011
Når gjelder begrunnelsesplikten?
• Anskaffelser over kr 500.000 ,foa §§ 11-14/20-16
• Ved avvisning av leverandør eller et tilbud
• Ved utvelgelse av overtallige kvalifiserte
• Ved avlysning av konkurranse/ ikke etablering av
kunngjort dynamisk innkjøpsordning
• Ved kontraktstildeling
• Ved anmodning om nærmere begrunnelse
• Anskaffelser under kr 500.000
• Foa § 3-1(7) jf foa § 3-1(6)
• Krav til begrunnelse?
• Kravet til proporsjonalitet

similar documents