Tyngdpunktsmetoden - Logistikprogrammet.org

Report
Roland Carlsson
DAGENS TEMA
Lagerstyrning och transportekonomi
2013
Roland Carlsson
Lagerlokalisering
Hur många lager/terminaler ska man ha och
vart ska de vara geografiskt?
Trenden har länge varit:
Centralisering!
Ett enda lager eller terminal med central
placering för att täcka alla kunders behov
Lagerstyrning och transportekonomi
2013
Roland Carlsson
Centralisering av lager
Vad är motiven?
Fördelar:
Sänkta kostnader tex i form av
lagerhållningskostnader
Stordriftsfördelar vid tex investeringar
Förenklad administration
Sänkta lagernivåer (lägre lagerföringskostnader)
med bibehållen lagertillgänglighet
Lagerstyrning och transportekonomi
2013
Roland Carlsson
Centralisering av lager
Vad är motiven?
En ”tumregel” säger:
Om man förändrar antalet lager/terminaler
från m till n
så ger det följande minskning av lagernivåerna
Lagerstyrning och transportekonomi
2013
Roland Carlsson
Centralisering av lager
Vad är motiven?
Nackdelar:
Högre transportkostnader (ökat transportarbete)
Miljöaspekter (om transportarbetet ökar)
Komplexare planering (vilket ställer högre krav
på informationssystemen
Servicenivån kan bli sämre mot kunder på stora
avstånd
Lagerstyrning och transportekonomi
2013
Roland Carlsson
Vart ska lagret vara?
”Tyngdpunktsmetoden”
En kvantitativ modell
Fördelar:
En enkel metod att använda
Bra att använda som överslag
Nackdelar
Transportkostnaderna antas vara linjära mot avståndet
Endast en lokalisering kan beräknas
Eventuella restriktioner kan inte tas med
Lagerstyrning och transportekonomi
2013
Roland Carlsson
Tyngdpunktsmetoden
Ett exempel
Efterfrågan/ Y-koordinat
behov
V1: 10 000 ton/år
V2 : 20 000 ton/år
V3 15 000 ton/år
M3
M1
Koordinater
M1: x1=2, y1=5
M2: x2=2, y2=1
M3: x3=6, y3=6
Transportkostnader
T1: 6 kr/ton o mil
T2: 7 kr/ton o mil
T3: 7 kr/ton o mil
M2
0
in
V
X 
i
V
* Ti * X i
i 1
Y 
in
V
X-koordinat
in
i
i 1
Lagerstyrning och transportekonomi
* Ti
i
* Ti * Y i
i 1
in
V
i
* Ti
i 1
2013
Roland Carlsson
Efterfrågan/ behov
V1: 10 000 ton/år
V2 : 20 000 ton/år
V3 15 000 ton/år
Transport-kostnader
T1: 6 kr/ton o mil
T2: 7 kr/ton o mil
T3: 7 kr/ton o mil
in
V
X 
in
i
i 1
Y 
in
i 1
V
* Ti * X i
V
Lagerstyrning och transportekonomi
Koordinater
M1: x1=2, y1=5
M2: x2=2, y2=1
M3: x3=6, y3=6
i
* Ti
i
* Ti * Y i
i 1
in
V
i
* Ti
i 1
2013
Roland Carlsson
Tyngdpunktsmetoden
Lösning
Y-koordinat
M3
M1
M2
0
X 
10000 * 6 * 2  20000 * 7 * 2  15000 * 7 * 6
10000 * 6  20000 * 7  15000 * 7
Lagerstyrning och transportekonomi
X-koordinat
 3 ,4
Y 
10000 * 6 * 5  20000 * 7 * 1  15000 * 7 * 6
10000 * 6  20000 * 7  15000 * 7
2013
 3 ,5
Roland Carlsson
Tyngdpunktsmetoden
Egen uppgift
Lagerstyrning och transportekonomi
2013
Roland Carlsson
Lagerlokalisering
Vart ska det ligga?
Övergripande geografiska frågor
Marknadens tyngdpunkt (lägsta
transportkostnaderna)
Infrastruktur
Ekonomiska förhållanden (möjlighet till bidrag?)
Tillgång till arbetskraft
Lagerstyrning och transportekonomi
2013
Roland Carlsson
Lagerlokalisering
Andra frågor vid nyetablering
Vilka produkter ska lagerföras?
Differentierat eller fullt sortiment?
Servicekrav, olika för olika produkter?
Ett eller flera lager?
Eget eller hyrt lager (3pl?)?
Fysisk hantering (automatlager, plocklager,
utrustning...?
Lagerstyrning och transportekonomi
2013
Roland Carlsson
KoS-uppgift
Vart ska det nya lagret ligga?
Använd fraktkostnaderna som räknades fram i den
förra KoS-uppgiften
Använd leverantörs- och kundregistret i kompendiet
för att ta fram transporterade volymer
Använd kartan i kompendiet för koordinater
Gör en tyngdpunktsberäkning
Lämna ett motiverat förslag till lämplig lokalisering
av KoS nya lager
Maila förslaget till mig (en excelfil lämpligen)
Lagerstyrning och transportekonomi
2013
Roland Carlsson
KoS-uppgift
Tyngdpunktsberäkningen
Alternativ 1
Lägg in data i ett excelark och skapa de formler som
behövs för beräkningen
Alternativ 2
Använd den färdiga mallen och lägg in data i den
Alternativ 3
Räkna alltihop på miniräknaren (och få kramp i
pekfingret)
Lagerstyrning och transportekonomi
2013
Roland Carlsson
T r å kKoS-uppgift
igt alternativ
Tyngdpunktsberäkningen
Alternativ 2
Inmatning
Kund/ Leverantör
Position i Position i Vikt eller Transportkostnad kr
X-led
Y-led
volym
per avståndsenhet
och vikt-/volymenhet
Alternativ 2
Resultat
Position i X-led för lagret
Position i Y-led för lagret
5,00
7,00
Gör en egen
Lagerstyrning och transportekonomi
2013

similar documents