Dagmar Sigurðardóttir, yfirlögfræðingur Ríkiskaupa

Report
Ný viðurlög vegna brota
á lögum um opinber
innkaup
Aukin ábyrgð stjórnenda ríkis og sveitarfélaga
Innkaup

Innlend viðmiðunarmörk

Vara -11.500.000 kr.

Þjónusta - 14.900.000 kr.

Verkframkvæmdir - 28.000.000 kr.

Evrópska efnahagssvæðið

Vara - 21. 540.485 kr. (Sv.fél: 33.139.208 kr.)

Þjónusta - 21. 540.485 kr. (Sv.fél: 33.139.208 kr.)

Verkframkvæmdir - 828.480.200 kr.
Leiðir til sparnaðar
Gert ráð fyrir að innkaup ríkisins muni nema um
150 milljörðum króna á næsta ári.
 Samráðsvettvangur um aukna hagsæld telur að
kaupmáttur ríkisins sé ekki nýttur sem skyldi.
 Lagt er til að sveitarfélög verði sett algerlega
undir lög um opinber innkaup.
 Ábyrgð forstöðumanna ríkisstofnana varðandi
opinber innnkaup verði aukin.

Ný úrræði í lögum um opinber innkaup

Með breytingunum stuðlað að virkari úrræðum til
fyrirtækja og annarra til að kæra til kærunefndar
útboðsmála vegna kaupa sem eru ekki samkvæmt
reglunum.

Tilskipanir frá Evrópusambandinu sem skylt er að
innleiða.

Gegn óráðsíu með almannafé og spillingu.
Gildistaka 1. september sl.
100.
gr. a – d.
Óvirkni
Stjórnvaldssektir
Stytting samnings.
Hvað er óvirkni?
 Réttindi
og skyldur samkvæmt aðalefni
samnings falla niður.
 Stjórnvaldssekt vegna greiðslna sem
þegar hafa farið fram.
 Allt að 10 % af ætluðu virði samnings.
Skilyrði óvirkni






Kærunefndin skal lýsa samning (yfirviðmiðunarmörkum á EES) óvirkan:
a) þegar samningur hefur verið gerður heimildarlaust án auglýsingar í andstöðu
við lög þessi.
b) þegar samningur hefur verið gerður á biðtíma samningsgerðar (76. gr.) eða
meðan á stöðvun (94. gr.) samningsgerðar stendur þannig að:
1. kæranda hefur verið fyrirmunað að leita réttar síns.
2. Lög um opinber innkaup hafa verið brotin og
3. brotið var til þess fallið að hafa áhrif á möguleika kæranda til þess að hljóta
samning.
c. Þegar samningur, yfir viðmiðunarfjárhæðum á EES hefur verið gerður á
grundvelli rammasamnings í andstöðu við ákvæði laganna um slíka samninga. T.d.
Örútboð skv. rammasamningi yfir viðmiðunarmörkum á EES.
d. Þegar samningur hefur verið gerður þótt innkaupaferli, útboð eða
samningsgerð hafi verið stöðvuð um stundarsakir af kærunefnd útboðsmála.
Málskotsréttur – 93. gr.

Lögvarðir hagsmunir ekki lengur skilyrði kæru
þegar innkaup hafa farið fram án auglýsingar eða
ekki notað lögákveðið innkaupaferli.

Ráðherra hefur kærurétt.

Eins og áður hægt að framselja kærurétt til félags
eða samtaka.
Kærufrestir og kærugjald – 94. gr.

Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála
innan 20 daga frá því að kærandi vissi um eða mátti vita
um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur
brjóta gegn réttindum sínum.

Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir
nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki.

Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki höfð uppi þegar
sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans.

Kærugjald hækkað úr 50 þúsund í 150 þúsund kr.
Hver tekur til varna fyrir kærunefnd?

Varnaraðili máls skal vera kaupandi eða fleiri
kaupendur sameiginlega, ef því er að skipta.

Ríkiskaup eða önnur miðlæg innkaupastofnun telst
einnig varnaraðili ef annast innkaup.

Má fela miðlægri innkaupastofnun fyrirsvar.

Annar bjóðandi, sem hefur lögvarða hagsmuni,
getur einnig verið varnaraðili.
Er fyrirfram hægt að verjast óvirkni?

Kaupandi getur tryggt sig gegn óvirkni samnings
með því að birta tilkynningu um fyrirhuguð kaup
skv. 100. gr. b) í Stjórnartíðindum
Evrópusambandsins.

Í tilkynningu skal koma fram efni samnings,
fyrirhugaður viðsemjandi og ástæður þess að talið
er heimilt að gera samning án útboðsauglýsingar.
Almenn heimild til að
víkja frá óvirkni samninga – 100. gr. c)

Kærunefnd útboðsmála má hafna óvirkni þótt
skilyrði hennar séu til staðar.

Brýnir almannahagsmunir gera áframhaldandi
framkvæmd samnings nauðsynlega.

Skylt að kveða á um önnur viðlög skv. 100. gr. d)
Skaðabætur 101. gr.
 Kaupandi
skaðabótaskyldur vegna brota á
lögum um opinber innkaup og tilskipunum sem
vísað er til í lögunum.
 Fyrirtæki þarf aðeins að sýna fram á að það
hafi átt raunhæfa möguleika að að verða
valið– þeir hafi skerst við brotið. Bótafjárhæð
skal miðast við kostnað við að undirbúa tilboð
og taka þátt í útboði.
 Að öðru leyti almennar reglur um skaðabætur.
Ábyrgð stjórnenda ríkis og sveitarfélaga
 Engin
refsiákvæði í lögum um opinber
innkaup.
 49. gr. fjárreiðulaga nr. 88/1997.
 Starfsmannalög nr. 70/1996.
 Sveitarstjórnarlög nr. 138/2011.
Eftirlit
 Fjármálaráðuneytið
 Ríkisendurskoðun
 Samkeppniseftirlitið
– að hluta til.
 Mesta aðhaldið er fólgið í því að
fyrirtæki á markaði fylgjast vel með
viðskiptum opinberra aðila.
Markmið Ríkiskaupa
 Markmið
Ríkiskaupa skv. lögunum:
 Tryggja hagkvæmni og veita þjónustu.
 Þróa verklag við útboð og innkaup sem tryggir
jafnræði bjóðenda og virka samkeppni.
 Stuðla að nútímalegu innkaupakerfi.
 Auðvelda viðskiptatengsl birgja og
ríkisstofnana.
 Miðla þekkingu og reynslu.
Ný viðurlög – aukin ábyrgð
Takk fyrir!
Erindi á Ráðstefnu Ríkiskaupa í Hörpunni 7. nóv. 2013.
Dagmar Sigurðardóttir yfirlögfræðingur Ríkiskaupa.

similar documents