1. การจัดการเครือข่าย Network

Report
โครงข่ายโทรคมนาคม
เพือ่ การศึกษาขัน้ พื้นฐาน
(OBEC Network)
วันที่ 23, 24 กันยายน 2557
ณ ห้องประชุม 1 สพป.นม.4
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
โดย
นายพัฒน์ มาสุข
รก.ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษา
รก.ผอ.กลุ่มอานวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
OBEC - Net Network
ผู้ให้ บริการอินเทอร์ เน็ตใน OBEC-Net Network
รู ปแบบสื่ อสั ญญาณ
อินเทอร์ เน็ต
IP Star SAMART
TOT Satellite
Moe NET
IP VPN
DSL VPN
TOT Wi-Net
2552
คณะรัฐมนตรีได้อน ุมัติให้ สกอ.ดำเนินกำร
โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยสำรสนเทศ เพื่อพัฒนำ
กำรศึกษำ (UniNet) เพื่อขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ
2552
คณะรัฐมนตรีได้อน ุมัติให้ดำเนินกำรโครงกำร
พัฒนำเครือข่ำยสำรสนเทศเพื่อพัฒนำกำรศึกษำ
(UniNet) เพื่อรองรับกำรศึกษำทัง้ ระบบ โดยกำรสร้ำง
โครงข่ำยเคเบิลใยแก้วนำแสงโดยหน่วยงำนในสังกัด
สพฐ.ได้รบั กำรเชื่อมต่อโครงข่ำย เคเบิลใยแก้วนำแสง
จำนวน 2,000 แห่ง
รู ปแบบสื่ อสั ญญาณ
อินเทอร์ เน็ต
สกอ.
UniNet
2555-2557
สกอ. ได้ดำเนินกำรขยำยโครงข่ำยสำยเคเบิล
ใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable Network)
ภำยใต้โครงกำรเครือข่ำยกำรศึกษำแห่งชำติ
(NEdNet ) โดยขยำยระบบเครือข่ำยจำกโครงกำร
เดิมออกไปอีก เพื่อให้ครอบคล ุมพื้นที่มำกขึ้น
รู ปแบบสื่ อสั ญญาณ
อินเทอร์ เน็ต
Uninet / (NEdNet)
IP VPN
OBEC-Net
DSL VPN
IP Star SAMART
TOT Satellite
TOT Wi-Net
OBEC
Gateway
UniNet
TOT/CAT
สพป./
สพม.
โรงเรี ยน
โรงเรี ยน
โรงเรี ยน
สื่ อรับสั ญญาณอินเทอร์ เน็ต
สื่อ
ปั จจุบัน
ความเร็ว
ปั จจุบัน
Uninet
ไม่ เกิน 100 mbps
IP VPN
4 Mbps
DSL VPN
4096/512 Kbps
IP Star SAMART
2048/1024 Kbps
TOT Satellite
2048/1024 Kbps
TOT Wi-Net
4096/512 Kbps
• IP STAR SAMART
• TOT Satellite
• TOT WI-Net
• Fiber Optic
IPStar Samart
TOT Satellite
14
อุปกรณ์ภาคพืน
้ ดิน
อุปกรณ์ภายนอก
อุปกรณ์ภายใน
15
รุน
่ เก่า
รุน
่ ใหม่
ื่ มต่ออุปกรณ์เครือข่ายภายใน
การเชอ
ATA
Switch
18
•
รูปด้านหล ังของ IPSTAR Satellite Terminal (CBx.)
•สำยสัญญำณด้ำนส่ง(Tx)
•สำยสัญญำณด้ำนรับ(Rx)
•ช่องต่อสำย USB (ใช้ควบค ุมอ ุปกรณ์)
•ช่องต่อสำย LAN
•พัดลมระบำยควำมร้อน
•ช่องต่อสำยไฟฟ้ำเลี้ยงอ ุปกรณ์
และสวิทช์ปิด-เปิด
IPStar user terminal หรือ Box
(ด ้านหน ้า)
Power
LAN Link
Ethernet Activity
Sync to Satellite
20
การตรวจสอบสถานะของไฟ LED บน Box
ปกติ
ตรวจสอบ LAN
ตรวจสอบความถี่
21
TOT Wi-net
อุปกรณ์ รับสัญญาณ
ยี่ห้อ ubiquity
TOT Wi-net
อุปกรณ์ รับสัญญาณ
ยี่ห้อ ubiquity
• Call Center TOT
•1477
•021590623-45
การแจ้ งปัญหา MOENet กระทรวงศึกษาธิการ
น.ส.มลฑณา โซวเกียรติรุ่ ง - ดูแลภาคภาคเหนือ
โทร. (02) 628-6607
โทร. (02) 282-8285
โทร. (02) 288-5000 กด 1
[email protected]
www.chk.moe.go.th
UNINet FIBER OPTIC
วิธีการตรวจสอบงานติดตัง้ สายเคเบิลใยแก้ วนาแสง
 ทางกายภาพ (Physical Checking)
เก็บสาย FDF
ป้ายบอกเส้ นทาง และ Loop สาย
Name Plate
ป้าย FDF
Router Cisco 800
(892W)
ความเร็ว UNiNet
• ปกติไม่ เกิน 100 Mbps
• โรงเรียน จะอยู่ประมาณ 30 Mbps
แจ้ งปัญหาเกีย่ วกับ Uninet
•
•
•
•
อีสานใต้ 08 9666 7327
เหนือ 08 0536 0509
อีสานเหนือ 08 6449 3772
กลาง/ใต้ 08 1558 8471
• อ.ทวี 08 1843 6440
• อ.วิริยะ 08 8187 3420
Call Center UniNet
• 02-354-5678
• กด 4004-5
Mail
• [email protected]
ระบบโครงข่ ายไร้ สายในโรงเรียน
เพื่อการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ พกพา
(OTPC Wi-Fi Network)
Firewall (Smart Gate) - ZyXEL
Wireless Access Point - ZyXEL
Wireless Access Point - HP
การใช้ งาน ZYXEL SMART GATEWAY
การเชื่อมต่ อระบบ
อินเทอร์ เน็ตไร้ สายเบือ้ งต้ น
การเชื่อมต่อสัญญาณ OBEC WiFi
• SSID1 : Guest สาหรับบุคคลทัว่ ไปทีม่ าติดต่ อราชการ
Security password คือ obec_wifi
• SSID2 : Student_WiFi สาหรับใช้ MAC Authentication นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
• SSID3 : OBEC สาหรับ เจ้ าหน้ าที่ ครู บุคลากรทางการศึกษา
การลงทะเบียนผู้ใช้ งาน
สรุปชุดอปุ กรณ์ ต่างๆ
IPStar Samart & TOT Satellite
TOT ADSL/DSL
Wi - NET
Fiber Optic
ชุดแปลงสัญญาณ
Fiber optic
สายสัญญาณ
Fiber optic
NedNet (Uninet)
WIFI ICT : OTPC
ข้ อสังเกต
สายสัญญาณ
Fiber opict
การทดสอบความเร็วระบบอินเทอร์ เน็ต
http://speedtest1.totbb.net/
Call Center TOT
1477
021590623-45
OBEC
Gate
way
UniNet
สพป./
สพม.
TOT/CAT
โรงเรี ย
น
โรงเรี
ยน
Call Center บ.
สงขลาฯ
02-789-9099
[email protected]
com
Call Center CAT
โรงเรี
1322
ยน
Call Center UniNet
02-354-5678
กด 4004-5
OBEC
Gate
way
UniNet
Mail
[email protected]
สพป./
สพม.
TOT/CA
T
โรงเรี
ยน
โรงเรี
ยน
โรงเรี
ยน
Call Center UniNet
อีสานใต้ 08 9666 7327
เหนือ 08 0536 0509
อีสานเหนือ 08 6449 3772
กลาง/ใต้ 08 1558 8471
อ.ทวี 08 1843 6440
อ.วิริยะ 08 8187 3420
OBEC
Gate
way
UniNet
สพป./
สพม.
TOT/CA
T
โรงเรี
ยน
โรงเรี
ยน
โรงเรี
ยน
ขอบคุณ
สวัสดี

similar documents