Presentatie Nick de Leeuw

Report
Behandelplan PTD
- Inleiding (drie smaken)
- Richtlijn in vogelvlucht
- Wanneer reisorganisator; wanneer
ATA?
Drie smaken:
• Single reisdienst (stand-alone);
• Geassisteerd reisarrangement (Assisted Travel
Arrangement: ATA);
• Pakketreis.
Alleenstaande, op zichzelf
staande reisdienst
Niet onder PTD, dus geen PTD-aansprakelijkheid
voor het product, geen PTD (financiële) garantie:
Deze richtlijn is niet van toepassing op
afzonderlijke overeenkomsten voor een op
zichzelf staande reisdienst.
Geassisteerd reisarrangement (ATA)
Beperkte aansprakelijkheid van de doorverkoper
voor het product.
Doorverkoper: verkoper van pakketreizen of de
facilitator van reisdiensten onderdeel van een ATA.
Aansprakelijkheid van doorverkoper van een ATA in
geval van insolventie. Zij moeten zekerheid stellen
voor een effectieve en snelle terugbetaling van
reeds vooruitbetaalde bedragen en (bij vervoer)
voor repatriëring.
(2)
ATA doorverkoper (artikel 17) moet de
consument vóór de overeenkomst is gesloten
hebben geïnformeerd dat:
• afzonderlijke leveranciers aansprakelijk zijn
voor de nakoming;
• de reiziger niet valt onder bescherming van de
PTD, maar alleen bij faillissement van of de
doorverkoper of de leverancier wel recht heeft
op terugbetaling en/of repatriëring.
Richtlijn in vogelvlucht
Pakketreis (reisorganisator)
1. Pré-contractuele informatieplicht (4.1);
2. Naam, adres, telefoonnummers en internetadres
reisorganisator;
3. Totaalprijs inclusief belasting + alle overige vergoedingen,
toeslagen of kosten;
4. Betalingsregeling, waarborgsommen etc.;
5. Minimum aantal deelnemers + ten einde 20 dagen van
tevoren bericht of de reis wel/niet doorgaat;
6. Algemene informatie met betrekking tot paspoort; visa,
zoals de termijn die ongeveer nodig is om visa aan te
vragen;
7. Bevestiging dat pakket = pakket.
Als de informatie is verstrekt met betrekking tot de
reisbestemming, routes, verblijfsperiodes,
vervoersmiddelen met kenmerk en categorieën plaatsen,
data & tijdstippen van vertrek en terugkeer, ligging van de
accommodatie, bezoeken en excursies, taal (talen) etc.,
dan mag dat niet meer veranderen tenzij de organisator
zich dit recht heeft voorbehouden en duidelijk heeft
gecommuniceerd vóórdat de overeenkomst is gesloten
(artikel 5.1).
Kopie meegeven (sturen) van de overeenkomst is
verplicht (artikel 5.3).
Daarnaast is de organisator verplicht om
in de overeenkomst te vermelden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
De bijzondere wensen van de reiziger als de organisator die honoreert;
Dat hij aansprakelijk is voor de correcte uitvoering van het hele pakket;
Dat hij hulp en bijstand zal verrichten als dat nodig is;
Dat hij financiële garantie geeft bij faillissement en de contactgegevens
van die instelling (SGR);
Adres waar ter plaatse geklaagd kan worden, naam van de plaatselijke
vertegenwoordiger of noodnummer;
Dat de reiziger altijd de overeenkomst mag opzeggen vóór aanvang van
de reis met de verplichting annuleringskosten (standaard) te betalen;
Informatie speciaal voor minderjarigen waardoor contact met deze
mogelijk is;
Informatie over geschillenregeling (ook online).
Indeplaatsstelling nagenoeg
ongewijzigd (artikel 7)
Prijswijzigingen (artikel 8)
• Recht op verhoging kan worden
voorbehouden, maar dan ook verplichting tot
verlaging wanneer dat is geïndiceerd;
• Kan bij verhoging: brandstofkosten;
belastingen; landingsrechten; wisselkoersen.
Maximaal 10% van de pakketreis tot uiterlijk 20
dagen voor vertrek met motivering +
berekening.
Overige wijzigingen (artikel 9)
• Kleine wijzigingen kan de organisator zich
voorbehouden als hij de reiziger daarvan duidelijk
en op opvallende wijze op heeft gewezen;
• Belangrijke wijzigingen bij noodzaak
reisorganisator moeten worden gemeld en
reiziger kan altijd opzeggen binnen bepaalde
termijn, anders heeft hij de wijzigingen aanvaard.
• Binnen 14 dagen terugbetaling + eventueel
(artikel 9 lid 4) recht op vergoeding;
• Als de reis minder wordt, heeft reiziger recht op
prijsreductie (artikel 9.3).
Opzegging door reiziger (artikel 10.1)
• Lid 1: absoluut opzeggingsrecht van de reiziger
Met betaling van een (redelijke)
standaardvergoeding, bepaald op basis van het
tijdstip van opzegging en de normale (?)
kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief
gebruik van de reisdienst.
• Lid 2:
Kosteloos opzegging door reiziger als sprake is
van buitengewone en onvermijdbare
omstandigheden die aanzienlijke gevolgen
hebben voor de reis.
Opzegging door organisator (artikel 10.2)
• Minimum aantal deelnemers, mits dat is
overeengekomen en tot 20 dagen voor vertrek;
• Bij onvermijdbare en buitengewone
omstandigheden en tot uiterlijk voor aanvang reis
+ reiziger daarvan in kennis stellen.
Binnen 14 dagen alle bedragen terugbetalen (artikel
10.4).
Uitvoering reis (artikel 11)
• Organisator is verantwoordelijk voor correcte uitvoering van alle
onderdelen pakket;
• Bij niet kunnen nakomen verplichting om alternatief aan te bieden
zonder (extra)kosten voor de reiziger;
• Geen (aanvaardbaar) alternatief of geen gelijkwaardig alternatief
dan verplichting om gratis naar vertrekplaats te worden vervoerd
en verplichting tot schadeloosstelling;
• Bij buitengewone omstandigheden waardoor reiziger niet kan
terugkeren dan drie dagen hotel en maximaal € 100,00 per dag;
• Tenzij personen met handicap (+ begeleiders);
• Alternatieven minder: dan recht op prijsverlaging +
schadeloosstelling.
Schadeloosstelling +
prijsverlaging (artikel 12)
• Prijsverlaging bij (gedeeltelijke) niet-nakoming + recht op
schadevergoeding (inclusief immaterieel) ten gevolge van de niet
(volledige) nakoming;
• Beperking schadevergoeding:
a. op grond van internationale verdragen;
b. tot driemaal de reissom, behoudens bij persoonlijk letsel of
opzet/grove schuld;
• Geen schadevergoeding bij:
a. eigen schuld reiziger;
b. door derde veroorzaakt (geen hulppersoon);
c. buitengewone en onvermijdbare omstandigheden;
d. ter plekke niet geklaagd;
• Onverminderd rechten op grond van andere wetten, zoals DBC;
• Verjaringstermijn > 1 jaar.
Verplichting hulp, bijstand en
contact (artikel 13 en artikel 14)
• Reiziger in moeilijkheden dan verplichting tot
(beperkte?) bijstand, alleen tegen vergoeding
door reiziger als de situatie het gevolg is van
opzet/nalatigheid reiziger (artikel 14);
• Communicatie tussen reiziger en
touroperator/doorverkoper moet altijd
mogelijk zijn.
Insolventiebescherming (artikel 15
en artikel 16)
• Niet alleen verplichting voor
(pakket)reisorganisator, ook voor ATA;
• Beperkt tot het werkelijke financiële risico van
de activiteit van de betrokken handelaar;
• Wederzijdse erkenning garantieregelingen
(artikel 16);
• Centrale contactpunten.
Organisator niet in EU gevestigd
dan:
Doorverkoper als organisator aansprakelijk tenzij
doorverkoper aantoont dat organisator voldoet
aan de eisen die gelden voor organisatoren in
het algemeen.
Fouten
Boekingskantoor aansprakelijk voor fouten in de
boeking tenzij deze fouten zijn toe te rekenen
aan de reiziger of ontstaan ten gevolge van
buitengewone & onvermijdbare
omstandigheden (artikel 19).
Wanneer pakketreis, wanneer ATA?
Pakketreis:
A. Twee of meer reisdiensten verkocht door één handelaar, eventueel
samengesteld op verzoek of keuze van de reiziger (Garrido-arrest
gecodificeerd);
B. Twee of meer reisdiensten verkocht door meer dan één aanbieder van
reisdiensten als:
• Gekocht in één winkel in een boekingsprocedure;
• Aangeboden (gefactureerd) tegen één prijs of een totaalprijs;
• Onder de term "pakket";
• Gesloten nadat er een overeenkomst (bijvoorbeeld vervoer) is
gesloten en de handelaar de reiziger vervolgens de keus geeft uit een
selectie (?);
• Gekocht van verschillende handelaars via verbonden online
boekingsprocedure waarbij naam en andere gegevens nodig voor de
boeking worden uitgewisseld tussen de handelaars, ten laatste
wanneer de boeking van de eerste dienst wordt bevestigd.
Geassisteerd reisarrangement (ATA)
Combinatie van verschillende reisdiensten voor dezelfde
reis (vakantie), geen pakketreis opleverend volgens de
definitie van pakketreis, en waarvoor afzonderlijke
overeenkomsten worden gesloten met verschillende
aanbieders en door doorverkoper wordt gefaciliteerd:
A. Op basis van afzonderlijke boekingen (tijdens één
bezoek of contact moment);
B. Door middel van gerichte aankoop van aanvullende
reisdiensten van een andere handelaar via verbonden
online boekingsprocedures en ten laatste wanneer de
boeking van de eerste dienst wordt bevestigd.
Vragen?

similar documents