bbk_presentatie_27_maart_2014_wsrlv3 (Powerpoint

Report
Waterschap Rivierenland &
Besluit bodemkwaliteit
Vergunningverlening & Handhaving
(Fathia Timmermans & Cécile Bouwman)
Indeling presentatie:

Beheersgebied van WSRL

Meldingsprocedure Bbk

2
Beleidsregels & Stappenplan
(verondiepingen & slootdempingen)

Voorbeeldprojecten (foto’s)

Vragen?
27 maart 2014
Beheersgebied van WSRL
3
27 maart 2014
Bbk meldingen
Type aanvragen




Verondiepen van waterplassen
Slootdempingen
Baggerdepots
Overig (bijv. oeverherstel)
Toetsing
Toepassing in water:


4
Toepassing < 5000 m3  Generieke kader
Toepassing > 5000 m3  GBT, Gebiedspecifiek beleid of Gen. kader
(verondieping  beleidsregel & Handreiking)
27 maart 2014
Meldingsprocedure
1. Initiatiefnemer
Registratienr.
2. Registratie melding via
Meldpunt bodemkwaliteit
Melding naar mailbox
Gem, RWS,..
Simpele toetsing:
Administratieve
medewerker (handleiding)
Complexe toetsing:
Vergunningverlener
3.Melding naar
Mailbox WSRL
4. Melding
beoordelen
(< 5 werkdagen)
Niet akkoord
7. Reden niet
akkoord per mail
doorsturen
Ter info
Ter info
Akkoord
6. Handhaving
5. Archief
5
27 maart 2014
Welke beleidsregels bij WSRL?
1. Beleidsregel verondiepen van
waterplassen
2. Beleidsregel slootdempingen
6
27 maart 2014
1. Beleidsregel verondiepen plassen

Waarom beleidsregel voor verondiepen?

Uitsluiten v/e aantal watertypen voor verondiepen


Aanvullende eisen:




7
Wielen, aangewezen zwemwateren, plassen met specifieke
functies/waarden (HEN wateren,..) en plassen binnen straal
van 100 m van een Grondwaterbeschermingsgebieden
27 maart 2014
Afbakening criteria huidige ecologie en chemische
waterkwaliteit, doorzicht, diepte en volume v/d plas
Fasering vulfase en termijn van realisatie
Afwerking, oplevering en beheer
Nulmeting en monitoring waterkwaliteit
Monitoring waterkwaliteit
De initiatiefnemer voert de volgende metingen uit:

1 x per maand:


1 x per kwartaal:


Zware metalen
Na oplevering van een deelfase:




8
Ecologische ondersteunende parameters
27 maart 2014
Ecologische ondersteunende parameters
PAK’s
PCB’s
Minerale olie
Aanvraag voor verondiepen (stappenplan)
Fase 1:
Vooroverleg(gen) met:

Initiatiefnemer

Waterschap

Provincie (optioneel)

Gemeente (optioneel)
Fase 2:


Concept aanvraag toetsen op Beleidsregel en Handreiking
Advies van provincie op de grondwaterkwaliteitsaspecten
Fase 3:


9
Indien akkoord  definitieve aanvraag indienen
Indien niet akkoord initiatief weigeren
27 maart 2014
2. Beleidsregel slootdempingen
Waarom beleidsregel voor slootdempingen?


10
In eindsituatie is er geen sprake meer van water
maar van bodem
Kosten- en tijdbesparend voor initiatiefnemer
27 maart 2014
Inhoud beleidsregel slootdempingen

Hoe om te gaan met slootdempingen:



Bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel


11
in den droge
in den natte
27 maart 2014
Stap 1: Bestuurlijk vast laten stellen
Stap 2: Bbk melding via ‘Agentschapnl’
Aanvraag voor slootdempingen
(4-stappenplan)
Stap 1:
Vooroverleg met:

Initiatiefnemer

Waterschap

Gemeente
Stap 2:

Conceptaanvraag toetsen aan beleidsregel en
Bodemkwaliteitskaart (Bkk)
Stap 3:

Bkk bestuurlijk vast laten stellen (incl. publicatie)
Stap 4:

Initiatiefnemer dient Bbk melding in (=definitieve aanvraag)
12
27 maart 2014
Deel 2
Voorbeeldprojecten
Cecile Bouwman (Handhaving)
13
27 maart 2014
Plas in Tiel - verondieping
14
27 maart 2014
Plas in Tiel - praktijk
15
27 maart 2014
Plas in Tiel - praktijk
Handhaving:

Constatering vegetatie en puin
Controle vracht
Controle locatie van herkomst (droogstaande spoorsloot)

Geaccepteerd als bagger, voldoet niet aan definitie







16
Partij in mondeling overleg apart houden
Toch toegepast, schadelijk aquatisch ecosysteem
Overtreding Waterwet
Spoedbestuursdwang (niet toepassen)
Bezwaar, beroep
27 maart 2014
Plas in Tiel - praktijk
17
27 maart 2014
Handhaving
18
27 maart 2014
Praktijkvoorbeeld slootdemping
19
27 maart 2014
Project Ontpoldering Noordwaard



4500 ha
4 miljoen m3 grond verzet
(kreken, dijken, 29 terpen, saneringen,
Niet gesloten grondballans
ivm planning
20
27 maart 2014
aanleg wegen)
Project Ontpoldering Noordwaard



21
Toepassingen binnen project worden gedaan in kader
Bbk & Bkk
Grondstromenplan als melding
(toepassingen AW2000 en Wonen conform Bkk)
Toepassingen in oppervlaktewaterlichamen ook onder
Bkk

Toepassingen klasse industrie in polder apart melden

Aanvoer materialen apart melden
27 maart 2014
22
27 maart 2014
Toepassing ontgraving
23
27 maart 2014
24
27 maart 2014
Verlenging N322
25
27 maart 2014
26
27 maart 2014
Einde Bbk presentatie
Vragen?
27
27 maart 2014
[email protected]
[email protected]
Einde Bbk presentatie
Vragen?
Vergunningverlening




Heeft uw organisatie eigen beleid
opgesteld?
Toetst u Bbk meldingen?
Heeft u ervaring met
gebiedspecifiek beleid?
xxxx
Handhaving




Komt melding overeen met
praktijksituatie
Afgekeurde meldingen versus
signaaltoezicht
Hulpmiddelen bij het toezicht(XRF,
camera toezicht,…)
xxxx
Stelling “Bbk meldingen moeten pragmatisch worden afgehandeld (dus niet
toetsen aan de geldende wetgeving)” – Klopt dit?
28
27 maart 2014
[email protected]
[email protected]

similar documents