AZ EU PÁLYÁZATÍRÁS ALAPJAI: A pályázat elkészítésének

Report
Azonosító szám: NCA-ÖNSZ-08-C-0070
„Híd a forráshoz – forrásteremtő civil
találkozó” (2009. május 12-13., Budapest)
AZ EU PÁLYÁZATÍRÁS ALAPJAI:
A pályázat elkészítésének gyakorlati
lépései az ötlettől a pályázat beadásáig
Pál Attila (EMFA)
Miért épp pályázatírás
• Elsődleges forrásteremtési lehetőség
• Nagy mértékű forrás hívható le (cca. 8e
Mrd Ft)
• Szabályzott rendszerből adódóan könnyű
(?) forrásszerzés
• Professzionalizálódó elvárások
2
Strukturális Alapok
A Strukturális Alapok olyan - közösségi szintű – pénzügyi alapok, melyekből az
Európai Unió kevésbé fejlett régióinak nyújtható támogatás,
elmaradottságuk csökkentése érdekében.
Elemei:
• Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA, ERDF)
• Európai Szociális Alap (ESZA, ESF)
• Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (HOPE, FIFG)
• Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA,
EAGGF) orientációs szekciója
Kohéziós Alap
Cél: a csatlakozó tagországok infrastrukturális felzárkóztatása:
Szállítási és kommunikációs infrastruktúra, valamint környezetvédelmi
fejlesztések stb.
3
Az egyes Strukturális Alapok által
támogatott tevékenységek:
1.
Európai Regionális Fejlesztési Alap –
ERFA, vagy ERDF
•
•
•
•
•
tartós munkahelyek létrehozása,
munkahelymegtartást szolgáló termelő beruházások,
termelő infrastrukturális beruházások megvalósítása,
a kis- és közepes vállalkozások fejlődésének elősegítése,
a K+F tevékenység feltételeinek javítása.
Európai Szociális Alap – ESZA, vagy ESF
speciális helyzetű csoportok (pályakezdő munkanélküliek,
tartós munkanélküliek, fogyatékkal élők, kisebbségek, stb.)
munkaerőpiacra (vissza)kerülését segítő intézkedések,
• a munkaerő átképzését szolgáló intézkedések,
• az oktatás és képzés rendszerének erősítését, korszerűsítését
célzó intézkedések.
•
4
A STRUKTURÁLIS ALAPOK MEGHIRDETETT
INTÉZMÉNYES TÁMOGATÁSAI
A NEMZETI FEJLESZTÉSI
TERV
OPERATÍV PROGRAMJAI
KÖZÖSSÉGI
KEZDEMÉNYEZÉSEK
(A Strukturális Alapokon belül)
Gazdaságfejlesztés OP GOP
Közlekedés OP KÖZOP
Társadalmi megújulás OP TAMOP
Társadalmi infrastruktúra OP TIOP
Környezet és energia OP KEOP
Államreform OP ÁROP
Elektronikus közigazgatás OP EKOP
Nyugat-dunántúli OP NYDOP
Dél-alföldi OP DAOP
Észak-alföldi OP EAOP
Közép-magyarországi OP KMOP
Észak-magyarországi OP EMOP
Közép-dunántúli OP KDOP
Dél-dunántúli OP DDOP
Végrehajtás OP VOP
A 2000-2006-os időszakban működő négy
közösségi
kezdeményezés
(INTERREG,
EQUAL,
URBAN,
LEADER+)
a
korábbi
formájukban megszűntek és részben a három fő
célkitűzés valamelyikébe, részben az európai
területi együttműködési csoportosulásba olvadtak
be.
Az európai területi együttműködési csoportosulás
a határokon átnyúló, a transznacionális és a
régiók közötti együttműködést segíti elő.
A feladatot 2007-ig ellátó rendszerrel ellentétben
a csoportosulások jogi személyiséggel és
jogképességgel bíró szervezetek. Ez annyit tesz,
hogy vásárolhatnak vagy eladhatnak javakat,
illetve alkalmazhatnak munkaerőt.
(Forrás: http://www.euvonal.hu/index.php?op=palyazatok&id=9 2007.10.03
5
Strukturális Alapok hazai
intézményrendszere
Monitoring Bizottság
Kifizető Hatóság
Irányító Hatóság
Közreműködő szervezetek
Végső kedvezményezettek
Eu-s pályáztatás sajátosságai
•
•
•
•
•
•
•
Együttműködés szükségessége
Meggyőzőnek és érthetőnek kell lenni
A pályáztatót érdekli a projekten túli eredmény is
Szervezeti háttérgaranciák vizsgálata
Eredményorientáltság (Indikátor táblázat!!!)
Be kell mutatni a megvalósítási módszereket is
Fenntarthatóság (szervezeti, szakmai, pénzügyi)
fontos
• Erős jogi szabályozottság (formai, elszámolási
kötöttségek)
7
Pályázat sikerességének
záloga
• Illeszkedés a támogató elképzeléséhez
• Illeszkedés a pályázó céljaihoz, stratégiájához
• Valós válasz az igényekre (szükségletfelmérés,
megvalósíthatósági tanulmány)
• Projekt céljai tisztán megfogalmazottak
• Eredmények és haszonélvezők körülhatároltsága
• A tevékenységek, költségvetés és ütemezés
valószínűsíti a sikert (logikus, egymásra épül, reális)
• Fenntarthatóság
• Modellértékűség- Innováció
8
Pályázatfigyelés
A pályázati információk forrásai
Folyamatos, tervezett tevékenység legyen!!!!
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség: www.nfu.hu
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium: www.gkm.gov.hu
Szociális és Munkaügyi Minisztérium: www.szmm.gov.hu
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium: www.kvvm.hu
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium: www.fvm.hu
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
Más pályázati információk:
www.nonprofit.hu
www.vati.hu
www.forraskombinacio.hu
www.euforras.hu
www.forrasportal.hu
www.sansz.org
www.pafi.hu
9
Pályázatírás folyamata
I. Projekttervezés:
1. Szükségletfelmérés – helyzetelemzés
2. Probléma elemzés – célmeghatározás
3. Érintettek elemzése
4. Logikai keretmátrix-projektvázlat
elkészítése
II. Előzetes projektterv átdolgozása a
felhívás-útmutató alapján
10
A projektciklus menedzsment
célok meghatározása
lezárás
megvalósítás
tervezés
a projekt kidolgozása
értékelés
döntés
Forrásorientált pályázás vs.
célorientált pályázás
Célorientált pályázás előnyei:
• Szervezeti hatékonyság
• Szervezeti humán-erőforrás megléte
• Fenntarthatóság (szervezeti, szakmai, pénzügyi)
• Projektek „bedőlésének” kisebb a kockázata
• Nagyobb nyerési esély
Valóság?
12
Mikor érdemes foglalkozni egy
pályázati kiírással?
Társadalmi egyeztetés folyamata!!!!
• www.nfu.hu/partnerség
• Előzetes pályázati kiírás megjelentetése, civil
kontroll.
Miért fontos?
• Saját szempontok beépítése a leendő kiírásba
• Ágazati/gazdasági/értelmezési kérdések
• A kiíró hibáira való rámutatás
• A valós pályázati kritériumok megismerése!
13
Időbeli/logikai folyamat
• Operatív Program(ok) ismerete, a problémák
feltárása
• (ezzel párhuzamosan a civil szervezet
erőforrásainak, céljainak meghatározása)
• Részvétel a társadalmi egyeztetés folyamatában
• Kiírás/felhívás megjelenésekor a pályázat
• Megjelenés+1 hónap=felkészülés
• 2 hónap a beadásra
• Benyújtás, hiánypótlás(ok), befogadás, értékelés,
kiértesítés, Támogatási Szerződés megkötése,
megvalósítás, elszámolás, lezárás.
14
Legfontosabb szempontok
• Kizáró okok kizárása!
• A projektötlet alapos kidolgozása (logikai keretmátrix,
SWOT, probléma-fa, cél-fa stb.)
• Partnerek bevonása
• Indikátorok pontos meghatározása (kulcskérdés!)
• Esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági
szempontok érvényesítése
• Megvalósítás ütemezése
• Költségvetés reális alapokon (árajánlatok, tervezői
költségbecslés) való tervezése
• Cash-flow!
15
Gyakori hibák
• Kiírás felületes átolvasása
• Formai hibák: mellékletek hiánya, nem megfelelő
formátum, pályázatkitöltő program sajátosságai
• Tartalmi hibák:
- Nem projektre pályáznak
- Nincs megfelelő kapacitás (pénzügyi,
infrastrukturális, humán)
- Hiányzik az igényfelmérés
- Nincs/nem valós a partnerség
- Gyenge megfogalmazások (szakmai, eu)
- vállalások (indikátorok) elégtelen volta
- Helyi stratégiák, fejlesztési koncepciók ismeretének
hiánya
16
Horizontális szempontok
Esélyegyenlőség: Külön útmutató segít az összeállításban.
Nem csak számszerűen várják el, de a tevékenységek összességének
tükröznie (támogató szolgáltatások)
- Esélyegyenlőségi szempontból érintett célcsoportok bemutatása
A kiemelt esélyegyenlőségi szempontok figyelembe vétele projektünkben:
- Egyéni hátrányok, sajátosságok felmérése, feloldása: Személyre szabott
cselekvési terv
- Szocio-kulturális sajátosságok figyelembevétele
- Hozzájutás segítése: mobilitás- akadálymentesítés
- Gazdasági ellehetetlenülés elkerülése: képzési támogatás-ösztöndíj
Fenntartható fejlődés: Külön útmutató segít az összeállításban.
A környezetvédelem szempontjainak figyelembe vétele, a projekt összes
tevékenységében.
- Projekt vezetésének szakértelme (környezetvédelmi)
- Hulladékkezelés
- Energiagazdálkodás
- Humán fejlesztés területén – tréningekbe beépítve – tudatosabb életvitel
ösztönzése
Disszemináció: A projekt eredményeinek kommunikálása-átadása (EU - NFT
17
logo)
Pályázatíróval vagy önmagunk?
• Mindkettő mellett szólnak érvek (szakmaiság,
felelősség, ár?)
Legjobb: az első projekteket tanácsadóval elkészíttetni,
benne lenni a folyamatban, menedzsmentben,
kinevelni saját szakértőket, majd megpróbálni
összerakni egy pályázatot.
18
Pályázati menedzsment
• Befogadás (megkezdés)
• Támogatás Szerződés megkötése (új feltételek, 45
nap, indikátorok, költségvetés, saját erő,
biztosítékadás, előleg!)
• Előleg lehívása
• Szakmai megvalósítás: folyamatos kontroll mind
szakmailag, mind pénzügyileg!
• Beszámolók (PEJ, EPEJ, ZPEJ) benyújtása.
• Projekt zárása, fenntartás.
19
Azonosító szám: NCA-ÖNSZ-08-C-0070
Köszönöm a figyelmet!
Pál Attila
tréner
([email protected])
(20/429-1362)

similar documents