Institucionet financiare, Armend MAQASTENA

Report
E DREJTA BIZNESORE
Studenti: Armend Maqastena
Dhjetor, 2013
INSTITUCIONET
FINANCIARE
 Sistemi
financiare eshte kompleks dhe
perbehet nga tregjet, institucionet
ndermjetsuese dhe institucionet tjera
financiare te cilat vene ne levizje dhe
zbatim vendimet te cilat merren prej
agjenteve ekonomik si jane: familjet,
firmat e biznesit, qeveria dhe kompanit e
sigurimeve.
 Institucionet financiare per te
funksionuar duhet te jene te organizuara
sipas te gjitha atribute ve rregulluese
juridike, mirepo ato duhet edhe te
posedojne hapsiren ku ato ushtrojne
aktivitetin e tyre financiare. Nje hapsire e
tille ne ekonomi njihet si Tregu
ekonomik.

Organizatat ose ndryshe institucionet financiare
ndahen ne disa grupe:

Institucionet intermediore financiare

Bursat

Organizatat ndihmese dhe te specializuara
financiare

Institucionet financiare intermediore jane :
Banka komerciale

Kursimoret

Kooperativat kursimeore/kreditore

Kompanite e sigurimeve

Kompanite financiare dhe investitoret
institucional


Keto institucione luajne nje rol aktiv ne
funksionimin, financimin dhe kreditimin e
sistemit financiare te nje vendi,
Bursat
- Paraqesin nje hapsire te organizuar ne te cilen ne
baze te rregullave strikte te percaktuara tregton
letra me vlere, para dhe me mjete te huaja te
pageses.
Kemi dy lloje bursash
- Bursa universale
- Bursa te specializuara
- Nga keto te dyja dallojme tregun e bursave te
specializuara per shkak te efektivitetei me te
madh qe kane si te specializuara qe jane:


Ne organizatat financiare ndihmese dhe dalluese
bejne pjese:
- Shtepite eskontuese
- Shoqerit emisonare
- Ndermjetsit e sigurimeve
- Bankat akceptuese
- Bankat tregtare
Bankat
-
Banka eshte organizate financiare perfituese,
veprimatria kryesore e se ciles eshte ofrimi I
sherbimeve financiare.
- Banka si organizate financiare, si subjekt
ekonomik dhe I tegut, eshte institucion
ndermjetsues ne procesin e qarkullimit,
rrjedhimisht transferimit te mjeteve, ne mes te
transaktoreve financiare suficitar dhe deficitar.

Bankat ndahen ne disa kategori ne baze te
aktiviteteve te tyre :
- Institucione Bankare
- Institucione Jobankare
- Institucione tjera te perziera (mikse)
- Pra, nuk do te thote qe nese nje instititucon qe
kreyen aktivitet financiare te quhet
domosdoshmerisht BANKE.

Institucionet bankare jane:
-Bankat emisonare
-Bankat depozitese
-Bankat afariste-biznesore
-Bankat investive
-Bankat tjera

Nga vete emerimet e tyre ato dallojne ne baze te
funksioneve qe kryejn apo ne baze te qellimeve
qe kane.

Institucionet jobankare jane:
- Kursimoret
- Kompanit e sigurimeve
- Fondet e pensioneve
o
Institucionet tjera (mikse) jane:
- Agjensionet e kreditimit
- Organizatat e dilereve dhe brokereve
- Kembimoret
- Shtepit akseptuese dhe diskonte
Banka Qendrore e Kosoves- BQE

- Banka Qendrore e Kosoves eshte banka me
me rendesi ne vend. Ndryshe quhet edhe si
banka e bankave.
- Ajo eshte pergjegjese per shume funksione dhe
rregullime financiare brenda vendit tone, mund
te themi me plote pergjegjsi se ajo eshte nje
rregullatore I sistemit financiare dhe I rrjetit
bankar brenda vendit tone.
- Eshte pergjegjse per themelimin e bankave
komerciale dhe kontrollimin e punes se tyre,
theksi I saj vihet ne kontrollimin e normave te
kamates qe bankat komerciale vene ne
qarkullim.
- Ajo po ashtu eshte pergjegjesja kryesore per
hartimin , implementimin dhe funksionimin e
politikes monetare brenda vendit tone.

vlene te theksohet se BQE-ja duhet te jete
plotesisht e pavarur nga shteti.
 Ajo duhet te jete e mosndikuar nga organet
ekzekutive te shtetit ose nga ndonje indikator I
qfardoshem qe tenton te ndikoj mbi politikat
makroekonomike te BQE-se,


Ju faleminderit per vemendjen tuaj…

similar documents