egzamin_procedury_dla_uczniow[1]

Report
Nowy egzamin gimnazjalny
procedury dla uczniów
Kwiecień 2012
Trzy warunki ukończenia
gimnazjum
• Pozytywne oceny na świadectwie
ukończenia gimnazjum
• Zrealizowanie projektu edukacyjnego
• Przystąpienie do egzaminu
gimnazjalnego (egzaminu nie można nie
zdać- nie ma minimalnego wyniku, jaki
należy uzyskać)
Egzamin gimnazjalny jest
OBOWIĄZKOWY
Nowa struktura egzaminu
• Egzamin trwa trzy dni
• Składa się z takich samych części jak
dotąd, ale każda część jest podzielona
na odpowiednie moduły
• Inny czas trwania egzaminu
24 kwietnia 2012
część humanistyczna
Moduł: historia i WOS
Moduł: język polski
Tylko w formie zadań
zamkniętych
Zadania zamknięte
i otwarte w tym dłuższa
wypowiedź
9.00 – 10.00
10.45 – 12.15
25 kwietnia 2012
Część matematyczno - przyrodnicza
Moduł: fizyka,
biologia, chemia
geografia
Tylko w formie zadań
zamkniętych
9.00 – 10.00
Moduł: matematyka
W formie zadań
zamkniętych
i otwartych
10.45 – 12.15
26 kwietnia 2012
Część językowa (język obcy nowożytny)
Poziom podstawowy
Poziom rozszerzony
Musi przystąpić
każdy uczeń
Musi przystąpić każdy,
kto zadeklarował język
wiodący
9.00 – 10.00
10.45 – 11.45
Nowe zaświadczenie z wynikiem
• Na zaświadczeniu uczeń otrzymuje
informację o wyniku z poszczególnych
modułów
• Wynik podany jest w procentach, a nie
jak dotąd, ilość punktów
• Drugi wynik podany w centylach
• Slajd 61
PROCEDURY DLA UCZNIÓW
• Na egzamin bezwzględnie nie wolno się
spóźnić
• W bardzo wyjątkowych sytuacjach, gdy uczeń
przyjdzie do szkoły, gdy wszyscy już weszli do
sali i rozpoczęli czynności organizacyjne, uczeń
może wejść za zgodą dyrektora – jeśli jednak
wejdzie, kończy razem ze wszystkimi
• Jeśli uczeń pojawi się w szkole, gdy wszyscy
rozpoczną już pracę z arkuszem, musi napisać
egzamin w dodatkowym terminie.
Przyjście do szkoły
• Wszyscy zdający są obecni
w szkole
najpóźniej o 8.30
Czynności organizacyjne
Jeden ze zdających z każdej sali
uczestniczy w otwarciu paczek
z zestawami w gabinecie dyrektora.
Pozostali uczniowie wchodzą zgodnie
z tym, jak członkowie komisji to
zorganizują.
Wejście do sali
• Wchodząc do sali wszyscy bezwzględnie
pozostawiają komórki i inne urządzenia
u jednego z członków komisji, później
zostaną one zdeponowane w gabinecie
dyrektora.
• Jeśli zostanie odkryte, że uczeń nie oddał
komórki, wchodząc do sali, jego egzamin
zostaje przerwany.
Wejście do sali
• W sali należy usiąść na miejscu
wyznaczonym, trzeba poszukać
kartonika ze swoim kodem.
• Kartonika nie wolno przekładać,
przestawiać, miejsca ustala
komisja z danej sali.
Rozdanie arkuszy
• Punktualnie o 9.00 członkowie komisji
rozdają arkusze.
• Uczniowie czytają instrukcję, wpisują
w odpowiednim miejscu swój kod, numer
PESEL i naklejają naklejki – na początku
arkusza i na karcie odpowiedzi.
(slajd 30)
• Sprawdzają, czy arkusz jest kompletny.
• Do tego momentu nauczyciele pomagają
uczniom, odpowiadają na pytania.
Początek pracy z arkuszem
• Po zakończeniu wszystkich
czynności organizacyjnych
rozpoczyna się właściwa praca
z arkuszem.
• Od tego momentu członkowie
komisji nie odpowiadają na żadne
pytania dotyczące zadań
Zachowanie w czasie pracy
• Bezwzględnie nie wolno w czasie pracy
rozmawiać, kręcić się, przeszkadzać
zdającym.
• Za takie zachowanie przewodniczący
przerywa uczniowi egzamin i wówczas
uczeń musi przystąpić do egzaminu
z danej części egzaminu w drugim terminu
(część rozumiemy jako dzień
egzaminacyjny).
Wyjście z sali w czasie pracy
• W bardzo uzasadnionych
sytuacjach uczeń może wyjść
z sali i udać się do toalety albo
zażyć lek, ale dzieje się to pod
okiem nauczyciela dyżurującego
na korytarzu.
• W innych sytuacjach uczeń nie
opuszcza sali.
Koniec pracy z arkuszem
• Należy wykorzystać cały czas przeznaczony na
pracę z arkuszem.
• Jeśli uczeń skończy wcześniej niż 10 minut
przed regulaminowym końcem, podnosi rękę do
góry, odkłada arkusz na brzeg stolika i czeka, aż
podejdzie do niego jeden z członków komisji,
który sprawdza, czy uczeń przeniósł odpowiedzi
na kartę, czy materiały są kompletne i jeśli
wszystko jest w porządku, pozwala zdającemu
wyjść z sali.
Gdy czas mija dla wszystkich
• Kiedy wybija godzina zapisana na tablicy,
wszyscy odkładają arkusze na brzeg ławki
i cierpliwie, bez rozmów, czekają, aż członkowie
komisji podejdą i sprawdzą arkusz.
• Dopiero wówczas można wyjść.
• Jeden uczeń z każdej sali zostanie poproszony
o pozostanie do momentu spakowania
materiałów do koperty – jego nazwisko zostanie
zapisane w protokole.
Po zakończeniu I cz. egzaminu
• Po wyjściu z sali należy
przejść do wyznaczonej klasy,
w której dyżury pełnią
nauczyciele i cierpliwie
poczekać na II cz. egzaminu.
Co trzeba posiadać?
• Bezwzględnie każdy zdający zaopatruje
się w długopis z czarnym wkładem.
• W drugim dniu należy przynieść przybory
matematyczne
Czego nie wnosimy na salę?
• Pod żadnym pozorem nie wnosimy
żadnych maskotek, torebek, kosmetyczek.
• W kieszeni można mieć jedną chusteczkę,
jeśli ktoś jest przeziębiony, musi to zgłosić.
• Nie wnosimy soczków, batonów ani innych
produktów spożywczych.
• Wyjątek stanowią osoby, które muszą coś
zjeść lub wypić ze względu na stan
zdrowia.
Czego nie wnosimy?
• Nie wolno przynosić, a tym
samym używać – korektora,
a w drugim dniu także kalkulatora.
Dodatkowe terminy
• Jeśli z przyczyn losowych
i uzasadnionych uczeń nie
przystąpi do egzaminu
w pierwszym terminie lub
egzamin zostanie przerwany,
musi przystąpić w terminach
czerwcowych
• Są to:4, 5, 6 VI 2012roku
Ogłoszenie wyników
• Okręgowa Komisja
Egzaminacyjna przesyła do
szkoły wyniki najpóźniej do
22 VI 2012r.

similar documents