Ogulin_pula_MPSY - Vijeće tržišta rada Istarske županije

Report
Pregled projekata iz područja
socijalnog uključivanja
PARTNERSKE KONZULTACIJE
OGULIN I PULA
11. i 12. studenog 2012. godine
Ministarstvo socijalne politike i mladih
Služba za pristupne i strukturne fondove Europske unije
SADRŽAJ
 Provedeni projekti IPA 2007-2009/Primjeri dobre
prakse
 Najava ugovaranja IPA 2010-2011
 Najava natječaja IPA 2012-1/2 2013
 ESF ½ 2013
 Mogućnosti ESF-a 2014 – 2020
IPA 2007 - 2009
Provedeno 56 projekata u okviru tri programa dodjele bespovratnih
sredstava (darovnice) iz područja socijalnog uključivanja i zapošljavanja,
ukupne vrijednosti 5.540.651,31 €
• Darovnica ''Poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na
tržište rada“ (HZZ) provedeno je 19 projekata ukupne vrijednosti
1.810.386,05 €
• Darovnica „Uspostava podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju
socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina“ (MSPM) provedeno je 19
projekata ukupne vrijednosti 1.712.786,92 €
• Darovnica „Žene na tržištu rada“ (HZZ) provedeno je 18 projekata ukupne
vrijednosti 2.017.477,54 €
IPA 2010 - 2011
Mjera 2.1. Potpora skupinama koje se nalaze u nepovoljnom položaju u
pristupu zapošljavanju
• Poboljšanje pristupa tržištu rada ugroženih skupina (darovnica) €2.000.000
• Uspostava podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju socijalno
ugroženih i marginaliziranih skupina (darovnica) - € 2.000.000
Mjera 2.3. Razvoj socijalnih usluga u cilju poboljšanja mogućnosti
zapošljavanja
• Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici (darovnica) - € 2.450.000
IPA 2012. – ½ 2013.
„Poboljšanje pristupa tržištu rada osobama s
invaliditetom“ (HZZ)
Mjera 2.1. Potpora skupinama koje se nalaze u nepovoljnom položaju u
pristupu zapošljavanju
• Indikativna vrijednosti 1,4 ME
• Cilj: povećanje mogućnosti zapošljavanja osoba s invaliditetom i potpora
njihovoj integraciji na tržište rada kroz programe “po mjeri” i prilagodbu
radnog mjesta za osobe s invaliditetom
IPA 2012. – ½ 2013.
„Poboljšanje pristupa tržištu rada osobama s
invaliditetom“ (HZZ)
Potpora će se dati projektima koji:
• razvijaju i osiguravaju programe treninga na radnom mjestu u cilju
povećanja vještina i kompetencija osoba s invaliditetom kroz trening i
praktični rad u stvarnom radnom okruženju
• su usmjereni na promicanje mogućnosti i prednosti zapošljavanja osoba s
invaliditetom, upoznavanje šireg društva i poslodavaca o pravima,
problemima i potrebama osoba s invaliditetom, te promicanje dobre
prakse vezane uz zapošljavanje osoba s invaliditetom
Ciljana skupina: osobe s invaliditetom (nezaposleni i neaktivni),
potencijalni poslodavci osoba s invaliditetom
• Objava natječaja: 2 kvartal 2013
IPA 2012. – ½ 2013.
„Širenje mreže usluga u zajednici –
faza II” (MSPM)
Mjera 2.3. Razvoj socijalnih usluga u cilju poboljšanja mogućnosti
zapošljavanja
• Indikativna vrijednost : 2 ME
• Cilj: Poboljšanje mogućnosti zapošljavanja osoba u
nepovoljnom položaju kroz daljnji razvoj učinkovitih i
sveobuhvatnih socijalnih usluga.
IPA 2012. – ½ 2013.
„Širenje mreže usluga u zajednici – faza
II” (MSPM)
Potpora će se dati projektima koji:
• razvijaju socijalne usluge u zajednici usmjerene boljem socijalnom
uključivanju osoba u nepovoljnom položaju
• razvijaju socijalne usluge u zajednici usmjerene članovima obitelji koji
brinu o osobama ovisnim o tuđoj pomoći u svrhu olakšavanja pristupa
tržištu rada i boljeg usklađivanja radne i obiteljske uloge u obiteljima koje
brinu o ovisnom članu (djeca, starije osobe, osobe s invaliditetom, bolesni
članovi obitelji i drugi članovi kojima je potrebna pomoć druge osobe)
Ciljana skupina: starije osobe, osobe s invaliditetom, psihički bolesne odrasle
osobe, bivši ovisnici, beskućnici, žrtve obiteljskog nasilja, djeca bez
odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca s poremećajima u ponašanju i druge
osobe u nepovoljnom položaju
• Objava natječaja: 4 kvartal 2012
ESF ½ 2013
 "Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada
skupinama u nepovoljnom položaju” (HZZ)
• Indikativna vrijednost 3,7 ME
 Darovnica „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici
- faza III” (MSPM)
• Indikativna vrijednost 7 ME
ESF 2014. – 2020.
Otvorene mogućnosti prema nacrtu
ESF regulative
 Promoviranje socijalnog uključivanja i suzbijanje siromaštva
• Aktivno uključivanje, integracija marginaliziranih skupina, suzbijanje
diskriminacije, osnaživanje pristupa socijalnim uslugama od općeg
interesa, promoviranje socijalne ekonomije i socijalnog zapošljavanja,
lokalne razvojne strategije
 Promoviranje zapošljavanja i mobilnosti radne snage
• Pristup zapošljavanju za nezaposlene i neaktivne, održiva integracija
mladih koji nisu zaposleni/na obrazovanju/na osposobljavanju,
usklađivanje posla i obiteljskog života, aktivno i zdravo starenje
ESF 2014. – 2020.
Otvorene mogućnosti prema nacrtu
ESF regulative
 Jačanje kapaciteta i efikasnosti javne administracije
• Jačanje kapaciteta dionika na području zapošljavanja,
obrazovanja i socijalne politike
 Horizontalne mogućnosti
• Rodna jednakost, jednake mogućnosti, anti-diskriminacija,
socijalne inovacije
ESF 2014. – 2020.
Otvorene mogućnosti prema nacrtu
ESF regulative
Projekti za potporu pristupu zapošljavanju skupinama u nepovoljnom
položaju i za jačanje kapaciteta pružatelja socijalnih usluga na području
suzbijanja socijalne isključenosti i siromaštva
•
•
•
•
•
Poboljšanje pristupa tržištu rada ugroženih skupina
Podrška socijalnoj ekonomiji u borbi protiv socijalne isključenosti
Uspostava podrške u socijalnom uključivanju i
zapošljavanju socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina
Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici
Socijalno uključivanje mladih osoba
Prihvatljivi prijavitelji
•
•
•
•
•
•
•
•
nevladine organizacije
neprofitne organizacije
javne ustanove
privatne institucije, privatne tvrtke
lokalna i područna samouprava
lokalne i regionalne razvojne agencije
zadruge
međunarodne (međuvladine) organizacije
Primjeri dobre prakse
Vrata prema tržištu rada za društveno
marginalizirane skupine
92.018,55 €
• Centar za civilne inicijative
o Pučko otvoreno učilište Duga Resa
o Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Karlovac
o
Uspostava podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju
socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina
• Sisačko-moslavačka i Karlovačka županija
• Nezaposlene osobe (pripadnici nacionalnih manjina, žene i muškarci
srednje i starije životne dobi te osobe s invaliditetom koji su
registrirani korisnici HZZ-a, PS Karlovac i Sisak s područja Sisačkomoslavačke i Karlovačke županije)
Vrata prema tržištu rada za društveno
marginalizirane skupine
• Cilj:
Osposobiti 65 nezaposlenih osoba, pripadnika društveno isključenih
skupina za zahtjeve tržišta rada kroz specijaliziranu obuku u primjeni
računala, ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji i animaciji ruralnog
turizma
• Aktivnosti:
–Organiziranje strukovnog obrazovanja za nezaposlene osobe prijavljene
na HZZ-u u okviru tri programa: računalno opismenjavanje, ekološka
poljoprivreda i organizator ruralnog turizma
–Predstavljanje usvojenih znanja i vještina potencijalnim poslodavcima
kroz knjigu kompetencija
Zajedno smo jači – Pakt za zapošljavanje
STEP
150.618,52 €
• Ženska grupa Karlovac „KORAK“
o Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba
Karlovac
o Grad Karlovac
o Karlovačka županija
o
Žene na tržištu rada
• Karlovačka županija
• Nezaposlene žene i poslodavci s područja Karlovačke
županije
Zajedno smo jači – Pakt za zapošljavanje
STEP
• Cilj:
uspostaviti sustav suradnje između sudionika na tržištu rada iz javnog, privatnog i
civilnog sektora kako bi se poboljšala zapošljivost i zaposlenost žena kroz
stjecanja radnog iskustva
• Aktivnosti:
-mobiliziranje glavnih dionika u pronalaženju rješenja i mjera za poboljšanje
položaja žena na lokalnom tržištu rada – javne ustanove, privatne osobe,
poslodavci/udruženja poslodavaca te organizacije civilnog društva
-pružanje izravne, prilagođene i „jedan-na-jedan“ podrške trenera za
zapošljavanje nezaposlenim ženama, kako bi stekle radno iskustvo kroz
volonterski rad, razvile radne navike, poboljšale svoje životopise, upoznale
poslodavce i stekle pouzdanje
• Rezultati:
–34 dugotrajno nezaposlene žene/18 poslodavaca uključeni u projekt
–Korisnice su prošle treninge za jačanje samopouzdanja, pisanje životopisa i
predstavljanje poslodavcu
–13 žena je našlo zaposlenje.
IN.Promo- uključivanje osoba s intelektualnim
teškoćama na tržište rada
96.123,50 €
• Centar za inkluziju i podršku u zajednici
o
o
o
o
Istarska županija
Obrtnička komora Istarske županije
Grad Labin
Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Istarske
županije
Poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na
tržište rada
• Istarska županija
• Neaktivne i dugotrajno nezaposlene osobe s intelektualnim i
višestrukim teškoćama; potencijalni poslodavci
o
IN.Promo- uključivanje osoba s intelektualnim
teškoćama na tržište rada
• Cilj:
povećati zapošljivost dugotrajno nezaposlenih i neaktivnih osoba s
intelektualnim i višestrukim teškoćama u Istarskoj županiji
• Aktivnosti:
- Trening za osobno osnaživanje i motiviranje za aktivno uključivanje na
tržište rada
- Radni centar i mobilni tim za radno uključivanje
- Trening za stjecanje adekvatnih praktičnih znanja i vještina za potrebe
zainteresiranih poslodavaca
- Javna kampanja “Zapošljavanje osoba s intelektualnim i višestrukim
teškoćama – važnost, mogućnosti i podrška”
- Pokretanje i početak rada lokalne mreže podrške za zapošljavanje
IN.Promo- uključivanje osoba s intelektualnim
teškoćama na tržište rada
• Rezultati:
- Treningom za osobno osnaživanje obuhvaćeno 30ak osoba s intelektualnim
teškoćama
- Radni centar organiziran je kao dnevna radno-proizvodna jedinica formirana
radi stjecanje radnog iskustva
- Održana 4 treninga za stjecanje praktičnih znanja i vještina za potrebe
zainteresiranih poslodavaca
- Organizirana javna kampanja namijenjena poslodavcima s ciljem informiranja i
motiviranja za radno uključivanje osoba s intelektualnim i višestrukim
teškoćama
- Pokrenuta lokalna mreža na području Labina koja kroz svoje aktivnosti
nastavlja razvijati programe radnog uključivanja osoba s invaliditetom na
tržište rada
Uspješna socijalna integracija kroz podršku i
edukaciju
128.469,60 €
• Udruga Terra
o
o
o
Zatvor u Rijeci
Udruga “Institut” Pula
Uspostava podrške u socijalnom uključivanju i
zapošljavanju socijalno ugroženih i marginaliziranih
skupina
• Primorsko-goranska i Istarska županija
• Ovisnici, bivši ovisnici, beskućnici, bivši zatvorenici
Uspješna socijalna integracija kroz podršku i
edukaciju
Cilj:
smanjenje socijalne isključenosti i veća zapošljivost socijalno ugroženih i
marginaliziranih skupina društva
Aktivnosti:
•Pomoć pri zapošljavanju (pisanje životopisa, molbi za zaposlenje, traženje
slobodnih i adekvatnih radnih mjesta, lobiranje kod različitih poslodavaca i sl.)
•Pružanje informacija o ostvarivanju socijalnih prava i zdravstvenog osiguranja
•Mogućnost plaćanja doškolovanja, prekvalifikacije ili dodatnog školovanja
•Mogućnost dobivanja informatičke diplome
•Razvijanje komunikacijskih vještina uključivanjem u komunikacijske radionice
•Razvijanje rada na računalu uključivanjem u informatičke radionice
•Uključivanje u grupe podrške
•Uključivanje u obiteljske terapije
Hvala na pažnji!
[email protected]
Služba za pristupne i strukturne fondove EU
Ministarstvo socijalne politike i mladih
Ksaver 200a
www.mspm.hr

similar documents