Antal lägenheter PowerPoint-presentation PowerPoint

Report
ENERGIEFFEKTIVISERING I BOSTADSSEKTORN
Kristina Mjörnell, Affärsområdeschef Samhällsbyggnad
Hur långt kan vi komma när vi designar nya byggnader?
De första passivhusen i Lindås har
utvärderats efter 10 års drift.
Sveriges första plusenergihus,
villa Åkarp.
Hamnhuset, Sveriges största flerfamiljshus byggt i passivhusteknik.
Portvakten har trästomme och
passivhusteknik.
One tonne life utvecklat av A-hus.
Kongahälla är projekterat
som en nollenergistadsdel.
Färdigställda lägenheter i nybyggda hus 1989 - 2009
Stor potential för energieffektivisering i det befintliga beståndet
• I Sverige finns ca 2,4 miljoner lägenheter i flerbostadshus
• Ca 1 miljon lägenheter är byggda under modernismen och rekordåren och är i stort behov av
underhåll och renovering.
Antal lägenheter
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
Figur: Antal lägenheter i flerbostadshus i Sverige. Källa: SCB (2009).
Rekordåren hus byggda 1961-1975
Bland rekordårens byggnader har många likartade konstruktionsutformning vilket underlättar
vid framtagande av rationella lösningar som ska kunna upprepas.
Antal lägenheter uppförda 1961-1975
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
Figur: Lamellhus på Brogården, Alingsås.
200,000
100,000
0
Lamellhus
Punkthus
Loftgångshus
Övriga hus
Figur: Antal uppförda lägenheter 1961-1975 fördelat på byggnadstyp.
Figur: Skivhus i Majorna, Göteborg.
Underhållsbehov i flerbostadshus
Underhållsbehov i flerbostadshus
900,000
800,000
700,000
Antal lägenheter
600,000
Tot antal lägenheter 2002
500,000
Ventilationsförbättringar
Fasad och tak
400,000
3-glasfönster
Balkonger
300,000
200,000
100,000
0
1930 och tidigare
1931-1945
Figur: Underhållsbehov beräknat på antal lägenheter.
Källa: BOOM gruppen.
1945-1960
1961-1975
Finns det en marknad för nya lösningar?
I SABOs rapport ”Hem för Miljoner” delar man in företagen i fyra kategorier efter vilka
ekonomiska förutsättningar de har:
Kategori
Karaktär
A. Företag med god ekonomi och
starka bostadsmarknader
Främst omkring Stockholm, Göteborg
och Malmö. I princip inga vakanser, hög
soliditet
Mellanstora företag på mellanstora
orter främst i regionstäder. Låg vakans.
God soliditet.
B. Företag med ekonomi och
bostadsmarknad i balans
Antal bostäder byggda 1961-1975 i
behov av renovering
91 000
71 000
C. Företag med pressad ekonomi och
på en priskänslig bostadsmarknad
Små till mellanstora företag på mindre
orter. Viss vakans. Svårighet att
finansiera upprustning.
85 000
D. Företag med svag ekonomi på
vikande bostadsmarknad
Små företag i små kommuner. Höga
vakanser. Låg soliditet. Saknar möjlighet
att finansiera upprustning av beståndet
från rekordåren.
53 000
Uppskattad renovering fram till 2020 för fyra scenarior
Antal lägenheter som har renoverats 2020
100000
90000
80000
Antal lägenheter
70000
60000
Kategori A
50000
Kategori B
Kategori C
40000
Kategori D
30000
20000
10000
0
Scenario 1
2
3
4
Figur: Fyra scenarior för att uppskatta antal lägenheter som kommer att
renoveras de kommande tio åren. Källa: Werner 2010.
Uppskattad energibesparing fram till 2020 för fyra scenarior
TWh/år
Ackumulerad besparing i TWh, år
2.5
2
1.5
Besparing 90 kWh/m2, år
70 kWh/m2, år
50 kWh/m2, år
1
0.5
0
Scenario 1
2
3
4
Figur: Ackumulerad energibesparing beräknat för ett antal scenarior, där
man gör olika omfattande energieffektiviseringar och renoverar olika antal
lägenheter per år. Källa: Werner 2010.
Hur långt kan vi komma?
Pilotprojekt: Katjas gata 119 .. i princip som ett nytt hus ..!
BBR före: 178 kWh/m²
BBR efter: 60 kWh/m²
Omfattande åtgärder ..!
Vilka Energieffektiviseringsåtgärder krävs?
Isolering av vind
FTX ventilation med
värmeåtervinning
Nya fönster
Ny utfackningsvägg
vid balkong
Tilläggsisolering
Lufttätning
Isolering av grund
Brogården .. helt område i etapper ..!
BBR före: 177 kWh/m²
Omfattande åtgärder ..!
BBR efter: 65 kWh/m²
Renoveringsåtgärder i Brogården
Byggnad D – lägenhetsaggregat
Övriga byggnader – centrala aggregat
Figur: Hans Eek
13
Maratongatan (HFAB) .. 2011 ..
BBR före: 145 kWh/m²
BBR efter: 92 kWh/m²
Självdrag till FTX ..!
Vilka metoder behövs för att lyckas?
Att engagera de boende och visa effekten av
energieffektiviseringsåtgärderna för att
främja ett energiklokt beteende.
Se helheten!
SOCIAL
UTHÅLLIG
RÄTTVIS
HÅLLBAR
EKOLOGISK
EKONOMISK
GENOMFÖRBAR
TACK!

similar documents