Strategie implementace ESA 2010 - Mimo*ádné revize národních ú

Report
Strategie implementace ESA 2010
Mimořádné revize národních účtů
2014
Vítězslav Ondruš
Český statistický úřad
Obsah presentace:
• Střednědobá strategie rozvoje národních účtů v ČR
–
–
–
–
Posílení finančních účtů
Větší důraz na národní bohatství
Větší důraz na včasnost
Větší důraz na využití údajů národních účtů
• Změny v revizní politice národních účtů
– Slabiny současné politiky revizí a publikování národních účtů ČSÚ
– Nové požadavky kladené na národní účty
– Záměry nové politiky revizí a publikování národních účtů
• Mimořádná revize národních účtů 2014
– Očekávané změny
– Organizace práce na revizi
– Harmonogram prací a zveřejňování
Běžné revize národních účtů
Obecné principy:
- postupné zlepšování přesnosti statist. a administr.
zdrojů dat
- řešení metodických problémů s malým dopadem na makro agregáty
- korekce položek NÚ maximálně za 3 předchozí roky
- postupné promítnutí změn do celé soustavy NÚ – cílem je udržení
konzistence celé soustavy NÚ
Postupné zpřesňování a rozšiřování soustavy (dosavadní termíny):
•
•
•
•
•
•
Předběžný odhad HDP
Čtvrtletní národní účty, vč. QSA
První odhad RNU (součet QNU, QSA)
Předběžná sestava RNU
Semi-definitivní sestava RNU
Definitivní sestava RNU
t+45 dní
t+70 (t+90) dní
t+4 měsíce
t+9
t+21
t+33
Mimořádné revize národních účtů
(příležitostné)
• Obvykle u příležitosti nějaké významné změny v
metodice nebo ve zdrojích dat
• Obvykle větší zásah do makro agregátů
• Soustřeďují se na dosažení metodického souladu údajů
za celou časovou řadu
Dosavadní mimořádné revize národních účtů:
•
•
•
•
•
•
1992 – přechod od bilancí národního hospodářství k SNÚ
1999 – změna zdrojů dat
2004 – sladění metodických postupů s požadavky ESA 1995
2006 – alokace FISIM, změny ve zdrojích dat, aj.
2011 – přechod na nové klasifikace (NACE a CPA) a další změny
2014 – přechod na novou metodiku ESA2010 a další změny
Střednědobá strategie rozvoje národních účtů (1)
Posílení finančních účtů:
1. Bilanční tabulky protistran budou součástí standardně
poskytovaných informací
2. Podrobnější členění finančních aktiv a závazků budou
součástí standardně poskytovaných informací
3. Poskytování informace o sladěnosti mezi nefinančními
a finančními účty (nesoulad u společné bilanční
položky B.9)
Střednědobá strategie rozvoje národních účtů (2)
Zvýšení důrazu na národní bohatství:
4. Bilance nevyráběných aktiv (BNA) bude rozdělena na tři
bilance dle typu aktiv, úsilí bude soustředěno na bilanci
půdy
5. Bilance fixního kapitálu (BFK) bude dále zkvalitňována
6. Bilance zásob (BZ) bude zkvalitněna
7. Bilanci předmětů dlouhodobé spotřeby (BPDS) bude
nově vytvořena
Střednědobá strategie rozvoje národních účtů (3)
Zvýšení důrazu na včasnost:
8. Sestavovat čtvrtletně úplnou sekvenci účtů za všechny
sektory
9. Sestavovat čtvrtletní bilance nefinančních aktiv
10. Sestavovat čtvrtletní bilanci předmětů dlouhodobé
spotřeby
Střednědobá strategie rozvoje národních účtů (4)
Zvýšení důrazu na využití údajů národních účtů:
11. Publikované údaje vždy doprovázet komentářem
důvodů změn proti předchozí verzi
12. Sestavovat a publikovat podrobnější členění sektorů
finančních institucí, domácností a nerezidentů
13. Zajistit konzistenci mezi národními účty a ostatními
statistikami (sestavování satelitních účtů)
Změny v revizní politice národních účtů (1)
Slabiny současné politiky revizí a publikování
národních účtů ČSÚ:
•
Nekonzistence publikovaných údajů
•
Dlouhé termíny zveřejňování
•
Nedostatečná kvalita, struktura a úplnost čtvrtletních
údajů
Nové požadavky kladené na národní účty:
•
Koordinace zveřejňování národních účtů v zemích EU
Změny v revizní politice národních účtů (2)
Nová politika revizí - čtvrtletní národní účty:
• Předběžný odhad HDP (T+40 dní)
– od roku 2014 zkrátit termín z T+45 na T+40 dní
– postupně rozšířit počet ukazatelů na hlavní složky tvorby a užití HDP
– nezahrnovat revize za předchozí období
• Tvorba a užití HDP (QHDP, T+60 dní)
– v roce 2013 zkrátit termín z T+70 na T+65 dní
– od roku 2014 zkrátit termín na T+60 dní
– revize omezit jen na čtvrtletí běžného roku
• Čtvrtletní národní účty (QSA, T+90 dní)
– zpřesnit údaje o tvorbě a užití HDP s využitím dodatečných zdrojů dat
– rozšířit rozsah sektorových účtů o rozvahy a účty ostatních změn (sladit s
údaji čtvrtletních finančních účtů ČNB)
– v březnu revize za předchozí tři roky (sladění s RNÚs, RNÚd a EDP1)
– v září revize za předchozí rok (sladění s RNÚp a EDP2)
Změny v revizní politice národních účtů (3)
Nová politika revizí – roční národní účty:
• Součtová roční sestava čtvrtletních národních účtů (RNÚq, T+3měsíce)
– součet čtvrtletních sektorových (QSA) a finančních účtů (QFÚ)
– rozšířit rozsah o rozvahy a účty ostatních změn
– plně sladit s EDP1
• Předběžná sestava ročních národních účtů (RNÚp, T+9)
– zachovány současné postupy, rozsah i termíny
• Semidefinitivní sestava ročních národních účtů (RNÚs, T+15)
–
–
–
–
použít zdroje dat, které jsou k dispozici do 30. listopadu (vč. spec. výstupu z SBS)
vybilancovat DUT do 25. února => použít pro revizi QHDP
vybilancovat toky do/ze zahraničí do 15. března => použít pro revizi PB
vybilancovat rozdělovací a fin.transakce do 15. března => použít pro revizi QSA a QFA
• Definitivní sestava ročních národních účtů (RNÚd, T+27)
–
–
–
–
použít zdroje dat, které jsou k dispozici do 30. září (např. definitivní údaje z SBS)
vybilancovat DUT do 25. února => použít pro revizi QHDP
vybilancovat toky do/ze zahraničí 15. března => použít pro revizi PB
vybilancovat rozdělovací a fin.transakce do 15. března => použít pro revizi QSA a QFA
Změny v revizní politice národních účtů (4)
Nová politika revizí - notifikace vládního deficitu a dluhu:
• Jarní (první) notifikace vládního deficitu a dluhu (EDP1,
T+3)
– plně sladěno s RNÚq
– případné výhrady EK v dubnu se promítnou pouze do EDP1 a až
v září do RNÚp ( => EDP1 nebudou v období květen-září sladěny s
RNÚq)
• Podzimní (druhá) notifikace vládního deficitu a dluhu
(EDP2, T+9)
– plně sladěno s RNÚp
– případné výhrady EK v říjnu promítnou pouze do EDP2 a až v březnu
do RNÚs ( => EDP2 nebudou v období listopad-březen sladěny s
RNÚp)
Mimořádná revize národních účtů 2014 (1)
Očekávané změny:
I.
Změny z důvodu přechodu na ESA 2010
II. Změny z důvodu přechodu na BOPM6
III. Změny z důvodu zlepšení dosavadních postupů odhadů nebo
z důvodu změny ve zdrojích dat
IV. Změny z důvodu rozšíření současného systému českých
národních účtů
Mimořádná revize národních účtů 2014 (2)
I. Přechod od ESA 1995 na ESA 2010
Změny v nefinančních aktivech:
9 Výzkum a vývoj (V&V)
10 Ochrana práv patentem
11 Originály a kopie
12 Databáze
13 Ostatní nehmotná fixní
aktiva
14 Náklady na převod
vlastnictví
15 Náklady kapitálových služeb
17 Geologický průzkum
20 Zlepšení půdy
21 Smlouvy, pronájmy a
licence
22 Dobré jméno (goodwill) a
ostatní nevyráběná aktiva
23 Zastarávání a spotřeba fixního
kapitálu
26 Pěstovaná aktiva
27 Klasifikace a terminologie aktiv
28 Opotřebení (amortizace)
nevyráběných aktiv
29 Vymezení aktiv pro nevyráběná
nehmotná aktiva
31 Voda jako aktivum
Mimořádná revize národních účtů 2014 (3)
I. Přechod od ESA 1995 na ESA 2010
Vymezení (zpřesnění) hranice ekonomiky:
18 Právo užívat a zužitkovat
nevyráběné zdroje ve vztahu
mezi rezidenty a nerezidenty
25a Pomocné jednotky
25b Holdingové společnosti, jednotky
se zvláštním účelem (SPE),
sdružené podniky (trusty)
25c Pojetí podniků působících na více
územích
25d Nerezidentské jednotky
nezapsané do obchodního rejstříku
25e Nerezidentské jednotky se
zvláštním účelem pod kontrolou
vládních institucí
30 Definice ekonomických aktiv
32 Neformální sektor
33 Nezákonné činnosti
38a Změna ekonomického vlastnictví
38b Aktiva, závazky a osobní vlastnictví
jednotlivců při změně sídla (“transfery
přistěhovalců”)
39a Smysl pojmu národního hospodářství
39b Převážné soustředění ekonomického
zájmu (jako pojem)
39c Sídlo (rezidentnost) jednotek s malou
nebo žádnou fyzickou přítomností
39d Dočasní (non-permanent) pracovníci
40 Výrobky pro zušlechtění
41 Reexport (merchanting )
Mimořádná revize národních účtů 2014 (4)
I. Přechod od ESA 1995 na ESA 2010
Finanční služby, finanční aktiva, finanční instituce:
1 Dohody o zpětném odkupu (repo
operace)
2 Zaměstnavatelské penzijní programy
3 Zaměstnanecké opce na akcie
4a Úvěry v selhání
4b Oceňování půjček a vkladů;
odpisování a náběh úroků z
nesplácených půjček
5 Neživotní pojištění
6a Finanční služby
6b Umístění produkce ústředních bank
7 Daně ze zisků z držby
8 Úrok v podmínkách vysoké inflace
42 Reinvestované zisky investičních
fondů, pojišť. společností a
penzijních fondů
43a Pojetí indexovaných dluhových
nástojů
43b Dluh indexovaný k cizí měně
43c Úrok se zvýhodněnými (at
concessional) sazbami
43d Výdajové poplatky za půjčování
cenných papírů a zlata
44 Klasifikace finančních aktiv
45 Sub-sektory finančních institucí (S.12)
Mimořádná revize národních účtů 2014 (5)
I. Přechod od ESA 1995 na ESA 2010
Vláda:
16 Vládní a netržní výrobci:
náklady kapitálu u vlastních
aktiv
19 Vojenské výdaje
24 Partnerství mezi veřejným a
soukromým sektorem
(PPPs) (včetně programů
BOOT)
25e Nerezidentské jednotky se
zvláštním účelem (SPE) pod
kontrolou vládních institucí
34 Vládní transakce s veřejnými
korporacemi: zisk z investiční
účasti a z kapitálových dotací
35 Daňové příjmy, nevybratelné
daně a daňové dodropisy (tax
credits)
36 Vymezení veřejného sektoru a
sektoru vládních institucí
37 Poskytnutí a aktivace záruk za
půjčky
38c Použití zásad nároků
(akruálních principů) na dluh z
nedoplatků
Mimořádná revize národních účtů 2014 (6)
II. Změny z důvodu přechodu na BOPM6
II/01 Zapracování změn ve způsobu prezentace obchodní bilance a bilance služeb
II/02 Zapracování transakcí a stavů pojistných technických rezerv v souladu s NÚ
II/03 Změna způsobu prezentace přímých zahraničních investic a výnosů z PZI a
podrobnější geografické a sektorové členění
II/04 Zařazení přidělených zvláštních práv čerpání do pasiv ČNB
II/05 Rozčlenění akcií na kótované a nekótované u přímých a portfoliových investic
II/06 Sektorové členění přímých a portfoliových investic podle sektoru rezidenta
II/07 Sektorové členění portfoliových investic podle sektoru partnerských
emitentů (pouze aktiva)
II/08 Rozšířené sektorové členění ostatních finančních aktiv a pasiv vůči
nerezidentům
Mimořádná revize národních účtů 2014 (7)
III. Změny z důvodu zlepšení dosavadních postupů nedodržujících
standardy ESA95 nebo z důvodu změny ve zdrojích dat
III/01a
III/01b
III/01c
III/02a
III/02b
III/03
III/04
III/05
III/06
III/07
III/08
III/09a
III/09b
Služby bydlení - imputované nájemné
Služby bydlení - bytová družstva
Služby bydlení - obecní byty
Změny ve zdrojích dat - PAP
Změny ve zdrojích dat - paušalisté
Zemědělského samozásobení
Ocenění a ostatní změny vyrobených nefinančních aktiv
Ocenění a ostatní změny nevyráběných nefinančních aktiv
Vývoz netržních služeb
Finanční leasing
Zaměstnané osoby a odpracované hodiny
Globalizační jevy - Procesoři
Globalizační jevy - Výroba/vývoz za nízké ceny
Mimořádná revize národních účtů 2014 (8)
IV. Změny z důvodu rozšíření současného systému českých
národních účtů
IV/01 Publikování matic protistran finančních aktiv
IV/02 Čtvrtletní sektorové účty
IV/03 Účty domácností v sub-sektorovém členění
IV/04a Satelitní účty neziskových institucí
IV/04b Satelitní účty veřejného sektoru
IV/04c Satelitní účty družstev a společenství
IV/05 Bilance předmětů dlouhodobé spotřeby
Mimořádná revize národních účtů 2014 (9)
Organizace práce
Řídící a koordinační výbor (vedoucí pracovníci odborů národních účtů
ČSÚ a ČNB a platební bilance)
•
•
•
•
koordinuje revizi národních účtů a platební bilance, upřesňuje priority revize
průběžně upřesňuje a kontroluje harmonogram revize
schvaluje jednotlivé úpravy (ve spolupráci s pracovníky vnitřního auditu)
komunikuje s veřejností; podává průběžné zprávy vedení ČSÚ
Pracovní skupina pro každé téma revize (složená z odborníků ČSÚ,
ČNB a případně dalších institucí)
• navrhuje nové postupy odhadů, pořádá odborné porady/semináře
• provádí propočty a zahrnuje do národních účtů/platební bilance
• vede dokumentaci o provedené úpravě (důvod změny, popis postupů, výsledky)
Vnitřní audit národních účtů (složen ze dvou nejkvalifikovanějších a
nejzkušenějších současných pracovníků národních účtů)
• kontroluje dodržování metodiky ESA 2010 a dodržování odsouhlasených postupů
Mimořádná revize národních účtů 2014 (10)
Výstup za období
QHDP
QSA
RNUq
2014 EDP1
EDP2
RNUp
RNUs
QHDP
QSA
RNUq
RNUq(r14)
2013 EDP1
EDP2(r14)
RNUp(r14)
RNUs
RNUd
QHDP
QSA
RNUq
EDP1
2012 EDP2
RNUp
RNUx
RNUs(r14)
RNUd
QHDP
QSA
2011 RNUs
RNUx
RNUd(r14)
QHDP
QSA
RNUd1
2010
RNUd2
EDP(r14)
RNUd(r14)
1993*) QHDPr14
až QSAr14
2009 EDPr14
RNUr14
Zpracování úprav
Popis úprav
GNI Inventory
ASA Inventory
I
II
III
IV
V
2013
VI VII VIII IX
Harmonogram prácí:
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
2014
VI VII VIII IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
2015
VI VII VIII IX
X
XI
XII
Mimořádná revize národních účtů 2014 (11)
Komunikace s veřejností
Základní strategie přechodu na ESA 2010 (naše politika):
• lepší něco než nic, tj. provedeme třeba i provizorní odhady a
později zlepšíme
Transmisní program
• žádné derogace
Internetové stránky národních účtů
http://czso.cz/csu/redakce.nsf/i/hdp_narodni_ucty
Semináře pro odbornou veřejnost:
• program mimořádné revize
Odborné semináře na specifická témata revize:
• penzijní programy (penzijní závazky a pohledávky)
Děkuji za pozornost
[email protected]

similar documents