PowerPoint-presentasjon - Buskerud fylkeskommune

Report
BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
VÅRE OPPGAVER
VISJON OG VERDIER
Visjon:
Buskerud fylkeskommune skaper resultater
gjennom samhandling.
Verdier:
› Raushet
› Åpenhet
› Mot
› Entusiasme
POLITISK ORGANISERT
›
Fylkeskommunen er en politisk
styrt organisasjon.
›
Fylkestinget er øverste politiske
organ og ledes av fylkesordfører
Morten Eriksrød.
›
Fylkeskommunen er det mellomste
av de tre forvaltningsnivåene i Norge.
›
De to andre forvaltningsnivåene
er kommune og stat.
›
Fylkeskommunen er etablert for å demokratisere,
desentralisere og effektivisere.
ORGANISASJONSKART POLITISK LEDELSE
ORGANISASJONSKART ADMINISTRASJON
BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Driftsinntekter: 3 mrd kr
Ansatte: 2.200
Ansvarsområder:
› Videregående opplæring i
skole og bedrift
› Samferdsel
› Regional- og
næringsutvikling
› Tannhelse og folkehelse
› Kultur og kulturminnevern
VIDEREGÅENDE OPPLÆRING
› 13 videregående skoler
› En fagskole
› 8.000 studenter
› Arbeidsinstituttet
Buskerud
› Fire sentre for
voksenopplæring
› Ringerike Folkehøgskole
› 1.000 lærebedrifter
› 1.200 lærlinger
SAMFERDSEL
› Ansvar for 1.800 km
fylkesveger
› Kollektivtrafikk
› Skoleskyss
› Trafikksikkerhet
› Fergedrift
› Transportløyver
› Transporttjenesten for
funksjonshemmede
REGIONAL- OG NÆRINGSUTVIKLING
› Regional utvikling
› Arealplanlegging
› Næringsutvikling
› Samarbeidsavtaler med
ulike organisasjoner
› Kommuneregioner
› Internasjonalt arbeid
KULTURMINNEVERN
›
Arealplanlegging
›
Verneverdige bygg
›
Fredete bygg/anlegg
›
Arkeologi
›
Buskerud bygningsvernsenter
›
Tilskuddsordninger
KULTUR, IDRETT OG FOLKEHELSE
› Kunst, musikk, teater og
film
› Den kulturelle
skolesekken
› Fylkesbibliotek
› Fordeling av støtte
(idrett, festivaler og
museer)
› Støtte til frivillige
organisasjoner
› Folkehelse
TANNHELSETJENESTEN
• Behandler 75.000 pasienter
i Buskerud
• Gratis tannbehandling
til barn og unge fra 0 - 18
år
• Psykisk utviklingshemmede
• Eldre og langtidssyke i
institusjon og i
hjemmesykepleie
• Tannhelsetjenester til
voksne etter
fylkeskommunale takster
BUSKERUD FYLKE
›
›
›
›
›
›
›
21 kommuner
Areal: 14.927 km2
Befolkning: 269.003
Landbruk: 4 %
Skog: 37 %
Fjell: 58 %
Kystlinje: 123 km
Over 60 prosent av innbyggerne bor i de sørøstre delene
av fylket.

similar documents