Velkommen til tannhelsetjenesten!

Report
VELKOMMEN TIL TANNHELSETJENESTEN!
KOMMUNIKASJON PÅ TANNKLINIKKEN
EVA RYDGREN KRONA
OVERTANNPLEIER
BFK TANNHELSE
Hvorfor filmprosjekt?
› Zendiumpris for samarbeidsprosjekt med barneavdelingen og
habiliteringsenteret ved Drammen sykehus i 2011
› Ønsket å bruke prispengene til forbedring av pasientmottak
› Utfordringer
• Avtale med helsestasjoner og sykehus om henvisning før
fylte tre år
• Når foreldre kontaktet enkelte klinikker, fikk de beskjed om at de
ville få innkalling når de ble tre…..
• Enkelte foreldre føler seg avvist i telefonen
• Noen syntes de fikk for dårlig oppfølging
• Kunnskap om lovverk
• Pasientrettigheter
• Taushetsplikt
• Helsepersonells ansvar
Ønsket å lage undervisnings-/veiledningsfilm, men
hva og hvordan?
Samarbeid med Norsk Form
› Privat stiftelse etablert på initiativ fra Kulturdepartementet i
1997. Norsk Form arbeider aktivt for å bedre menneskers
livskvalitet og hverdag gjennom design og arkitektur
› Norsk Forms formålsparagraf
› Stiftelsen Norsk Form skal i et bredt samfunnsmessig
perspektiv øke forståelsen for arkitektur og design
› Stiftelsen skal arbeide for kvalitet og nytenkning i utviklingen
av omgivelser og produkter
› Stiftelsen skal arbeide for å styrke faglig og tverrfaglig
samarbeid, formidle kunnskap og gi råd overfor publikum,
fagfolk, myndigheter, næringsliv og utdanningsinstitusjoner
Norsk Form
› Noen eksempler:
• Film: Design mot skolefrafall
• Podcast fra Designfrokost: Tjenestedesign i
offentlig sektor
• Design med forankring i forskning
• DiaHelse: Utvikling av lærings- og treningstilbud
for kvinner som har eller står i fare for å få
diabetes 2
• Trygg og informert fra A til Å: Et bedre tilbud til
pasienter ved Oslo legevakt
Norsk Form
Meld. St. 10 (2012–2013)
God kvalitet – trygge tjenester
› En tjeneste av god kvalitet
setter pasient og bruker i
sentrum
› Pasienten og brukerens behov
og forventninger skal være
utgangspunkt for beslutninger
og tiltak
› Se tjenestetilbudet fra
pasientens perspektiv
› Brukerorientering utfordrer
den tradisjonelle
behandlerrollen ved at
pasienter og behandlere blir
mer likeverdige
Meld. St. 10 (2012–2013)
God kvalitet – trygge tjenester
› God kommunikasjon mellom pasienter og helsepersonell
› Tilbakemeldinger fra pasienter og brukere peker på informasjon
og kommunikasjon som viktige forbedringsområder. Dette
gjenspeiles også i henvendelser til pasient- og brukerombudene
og i tilsynssaker
› God kommunikasjon mellom pasienter og helsepersonell bidrar
også til bedre resultater av behandlingen og bedre helse for
pasienten. God kommunikasjon skaper tillit, økt forståelse og
motiverer pasienter til å gjennomføre behandling. God
kommunikasjon er også av avgjørende betydning for å unngå
uønskede hendelser og feil
› God kommunikasjon kan læres, og opplæring i kommunikasjon
skal være en del av alle helse- og sosialfaglige utdanninger. Minst
like viktig er det med systematisk veiledning og oppfølging etter
avsluttet utdanning. På dette området bør det gjøres en større
innsats
Kommunikasjon, eller mangel på kommunikasjon….
Utfordringer
• For tannhelsepersonell blir konsultasjoner og
behandlingsseanser rutine – for pasientene er det
"engangsopplevelse"
• Vi kan ha en dårlig dag på jobb – men har ikke lov til
å vise det!
• I Norge er pasientene utstyrt med Europas sterkeste
pasient- og brukerrettigheter
• Myndighetene er opptatt av brukervalg
• Vi må gjøre oss fortjent til å bli valgt!
Kommunikasjon er ikke enkelt, men alle smiler på
samme språk!
Mauricio Pavez
Gjennomføring av filmprosjekt
› Finansiert med prispenger fra Zendiumprisen
og støtte fra Helsedirektoratet
› Prosjektgruppe som har bearbeidet ideen og
utarbeidet manus:
•
•
•
•
•
Fylkestannlege Berit Binde
Professor i atferdsfag UiO, Tiril Willumsen
Daglig leder Norsk Tannvern, Bente Stuveseth
Prosjektkoordinator Eline Juel Bjørkevik
Overtannpleier Eva Rydgren Krona
› Regi og produksjon Catapult filmselskap,
Drammen
› Skuespillere fra Krokstadelva tannklinikk++
Filmer
› 5 ulike situasjoner
› Situasjoner som forekommer på tannklinikkene
› Ikke prøvd å gjøre situasjonene spesielt positive eller
negative
› Skuespillerne følger manus
› Skal være utgangspunkt for refleksjon og diskusjon
Film 1 - Venterom
• Dårlig/uklar informasjon
• Taushetsplikt
• Mottakelse og kommunikasjon
• Uenighet om timeavtale
• Brukerperspektiv
Film 2 - Motiverende samtale/intervju (MI)
• Lite interessert 15-åring kommer
til tannpleier
• Kommunikasjonsmetode MI
• Brukerperspektiv
• Mestring
• Lovverk – melding til
15 åring?
Film 3 - Bekymret mor - har sønn med
sjeldent syndrom
• Mor kommer på tannklinikken pga. sønn
med sjeldent syndrom
• Mottakelse og kommunikasjon
• Tannlegen vet lite om syndromet
• Brukerperspektiv
Film 4 - "Jeg må rekke toget!"
• Dame med demens i rullestol kommer på
tannklinikken sammen med pleier
• Mottakelse og kommunikasjon
• Informasjon – helseskjema og medisinliste
• Forflytning
• Tilrettelegging
• Behandlingssituasjon
• Brukerperspektiv
Film 5 - "Jeg vil ikke!"
• Engstelig/motvillig barn med
mor som presser på for å få
gjennomført behandling
• Tannlege som prøver å motivere
for behandling
• Kommunikasjon barn tannlege - mor
Bruk av filmene
› Velg en av situasjonene som skal diskuteres på klinikkmøter eller
distriktsmøter
• Filmen kjøres til utfordring kommer, tekstplakat viser
refleksjonsspørsmål, stopp filmen for at to og to kan diskutere
utfordringen i noen minutter
• Situasjonen spilles ferdig, og en fagperson snakker om
utfordring/problemstilling
• Avsluttes med en tekstplakat med forslag til diskusjon
• Del inn i grupper på forhånd, sett av tid til diskusjon og oppsummering
› Hensikt
• Reflektere over egen praksis, bli bevisst på hvordan vi opptrer/oppfører
oss, samt bli bevisst på lovverk
• Diskuter (og bli enige om) hvordan dere mener pasientene skal få en best
mulig "engangsopplevelse" på deres klinikk/i deres distrikt
Hvor finner dere filmene?
› Nettsidene til:
• Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst
• www.tkost.no
• Norsk Tannvern
• www.tannvern.no
• Lenke fra nettsiden til Buskerud
fylkeskommune

similar documents