Document

Report
JAK STUDIOWAĆ W WARUNKACH
REFORMY SZKOLNICTWA
WYŻSZEGO?
Marek Wilczyński – Ekspert Boloński
Uniwersytet Pedagogiczny im Komisji Edukacji Narodowej w
Krakowie
I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
17. kwietnia 2012 r.
EUROPEJSKI OBSZAR SZKOLNICTWA
WYŻSZEGO – CO TO WŁAŚCIWIE JEST?
EHEA
EOSW
?!
2
ZACZYNAŁO SIĘ OD PROCESU
BOLOŃSKIEGO
•Pierwszy sygnał – Deklaracja Sorbońska 1998 r. – Francja,
Niemcy, Wielka Brytania i Włochy
• Początek – Deklaracja Bolońska 1999 r. – podpisana przez
29 krajów w tym Polskę
• Okresowo, co dwa lata odbywają się konferencje ministrów
odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe w krajach
realizujących założenia Procesu Bolońskiego
3
PROCES BOLOŃSKI W ŚWIETLE MITÓW
Ma ułatwić wprowadzenie studiów odpłatnych
 Zamyka drogę do dalszego wykształcenia części
studentów, którzy zakończą studia licencjackie.
 Obniża poziom kształcenia
 Narzucony został przez Unię Europejską aby
zniszczyć krajowe struktury kształcenia, często
dużo lepsze
 Można bez problemu studiować co się chce
 Możliwe są przeskoki z najbardziej odległych
dyscyplin naukowych do innych.
 Bez wysiłku można studiować w uczelniach całej
Europy

4
A LICZBA ICH …
44 ?
47!
Deklarację Bolońska w 1999 r. podpisało 29 krajów wśród nich
Rzeczpospolita Polska
Obecnie Proces Boloński realizowany jest w 47 krajach
Krajem ostatnio włączonym do realizacji Procesu
Bolońskiego jest Kazachstan
5
CELE PROCESU BOLOŃSKIEGO
Budowa Europejskiego Obszaru
Szkolnictwa Wyższego
Powszechnie zrozumiały, godny zaufania i zróżnicowany system
szkolnictwa wyższego w Europie
Podniesienie atrakcyjności i zwiększenie konkurencyjności
systemu szkolnictwa wyższego w Europie
Zatrzymanie „odpływu talentów” z Europy
Dążenie do większego dostosowania systemu kształcenia do
potrzeb rynku pracy
Budowa społeczeństwa obywatelskiego opartego na
wiedzy
6
OD PB DO EOSW









Szerokie upowszechnienie studiów trójstopniowych.
Uczenie się zamiast nauczania – indywidualizacja: SCL
Tworzenie elastycznych programów studiów z przyjęciem efektów
uczenia się (learning outcomes - LO) za punkt wyjścia
Kształtowanie LO tak by przygotować absolwenta do
podejmowania i utrzymania pracy w warunkach zmian na rynku.
(employability).
Upowszechnienie systemu punktów ECTS (European Credit
Transfer and Accumulation System)
Ciągłość kształcenia przez całe życie lifelong learning – LLL
Promocja mobilności nauczycieli akademickich, badaczy i
studentów (mobility).
Powstanie wspólnych mechanizmów zapewniania jakości
kształcenia
Porównywalność i uznawalność kolejnych etapów kształcenia. 7
(Ważnym elementem EQF i KRK)
CO CZEKA MATURZYSTĘ –
PRZYSZŁEGO STUDENTA?









Różnorodność wyboru.
Studia I, II i III stopnia, prócz tego podyplomowe
Zaliczanie semestru przez zebranie odpowiedniej puli
punktów ETCS
Wybór przedmiotów w elastycznym programie studiów
Zamykanie poszczególnych etapów studiów dyplomem i
suplementem do dyplomu
Uczestnictwo w systemie zapewniania jakości w uczelni
Możliwości stwarzane przez różne rodzaje mobilności
Studia w nowych warunkach tworzonych przez
wprowadzenie w życie europejskich (EQF) i krajowych
(KRK) ram kwalifikacji
Stałe uzupełnianie kwalifikacji, także po studiach
8
RÓŻNE MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA I PRACY
Studia III
stopnia
Jednolite 5 letnie studia
magisterskie
Studia
podyplomowe
Studia II
stopnia
Praca 3
Praca 2
Studia I stopnia
Kursy, kolegia,
szkoły policealne
Praca 1
Matura
9
PUNKTY ECTS – CO TO JEST?



Uczelnia tworząc program studiów określa najpierw efekty
kształcenia(LO) dla kierunku i dla poszczególnych kursów i
przypisuje kursom odpowiednią ilość punktów ECTS
biorąc pod uwagę wymiar czasu ,jaki przeciętny student
poświęca, by osiągnąć zamierzone efekty uczenia się.
Ilość uzyskanych punktów ECTS nie zależy od oceny, jaką
uzyskało się zaliczając kurs.
Przyjmowano, że jeden punkt ECTS powinien odpowiadać
25 – 30 godzinom pracy studenta (w ramach zajęć i
własnej).
10
ECTS I PROGRAM KSZTAŁCENIA
Art. 164a Ustawy – studia I stopnia co najmniej
180ECTS, studia II stopnia co najmniej 90
ECTS, studia jednolite magisterskie 300 lub 360
ECTS.
 Art. 170a Ustawy – dodatkowo na każdym
poziomie studiów 30 ECTS, a w przypadku
studiów miedzyobszarowych 90ECTS.
 Za punkty poza tymi limitami studenci, którzy
nie zaliczają się do czołówki wnoszą opłaty.
 Uczelnie powinny sobie zdać sprawę, że punkty
ECTS stały się czymś w rodzaju „talarów”
należącymi do studentów, którymi uczelnie
muszą gospodarować rozważnie.

11
ECTS I KOLEJNE ETAPY STUDIÓW.
Jednolite studia magisterskie
300 – 360 ECTS
Studia III stopnia (bez ECTS)
Studia II
stopnia
60 – 120
ECTS
Studia 1
stopnia
180- 240
ECTS
Studia II
stopnia
60 – 120
ECTS
Studia 1
stopnia
180- 240
ECTS
Studia 1
stopnia
180- 240
ECTS
Studia II
stopnia
60 – 120
ECTS
Studia II
stopnia
60 – 120
ECTS
Studia 1
stopnia
180- 240
ECTS
12
„FILARY ZIEMI” – CZYLI JAK BUDOWAĆ …
Mobilność
Grupa I
Translatoria
Przedmioty ogólne
Elastyczność
Grupa II
Praktyki
Przedmioty kierunkowe
Ekonomia
Języki obce
Praktyka
Erasmus
13
NAJNOWSZE ZMIANY
KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI

Europejskie Ramy Kwalifikacji (EQF) – 8 poziomów
Krajowe ramy kwalifikacji od 5 (Francja) do 12
(Szkocja)
 Polska Ustawą z 11. marca 2011 r. wprowadziła
Krajowe Ramy Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego,
a prace nad całością KRK trwają – w Polsce mamy 8
poziomów

www.krk.org.pl
14
Tłumaczenie” kwalifikacji
„
A
10
9
8
ERK
8
7
6
5
7
6
5
4
B
7
6
5
4
4
3
3
2
1
2
1
Model – Tomasz Saryusz - Wolski
15
KATEGORIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA


Wiedza : powiązane ze sobą teorie, zasady,
doświadczenia i fakty przyswojone przez studenta
Umiejętności : zdolność wykorzystania wiedzy i
wyćwiczonych umiejętności praktycznych do
wykonywania zadań i rozwiązywania problemów

Kompetencje społeczne
-
Umiejętność współdziałania w zespole w roli członka i lidera zespołu
-
Sprawność komunikowania się
-
Zdolność do samodzielnego i odpowiedzialnego wykonywania zadań
-
Gotowość uczenia się przez całe życie
16
CO CENTRALNIE A CO LOKALNIE?
Efekty
kształcenia
dla obszarów
Krajowe Ramy
Kwalifikacji
Efekty
kształcenia
dla grupy
kierunków
Efekty
kształcenia
dla kierunku
Efekty
kształcenia
dla modułu
17
BUDOWA NOWEGO PROGRAMU STUDIÓW W
WARUNKACH OKREŚLONYCH PRZEZ USTAWĘ
Krajowe Ramy Kwalifikacji
Efekty kształcenia dla
obszarów
Potrzeby
rynku pracy
Potrzeby
społeczne
Dobre
praktyki
Zasoby
ludzkie i
sprzętowe
Inne
czynniki
Zakładane efekty kształcenia
Misja
uczelni
Program kształcenia:
 Efekty kształcenia
dla kierunku
 Opis metod ich
realizacji
 Opis metod ich
ewaluacji
18
CO Z ISTNIEJĄCYMI, SPRAWDZONYMI
PROGRAMAMI STUDIÓW?
Nie musi się z nich rezygnować.
Trzeba jednak opisać je i zweryfikować przy pomocy efektów kształcenia.
Wyłonione dla programu
studiów efekty kształcenia
Istniejący program
studiów
Weryfikacja
19
Program studiów po weryfikacji
CECHY PRAWIDŁOWYCH EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA
SPECIFIC – konkretne – EK powinny konkretnie określać
jaką wiedzę i umiejętności powinien osiągać student po
zakończeniu kursu.
MEASURABLE – mierzalne – każdemu efektowi
towarzyszą przejrzyste kryteria oceny, pozwalające określić
czy i na ile został osiągnięty
ACCTEPTABLE – akceptowalny – przedyskutowany z
interesariuszami i skonsultowany z zewnętrznymi wytycznymi
REALISTIC – możliwy do osiągnięcia w ramach realizacji
przedmiotu
TIME-SCALED – osiągalne
- EK powinny być osiągalne w
czasie zaplanowanym w programie
20
SPRAWDZANIE OSIĄGNIECIA EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA PRZEZ STUDENTA.


Ocena kształtująca – formatywna - dokonywana
kilkakrotnie w semestrze . Służy studentowi i
prowadzącemu do oszacowania postępów w nauce
i weryfikacji stosowanych metod
Ocena podsumowująca – sumatywna –
dokonywana na koniec semestru pozwala
stwierdzić, czy i w jakim stopniu student osiągnął
zakładane efekty kształcenia
21
GRADACJA OCENY ZA OSIĄGNIĘCIE EFEKTU
KSZTAŁCENIA
Moduł – Paleografia i neografia
historyczna
 Zofia – interpretuje dokument w
powiązaniu z szerokim tłem
historycznym epoki
 Agata – interpretuje dokument,
rozwija opis faktów, których dokument
dotyczy
bdb
db
dst
 Barbara – odczytuje i streszcza
dokument rękopiśmienny
22
SUPLEMENT DO DYPLOMU



W suplemencie do dyplomu wymienione są wszystkie osiągnięcia
absolwenta w dziedzinie uczenia się innych form aktywności
podczas studiów.
Suplement do dyplomu ułatwia mobilność pionową stanowiąc
podstawę do uznawania kwalifikacji absolwenta w dalszym toku
kształcenia
Suplement do dyplomu jest dla przyszłego pracodawcy pierwszym
źródłem wiadomości o kompetencjach absolwenta.
23
JAKOŚĆ, JAKOŚĆ I JESZCZE RAZ
JAKOŚĆ !



Ważnym elementem zachodzących zmian jest
nieustanny monitoring i zapewnienie jakości
Dobra uczelnia powinna posiadać sprawny
wewnętrzny system zapewniania jakości.
Oficjalnym polskim organem sprawdzającym jakość,
uznawanym przez instytucje europejskie jest Polska
Komisja Akredytacyjna
24
Studenci jako „eksperci” w
oparciu o doświadczenie
Mogą oceniać:
1. Program
2. Proces nauczania
3. Nauczycieli
4. Organizację
5. Instytucję
6. Ogólną satysfakcję z odbytych studiów
25
Dziękuję za uwagę
i zapraszam do
dyskusji !
[email protected]
www.ekspercibolonscy.org.pl
26

similar documents