KRYTERIA OCENIANIA - Arkadiusz Mroczyk

Report
KRYTERIA OCENIANIA
Studia Podyplomowe z matematyki
WWSSE Środa Wielkopolska
Przedmiotowy system oceniania
Nauczyciel prowadzący: mgr Arkadiusz Mroczyk
I. Stosowane formy oceniania
1.Testy i sprawdziany obejmują materiał z jednego działu i zapowiedziane
są co najmniej z 2 tygodniowym wyprzedzeniem.
2.Kartkówki obejmują materiał z 3 ostatnich tematów, przeprowadzane
kilka razy w semestrze bez zapowiedzenia.
3.Aktywność na lekcji oceniane jest jako „+”, natomiast nieprzygotowanie
do lekcji skutkuje otrzymaniem „-”. Uczeń który uzyska pięć plusów
otrzymuje ocenę bdb, uzyskanie trzech minusów daje ocenę ndst.
4.Zadania domowe pisemne i ustne, wielokrotne sprawdzane. Oceniane co
najmniej raz w semestrze. Istnieje możliwość sprawdzenia zeszytu
przedmiotowego.
5.Odpowiedź ustna obejmuje trzy ostatnie tematy. /przez cały rok
nauczyciel ma prawo zapytać ucznia o symbole pierwiastków/
6.Wynalazki i doświadczenia – bez ograniczeń. Za poprawne i zgodne z
przepisami BHP wykonanie doświadczenia lub wynalazku uczeń
otrzymuje ocenę bdb lub celującą.
Przedmiotowy system oceniania – c.d.
II. Kryteria oceniania
Wszystkie zadania na kontrolnych pisemnych pracach
będą punktowane wg poniższej skali:
98% - 100% cel.
92% - 97%
bdb.
75% - 91%
db.
50% - 74%
dst.
40% - 49%
dop.
39% - 0%
ndst.
Przedmiotowy system oceniania – c.d.
Nieobecność ucznia na lekcjach, zobowiązuje go do
uzupełniania zeszytu przedmiotowego oraz nadrobienia
zaległości w materiale programowym. Trzykrotne
nieprzygotowanie do lekcji skutkuje oceną ndst. Nie
zgłoszenie nieprzygotowania oznacza ocenę ndst.
Poprawa wyżej wymienionych form pisemnych następuje
na lekcji w czasie nie dłuższym niż dwa tygodnie od
otrzymania poprawionej pracy /z wyjątkiem kartkówek/
(tylko w przypadku otrzymania oceny ndst.). Warunkiem
uzyskania oceny celującej na koniec roku jest: zaliczenie
min 50% prac klasowych, testów, sprawdzianów na ocenę
cel, innych na ocenę bdb, ewentualnie udział w
konkursach z przynajmniej dobrym wynikiem.
Ocenianie holistyczne
Ocenianie holistyczne wymaga stosowania
zadań testowych, na które oczekujemy
obszerniejszej odpowiedzi, polegającej na
zastosowaniu wiedzy i umiejętności ucznia
do rozwiązania jakiegoś problemu,
wyrażenia własnej opinii, przedstawienia
stanu rzeczy, napisania komentarza, itp. Są
to zawsze zadania otwarte, czyli takie, które
wymagają formułowania, a nie wskazania
odpowiedzi.
Ocenianie holistyczne
W holistycznym ocenianiu interesuje nas
nie tylko i nie przede wszystkim jakość
pojedynczych elementów – wiedzy i
umiejętności szczegółowych ucznia, ale
sposób powiązania ich w strukturę i
funkcjonalność tej struktury.
Ocenianie holistyczne
Zalety oceniania holistycznego
Ocenianie holistyczne pozwala ustalić:
- jak uczeń stosuje swoje umiejętności, jak potrafi je
powiązać;
- jak uczeń potrafi wykorzystać swoją wiedzę;
- stosowanie zintegrowanej wiedzy w sytuacjach
typowych i nietypowych.
Ocenianie holistyczne
Wady oceniania holistycznego
- ocenianie holistyczne tylko wtedy daje wartościową
informację, kiedy pomiar stosowany jest przez
jednego nauczyciela.
- w przypadku stosowania do sprawdzianów
zewnętrznych, masowych, takie ocenianie jest
ryzykowne, bo nie da się z pełną ścisłością ustalić,
ujednolicić
- kryteriów i wymagań różnych osób oceniających
(egzaminatorów).
Ocenianie holistyczne
Ocena holistyczna rozwiązania zadania
otwartego zależy od tego, jak daleko
dotarł rozwiązujący w drodze do
całkowitego rozwiązania.
Ocenianie holistyczne
Wyróżnia się 7 poziomów rozwiązania:
Poziom 0: rozwiązanie niestanowiące postępu
Poziom 1: dokonano niewielkiego, ale koniecznego postępu na drodze do
całkowitego rozwiązania
Poziom 2: dokonano istotnego postępu, ale zasadnicze trudności zadania nie
zostały pokonane
Poziom 3: zasadnicze trudności zadania zostały pokonane, ale w trakcie ich
pokonywania popełniono błędy
Poziom 4: zasadnicze trudności zadania zostały pokonane bezbłędnie, ale
rozwiązanie nie zostało dokończone lub dalsza część rozwiązania zawiera
poważne błędy merytoryczne
Poziom 5: zasadnicze trudności zadania zostały pokonane bezbłędnie, ale
dalsza część rozwiązania zawiera usterki (błędy rachunkowe, niedokonanie
wyboru właściwych rozwiązań itp.)
Poziom 6 (najwyższy): pełne rozwiązanie
Przykład (max. 2 pkt.)
Przykład rozwiązania – sposób I
Przykład rozwiązania – sposób II
Poziomy wykonania
Skala staninowa
Skala staninowa stosowana w pomiarze dydaktycznym
odpowiada nam na pytanie, jaką pozycję zajmuje
wynik osiągnięty przez ucznia, szkołę... na tle
wyników osiągniętych przez całą badaną populację.
Jest to skala dziewięciostopniowa.
Jest powszechnie używana przez OKE.
Skala staninowa
Skala centylowa
Wynik centylowy oznacza odsetek liczby
gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej),
którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub
niższy niż zdający. W przypadku ucznia (słuchacza),
którego wynik centylowy będzie wynosił 70, będzie
oznaczało, że 70% wszystkich gimnazjalistów
uzyskało za zadania z tego zakresu wynik taki sam
jak on lub niższy, a 30% gimnazjalistów uzyskało
wynik wyższy.
Skala centylowa została wprowadzona w roku
szkolnym 2011/2012
Współczynniki łatwości
Współczynnik łatwości stosowany w pomiarze
dydaktycznym odpowiada nam na pytanie czy
osiągnięcia ucznia są jego mocną czy słabą stroną.
Takie samo pytanie zadajemy wobec klasy, szkoły,
powiatu, województwa ... .
Współczynnik łatwości
Współczynnik łatwości obliczamy dzieląc uzyskany wynik
ucznia, klasy, szkoły ... przez maksymalną liczbę punktów do
uzyskania za zadanie, arkusz ...
Przykład:
MWO-R1A1P-092 (wiedza o społeczeństwie, poziom
podstawowy, arkusz standardowy),
maksymalna liczba punktów do uzyskania - 50, uczeń x
uzyskał 41 pkt.
41 : 50 pkt. = 0,82
Wynik 0,82 dla ucznia x oznacza, że zadania z arkusza były dla
niego łatwe.
Współczynnik łatwości
Nie może zadowalać wynik, który jest
poniżej 0,70.
EWD – Edukacyjna Wartość Dodana
Metoda EWD to zestaw technik statystycznych
pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki
nauczania. By można ją zastosować, potrzebujemy
wyników przynajmniej dwóch pomiarów osiągnięć
szkolnych: na początku nauki w danej szkole i na jej
zakończenie. Polski system egzaminacyjny dostarcza
danych do wyliczania EWD dla gimnazjów
(sprawdzian w klasie VI szkoły podstawowej jako
miara na wejściu, egzamin gimnazjalny jako miara
na wyjściu) oraz szkół maturalnych.
EWD
EWD
Formuła testu gimnazjalnego
Formuła testu gimnazjalnego
Formuła testu gimnazjalnego
Przykładowy sprawdzian
Karty pracy
„sprawdzian Mikołaja”
Zadanie 1 (3 pkt.)
2 pkt. – za podanie modalnej wyników
1 pkt. – za definicję mediany
a)
Modalna wynosi: 12
b)
Modalna (moda) – wartość najczęściej występująca
Zadanie 2 (7 pkt.)
Przykład 1 – 2 pkt. > wynik: 1
1 błąd w rachunkach: -1 pkt.
Przykład 2 – 2 pkt. > wynik: 1
1 błąd w rachunkach: -1 pkt.
Przykład 3 – 3 pkt. > wynik: 3 do potęgi 9
1 pkt. – poprawność rachunkowa
1 pkt. – poprawne wzory
1 pkt. – zamiana liczb na potęgi
Zadanie 3 (5 pkt.)
a) Wzór na Twierdzenie Pitagorasa – 1 pkt.
Obliczenia poprawne: 1 pkt.
b) Obliczenie objętości – 1 pkt.
Przedstawienie wyniku w litrach: 1 pkt.
Notacja wykładnicza: 1 pkt.
Zadanie 4 (3 pkt.)
Obliczenie poprawne pola kwadratu: 1 pkt.
Obliczenie powierzchni połowy koła: 1 pkt.
Podanie wyniku ostatecznego: 1 pkt.
Uwaga: w podanych wynikach musi być jednostka
Zadanie 5 (6 pkt.)
W każdej nierówności przyznajemy punkty:
1 pkt. – poprawność wzorów
1 pkt. – poprawność rachunkowa
1 pkt. - poprawne przedstawienie wyniku na osi
liczbowej
Uwaga: Jeśli uczeń rozwiązał zadanie lecz popełnił
błąd rachunkowy to zaliczamy zaznaczenie na osi.
Zadanie 6 ( 3 pkt.)
Zapis – 1 pkt.
Wzór – 1 pkt.
Rozwiązanie – 1 pkt.
Zadanie 7 (3 pkt.)
Obliczenie promienia: 1 pkt.
Obliczenie kąta: 1 pkt.
Obliczenie długości łuku: 1 pkt.
Zadanie na zaliczenie
Należy stworzyć sprawdzian z dowolnego działu z
matematyki zgodnie z podstawą programową dla ucznia
szkoły podstawowej lub gimnazjum (czas na rozwiązanie
sprawdzianu – max. 40 min)
Sprawdzian musi zawierać łącznie 10 zadań – 6 zadań
zamkniętych, 4 zadania otwarte.
Należy stworzyć do sprawdzianu przykładowe rozwiązania
zadań otwartych, a dla zadań zamkniętych wskazać
poprawne odpowiedzi.
Całość musi być opatrzona komentarzem w postaci ilości
przyznawanych punktów w zależności od postępu pracy
ucznia.
Dziękuję
Arkadiusz Mroczyk

similar documents