Prezentacja Szefa BBN - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Report
KONWENT MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW
Białystok, 25.04.2013
Stanisław Koziej
BEZPIECZEŃSTWO
POLSKI
w świetle rezultatów
SPBN
Białystok 2013
www.bbn.gov.pl
1
Zagadnienia:
 SPBN jako podstawa prac
strategicznych w
państwie
 Strategiczne warunki
bezpieczeństwa
 Strategia operacyjna i
preparacyjna
Zapraszam na stronę:
www.bbn.gov.pl
Białystok 2013
www.bbn.gov.pl
2
Główne przesłanie SPBN
INTEGRACJA!!!! jako główne przesłanie
wniosków i rekomendacji SPBN:
 Integracja operacyjna – w działaniu –
w operacjach wojskowych: „joint”, w
działaniach wojskowo-cywilnych:
„comprehensive approach”
 Integracja preparacyjna – w
przygotowaniu systemu
bezpieczeństwa narodowego –
systemy holistyczne, kompleksowe,
zintegrowane
Białystok 2013
www.bbn.gov.pl
3
SPBN - główne obszary analizy zgodnie z
cyklem strategicznym
1. Diagnoza Polski jako podmiotu
bezpieczeństwa. Interesy narodowe i
cele strategiczne.
2. Prognoza kształtowania się
strategicznego środowiska
bezpieczeństwa w perspektywie 20 lat.
Możliwe scenariusze warunków
bezpieczeństwa Polski.
Interesy
(misje) i
cele
Sposoby
działania
Środki
(zasoby)
3. Strategia operacyjna (koncepcja
działań strategicznych państwa).
Możliwe opcje.
4. Strategia preparacyjna (koncepcja
przygotowania systemu
bezpieczeństwa narodowego). Możliwe
opcje.
Białystok 2013
www.bbn.gov.pl
4
Strategiczne warunki
bezpieczeństwa Polski
1. Globalne: USA jako strategiczny punkt
ciężkości
(zwrot
ku
Azji?);
zagrożenia
transnarodowe – terroryzm i przestępczość
globalna,
proliferacja
BMR;
surowcowe
wyzwania,
zagrożenia
i
szanse;
cyber:zagrożenia/ryzyka/wyzwania/szanse.
2. Europejskie: NATO postafgańskie?, UE –
ryzyka
kryzysowe,
bez
strategicznego
drogowskazu, szanse integracyjne, UE-NATO?
3. Krajowe: społeczne (demografia, migracje,
przestępczość); gospodarcze (energetyka,
infrastruktura, finanse); cyberprzestrzeń.
Białystok 2013
www.bbn.gov.pl
5
Koncepcja strategiczna - opcje
1.
Maksymalnego
umiędzynarodowienia
działań
i
przygotowań na rzecz bezpieczeństwa Polski, związana
także z przesunięciem uwagi na działania pozamilitarne.
2.
Autarkii
strategicznej
(samodzielności
i
samowystarczalności): zakłada zdecydowane wzmocnienie
samodzielności działania państwa w sferze bezpieczeństwa
w kontekście kryzysu zbiorowej polityki bezpieczeństwa
w Europie i we wspólnocie transatlantyckiej, z dominacją
uwagi na „twardym” bezpieczeństwie.
3.
Zrównoważonego umiędzynarodowienia i usamodzielnienia
bezpieczeństwa
Polski:
zakłada
wzmacnianie
więzi
sojuszniczych oraz relacji dwustronnych z najważniejszymi
partnerami i uwiarygodnienie przez to zewnętrznych filarów
bezpieczeństwa
z
jednoczesną
gotowością
do
samodzielnego działania w sytuacjach, w których pełna
wiarygodność sojusznicza nie może być gwarantowana.
Białystok 2013
www.bbn.gov.pl
6
Strategia operacyjna - priorytety
1. Utrzymanie własnej determinacji i gotowości do działania
(podmiotowość strategiczna!) w pełnym spektrum
dziedzin,
obszarów
i
sektorów
bezpieczeństwa
narodowego
z
priorytetowym
traktowaniem
tych,
w których sojusznicze (wspólne) działanie może być
utrudnione (sytuacje trudnokonsensusowe).
2. Umacnianie międzynarodowej wspólnoty bezpieczeństwa
poprzez działanie na rzecz pogłębiania procesów
integracyjnych w Europie opartych na wspólnocie
interesów (konsolidacja NATO, wspólnota interesów
w UE, partnerstwo z USA).
3. Wspieranie i selektywny udział w międzynarodowym
reagowaniu
kryzysowym
(prewencja,
stabilizacja),
przeciwdziałającej powstaniu nowych źródeł zagrożeń lub
rozprzestrzenianiu
się
już
istniejących
kryzysów
w wymiarze ponadregionalnym.
Białystok 2013
www.bbn.gov.pl
7
Strategia preparacyjna –
priorytety przygotowania systemu
bezpieczeństwa narodowego
1. Podsystem kierowania
bezpieczeństwem
– integracja.
2. Podsystemy operacyjne
– profesjonalizacja.
3. Podsystemy wsparcia
– powszechność przygotowań.
Białystok 2013
www.bbn.gov.pl
8
PODSUMOWANIE
1. Bezpieczeństwo staje się coraz bardziej złożone
i dynamiczne. Strategia szybciej się dezaktualizuje.
Potrzeba systematycznych przeglądów.
2. Pierwszy taki przegląd w Polsce: kompleksowe
i interdyscyplinarne podejście do bezpieczeństwa.
Ukaże
się
pierwsza
w
Polsce
Biała
Księga
Bezpieczeństwa Narodowego.
3. Prowadzony równolegle i w powiązaniu z rządowymi
pracami
nad
strategiami
rozwojowymi,
przy
zaangażowaniu
całego
polskiego
środowiska
eksperckiego (w tym instytucji pozarządowych).
4. Rezultaty SPBN przyjęte jednomyślnie na posiedzeniu
RBN: teraz faza realizacji w decyzjach ustawodawczych
i wykonawczych, w planach, programach, ćwiczeniach
itp. W 2013 r.: Biała Księga BN, Strategia BN oraz PSDO.
Białystok 2013
www.bbn.gov.pl
9
DZIĘKUJĘ
Białystok 2013
www.bbn.gov.pl
10

similar documents