De zorgverzekeraar

Report
Spiegel jezelf,
Lig ik nog op
?
Syb Tilstra
KOERS
PRAKTIJKADVIES FYSIOTHERAPIE
HISTORIE
* 1977 afgestudeerd aan de opleiding in Groningen
* 1978 werkzaam in particuliere praktijk Emmen
* 1979 werkzaam in een verpleeghuis in Emmen
* 1980 eigen praktijk fysiotherapie en manuele therapie in Drachten
* 1998 fysiofitness
* 1998 adviseur paramedische zorg De Friesland Zorgverzekeraar
* 1983 – 1997 bestuurslid en voorzitter RGF Friesland
* 1990 – 1997 voorzitter Commissie van overleg met de Friese
ziekenfondsen
* 1 november 2012 Koers, praktijkadvies fysiotherapie
 Advisering praktijkvoering
 praktijkscan
 positionering
 reflectie op jezelf als ondernemer, je praktijk en de effectiviteit
 acquisitie
 Onderzoeken en realiseren van samenwerkingsverbanden
 Workshops over vitaliteit en communicatie met personeel en cliënt
 Teambuilding, intervisie in de praktijk en intercollegiaal overleg
De veranderende rol van de
* Zorgverzekeraar
* Fysiotherapeut
* Patiënt
zorgaanbieder
behandelovereenkomst
overeenkomst
Diensten
Diensten
Producten
Producten
zorgconsument
zorgverzekeraar
polis
DIENSTEN EN PRODUCTEN
Verzekerde zorg (BV en AV)
Niet-verzekerde zorg (voorafgaand aan vergoeding uit de
Basisverzekering of aansluitend op een -beperkte- Aanvullende
Verzekering)
Beweegprogramma’s
Aanbod Ketenzorg (Diabetes, COPD, CVRM)
Medische fitness
Fysiosport (Fitness, Nordic Walking, Running, Zwemmen, etc…..)
Cursussen (Zwanger-fit, Babymassage, Tilcursus, Leefstijlcursus,
etc.….)
Fysiowinkel ( sporttape, braces, nekkussen, stappenteller, etc…)
DE ZORGVERZEKERAAR
Ziekenfonds
 Omvang van de praktijk:
fulltime/parttime en later in uren
 Vaste, door de overheid bepaalde,
tarieven
 Vestigingsbeleid
 Vanaf 2000 invoering van flexibel
volume in combinatie met een
praktijkprofiel (PBBC en PP)
Zorgverzekeraar
 Beperking toegang naar de
basisverzekering (1e 9-12-20-?
behandelingen)
 Vrije tarieven
 Tariefdifferentiatie (A,B en C)
 Tarieven op basis van ***
 3* tarief op basis van een Plus-audit
of TOP-audit
 Stijging van tarieven nadrukkelijk
gekoppeld aan kostenontwikkeling
DE ZORGVERZEKERAAR
De klant als kompas
De zorgverzekeraar is de vertegenwoordiger van de klant en heeft de ambitie om
samen met die klant goede zorg en kwaliteit van Leven nu en in de toekomst te
garanderen. Daarbij zien zij zorgaanbieders als partners.
Tegelijkertijd is er sprake van een dubbele uitdaging:

het leveren van klantgerichte, kwalitatieve maatwerkoplossingen
het beheersen van de kosten

Professionalisering en verzakelijking

DE ZORGVERZEKERAAR
De klant als kompas
kosten
Totale
zorgkosten
onder
landelijk
gemiddelde
kwaliteit
Kwaliteit van
ingekochte
zorg is boven
landelijk
gemiddelde
klantgericht
innovatie
Betrekken
klant bij
zorginkoop
Draagt bij aan
vernieuwende,
commercieel
onderscheidende
concepten
DE ZORGVERZEKERAAR
Trends
Zorginkoop
Individualisering
Zelfmanagement
Informalisering
Gezagsverhoudingen
Informatisering
E-health, Internet
Intensivering
Snelheid
Internationalisering
Migratie
DE ZORGVERZEKERAAR
WPG/WMO
Gezond
Universele
preventie
ZVW/AWBZ/WMO
Chronisch
ziek
Risico
Selectieve
preventie
Geïndiceerde
preventie
Multimorbiditeit
Zorggerelateerde
preventie
Terminaal
Palliatie
DE ZORGVERZEKERAAR
Zorg in de eigen
omgeving
(huidige eerste
lijn)
Specialistische vervolgzorg en intramurale zorg
Heden
Relatieve reductie
schadelast
Zorg in de eigen
omgeving
Verbetering poortwachterfunctie,
preventie, ondersteuning
zelfredzaamheid/zelfmanagement en
coördinatie
13
Specialistische vervolgzorg en
intramurale zorg
Totale kader
zorg
2015
• Verschuiving uitvoering zorg
• Relatieve vermindering
complicaties, exacerbaties,
opnames
• Krachtige focus op gepastheid van
zorg
DE ZORGVERZEKERAAR
De zorgverzekeraar is op zoek naar:




Programmatische zorg
Doelmatige en doeltreffende zorg
(effectiviteit en efficiëntie)
Multi- of monodisciplinaire zorg die
meerwaarde heeft
Gain sharing en shared saves

Belonen bij waarmaken doelen
De zorgverzekeraar biedt daarvoor:

Faciliterend partnership




Praktijk heeft de potentie om strategisch
partner te worden.
Heeft beleid op het gebied van bereikbaarheid,
beschikbaarheid en toegankelijkheid
Verzekeraars bieden mogelijkheden voor
e-health toepassingen en financiering van
plannen uit bijv. een innovatiefonds
Strategisch partnership

Helpt verzekeraars hun doelen te bereiken op
het gebied van reductie zorgkosten, biedt
bovengemiddelde kwalitatieve zorg en
zorgvernieuwingconcepten
DE ZORGCONSUMENT
Verzekerde
Patiënt
(klant bij een zorgverzekeraar)
(klant van een zorgverzekeraar)
Klant
De klant is het kompas, voor zowel de zorgverzekeraar als de fysiotherapeut !!
De klant speelt een belangrijke rol bij het in kaart brengen van:
 de kwaliteit van zorg
 de verbetering van de zorg
DE ZORGCONSUMENT
Dimensies van kwaliteit:
 Klantgerichtheid
 Tijdigheid
 Effectiviteit en Efficiëntie (doeltreffendheid)
 Veiligheid
 Toegankelijkheid
DE ZORGAANBIEDER
Spiegel jezelf,
 Heb ik de juiste keuze gemaakt?
 Wil ik wat ik kan?
 Kan ik wat ik wil?
Lig ik nog op KOERS?
DE ZORGAANBIEDER
MISSIE
Wat doet de praktijk?
VISIE
Wat wil de praktijk bereiken?
STRATEGIE
Op welke manier maak ik mijn visie
werkelijkheid?
DOELEN
Omzetten van strategie in haalbare doelen
(SMART)
DE ZORGAANBIEDER
Relatie met de zorgconsument
 Vindbaarheid (website)
 Bereikbaarheid (telefonisch en fysiek)
 Marketingmix (4 P’s):
 Product(en)
 Personeel
 Prijs
 Promotie
DE ZORGAANBIEDER
Relatie met de zorgverzekeraar
 standaardovereenkomst
 1*, profiel 1
 2*, profiel 2
 3*, profiel 3 (TOP-audit, Plus-audit)
 maatwerkovereenkomst?
 geen overeenkomst?
TOEKOMST ??
Als het tij verloopt………
Verzet men de bakens !!
TOEKOMST
 De fysiotherapeut is een professional, die
 laat zien wat hij kan
 …….. en durft aan te geven wat hij niet kan
 Kwaliteit is van de beroepsgroep
 Doeltreffendheid moet een handelsmerk worden
 Doeltreffendheid is meetbaar en vergelijkbaar
 Zorgvraag wordt beantwoord:
ongeacht de (aanvullende) zorgverzekering
 Blijvende samenwerking met zorgverzekeraars
TOEKOMST
 Vraaguitval, omzetdaling?
AV’s worden duurder
 Downgrading van AV’s (bijvoorbeeld van AV Optimaal naar AV Extra)
 Aantallen behandelingen bij een ‘beperkte’ AV worden gespreid of opgespaard
 AV bij een verzekeraar niet gekoppeld aan een basisverzekering bij die verzekeraar
 Foto van je praktijk
 managementinformatie uit de statistiek?
 eenheid binnen de praktijk bij uitvoering van het beleid?
 inzicht in bedreigingen?
 waar liggen de kansen?
TOEKOMST
Fysiotherapie in 2015 uit de basisverzekering?
Ja, mits……
SCHETS VAN DE TOEKOMST ??
Fysiotherapie in de aanvullende verzekering,
op basis van:
 sommapolissen (bedrag i.p.v. aantallen)
 vrije tarieven (eventueel met een maximum vergoeding)
 kosten van een zitting opgebouwd uit:
 eenheden van 15 minuten met een maximum van 4
 tariefverschil tussen:
algemeen fysiotherapeut
fysiotherapeut/specialist
Fysiotherapie in DOT (DBC)

similar documents