Liturgie - Lidwinakerk

Report
Liturgie
Gezang
158:
Lezen Psalm
73:
Psalm
73:
Opwekking
520:
Gezang
179b:
Opwekking
544:
Gezang
182E:
ds. A. van Vugt te Eindhoven
1, 9, 10
Amen
Collecte: Diaconie
Welkom in deze dienst
Voorganger: ds. A van Vugt
te Eindhoven
Mededelingen kerkenraad
Diensten
09:30
16:30
voorganger: ds. K. Harmannij
voorganger: ds. A. van Vugt te Eindhoven
De collecte is bestemd voor algemene diaconale doelen,
onder andere gericht op ondersteuning van de eigen
gemeenteleden.
Agenda
16 november
930 kinderclub
16 november
1930 gelegenheidskoor
Deze week zijn jarig:
18 november: br Ronald van den Aker
zr Gérida Nelemans-Tillema
19 november: Daniël Semere
20 november: zr Joke van den Dool-Timmerman
br Joost Sytsma
br Gerrit Westerik
23 november: Ruben van Kleef
Liturgie
Gezang
158:
Lezen Psalm
73:
Psalm
73:
Opwekking
520:
Gezang
179b:
Opwekking
544:
Gezang
182E:
ds. A. van Vugt te Eindhoven
1, 9, 10
Amen
Collecte: Diaconie
Liturgie
Gezang
158:
Lezen Psalm
73:
Psalm
73:
Opwekking
520:
Gezang
179b:
Opwekking
544:
Gezang
182E:
ds. A. van Vugt te Eindhoven
1, 9, 10
Amen
Collecte: Diaconie
Gezang 175C
Liturgie
Gezang
158:
Lezen Psalm
73:
Psalm
73:
Opwekking
520:
Gezang
179b:
Opwekking
544:
Gezang
182E:
ds. A. van Vugt te Eindhoven
1, 9, 10
Amen
Collecte: Diaconie
Gezang 158
Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn kracht, mijn schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
Liturgie
Gezang
158:
Lezen Psalm
73:
Psalm
73:
Opwekking
520:
Gezang
179b:
Opwekking
544:
Gezang
182E:
ds. A. van Vugt te Eindhoven
1, 9, 10
Amen
Collecte: Diaconie
Liturgie
Gezang
158:
Lezen Psalm
73:
Psalm
73:
Opwekking
520:
Gezang
179b:
Opwekking
544:
Gezang
182E:
ds. A. van Vugt te Eindhoven
1, 9, 10
Amen
Collecte: Diaconie
Liturgie
Gezang
158:
Lezen Psalm
73:
Psalm
73:
Opwekking
520:
Gezang
179b:
Opwekking
544:
Gezang
182E:
ds. A. van Vugt te Eindhoven
1, 9, 10
Amen
Collecte: Diaconie
Psalm 73: 1, 9, 10
1
Ja, God is goed voor Israël,
voor elk die leeft naar zijn bevel,
die rein van hart de Heer blijft vrezen,
hoe donker ook zijn weg mag wezen.
Maar ach, hoe goed ik dit ook weet,
zo zwaar te dragen was mijn leed,
dat ik welhaast gewankeld had
en bijna uitgleed op mijn pad.
Psalm 73: 1, 9, 10
9
Voortdurend zal ik bij U zijn
in al mijn noden, angst en pijn,
U al mijn liefde waardig schatten,
U die mijn rechterhand omvatte.
O God, die nimmer mij verlaat,
U zult mij leiden door uw raad.
En dan, hiertoe door U bereid,
neemt U mij op in heerlijkheid.
Psalm 73: 1, 9, 10
10
Wie heb ik in de hemel hoog
behalve U? Wat zou mijn oog
op aarde naast U ooit begeren?
U kan ik immers nooit ontberen!
Bezwijkt mijn vlees en hart in nood,
U blijft mijn rots, zelfs tot de dood.
Niets is er wat mij van U scheidt,
mijn erfdeel tot in eeuwigheid.
Liturgie
Gezang
158:
Lezen Psalm
73:
Psalm
73:
Opwekking
520:
Gezang
179b:
Opwekking
544:
Gezang
182E:
ds. A. van Vugt te Eindhoven
1, 9, 10
Amen
Collecte: Diaconie
Een psalm van Asaf
Asaf
• Singer Songwriter – Psalm 50 & 73-83
• Dirigent tempelkoren – 1 Kronieken 16
• Ziener – 2 Kronieken 29
• Stamvader van tempelzangers – Ezra 2
Jaloers
want ik keek met afgunst naar de dwazen,
benijdde het geluk van wie kwaad doen.
Psalm 73,3
verbitterd
Ja, vergeefs hield ik mijn geweten zuiver
en waste ik mijn handen in onschuld!
Psalm 73,13
twijfel
Maar zou ik spreken als zij,
ik pleegde verraad aan Gods kinderen!
Dus bleef ik nadenken, ik wilde weten
waarom – het was een vraag die mij kwelde, (…)
Psalm 73,15v
redding
Zolang ik verbitterd was,
gekwetst van binnen,
dom en dwaas,
was ik bij u als een redeloos dier.
Maar nu weet ik mij altijd bij u,
u houdt mij aan de hand
en leidt mij volgens uw plan.
Dan neemt u mij weg, met eer bekleed.
Psalm 73,22v
verlangen
Wie buiten u heb ik in de hemel?
Naast u wens ik geen ander op aarde.
Psalm 73,25
dichtbij
‘Het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw
hart’ – en dat betekent: de boodschap van het
geloof die wij verkondigen, is dicht bij u. Als uw
mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart
gelooft dat God hem uit de dood heeft
opgewekt, zult u worden gered.
Romeinen 10,8v
Bij God te zijn is mijn enig verlangen,
mijn toevlucht vind ik bij God, de HEER.
Van al uw daden zal ik verhalen.
Psalm 73,28
Liturgie
Gezang
158:
Lezen Psalm
73:
Psalm
73:
Opwekking
520:
Gezang
179b:
Opwekking
544:
Gezang
182E:
ds. A. van Vugt te Eindhoven
1, 9, 10
Amen
Collecte: Diaconie
Opwekking 520
Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart,
leer mij U kennen in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht;
wakend of slapend, vervuld van uw licht.
Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,
dat ik in U blijf en U in mij Heer,
U als mijn Vader en ik als uw kind
dat in uw armen geborgenheid vindt,
Opwekking 520
Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd,
maak mij tot machtige daden bereid.
Wees als een burcht, als een toren van kracht,
wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.
Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:
bij U te wonen is al wat ik wens,
met als beloning dat ik op U lijk;
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.
Opwekking 520
Hemelse Koning, die het kwaad overwon,
als ik daar kom in het licht van uw zon,
stralend van vreugde, getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.
Stralend van vreugde, getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.
Liturgie
Gezang
158:
Lezen Psalm
73:
Psalm
73:
Opwekking
520:
Gezang
179b:
Opwekking
544:
Gezang
182E:
ds. A. van Vugt te Eindhoven
1, 9, 10
Amen
Collecte: Diaconie
Gezang 179b, Gz4
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper van de hemel en de aarde.
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon,
onze Here;
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
neergedaald in de hel;
op de derde dag opgestaan
uit de doden;
Gezang 179b, Gz4
opgevaren naar de hemel
en zit aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader;
vandaar zal Hij komen om te oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof een heilige, algemene,christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen; vergeving van de zonden;
opstanding van het vlees;
en een eeuwig leven.
Amen.
Liturgie
Gezang
158:
Lezen Psalm
73:
Psalm
73:
Opwekking
520:
Gezang
179b:
Opwekking
544:
Gezang
182E:
ds. A. van Vugt te Eindhoven
1, 9, 10
Amen
Collecte: Diaconie
Liturgie
Gezang
158:
Lezen Psalm
73:
Psalm
73:
Opwekking
520:
Gezang
179b:
Opwekking
544:
Gezang
182E:
ds. A. van Vugt te Eindhoven
1, 9, 10
Amen
Collecte: Diaconie
Liturgie
Gezang
158:
Lezen Psalm
73:
Psalm
73:
Opwekking
520:
Gezang
179b:
Opwekking
544:
Gezang
182E:
ds. A. van Vugt te Eindhoven
1, 9, 10
Amen
Collecte: Diaconie
Opwekking 544
Meer dan rijkdom, meer dan macht
meer dan schoonheid van sterren in de nacht,
meer dan wijsheid die deze wereld kent
is het waard te weten wie U bent.
Meer dan zilver, meer dan goud,
meer dan schatten door iemand ooit aanschouwd,
meer dan dat, zo eindeloos veel meer
was de prijs die U betaalde Heer.
Opwekking 544
In een graf verborgen door een steen,
toen U zich gaf, verworpen en alleen,
als een roos geplukt en weggegooid
nam U de straf,
en dacht aan mij,
meer dan ooit.
Opwekking 544
Meer dan rijkdom, meer dan macht
meer dan schoonheid van sterren in de nacht,
meer dan wijsheid die deze wereld kent
is het waard te weten wie U bent.
Meer dan zilver, meer dan goud,
meer dan schatten door iemand ooit aanschouwd,
meer dan dat, zo eindeloos veel meer
was de prijs die U betaalde Heer.
Opwekking 544
2x
In een graf verborgen door een steen,
toen U zich gaf, verworpen en alleen,
als een roos geplukt en weggegooid
nam U de straf,
en dacht aan mij,
meer dan ooit.
Liturgie
Gezang
158:
Lezen Psalm
73:
Psalm
73:
Opwekking
520:
Gezang
179b:
Opwekking
544:
Gezang
182E:
ds. A. van Vugt te Eindhoven
1, 9, 10
Amen
Collecte: Diaconie
Gezang 182E 4-stemmig
Liturgie
Gezang
158:
Lezen Psalm
73:
Psalm
73:
Opwekking
520:
Gezang
179b:
Opwekking
544:
Gezang
182E:
ds. A. van Vugt te Eindhoven
1, 9, 10
Amen
Collecte: Diaconie
HET EVANGELIE PER USB NAAR NOORD-KOREA!
De actie gaat nog steeds door!
De eerste 6 usb-sticks zijn ingeleverd. Maar er zijn vast nog
meer ongebruikte usb-sticks. Dus gauw thuis op zoek.
Achterin de kerk staat de doos waar de usb-sticks ingeleverd
kunnen worden.
Daarnaast is er een dringende oproep om voor deze actie te
bidden.
Namens onze Noord-Koreaanse broeders en zusters: hartelijk bedankt!
Meer informatie op www.sdok.nl/usb
HET EVANGELIE PER USB NAAR NOORD-KOREA!
De actie gaat nog steeds door!
Ook nieuwe usb-sticks zijn welkom….
Makkelijk te bestellen via internet.
Of je staat toch te wachten in de rij bij de Action.
Doe niet moeilijk en neem een usb-stick mee!!!
Achterin de kerk staat de doos waar de usb-sticks ingeleverd
kunnen worden.
Namens onze Noord-Koreaanse broeders en zusters: hartelijk bedankt!
Meer informatie op www.sdok.nl/usb

similar documents