M. Matusiak - Klaster medyczny - Centrum Transferu Technologii

Report
UNIWERSYTECKIE CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII MEDYCZNYCH
Obszary współpracy
klastrów
farmaceutycznych
i sposób ich finansowania
Dr Monika Matusiak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Plan prezentacji
• 2x dlaczego
• Początki współpracy:
Funkcjonowanie klastrów
i inicjatyw klastrowych
• Rozwój inicjatyw klastrowych
• Obszary współpracy
zaawansowanej
• Dalszy rozwój i finansowanie
Dlaczego klastry?
Kryzys
Konkurencja
Globalizacja
Przepisy i standardy
Przedsiębiorstwo
Współpraca
Nowe technologie
Czy klastry pasują do branży farmaceutycznej?
Belgia
Puerto Rico
Japonia
Polska
Niemcy
USA: Nowy Jork
USA: San Diego
Irlandia
Przemysł farmaceutyczny: wyzwania
• Hi-tech z korzeniami historycznymi
• Dawniej: ważne etapy rozwoju:
–
–
–
–
masowa produkcja leków (1813)
Technologie produkcji antybiotyków syntetycznych
„złote czasy” 1950-1970
Od 1990 – wzrastająca regulacja, wzrost znaczenia
biotechnologii i inżynierii genetycznej
• Dziś:
– Wysoka intensywność B+R
– Przewidywany wzrost 6-8% rocznie przez następną
dekadę
– Wzrastające znaczenie koopetycji i współpracy
sieciowej
– Zmiana modelu biznesowego firm farmaceutycznych
– Kluczowe pytania: z kim współpracować, w jakim
zakresie, na jakich warunkach?
Początki współpracy:
Funkcjonowanie klastrów
i inicjatyw klastrowych
Cele powstawania klastrów
Klaster: Skupisko
przedsiębiorstw w określonej
lokalizacji geograficznej:
•
•
•
•
Korzyści aglomeracji
Sieci
Łańcuchy wartości
Koopetycja
Dlaczego klastry?
Korzyści aglomeracji
Dlaczego klastry?
Sieci
Dlaczego klastry?
Łańcuchy wartości
Dlaczego klastry?
Globalizacja łańcuchów wartości
Inicjatywa klastrowa
Grupa przedsiębiorstw podobnej branży
świadomie starająca się wykorzystać
współpracę w ramach klastra dla
osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.
Współpraca w ramach poczwórnej
heliksy: nauka, biznes, edukacja,
samorząd plus instytucje pośredniczące:
finansowanie, doradztwo, marketing
Koopetycja: konkurencyjna współpraca
Cele IK
• Tworzenie sieci i nawiązywanie
kontaktów
• Wspólna promocja
• Zakup wyników badań naukowych
• Transfer wiedzy i technologii
• Projekty innowacyjne
• Inwestycje
• Lobbying
• Wywiad gospodarczy
• Eksport
• Szkolenia
• Dzielenie kosztów
Cele klastrów farmaceutycznych
• Zogniskowanie prac badawczych
nad nowoczesnymi formami leków i
ich komercjalizację
• Poszukiwanie synergii
• Stworzenie idealnego otoczenia
instytucjonalnego i biznesowego
dla firm farmaceutycznych
• Internacjonalizacja i eksport
• Poprawa logistyki dostaw leków
• Promocja wspólnej oferty
Rozwój inicjatyw klastrowych
ROZWÓJ KLASTRA
1. Określenie
istotności
3. Analiza wstępna
4. Kształtowanie grupy
liderów
2. Identyfikacja,
priorytetyzacja
7. Agenda
krótkoterminowa
8. Inicjacja
i formalizacja
klastra
12. Ewaluacja i ocena
9. Pogłębiona
analiza,
benchmarking
10. Strategia długoterminowa
6. Kamienie
milowe
11. Budowanie powiązań
5. Scenariusz
rozwoju
Czynniki sukcesu IK
Otoczenie:
• Silne środowisko biznesowe
• Zaufanie do władz centralnych
• Silne władze regionalne
• Siła klastra
Czynniki sukcesu IK
Cele:
• Szeroki zakres celów
• Cele stworzone w oparciu o
rzeczywiste potrzeby klastra
Czynniki sukcesu IK
Proces:
• Animator rozumiejący klaster
• Biuro i znaczący budżet
• Jasna strategia i mierzalne cele
Czynniki sukcesu IK
Organizacja:
• Zaufanie między firmami
• Konsensus co do celów
• Zdefiniowane zasady
współpracy
Masa krytyczna i synergie
• Masa krytyczna: 30-50 członków
• Korzyści i synergie powstają w
oparciu o zaufanie
• Długookresowy horyzont
współpracy
• Zmiana sposobu myślenia
i działania
• Dogłębna znajomość branży
• Pozytywny dialog
Masa krytyczna i synergie
• Synergie:
– Wspólne osiąganie celów
niemożliwych do osiągnięcia
indywidualnie
– Strategiczne wykorzystanie powiązań
w ramach łańcucha wartości
– Tworzenie produktów i usług o
wyższej wartości dodanej
– Zwiększenie odporności na kryzysy
– Wzmocnienie pozycji jako partner
samorządu
Obszary współpracy
zaawansowanej
Identyfikacja obszarów
współpracy
• Działalność badawczorozwojowa
• Produkcja
• Marketing
• Logistyka
• Szkolenia zawodowe
• Organizacja przedsięwzięć
• Technologie informatyczne
• Internacjonalizacja
Określenie celu
i zasad współpracy
• Badanie potrzeb wszystkich
aktorów
• Zaangażowanie we współpracę
• Wytworzenie wspólnych
produktów/usług lub poprawa
pozycji negocjacyjnej
• Informacja: strona
internetowa/katalog produktów
Określenie celu
i zasad współpracy
• Wspólna marka
• Wspólna strategia rozwoju
• Procedury poszukiwania
partnerów do projektów
• Osobowość prawna
• Struktura: biuro, koordynator,
budżet
Podstawowe pola działania
• Informacja i komunikacja
• Szkolenia i podnoszenie
kwalifikacji
• Współpraca
• Marketing i PR
• Internacjonalizacja
Informacja i komunikacja
• Szczegółowa baza danych
• Częste wywiady z klientami
• Stworzenie i obsługa strony
internetowej
• Katalog dostawców i usług
• Newslettery
• Regularne wydarzenia, wizyty w
przedsiębiorstwach, wizyty studyjne
• Comiesięczny mailing
• Materiały prasowe
Szkolenia i podnoszenie
kwalifikacji
• Analiza wymagań edukacyjnych
związanych z branżą
• Promocja i mentoring
utalentowanych pracowników
• Podnoszenie kwalifikacji personelu
• Regularne wydarzenia specjalne:
–
–
–
–
Warsztaty i seminaria
Wizyty studyjne dla pracowników
Wzajemne uczenie się firm
Współpraca z sektorem nauki i
instytucjami edukacyjnymi
Współpraca
• Inicjacja i wspieranie projektów
kooperacyjnych
• Nawiązywanie kontaktów pomiędzy
potencjalnymi partnerami w
projektach
• Współpraca z sektorem nauki,
instytucjami edukacyjnymi i
dostawcami usług zaawansowanych
• Stworzenie ukierunkowanych
programów wsparcia
• Wspieranie podnoszenia
innowacyjności
Marketing i PR
• Materiały informacyjne i promocyjne
• Budowa tożsamości regionalnej
• Marketing krajowy i
międzynarodowy oraz działalność
reklamowa
• Działania budujące wizerunek branży
• Targi, wizyty w przedsiębiorstwach,
prezentacje dla klientów kluczowych
• Lobbying
Internacjonalizacja
• Dostęp do wydarzeń
międzynarodowych, kongresów,
aktualności, klientów i trendów
• Wspieranie współpracy
międzynarodowej
• Wspieranie przedsiębiorstw w
procesie internacjonalizacji
• Działania sieciowe między
podobnymi lub komplementarnymi
klastrami z różnych krajów
• Zagraniczne wizyty w klastrze
Dalszy rozwój i finansowanie
Perspektywy rozwojowe
• Wsparcie Komisji Europejskiej
(DG Industry, DG Regio)
• Projekt „Polskie klastry i polityka
klastrowa” pod patronatem
Ministra Gospodarki
• Samorządowe programy
wsparcia klastrów
• Instrumenty finansowania
Finansowanie klastrów
• Wkład własny:
– Składki członkowskie
– Wkład partnerów strategicznych
– Współfinansowanie projektów
• Środki zewnętrzne:
– Europejskie programy współpracy
klastrowej oraz programy ramowe
– Zmiany w ramach innych polityk
krajowych
– Działanie 5.1.
– Działanie 1.6.
– Konkursy Narodowego Centrum Badań i
Rozwoju
– Konkursy Departamentu Gospodarki
UMWW
Działanie 5.1.
• Faza wczesna:
– Opracowanie i wdrożenie strategii
rozwoju
– Finansowanie do ekwiwalentu 200
000 euro
• Faza rozwoju:
– Opracowanie innowacyjnego
produktu lub usługi
– Finansowanie: 20 mln na wydatki
inwestycyjne, 5 mln na B+R,
400 000 na doradztwo, 1 mln na
szkolenia, 600 000 na ekspansję
rynkowa
Działanie 1.6.
• Finansowanie do 2 mln zł na:
– promocję powiązania kooperacyjnego,
– zakup profesjonalnych usług doradczych
związanych z usługami świadczonymi
przez podmioty zarządzające
powiązaniem kooperacyjnym,
– działania podnoszące poziom
innowacyjności powiązania
kooperacyjnego (w tym transfer
technologii/know-how),
– działania inwestycyjne (w tym wydatki na
zakup robót budowlanych oraz zakup
środków trwałych i wartości
niematerialnych i prawnych niezbędnych
do funkcjonowania powiązania
kooperacyjnego).
6 lekcji z doświadczenia Banku
Światowego
• Najważniejszym czynnikiem
sukcesu jest „wkład potu”
członków inicjatywy
• Udane inicjatywy klastrowe są
napędzane przez sektor
prywatny współpracujący
sektorem publicznym, a nie
odwrotnie
• Dobrze zdefiniowane cele i
regularne mierzenie postępów
6 lekcji z doświadczenia Banku
Światowego
• Kluczowa rola przywódców i
wizjonerów
• Trudniej rozwijać IK w
przemysłach tradycyjnych
• Konkurencyjność oparta na
klastrach to nie rozwiązanie quick
fix, ale proces długoterminowy
• Nadmierne finansowanie danej
inicjatywy przez władze może ją
osłabić
Dziękuję za uwagę

similar documents