God Vertrouwen is Jezus kennen

Report
God Vertrouwen is Jezus kennen
Kennis over Jezus
brengt Hoop
•
•
•
•
Intro
Geloof = Vertrouwen
Vertrouwen brengt kennis
Slot
Kennis brengt hoop en zekerheid
Intro + en sleutel tekst
• efeziers 1 :3 -19
• of 1 Johannes 5 Geloof uit God geboren geloof, liefde en
kennis
• 1 petrus 1
• Hebreeen 10-11
Geloof is vertrouwen
• geloof? Grieks pistis en pisteuo Hebreeuwse emun of emunah wordt
veel vertaald met vertrouwen
• Hebr 11: 1 Het geloof is de vaste grond voor wat wij hopen, het
bewijs van wat wij niet zien.
• Rom 10: 14-17 geloven komt door het horen horen door de
boodschap, de boodschap in gehoorzaamheid.
• Ongelovigen zijn tegensprekers, tegenspraak, tegenstand,
tegenstanders redetwisters,
- job 27:7 mijn tegenstander staat in het ongelijk
- Handelingen 18:6 Maar gezien hun tegenstand van nu af aan ga ik naar de heidenen.
- genesis 3:6 En de vrouw zag, dat die boom goed was tot spijze, ……was om
verstandig te maken;
• Wantrouw: Abraham Saraï, Izaak en Rebekka, Jacob en zijn zonen
Vertrouwen brengt kennis
• Klaas Dijkstra pannenkoek,
• Rolf Keppler de wereld is hol.
• Joah en Breuken
• Woord is niet genoeg
• Israel Paulus 1 Kor 2,7 Jezus mat 13 :15 ogen toegedaan
• Johannes 14,16,17,26 De Helper de Geest der Waarheid de heilige Geest
hij leert ons.
• Relatie vertrouwen:
• vertrouwen als een kind 1 petrus 1:14
• Als gij niet zijt als deze kinderen mat 18:3-5
• Efeze 1:5 kinderen te worden
Slot Kennis brengt hoop
• efeziers 1 :15 -19 15 Ik heb gehoord van uw geloof in de Heer
Jezus en van uw liefde voor alle heiligen. 16 Daarom zeg ik
onophoudelijk dank en gedenk ik u steeds in mijn
gebeden. 17 Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de
Vader der heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en openbaring
geven, om Hem echt te kennen. 18 Moge Hij de ogen van uw
hart verlichten, zodat u ziet hoe groot de hoop is waartoe Hij
u roept, hoe rijk de heerlijkheid is van zijn erfdeel te midden
van de heiligen 19 en overgroot zijn macht over ons die
geloven.
accepteren, geloven, vertrouwen, en inzicht en kennis zullen volgen
en je doen beseffen wie Christus is en dus wie wij zijn.

similar documents