De startende diaken - workshop Dick van Dijk

Report
De startende diaken
De startende diaken
Diakonale Ontmoetingsdag 1 febr. 2014
Wat was u bekend aangaande de
bediening van de diaconie?
Inzamelen van de gaven.
Dienen aan de tafel van het h. Avondmaal
…………
De startende diaken
Diakonale Ontmoetingsdag 1 febr. 2014
Hulp
Aandacht
Bondgenoten
Kerk in Actie
Luisterend
Dienen
De startende diaken
Diakonale Ontmoetingsdag 1 febr. 2014
De Bijbel ter sprake:
Lucas 10
Mattheüs 25: 31 – 46
Hoofdlijnen:
- Hoe kijken wij?
- Hoe worden wij bewogen?
- Hoe werkwoordelijk is de gelijkenis?
- Je hoeft niet alles alleen te doen.
- Maak gebruik van wat je hebt en wie je bent.
- Het gaat om de gewone dingen van het leven: eten, drinken,
kleding, ziekte en gezondheid…
Tenslotte: Mattheüs 8:3… grensverleggend.
Het gaat om de samengang tussen barmhartigheid en gerechtigheid.
De startende diaken
Diakonale Ontmoetingsdag 1 febr. 2014
God
Gemeente
Wereld.
Diaconaal platf.
Kerk in Actie
Luisterend
Dienen
De startende diaken
Diakonale Ontmoetingsdag 1 febr. 2014
Risico’s
Eenzaamheid (en aan
je lot overgelaten)
Recht op
ondersteuning wordt
vervangen
Steeds meer mensen
krijgen te maken met
onbetaalde rekeningen.
In de wereld is de kloof
tussen rijk en arm nog
lang niet gedicht
Kan de kerk iets
betekenen voor mensen
zonder baan?
Diaconale mogeljikheden
Zijn er (denkt u)
maatschappelijke
organisaties die hieraan
werken?
Opmerkingen en suggesties
met mogelijk handvatten.
Diaconale grondlijnen in beeld
Diaconale Ontmoetingsdag 1 febr. 2014
Wat doet armoede met je?
Hulp
Aandacht
Inschakelen
Gevoel aan de zijlijn te staan (baan)
Er alleen voor staan (Eenzaam)
De structuur is er niet voor mij!
(Asielzoekers / psych. Patiënt)
Beredderen (touwtjes knopen)
Contact samenleving verdwijnt
Je kunt aan niets anders meer denken.
Diaconale grondlijnen in beeld
Diaconale Ontmoetingsdag 1 febr. 2014
Wat doen kerken alzo bij armoede in gezinnen en bij personen?
Hulp
Aandacht
Bezoekwerk / echte aandacht
Inschakelen
Individuele hulp (‘stille hulp’)
Inloophuizen
SchuldHulpMaatje
Kerstpakketten
Hulp
klussendienst
Aandacht
Gesprekken verhuurders
Bondgenoten
Voorkomen deurwaarders
Mogelijk maken vakantie
Steun aan voedselbank
Kerk in Actie
Participeren plaatselijkLuisterend
noodfonds
Kledingwinkel / ruilwinkel
Dienen
Opvang daklozen / thuislozen.
……….
Doel: het bieden van perspectief. De ander weer op eigen benen laten staan!
Diaconale grondlijnen in beeld
Diaconale Ontmoetingsdag 1 febr. 2014
Wat kunt u doen om uw gemeente meer bewust te laten worden?
Hulp
Aandacht
• Ga met elkaar de Bijbel bestuderen (gebruik de vergaderopeningen
Inschakelen
van onze website www.luisterenddienen.nl
• Lees twee weken uw huis-aan-huis bladen en ontdek wat er aan
diaconale aanhaakpunten te vinden zijn.
Hulp
• Ga zelf bewust om met inkopen en aandacht.
Aandacht
• Ga in gesprek met het CvK inzake de kerkkoffie, de energierekening
Bondgenoten
• Vraag aan de dominee om een diaconale preek te houden.
• Beleg een avond en verbind daaraan actieplannen.
• Ga met de jeugdclubs in gesprek en mobiliseer hen (zie
Kerk in Actie
“gemeentebreed Dienen” – onze website)
Luisterend
• Haal enkele vergaderopeningen van de website en breng die Dienen
ter
sprake op de kringen en de verenigingen.
Diaconale grondlijnen in beeld
Diaconale Ontmoetingsdag 1 febr. 2014
En de eredienst?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hulp
Aandacht
Inschakelen
Oog voor de ander?
Is er een gehandicapten toilet?
Helpen wij om te zien naar elkaar?
Inzameling van de gaven…. Wat anders dan collecteren.
Hulp
• Wees helder met het doel, de bestemming.
Aandacht
Dienst aan het heilig Avondmaal.
Bondgenoten
De dienst van de voorbeden.
Spreek je predikant aan op de keuze van de liederen.
Is in het kerkgebouw ook zichtbaar welke aandacht u heeft voor
dein Actie
Kerk
wereldwijde kerk?
Luisterend
Een diaconale zondag?
Dienen
Diaconale grondlijnen in beeld
Diaconale Ontmoetingsdag 1 febr. 2014
Wat voor diaken bent u?
•
•
•
•
•
•
•
Ik ben vooral een doener!
Ik ben vooral een helper!
Ik kan goed beleidsmatig denken. Ik ben een pleitbezorger.
Ik ben goed in theorie en praktijk bij elkaar te brengen.
Ik ben goed in boekhouden.
Ik kan goed mensen motiveren.
Ik weet te netwerken. Daarom kan ik bruggen bouwen.
Werk met de gaven en talenten die jou geschonken zijn.
Hulp
Aandacht
Inschakelen
Hulp
Aandacht
Bondgenoten
Kerk in Actie
Luisterend
Dienen
Diaconale grondlijnen in beeld
Diaconale Ontmoetingsdag 1 febr. 2014
Dank voor uw aandacht en deze ontmoeting!
Hulp
Aandacht
Inschakelen
Neem gerust contact op met uw gemeenteadviseur
Hulp
Of vraag iemand van Luisterend Dienen een avond met u meeAandacht
te
Bondgenoten
denken over de praktische doorwerking in uw eigen gemeente.
Kerk in Actie
Luisterend
Dienen

similar documents