Altrecht naar de toekomst

Report
Fiscaliteiten binnen
een GGz instelling
GGz Dichtbij – 26-5-2014 - Jurgen Teseling
1
Algemeen 1
Lastig
Complex
Onduidelijk
Waarom?
Ja maar,…
2
Algemeen 2
Vraag:
Wie is fiscaal aanspreekpunt
binnen jullie organisatie?
• HEAD
• Externe adviseur
• Eigen fiscalist
• Manager
• ?
3
Altrecht in het kort
Verpleegdagen
Ambulante contacten
Personeel (FTE)
Bedrijfsopbrengsten
Materiële vaste activa
Aantal m2 BVO
Resultaat
€
€
€
265.128
745.584
2.272
205.883.649
106.353.000
152.000
6.225.000
<
>
<
<
< € 95.000.000
< 145.000
<€
4
Fiscale thema’s binnen GGz Altrecht
• Loonbelasting / VAR/ BTW /inhuur/detachering
• Werkkostenregeling
• BTW - Pro Rata regeling en suppletieregeling
• WOZ (lasten en belastingen)
• Vastgoed
• Belastingdienst
5
Loonbelasting / VAR/ BTW /inhuur/detachering
• Zorg is vrijgesteld van BTW, echter…
Oerwoud aan regels en
(on)mogelijkheden:
6
Loonbelasting / VAR/ BTW /inhuur/detachering
• Moet ik BTW betalen als ik mijn POH-GGZ via een
detachteringsconstructie of als ZZP’er wil aantrekken?
•
Bij detachering geldt als hoofdregel dat dit een prestatie met BTW is. De opdrachtnemer
brengt dus BTW in rekening bij de opdrachtgever en draagt deze af aan de
Belastingdienst. Alleen in zeer specifieke gevallen kan sprake zijn van een vrijstelling.
•
GGZ POH factureert aan huisarts > BTW van toepassing . Rechtsverhouding is niet
medisch maar een uitleenprestatie.
•
Is uitzondering mogelijk:
•
Ja, maar is complex via structurele uitleen en allerlei voorwaarden zie:
•
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/documenten-enpublicaties/brieven/2010/05/11/btw-problematiek+poh.html
7
Loonbelasting / VAR/ BTW /inhuur/detachering
• Moet ik als opdrachtgever een VAR (Verklaring
Arbeids Relatie ) hebben als ik iemand inhuur?
• Antwoord 90% wel en 10% niet.
• Wat is inhuur: zzp-er, detachering, 0-urencontract etc.
• Soorten VAR: DGA, WUO, ROW en Loon
•
Directeur Grootaandeelhouder, Winst uit Onderneming, resultaat overige werkzaamheden, loon
•
Welke zijn van toepassing?
• Gezagsverhouding – meerdere opdrachtgevers – geen zekerheid!
• Administratie goed inrichten: controle tot 5 jaar terug!
• BTW van toepassing?
8
Loonbelasting / VAR/ BTW /inhuur/detachering
• Hoe zit het met samenwerkingsverbanden/ onderlinge
dienstverlening:
• Mogelijkheden:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
NZA Beleidsregels - overeenkomst
Structurele detachering
Aparte juridische entiteit
Fiscale eenheid
Uitleen ‘om niet’
Kosten voor gemene rekening
Maatwerkoplossing
9
Werkkostenregeling
•
De werkkostenregeling regelt onbelaste vergoedingen en verstrekkingen
door de werkgever aan het personeel. De regeling ging in per 1 januari
2011 en is vanaf 1 januari 2015 voor iedere werkgever verplicht en kan
tot die tijd door werkgevers vrijwillig toegepast worden.
10
Werkkostenregeling







Er mag een vrije ruimte (anders genoemd: forfaitaire ruimte of budget) van 1,5% van
de totale brutoloonsom van een bedrijf of organisatie door de werkgever besteed
worden aan belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen aan zijn werknemers.
Deze vergoedingen en verstrekkingen moeten onder het loonbegrip vallen.
Geeft een werkgever meer uit dan de vrije ruimte toestaat dan betaalt hij over dat
meerdere een eindheffing van 80% loonbelasting.
De werkgever maakt een keuze of hij de vergoeding of verstrekking van “loon”
onderbrengt in de onbelaste vrije ruimte; bijvoorbeeld als een gedeelte van de
kantinelunch door de werkgever wordt betaald, dan is dat gedeelte “loon” en kan de
werkgever dit in de vrije ruimte onderbrengen en onbelast vergoeden of hij behandelt
het als loon, waarover dan gewoon loonbelasting betaald wordt.
Deze keuze, loon of vrije ruimte, moet de werkgever maken voordat hij de vergoeding
betaalt of de verstrekking geeft; dit moet blijken uit zijn (financiële- en
loon)administratie.
De werkgever moet goed bijhouden wanneer de vrije ruimte besteed is om te kunnen
bepalen waarover hij 80% eindheffing moet betalen.
Voor sommige zaken die onder het loonbegrip vallen geldt een “gerichte vrijstelling”
of een “nihilwaardering”, waarmee ze buiten de vrije ruimte vallen en sowieso
onbelast vergoed of verstrekt mogen worden.
11
BTW - Pro Rata regeling en suppletieregeling
• Wat is de Pro Rata regeling?
• BTW administratie
• Complexiteit
• Kosten/baten analyse
• Levert het iets op?
Bij Altrecht €70 per FTE per jaar
12
Pro rata en suppletie regeling
Pro-ratapercentage
Terug te vragen btw exploitatiekosten
Terug te vragen btw op investeringen in inventaris niet op projectbasis
Terug te vragen btw op kosten gefinancierd uit gevormde voorzieningen voor
instandhouding van gebouwen
Terug te vragen btw op kosten dagelijks onderhoud
Terug te vragen btw voor investeringen niet zijnde (ver)nieuwbouw (projectbasis)
Terug te vragen btw met betrekking tot nieuwbouw na ingebruikneming
Herziening
Correctie vanwege btw op verleende inkoopkortingen
Alsnog verschuldigde btw
Terug te vragen btw direct toerekenbaar aan alsnog verschuldigde btw
Ten onrechte op aangifte voldane btw
-/- Correctie voor reeds teruggevraagde btw op aangifte en voor terug te vragen btw op
directe kosten
13
WOZ (lasten en belastingen)
• Scan van alle gebouwen
• Kosten/baten analyse
• Risico’s en kansen
• No cure no pay
14
Vastgoed (1)
Verlaagd tarief onderhoudswerkzaamheden:
• Scan van alle gebouwen ouder dan 2 jaar
• Definitie: gebruik = wonen
• Regeling duurt t/m 31-12-2014
• Kosten/baten analyse
Stopgezette bouwprojecten
• BTW restitutie
15
Vastgoed (2)
Integratieheffing
• Vereenvoudiging van regels
• Relatie met Pro Rata
• Lopende bouwprojecten en ingebruikname
• Overdracht verhuurd pand aan belegger na 1-1-2014
16
Vastgoed (3)
Schoonmaakkosten
• 6 of 21% BTW
Criteria
• Pand ouder dan 2 jaar en functie > 50% wonen
17
Belastingdienst
 Controle
• Horizontaal toezicht
• Verschillen van inzicht
Vraag het aan collega instellingen en zo nodig:
Stel de vraag aan de belastingdienst als het niet duidelijk is!
Beter vooraf gevraagd als achteraf een probleem hebben.
18
Vragen?
19

similar documents