presentatie

Report
KAN MANAGEMENT IN HET OCMW
UW GEZONDHEID SCHADEN?
A. BLOCKERIJE
Waarschuwing
Elke gelijkenis met personen die hebben bestaan, bestaan
en zullen bestaan, is niet aan het toeval te wijten, maar aan
kwaad opzet van de betrokkenen.
Inhoud
1. Heeft u een probleem?
2. Wat zijn de oorzaken van dat probleem?
3. Bestaat er een remedie?
Heeft u een probleem?
Onderzoeksmethode
- Wetenschappelijk onderbouwd
Heeft u een probleem?
Onderzoeksmethode
- Wetenschappelijk onderbouwd
- Eenvoudig
- Tien vragen
- Beantwoorden met ja of nee
- Ja = gaan zitten en blijven zitten tot de tiende vraag
Na tien vragen zit 99% van de aanwezigen neer
Proefvraag
Verdient de OCMW-secretaris te weinig voor de prestaties
die van hem of haar worden verwacht ?
Vraag 1
Krijg ik de vrijdagnamiddag een zalig gevoel en is dat zalig
gevoel op maandagmorgen grotendeels verdwenen?
Vraag 2
Is mijn mailbox een lekkende kraan?
Vraag 3
Denk ik tijdens het weekend aan het OCMW?
Vraag 4
Heb ik geregeld de indruk dat ik achter de feiten aanhol?
Vraag 5
Loop ik geregeld verloren in het doolhof van de
regelgeving?
Vraag 6
Word ik geregeld geconfronteerd met de wet van pareto?
Ik steek 80% van mijn tijd in die medewerkers waarmee ik
maar 20% van mijn resultaten behaal.
Vraag 7
Zijn er in mijn bestuur mandatarissen wiens nek ik zou
willen omwringen?
Vraag 8
Zijn er in mijn bestuur mandatarissen die mijn nek zouden
willen omwringen?
Vraag 9
Heb ik alle vragen correct en eerlijk beantwoord?
Vraag 10
Wil ik ook graag gaan zitten ?
Inhoud
1. Heeft u een probleem?
2. Wat zijn de oorzaken van dat probleem?
3. Bestaat er een remedie?
Oorzaken van het probleem
T+O
OF
>M
Wat is dit ?
De verkozen gemeenteraadsleden worden, voor de goede orde, door de gemeentesecretaris ten minste acht dagen voor de installatievergadering op de hoogte gebracht van de datum, het
uur en de plaats van de installatievergadering
Als de voorzitter van de gemeenteraad, degene die de voorzitter vervangt of degene die de eed afneemt van de voorzitter , nalaat de eed af te nemen, noteert de gemeentesecretaris de
vervanging van de voorzitter in de notulen van de vergadering
De akte wordt uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad aan de gemeentesecretaris overhandigd
Nadat de gemeenteraadsleden de eed hebben afgelegd,overhandigt de gemeentesecretaris de akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter aan de voorzitter van de
installatievergadering
De gemeenteraadsleden kunnen hiertoe uiterlijk drie dagen voor de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad een gedagtekende akte va n voordracht bezorgen aan de
gemeentesecretaris
De gemeente vermindert op de wijze die de Vlaamse regering bepaalt, de presentiegelden van het gemeenteraadslid dat andere wettelijke of reglementaire bezoldigingen, pensioenen,
vergoedingen of toelagen ontvangt, o f de gemeente vult die vergoeding aan, op de wijze die de Vlaamse regering bepaalt, met een bedrag ter compensatie van het inkomensverlies
dat de betrokkene lijdt, op voorwaarde dat de mandataris daar zelf om verzoekt. De gemeentesecretaris stelt vast of aan de vereiste voorwaarden is voldaan.
Op verzoek van een derde van de zittinghebbende leden of van het college van burgemeester is de voorzitter verplicht de gemeenteraad bijeen te roepen op de aangewezen dag en het
aangewezen uur en met de voorgestelde agenda. Daartoe bezorgen ze voor elk punt op die agenda hun toegelicht voorstel van beslissing aan de gemeentesecretaris, die de
voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de gemeenteraad.
De gemeentesecretaris of de door hem aangewezen personeelsleden verstrekken aan de gemeenteraadsleden die erom verzoeken, technische inlichtingen over stukken die in het dossier
voorkomen. Het huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop die inlichtingen worden verstrekt.
Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen voor de vergadering punten aan de agenda toevoegen. Hiertoe bezorgen ze hun toegelicht voorstel van beslissing aan de
gemeentesecretaris, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de gemeenteraad;
De gemeentesecretaris deelt de aanvullende agendapunten zoals vastgesteld door de voorzitter van de gemeenteraad, samen met de bijbehorende toegelichte voorstellen onverwijld mee
aan de gemeenteraadsleden
De notulen van de vergadering van de gemeenteraad worden onder de verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris opgesteld overeenkomstig artikelen 180 en 181.
En dit?
Hij staat in voor de interne controle op de werking van de gemeentelijke diensten, overeenkomstig artikelen 99, 100 en 101.
Ten minste na iedere volledige vernieuwing van de gemeenteraad sluit de gemeentesecretaris mede namens het managementteam een afsprakennota met het
college van burgemeester en schepenen en met de burgemeester over de wijze waarop de gemeentesecretaris en de overige leden van het
managementteam met het college van burgemeester en schepenen samenwerken om de beleidsdoelstellingen te realiseren, en over de omgangsvormen
tussen bestuur en administratie.
De gemeentesecretaris bereidt de zaken voor die aan de gemeenteraad, aan de gemeenteraadscommissies, aan het college van burgemeester en schepenen en
aan de burgemeester worden voorgelegd.
De gemeentesecretaris zorgt in overlegt met het managementteam voor het opstellen van het voorontwerp van:
1° het organogram;
2° de personeelsformatie;
3° de rechtspositieregeling van het personeel;
4° de strategische nota van het meerjarenplan en de herziening ervan;
5° de beleidsnota van het budget;
6° de verklarende nota van een budgetwijziging;
7° de verklarende nota vaneen budgetwijziging;
8° de verklarende nota van een interne kredietaanpassing.
De gemeentesecretaris woont de vergaderingen bij van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen. Hij kan de vergaderingen van de
gemeenteraadscommissies bijwonen.
De gemeentesecretaris adviseert de gemeenteraad,het college van burgemeester en schepenen op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak.
De gemeentesecretaris organiseert het beheer van het gemeentearchief waaronder de titels
De gemeentesecretaris oefent de bevoegdheden uit die overeenkomstig artikel 58 of andere wettelijke of decretale bepalingen aan hem zijn toevertrouwd.
En dit?
Hij staat in voor de interne controle op de werking van de gemeentelijke diensten, overeenkomstig artikelen 99, 100 en 101.
Ten minste na iedere volledige vernieuwing van de gemeenteraad sluit de gemeentesecretaris mede namens het managementteam een afsprakennota met het
college van burgemeester en schepenen en met de burgemeester over de wijze waarop de gemeentesecretaris en de overige leden van het
managementteam met het college van burgemeester en schepenen samenwerken om de beleidsdoelstellingen te realiseren, en over de omgangsvormen
tussen bestuur en administratie.
De gemeentesecretaris bereidt de zaken voor die aan de gemeenteraad, aan de gemeenteraadscommissies, aan het college van burgemeester en schepenen en
aan de burgemeester worden voorgelegd.
De gemeentesecretaris zorgt in overlegt met het managementteam voor het opstellen van het voorontwerp van:
1° het organogram;
2° de personeelsformatie;
3° de rechtspositieregeling van het personeel;
4° de strategische nota van het meerjarenplan en de herziening ervan;
5° de beleidsnota van het budget;
6° de verklarende nota van een budgetwijziging;
7° de verklarende nota vaneen budgetwijziging;
8° de verklarende nota van een interne kredietaanpassing.
De gemeentesecretaris woont de vergaderingen bij van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen. Hij kan de vergaderingen van de
gemeenteraadscommissies bijwonen.
De gemeentesecretaris adviseert de gemeenteraad,het college van burgemeester en schepenen op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak.
De gemeentesecretaris organiseert het beheer van het gemeentearchief waaronder de titels
De gemeentesecretaris oefent de bevoegdheden uit die overeenkomstig artikel 58 of andere wettelijke of decretale bepalingen aan hem zijn toevertrouwd.
Taken en opdrachten
Hoeveel taken legt het OCMW-decreet mij op?
Hoeveel taken legt het RPR-besluit mij op?
Hoeveel taken legt andere regelgeving mij op?
Taken zijn to do-taken.
Taken en opdrachten
Binnen welke tijdscapaciteit moet ik die taken realiseren?
Bruto tijdscapaciteit: 1.976 uur/jaar
Netto tijdscapaciteit: 1.634 uur/jaar
Hoeveel tijd krijg ik per taak?
In welke mate beslis ik zelf over de besteding van mijn
tijdscapaciteit?
Welke zes rollen speel ik als OCMW-secretaris?
Welke zes rollen speel ik als OCMW-secretaris?
1. Administrator/notulist
Welke rollen speel ik als OCMW-secretaris?
1. Administrator/notulist
2.
Beleidsvoorbereider/-evaluator
Welke zes rollen speel ik als OCMW-secretaris?
Administrator/notulist
2. Beleidsvoorbereider/-evaluator
1.
3.
Beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch adviseur
Welke zes rollen speel ik als OCMW-secretaris?
Administrator/notulist
2. Beleidsvoorbereider/-evaluator
3. Beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch adviseur
4. Personeelsbeheerder/-coach
1.
Welke zes rollen speel ik als OCMW-secretaris?
Administrator/notulist
2. Beleidsvoorbereider/-evaluator
3. Beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch adviseur
4. Personeelsbeheerder/-coach
5. Biechtvader/psychiater
1.
Taken en opdrachten
Welke rollen speel ik als OCMW-secretaris?
1. Administrator/notulist
2. Beleidsvoorbereider/evaluator
3. Beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch adviseur
4. Personeelsbeheerder/-coach
5. Biechtvader/psychiater
6. Multifunctioneel circusartiest
Taken en opdrachten
Conclusie:
Is de OCMW-secretaris god?
Doet de OCMW-secretaris mirakelen?
Oorzaken van het probleem
T+O
OF
>M
Omgevingsfactoren
1.
De lokale politiek
2.
De regelgeving
3.
De burgers
4.
De vakbonden
Omgevingsfactoren – de lokale politiek
Geeft de politiek antwoord op de vier Jambersvragen?
Omgevingsfactoren – de lokale politiek
Is de OCMW-raad het B-elftal van de gemeenteraad?
Omgevingsfactoren – de lokale politiek
Denkt de lokale politiek dat hij onfeilbaar is?
Omgevingsfactoren – de lokale politiek
Vindt de politiek dat regelgeving de speeltuin is van de
Stadler en Waldorf van het OCMW?
Omgevingsfactoren – de lokale politiek
In welke mate doet de lokale politiek mee aan de
‘striptease’ van de beslissingsbevoegdheid van het lokale
bestuur?
Omgevingsfactoren – de lokale politiek
Heeft de lokale politiek soms of vaak last van
tijdelijke alzheimer?
Omgevingsfactoren
1.
De lokale politiek
2.
De regelgeving
3.
De burgers
4.
De vakbonden
Omgevingsfactoren – de regelgeving
823,373 km Belgisch Staatsblad in 2011.
Vraag 5: Loop ik geregeld verloren in het doolhof van
regelgeving?
Omgevingsfactoren
1.
De lokale politiek
2.
De regelgeving
3.
De burgers
4.
De vakbonden
Omgevingsfactoren - de burgers
Wat verwacht de burger van mijn bestuur?
Heeft de burger nood aan beleidsplannen?
Heeft de burger alleen een persoonlijk probleem?
Omgevingsfactoren
1.
De lokale politiek
2.
De regelgeving
3.
De burgers
4.
De vakbonden
Omgevingsfactoren – de vakbonden
Zijn de vakbonden blindegeleidehonden of valken?
Oorzaken van het probleem
T+O
OF
>M
Middelen
Kan ik met mijn medewerkers in de Champions League
meedoen of zijn we een ploeg voor derde provinciale?
Middelen
Waarom wil iemand in mijn ploeg spelen?
Middelen
Hebben mijn medewerkers ‘clubliefde’?
Middelen
Welke talenten hebben mijn medewerkers?
Wat is het belangrijkste: wie ze kennen of wat ze
kunnen?
Inhoud
1. Heeft u een probleem?
2. Wat zijn de oorzaken van dat probleem?
3. Bestaat er een remedie?
Nee
Inhoud
Het Plan B voor een klantvriendelijk OCMW
Arnold Blockerije
Drie antwoorden
SOS Piet
Eddy Wally
Ronald Muylle
Wie of wat is B?
A.BB
B. Benckmarking
C. Bourgeois
D. Blockerije
Een klantvriendelijke OCMW-raad
Gaat er in mijn gemeente meer volk naar de
voetbal dan naar de OCMW-raad?
OCMW-raad: een feest
Actie:
OCMW-raad: een feest !!!!!!!
OCMW-raad: een feest
Bussiness seats
Fanshop
Plaats voor de spionkop
Mijn restaurant
Een klantvriendelijke OCMW-administratie
12 acties
Een klantvriendelijke OCMW-administratie
Actie 1:
Voordeelprijs voor grote verpakkingen
Een klantvriendelijke OCMW-administratie
Actie 2:
Soldeer + maak er reclame voor
Een klantvriendelijke OCMW-administratie
Actie 3:
Laat uw personeel aan het woord in de reclame
Een klantvriendelijke OCMW-administratie
Actie 4:
Laat uw kliënten aan het woord in de reclame
Actie 5:
Doe beroep op autoriteit
BV = autoriteit
- T. Hellebaut
- R. Lukaku
- Natalia
Een klantvriendelijke OCMW-administratie
Actie 6:
Ga creatief om met het OCMW-decreet
Een klantvriendelijke OCMW-administratie
Actie 7:
Creëer schaarste
Beperkt aantal werkt beter dan beperkte periode
Een klantvriendelijke OCMW-administratie
Actie 8:
Speel in op trends: doe iets met koken
Een klantvriendelijke OCMW-administratie
Actie 9:
Duur is goed; goedkoop is slecht
Geef de kliënt de indruk dat hij een koopje doet
Doe zoals de gebroeders Sid en Harry Drubeck
Een klantvriendelijke OCMW-administratie
Actie 10:
Laat de kliënt gratis proeven
Een klantvriendelijke OCMW-administratie
Actie 11:
Wederkerigheid: geef de andere het gevoel dat hij/zij u iets
verschuldigd is
Wij voelen ons verplicht iets te doen voor een ander die voor
ons iets gedaan heeft
Een klantvriendelijke OCMW-administratie
Actie 12:
Doe iets met muziek
Lalalalalala
Wetten en decreten oh wee ho
Zijn we van bezeten oh wee ho
Correct notuleren
Formeler motiveren
oh wee ho
oh wee ho
Op het OCMW
Op het OCMW
Plooien wij ons in twee
Plooien wij ons in twee
Werken met politiek
Klinkt voor ons als muziek
Want dat is ons métier
Op het OCMW
Op het OCMW
Plooien wij ons in twee
Plooien wij ons in twee
Burgers zijn onze klant
Al zijn ze ambetant
Voor een gewogen pree
Lalalalalala
Geen papieren molen oh wee ho
Interne controle
oh wee ho
Overheidsopdrachten oh wee ho
Behandelen van klachten oh wee ho
Op het OCMW
Op het OCMW
Plooien wij ons in twee Plooien wij ons in twee
Werken met politiek
Klinkt voor ons als muziek
Want dat is ons métier
Op het OCMW
Op het OCMW
Plooien wij ons in twee
Plooien wij ons in twee
Burgers zijn onze klant
Al zijn ze ambetant
Voor een gewogen pree
Lalalalalala
Op het OCMW
Op het OCMW
Plooien wij ons in twee
Plooien wij ons in twee
Werken met politiek
Klinkt voor ons als muziek
Want dat is ons métier
Op het OCMW
Op het OCMW
Plooien wij ons in twee
Plooien wij ons in twee
Burgers zijn onze klant
Al zijn ze ambetant
Voor een gewogen pree

similar documents