Ik ben (G)een vaktherapeut! - Federatie Vaktherapeutische Beroepen

Report
Presentatie studiedag Vaktherapie in zicht
3 november 2011
Pim Hoek
Even voorstellen
Waar werk je?
 Wat doe jij zoal in de dagelijkse praktijk?
 Welke functie heb jij/ hoe wordt jouw
functie genoemd?

Een aantal stellingen…
Ik voel mezelf een PMT-er, Beeldend
Therapeut etc.
 Ik voel mezelf een vaktherapeut.
 Het maakt niet uit welke vaktherapeut
een intake doet om vanuit alle media te
kijken wat geschikt is.
 Het maakt niet uit welk medium je inzet
bij een bepaalde doelstelling, maar het
gaat om hoe je dat medium inzet.

Een aantal stellingen…





Dat wat wij als verschillende vaktherapeutische
discipines doen komt op hetzelfde neer.
Ik kan mij in mijn werk van alle disciplines het
meest verbinden met de andere vaktherapieën.
Als vaktherapeuten vormen wij (op
gevoelsniveau) een team binnen de
organisatie.
De organisatie ziet ons als vaktherapeut.
Wij moeten ons binnen een organisatie
profileren als vaktherapeuten.
Het EFP-project

Het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP)
brengt de kennis van wetenschappers, professionals en
bestuurders binnen het veld van de forensische psychiatrie
bij elkaar (zie www.efp.nl)

Het EFP brengt in 2008 een viertal forensisch
psychiatrische zorgprogramma’s uit met als doel om te
komen tot meer samenhang en standaardisering.

Project EFP (2010): beschrijven van een
basiszorgprogramma voor patiënten in de forensische
psychiatrie om te komen tot een overkoepelend document
van waaruit de overige zorgprogramma’s
beschreven kunnen worden.
Zorgprogramma’s in de
forensische psychiatrie
Basiszorgprogramma
(1e versie 2010)
Seksueel
Grensoverschrijdend
Gedrag
(2008 & 2010)
Psychotische
Kwetsbaarheid
(2008)
Persoonlijkheidsstoornissen
(2008)
Langdurige
Forensisch
Psychiatrische
Zorg
(2009)
Plaats van vaktherapie in het
basiszorgprogramma
Onduidelijkheid over de rol en positie van
vaktherapie in het werkveld van de
forensische psychiatrie.
 Expertmeeting vanuit het werkveld
(november 2009)
 Teleurstellend resultaat
(door inhoud en verslaglegging)
 Na informatie inwinnen door enquête (juni 2010)
een vervolgbijeenkomst (eind 2010)

De eerste bijeenkomst…

Vaktherapie is een vorm van therapie die
past onder de therapeutische interventies
(i.p.v. dagbesteding)

Vaktherapie is voornamelijk betrokken in
de behandeling, maar ook in de
diagnostische fase kunnen vaktherapeuten
een bijdrage leveren (met name
aanvullende diagnostiek)
Maar ook…

Ik ben geen vaktherapeut!

Veel reacties vanuit de deelnemers op
individuele titel, gespecificeerd op eigen
werkplek, eigen medium, eigen affiniteit en
eigen ervaring

Weinig profilering vanuit beschikbare
structuren en documenten, zoals
beroepsprofielen, organisatie vereniging(en),
richtlijnen producten, modulen en onderzoek
etc.
Gevolg
Notitie vanuit het EFP:
 Vaktherapie is zeer moeilijk of zelfs
onmogelijk te beschrijven/ kenmerken
 Vaktherapie is hiermee ernstig in gevaar
binnen de forensische psychiatrie


Dit speelt zich ook in het gehele
werkveld af!
Maar wat is vaktherapie/
vaktherapeut eigenlijk?

Herziening van de beroepenstructuur in de
Geestelijke Gezondheidszorg (2001).
En ontstaan cluster Vaktherapeutische
Beroepen.

Plek voor vaktherapie in het Coördinerend
Orgaan Nascholing en Opleiding in de
GGZ (CONO)

Vaktherapie is een verzamelnaam,
daarbinnen heb je jouw eigen beroep.
De FVB

Per 1 januari 2006 zijn de beroepsgroepen
gebundeld in de Federatie
Vaktherapeutische Beroepen (FVB)

De FVB geeft richting aan de
kwaliteitsbevordering van de
vaktherapeutische beroepen en maakt zich
sterk voor een goede positionering van
deze beroepen binnen de verschillende
werkvelden.
Fusie-/ veranderingsproces
Ontvlechten van Creatieve Therapie in 4
deelverenigingen.
 ‘Opgaan’ van NVPMT in een groter
geheel.
 Vragen rondom behoud van identiteit


Dus: verandering in ‘oude’ stabiliteit
en weerstand!!!
Het veranderingsproces
In welke fase zit jij?

Do’s en don’ts in de verschillende fases
(gezien vanuit management, dus
vertalen voor jou als vaktherapeut)

Persoonlijk: fase 4/5.
Handvatten in positioneren op
verschillende niveau’s

Vanuit Growing Leadership (Jan
Seveke): 4-ledige verantwoordelijkheid
Persoonlijk
 Vakinhoudelijk
 Team
 Organisatie

Handvatten

Persoonlijke en vakinhoudelijke
aspecten zijn zeker van belang om het
met elkaar over te hebben (zie fase 1, 2,
3) en om aandacht voor te hebben.

Team en organisatie aspecten zijn van
belang om het voortbestaan van ons vak
te waarborgen in deze tijd!
In de praktijk
Hoi! Ik ben Pim van de PMT en kom kennis
met je maken om te gaan starten met de
therapie!
 Hallo! Ik zal je een korte uitleg geven wat
PMT is. PMT is een vorm van therapie
waarbij je …
 Dag collega’s, bij deze het intakeverslag van
de vaktherapie PMT om te bespreken in het
overleg.
 Beste directie, vanuit de vaktherapeuten
willen wij een signaal afgeven over de
huidige stand van zaken in de kliniek.

In de praktijk van
kennisontwikkeling en positionering

Om te voorkomen dat het weer een
teleurstelling zou worden, een
bijeenkomst georganiseerd om de
gezamenlijke uitgangspunten helder te
krijgen waarmee naar het EFP gegaan
zou worden.

Hierbij gebruik gemaakt van het niveau
van het team en de organisatie.
De tweede bijeenkomst

Door gezamenlijke uitgangspunten stevig
gepositioneerd naar het EFP (Marc Schabracq
en Iva Embley (directeur))

Zelfs met een voorstel gekomen voor een plan
van aanpak (richting RAAK onderzoek).

“Als jullie het voor elkaar krijgen om dat goed
op papier te zetten, lopen jullie misschien wel
voorop in de forensische psychiatrie”

Kortom, we kregen energie!
Het inhoudelijke vervolg
1.
Opstellen algemene tekst over vaktherapie
voor in het basiszorgprogramma.
2.
Schrijven van een onderzoeksvoorstel/
aanvraag voor subsidie voor onderzoek.
3.
Met subsidie voor onderzoek verdere
uitwerking van doelstellingen, interventies
en theorieën.
Het inhoudelijke vervolg

Gebruik maken van het RAAK project:
“Innovatieprogramma Beroepsontwikkeling
Vaktherapeuten in Justitiële Jeugdinrichtingen
en de Gesloten Jeugdzorg”.
(Winnaar Praktijkgericht onderzoek van het
jaar 2011)
om tot een aanvraag voor subsidie te komen
bij de Stichting Innovatie Alliantie (SIA).

Hier de verschillende spelers bij betrekken,
waardoor een stevig samenwerkingsverband
ontstaat.
De belangrijke spelers
EFP
FVB
Lectoraat
Bewegen,
Gezondheid en
Welzijn (Hs.
Windesheim)
Netwerken
(vaktherapie
en de
disciplines)
Lectoraat
Kenniskring
Kennisontwikkeling
vaktherapieën
(KenVak)
Vaktherapie in het
basiszorgprogramma van het EFP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Algemene inleiding over vaktherapie
Doelgroep en indicaties
Diagnostiek, motivatie, behandeling binnen
vaktherapie
Vaktherapie en algemeen leidende principes in
het forensische werkveld (What Works, Good
Lives Model)
Algemene uitgangspunten vaktherapie
Vaktherapie en cognitieve gedragstherapie
Theoretische achtergronden vaktherapie en per
medium
Effecten vaktherapieën/ media vanuit
(wetenschappelijke) literatuur.
Algemene conclusie
Belangrijk om het onderling met elkaar
over positionering te hebben.
 We raken ons eigen beroep niet kwijt door
deze manier van positioneren, maar we
krijgen er een dak bij.
 Wel zetten we onszelf hierdoor als gehele
beroepsgroep steviger neer.
 Door gezamenlijk degelijke projecten aan
te gaan, krijgen we energie en kunnen we
verder gaan met het uitwerken van de
inhoud!

Discussie

Opnieuw invullen van stellingen met dit
verhaal in je achterhoofd.

Zijn er verschillen?
Welke verschillen zijn er?
Hoop/ hypothese per stelling









GEEN afname in het gevoel als PMT-er,
Beeldend Therapeut etc.
een toename
gelijkblijvend
gelijkblijvend
gelijkblijvend of lichte toename
lichte toename
een toename
gelijkblijvend
een toename
Vaktherapie op naar een
langdurige toekomst!
Benadruk de overeenkomsten en de
verschillen worden vanzelf duidelijk
(prof. dr. Giel Hutschemaekers,
congres Love at First Sight, oktober 2009)
[email protected] of [email protected]

similar documents