paskaitų skaidrės - VU Teisės fakultetas

Report
Tarptautinė ir Europos Sąjungos
darbo teisė
Prof. Dr. Tomas Davulis, LL.M.
Vilniaus universiteto
Teisės fakultetas
Turinys (I)
1.
Tarptautinė darbo teisė
1.
Tarptautinė viešoji darbo teisė
1.
2.
Dvišalės, trišalės tarptautinės sutartys
Pasaulinės tarptautinės organizacijos
1.
2.
3.
3.
Regioninės tarptautinės organizacijos
1.
2.
2.
Jungtinės tautos
Tarptautinė darbo organizacija TDO (angl. ILO)
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (angl. OECD)
Europos taryba
1. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija (1950)
2. Europos socialinė chartija (1961, 1996)
Europos Sąjunga?
Tarptautinė privatinė darbo teisė
1.
2.
Taikytina teisė
Teismingumas
Prof. Dr. Tomas Davulis
Turinys (II)
2. Europos Sąjungos darbo teisė
1.
2.
Bendroji dalis
1.
Darbo teisės atsiradimas Europos (ekonominėje) Bendrijoje, Sąjungoje
2.
ES kompetencija darbo teisės srityje ir jos įgyvendinimas
3.
ES darbo teisės šaltiniai (teisės formos)
Specialioji dalis
1.
Laisvas darbuotojų judėjimas
2.
Nediskriminavimo teisė
3.
Darbo sutarties turinys
4.
Sveikata ir sauga darbe. Atskirų darbuotojų grupių apsauga
5.
Kolektyvinė darbo teisė
Prof. Dr. Tomas Davulis
Tarptautinė viešoji darbo teisė I
Pasaulinės tarptautinės organizacijos
1.
1.
Jungtinės Tautos
1. Visuotinė žmogaus teisių deklaracija (20, 23, 34 str.)
2. 1966 m. politinių ir pilietinių teisių paktas (8, 22 str.)
3. 1966 m. ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas
4. Specialios konvencijos pvz. Visų formų diskriminacijos prieš moteris panaikinimo
konvencija, (11 str.)
Tarptautinė darbo organizacija
1. TDO Konstitucija n
2. TDO deklaracijos, pvz., e.g. TDO deklaracija dėl pagrindinių darbo principų
(1998), TDO deklaracija dėl socialinio teisingumo sąžiningoje globalizacijoje (2008)
3. TDO darbo standartai
TDO Konvencijos , Tekstai
TDO Rekomendacijos
Naudingos nuorodos:
NATLEX
Freedom of Association komiteto bylos
Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations
1987 - 2010
Prof. Dr. Tomas Davulis
Tarptautinė viešoji darbo teisė II
3. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (angl. OECD) www.oecd.org
Rekomendacijos daugiašalėms įmonėms (Guidelines for Multinational Enterprises)
Regioninės tarptautinės organizacijos
1.
Europos Taryba (Council of Europe) www.coe.int
1.
Europos žmogaus teisių ir laisvių apsaugos konvencija (1950) Art. 4, Art. 11, Art. 14 + Protokolas
Nr. 12
Naudingos nuorodos: ECHR, duomenų bazėHUDOC
2.
Europos socialinė chartija (Tekstas 1961, Tekstas 1996)
Chartijos garantuojamos teisės
Procedūros: Pranešimų procedūra, Kolektyvinių skundų procedūra
Naudngos nuorodos: Europos socialinių teisių komitetas
Dvišalės sutartys, pvz. Lietuvos ir Lenkijos sutartis dėl dvišalės teisinės pagalbos, 45 str.
Klausimai: tarptautinių sutarčių normų vieta nacionalinėje teisinėje sistemoje
- viršenybė
- tiesioginis veikimas ir tiesioginis taikymas
- teisių gynimas pažeidimo atveju
Prof. Dr. Tomas Davulis
Tarptautinė privatinė darbo teisė
Taikytina teisė
1.
2.
Tarptautinės ir ES kolizijų sprendimo taisyklės
Nacionalinės kolizinės normos
1980 m. Romos konvencija dėl sutartiniams įsipareigojimams taikytinos teisės, 6 str.
ES reglamentas Nr. 593/2008 , 8 str. (Rome I Reglamentas)
Šalių pasirinkimas lex voluntatis
Jei nėra pasirinkimo:
lex loci laboris
lex loci delegationis
bet labiausiai susijusi teisinė sistema
Išimtys:

Public ordre

lex forum

Imperatyvios nuostatos, nuo kurių negalima nukrypti susitarimu
Direktyva 1996/71/EB
Transport sektorius = lex flagii
Diplomatinės ir konsulinės įstaigos
Prof. Dr. Tomas Davulis
International private labour law

Jurisdiction

Regulation 44/2001 (EC) = Brussels Convention 1968

The employee may sue his/her employer



domicile
usual place of work
 if no usual place of work - place of businesss
The employer may sue his/her employee

domicile of employee
Prof. Dr. Tomas Davulis
1. ES darbo teisės atsiradimas ir raida



Europos anglies ir plieno bendrija (1951)
Europos atominės energetikos bendrija (1957)
Europos (ekonominė) bendrija (1957)

Europos Bendrijos steigimo sutartis (EBS)

Socialinės politikos principai (EBS buv. 117 str.):


Bendrosios rinkos laisvės - darbuotojų judėjimo laisvės užtikrinimas:




sutarimas gerinti darbuotojų gyvenimo ir darbo sąlygas, kad būtų galima jas suvienodinti vis aukštesniu
lygiu, tačiau tik teisės koordinuoti valstybių narių bendradarbiavimą, be kompetencijos Bendrijai leisti
teisės normas šioje srityje
Darbuotojų judėjimo laisvė Bendrijos viduje (EBS buv. 48 str.;
Tarybos ir Komisijos kompetencija leisti teisės normas darbuotojų judėjimo laisvei įgyvendinti (EBS buv.
49 str.) ir šia laisve besinaudojančių darbuotojų socialinei apsaugai užtikrinti (EBS buv. 51 str.)
Europos socialinio fondo įsteigimas (EBS buv. 123–125 str.)
Vienodo vyrų ir moterų darbo užmokesčio principas (EBS buv. 119
str.)
Prof. Dr. Tomas Davulis

Išvados:
 Nėra
kompetencijos darbo teisės normų kūrimui,
išskyrus darbuotojų judėjimo laisvę, o ir ta pati –
ekonominiais tikslais, o ne socialiniais tikslais
 Darbo teisė lieka valstybių narių kompetencijoje
 Antspaudas tolimesnei raidai
darbo teisė – ekonominio determinizmo įkaitė
 sistemos trūkumas
 fragmentizmas

Prof. Dr. Tomas Davulis
ES darbo teisės raida I

Vystymosi etapai (pagal turimą kompetenciją ir teisėkūros
aktyvumą):


1958 – 1974 “Tik ekonomika” – laisvas darbuotojų judėjimas
1974 – 1980 - “Auksinis” harmonizavimo amžius
 Išleistų
normų pagrindas –
pobūdžio kompetencija (EBS
buv. 100 (dabar 114) str. “Tarybos teisė vienbalsiai leisti direktyvas derinant
 ekonominio-politinio
nacionalines normas, turinčais tiesioginį poveikį bendrosios rinkos funkcionavimui”
 Papildomoji
kompetencija (EBS buv. 235 (dabar 352
str.)
“Tarybos teisė vienbalsiai imtis priemonių, būtinų Bendrijos tikslui pasiekti, kai
sutartis nenumato reikalingų įgaliojimų”
Prof. Dr. Tomas Davulis
ES darbo teisės raida II
 1981
 1987

1987 m. Suvestinis Europos aktas



– 1999 “Proveržis”
1993 m. Mastrichtas:




EBS buv. 118 a str.: min standartai darbo saugos ir sveikatos klausimais
ES lygmens socialinis dialogas
1989 m. Bendrijos darbuotojų pagrindinių socialinių teisių chartija
 1993

– 1987 “Stagnacija”
– 1993 “Minimalus judėjimas” link socialinių reikalų
Socialiniai tikslai
Socialinė politinė kompetencija – teisė leisti darbo teisės normas
et “Dviejų greičių Europa” – be JK
1997 m. Amsterdamas



Vieningumas – su JK
Užimtumo politika – nauja sritis (EBS 125-130 str.)
Antidiskriminacinė politika (EBS 13 (dabar 19) str., 141 (dabar 157) str. 3 d.)
 2001-2010




“Konsolidavimas”
2000 m. ES pagrindinių teisių chartija
2001 m. Nicos sutartis (2001 02 26)
2005 m. Sutartis dėl Konstitucijos Europai (nepavykusi)
2009 m. Lisabonos (Reformų) sutartis
Prof. Dr. Tomas Davulis
ES darbo teisės šaltiniai ir jų taikymo
ypatybės
1.
2.
“Europos Sąjungos teisė” ar “Europos Bendrijos teisė”?
Nacionalinių teismų vaidmuo taikant ES teisę

Nacionaliniai teismai – Europos Sąjungos teismai


3.
Taikymo specifika (pagal ES teisės nustatytas taisykles)



4.
Norminių aktų rūšys
Teisės aiškinimo būdai
Pažeidimo teisinės pasekmės
Norminių aktų (aquis communaitaire) gausa:


5.
ETT 6/64 1964 17 15 “Costa/ENEL” : “skirtingai, nei įprastos tarptautinės sutartys, Europos Bendrijos steigimo
sutartis sukūrė atskirą teisinę sistemą, kuri tapo neatsiejama valstybių narių teisinių sistemų dalimi ir kurią
nacionaliniai teismai privalo taikyti
ES sutarties 4 str. (buv. EBS 10) str.: Kad užtikrintų šios Sutarties ir Sąjungos institucijų nustatytų pareigų vykdymą,
valstybės narės imasi visų atitinkamų bendrų ar specialių priemonių. Jos padeda atlikti Sąjungos uždavinius.
Internetas (www.lrs.lt; http://eur-lex.europa.eu/lt/index.htm)
Oficialusis leidinys; specializuoti rinkiniai
Norminių aktų formuluočių ir vertimo problema


Teleologinis ES teisės aiškinimo metodas (reguliavimo tikslai
(preambulės)
ETT praktika (prejudiciniai sprendimai) www.curia.eu Prof. Dr. Tomas Davulis
ES teisės prigimtis - supranacionalinė
teisė

Europos Sąjungos teisės viršenybė:




ETT 26/62 1963 02 05 “Van Gend&Loos”:Bendrijos teisės adresatai ne tik valstybės, bet ir individai; gali būti
suteikiamos pareigos ir teisės individams
ETT 43/75 1976 04 08 “Defrenne II”: “Nacionaliniai valstybių teismai turi tirti, ar norminiuose teisės aktuose,
kolektyvinėje sutartyje nėra įtvirtinta atvira ar paslėpta diskriminacija apmokant už darbą. Šiose situacijose EB
sutarties buv. 119 straipsnis turi būti tiesiogiai taikomas darbo santykiuose ir teismai privalo apginti individualių
subjektų pažeistas teises. “
Tiesioginis horizontalus veikimas:


ETT 106/77 “Simmenthal II”: Prieštaraujanti teisė negali būti taikoma; neleidžiama priimti prieštaraujančių teisės
normų
Tiesioginis vertikalus veikimas:


viršenybė prieš nacionalinę teisę; Bendrijos teisės viršenybė prieš nac. konstitucinę teisę
Tiesioginis ES teisės veikimas (teisių ir pareigų sukūrimas individams):


steigimo sutarties viršenybė prieš nacionalinę teisę
ETT 11/70 1970 12 17 “Internationale Handelsgesellschaft”: Bendrijos institucijų sukurtos teisės (antrinės teisės)
ETT 6/64 1964 17 15 “Costa/ENEL” : Bendrijos
ETT 96/80 1981 03 31 “J.P.Jenkins”: EB steigimo sutarties buv. 119 straipsnis turi būti taikomas ir santykiams tarp
privataus darbdavio ir privataus darbuotojo
Vieningas ir besąlyginis ES teisės taikymas


ESVS 4 str. (buv. EBS 10) str.: “lojalumo Bendrijai” principas: nacionalinių teismų (valstybinės valdžios institucijų ir
kt. teisės taikymo subjektų) pareiga taikyti EB teisę
ESVS 67 (buv. EBS 234) str.: nacionalinių teismų (aukščiausiosios grandies) pareiga kreiptis į ETT preliminaraus
nutarimo (prejudicinio sprendimo) dėl ES sutarties, ES institucijų priimtų aktų galiojimo ir aiškinimo
Prof. Dr. Tomas Davulis
ES teisės ir LR darbo teisės santykis

LR Konstitucinis aktas “Dėl narystės Europos Sąjungoje”:
2. Europos Sąjungos teisės normos yra sudedamoji Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalis.
Jeigu tai kyla iš sutarčių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, Europos Sąjungos teisės normos
taikomos tiesiogiai, o teisės normų kolizijos atveju jos turi viršenybę prieš Lietuvos Respublikos
įstatymus ir kitus teisės aktus.

LR DK 3 str. “Darbo teisės šaltiniai”:
1. Darbo teisės šaltiniai yra Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinės
sutartys, darbo santykius reglamentuojančios Europos Sąjungos teisės normos, šis Kodeksas,
kiti įstatymai ir jiems neprieštaraujantys norminiai teisės aktai, kolektyvinių sutarčių normatyvinės
nuostatos.

LR DK 11 str. “Darbo įstatymų įgyvendinimas”:
1. Jeigu tarp šio Kodekso normos ir kito įstatymo ar norminio teisės akto nuostatų yra prieštaravimų,
taikoma šio Kodekso norma. 2. Tuo atveju, kai tarp norminių darbo teisės aktų nuostatų yra
prieštaravimų, taikoma darbuotojui naudingesnė
nuostata.


Specialieji įstatymai turintys “atramą” DK: Garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymas, Europos darbo
tarybų įstatymas ir kt.
Specialieji įstatymai, neturintys “atramos” DK: Lygių galimybių įstatymas, Moterų ir vyrų lygių galimybių
įstatymas.
LR CK 1.3 str. “Civilinės teisės šaltiniai” 3 d.: Įgyvendinant Europos Sąjungos teisės aktus,
kituose įstatymuose gali būti nustatytos kitokios, negu nustato šis kodeksas, civilinius teisinius
santykius reglamentuojančios normos. Tokiu atveju šis kodeksas taikomas tiek, kiek kiti įstatymai
nenustato kitaip.
Prof. Dr. Tomas Davulis
ES darbo teisės šaltiniai I

ES pirminė teisė (Rašytinė)

Europos Sąjungos sutartis


Misija, tikslai, pagrindinės teisės, bendrieji ES teisės
principai (ES Sutarties 3,6 str.)
Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo (buv.
Europos Bendrijos steigimo sutartis)


Kompetenciją leisti darbo teisės normas suteikiančios
nuostatos (pvz. ESVS 19, 46, 153, 157 str.)
Materialiosios darbo teisės normos
Prof. Dr. Tomas Davulis
ES darbo teisės šaltiniai II
 Materialios darbo teisės normos
 Sutarties tiesioginio veikimo ir taikymo nuostatos
 Aiškios, tikslios nuostatos
 Suteikia konkrečiam individui subjektinę teisę
 Nereikalauja perkėlimo ar papildomų sąlygų



ESVS 18 str.: sutarties taikymo srityje draudžiama diskriminacija
dėl pilietybės
ESVS 45 str. 1 d.: Europos Sąjungoje užtikrinama darbuotojų
judėjimo laisvė bei naikinama diskriminacija dėl pilietybės
įsidarbinimo, darbo sutarties vykdymo ir nutraukimo atveju;
ESVS 157 str. 1 d.: turi būti užtikrinamas vienodo darbo
užmokesčio už vienodą ar vienodos vertės darbą vyrams ir
moterims principo įgyvendinimas
Prof. Dr. Tomas Davulis
ES darbo teisės šaltiniai III

ES Antrinė teisė
 Reglamentai
 ESVS 288 (buv. 249) str.:”reglamentai taikomi visuotinai; jie yra
privalomi visa apimtimi ir tiesiogiai taikomi visose valstybėse
narėse”


Visuotinis privalomumas
Tiesioginis taikymas (vertikalus ir horizontalus)
 Direktyvos
 ESVS 288 (buv. 249) str.: “kiekvienai valstybei narei, kuriai ji yra
skirta, direktyva yra privaloma siekiamo tikslo atžvilgiu, tačiau
nacionalinės valdžios institucijoms leidžiama pasirinkti jos
įgyvendinimo formas ir priemones”
Prof. Dr. Tomas Davulis
ES darbo teisės šaltiniai IV
 Direktyvos perkėlimas
 Ar būtinas?
 Savalaikis:
į nacionalinę teisę
ETT C-2/97 1998 12 17 “IP”: valstybė narė gali nustatyti ankstesnį
negu numato direktyva terminą (…). Nustatydamos tokį terminą,
valstybės narės turi plačią diskreciją (…), tačiau jos turi laikytis
bendrųjų Bendrijos teisės principų, kaip antai proporcingumo
principo. (...) Italijos teismai turi nuspręsti, ar nacionalinės teisės
nustatytas direktyvos reikalavimų įgyvendinimo terminas atitinka
proporcingumo principą, tai yra ar jis nesąlygoja pernelyg didelių
papildomų kaštų”



Perkėlimo efektyvumas (normatyvinis pobūdis) ir teisinis tikrumas
Perkėlimo forma, būdas (pvz. kolektyvinės sutartys)
Blokuojamasis veikimas
Prof. Dr. Tomas Davulis
ES darbo teisės šaltiniai V

Direktyvą atitinkantis nacionalinės teisės aiškinimas (g.b. iki
perkėlimo pabaigos):


ETT 14/83 1984 04 10 “Von Colson&Kamann”
ETT C–177/88 1990 11 08 d. “Dekker”:
 Direktyva 76/207/EEB valstybes nares įpareigoja “imtis reikiamų
priemonių” diskriminacijai panaikinti. siekiant direktyvos tikslų,
tokia nacionalinė teisė turi būti aiškinama taip, kad žala turi būti
atlyginama esant kiekvienam objektyviam nediskriminavimo
pareigos pažeidimui, nepriklausomai nuo pažeidėjo kaltės dėl
žalos padarymo nustatymo (…) nacionalinės teisės nuostata, kuri
reikalauja įrodyti darbdavio kaltę dėl lygiateisiškumo pažeidimu
iškilusios žalos, turi būti netaikoma”
Prof. Dr. Tomas Davulis
ES darbo teisės šaltiniai VI

Direktyvos perkėlimo pažeidimo teisinės pasekmės
1.
2.
3.
Atsakomybė prieš ES ir kitas valstybes nares
Tiesioginis veikimas
Pareiga atlyginti žalą
1.
Atsakomybė už sutarties pažeidimą (ESVS 258-259 (buv. 226-227) str.)
2.
Tiesioginis veikimas ir taikymas:



ETT 152/84 1986 02 26 “Marshall I”:
 nors pagal EB sutartį direktyvos tiesiogiai privalomos ir įpareigoja valstybes nares, tačiau iš
principo paneigti individų teisę remti savo reikalavimus direktyvoje numatytu įsipareigojimu būtų
nesuderinama su direktyvos privalomumu (…) valstybė narė, laiku neperkėlusi direktyvos į
nacionalinę teisę, negali šiuo faktu naudotis atsikirsdama į individo reikalavimus. Jei pasibaigus
direktyvoje nustatytam jos perkėlimo terminui, direktyvos tikslai valstybėje narėje nėra visiškai
pasiekti, individualūs teisės subjektai gali remtis atskiromis šios direktyvos nuostatomis
Tik self-executing nuostatų
Tik vertikalus taikymas, bet ne horizontalus (Viešasis darbdavys)
 ETT 152/84 1986 02 26 “Marshall I”: nacionaliniai teismai turi nustatyti, ar konkretus darbdavys yra
viešosios valdžios veiklos apraiška ir ar jo atžvilgiu galima taikyti netinkamai perkeltos direktyvos
nuostatas, tenkinančias tiesioginio taikymo kriterijus
 ETT C-188/89 1990 07 12 “Foster”: viešoji įstaiga yra tokia institucija, kuriai yra pavesta teikti
viešąsias paslaugas, kuri yra prižiūrima valstybės ir kuri dėl to turi ypatingas teises
Prof. Dr. Tomas Davulis
ES darbo teisės šaltiniai VII
3.
Valstybės pareiga atlyginti žalą


ETT 1991 11 19 C–6,9/90 “Francovich”: direktyvos nuostata, garantuojanti darbuotojams tam
tikrą darbo užmokesčio dydį jų darbdavių nemokumo atveju, leidžia nustatyti subjektinės teisės
adresatus ir minimalų garantijos dydį visiškai pakanka spręsti apie subjektinės teisės turinį ir
apimtį. Vis dėlto, direktyvos 5 straipsnis reikalauja valstybės narės įsteigti tam tikrą darbuotojų
reikalavimus tenkinančią garantinę instituciją. Tai reiškia, nesant įsteigtos tokios institucijos,
paprasčiausiai nėra subjekto, kuris tuos darbuotojų reikalavimus vykdytų. Todėl savo
reikalavimų teismuose grįsti tokia direktyvos nuostata asmenys negali. Tačiau valstybei narei
pažeidus Bendrijos teisę ir neperkėlus direktyvos, atskiri asmenys gali patirti žalą. Bendrijos
teisės efektyvumas ir individo teisių apsauga būtų paneigiama, jei nebūtų sukurtas efektyvus
šių asmenų patirtos žalos atlyginimo mechanizmas.
Valstybės atsakomybės sąlygos

ETT 1991 11 19 C–6,9/90 “Francovich”: direktyvos nuostata turi suteikti individui tam tikrą
subjektinę teisę. Direktyvos nuostatos turi leisti tiksliai nustatyti šios subjektinės teisės turinį.
Turi egzistuoti tiesioginis priežastinis ryšys tarp valstybės pareigos perkelti direktyvą ir žalos
nukentėjusiajam asmeniui atsiradimo. Teisminių institucijų ir procedūrų nustatymas yra
valstybių narių vidaus teisės klausimas, tačiau pastarosios negali jų nustatyti sudėtingesnių ar
sunkiau įvykdomų, negu jau yra nustatyti kitiems panašiems reikalavimams.
Prof. Dr. Tomas Davulis
ES darbo teisės šaltiniai VIII
 Sprendimai
 Rekomendacijos
 Nuomonės
 Gairės,
rezoliucijos, deklaracijos, veiksmų planai ir kt.
 Tarptautinės sutartys

Mišriosios:


Asociacijos, pvz. EEE sutartis (g.b. tiesioginio taikymo nuostatų)
Tarpnarės

Pvz. 1980 m. birželio 19 d. Romos konvencija dėl sutartinėms
prievolėms taikytinos teisės
Prof. Dr. Tomas Davulis
ETT jurisprudencija

Tiesioginis poveikis
 Prejudicinis
sprendimas (ESVS 267 str.)
 Sprendimas dėl Sutarties pažeidimo (ESVS 258259 (buv. 226-228) str.).
 ES teisės normos pripažinimas neteisėta (ESVS
263-264 (buv. 230-231) str.)

Netiesioginis poveikis
Prof. Dr. Tomas Davulis
Materialinės Europos Sąjungos darbo
teisės normos
1.
2.
3.
4.
5.
Laisvas darbuotojų judėjimas
Lygiateisiškumas
Darbo sutarties turinys
Darbuotojų sauga ir sveikata. Tam tikrų
kategorijų darbuotojų apsauga
Kolektyvinė darbo teisė
Prof. Dr. Tomas Davulis
1. Laisvas darbuotojų judėjimas


SESV 45-48 str., reglamentas 1612/68, direktyva 2004/58/EB
Suteikiamos teisės:

Teisė įsidarbinti




Autonominė “darbuotojo” sąvoka
Autonominė “valstybės tarnybos” sąvoka
Nacionalinė “viešosios tvarkos” samprata
Nediskriminavimas


Tiesioginės diskriminacijos draudimas
Netiesioginės diskriminacijos draudimas
Kalbos reikalavimas galimas ribota apimtimi
 Apribojimų draudimas
 Judėjimo laisvė:




Teisė išvykti
Teisė atvykti
Teisė apsigyventi
Teisė pasilikti
Judėjimo laisvės išplėtimas
Darbuotojo šeimos nariams (R1612/68
10-11 str.)
Kitų valstybių piliečiams (Tarptautinės
sutartys)
Prof. Dr. Tomas Davulis
2. Lygiateisiškumas (pirminė teisė)


ES pagrindinių teisių chartija
20 straipsnis Lygybė prieš įstatymą Prieš įstatymą visi lygūs
21 straipsnis Diskriminacijos uždraudimas Draudžiama bet kokia diskriminacija, ypač dėl
asmens lyties, rasės, odos spalvos, tautinės ar socialinės kilmės, genetinių bruožų, kalbos,
religijos ar tikėjimo, politinių ar kitokių pažiūrų, priklausymo tautinei mažumai, turtinės
padėties, gimimo, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos. Sutarčių taikymo srityje ir
nepažeidžiant konkrečių jų nuostatų draudžiama bet kokia diskriminacija dėl asmens
pilietybės
23 straipsnis Moterų ir vyrų lygybė Visose srityse turi būti užtikrinta moterų ir vyrų lygybė,
įskaitant priėmimą į darbą, darbą ir atlyginimą. Lygybės principas nekliudo laikytis ar imtis
priemonių, numatančių konkrečias lengvatas, padedančias nepakankamai atstovaujamai
lyčiai.
ES steigimo sutartys




siekis kovoti su bet kokia diskriminacija dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar įsitikinimų,
negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos (ESVS 10 str.) + kompetencija (ESVS 19 str.)
Draudimas diskriminuoti dėl valstybės narės pilietybės visoje ES (ESVS 18 str.)
Draudimas diskriminuoti dėl pilietybės laisvo darbuotojų judėjimo srityje (ESVS 45 str. 2 d.)
Draudimas diskriminuoti dėl lyties darbo užmokesčio srityje (ESVS157 str. 1 d.)
Prof. Dr. Tomas Davulis
Lygiateisiškumas: antrinė teisė
 Lytis
 Darbo santykiai, darbo sąlygos (užimtumas)





Direktyva 2006/54/EB dėl moterų ir vyrų lygių galimybių ir
vienodo požiūrio užimtumo ir profesinės veiklos srityje principo
įgyvendinimo
Valstybinės socialinės apsaugos sistemose (Direktyva 79/7/EB)
Profesinės socialinės apsaugos sistemos (Direktyva
86/378/EB)
Savarankiškai dirbančių asmenų verslo steigimas, plėtimas,
apsauga nėštumo ir gimdymo metu (Direktyva 86/613/EB)
Naudojimasis prekėmis ir paslaugomis

Direktyva 2004/13/EB įgyvendinanti vienodo požiūrio principą dėl
galimybės naudotis prekėmis ir paslaugomis
Prof. Dr. Tomas Davulis
Lygiateisiškumas: antrinė teisė

Kiti pagrindai

Direktyva 2000/43/EB, įgyvendinanti vienodo požiūrio principą
asmenims nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės priklausomybės


Sritys - darbo santykiai (įsidarbinant, savarankiškai įsidarbinant ir darbo
sąlygoms), narystė organizacijose, profesinis mokymas, švietimas,
socialinė apsauga, įskaitant sveikatos priežiūrą ir socialinį draudimą,
būstas, visuomenei prieinamos paslaugos, prekės ir būstas
Direktyva 2000/43/EB nustatanti vienodo požiūrio užimtumo ir
profesinėje srityje bendruosius pagrindus


Pagrindai: Religija ar įsitikinimai, negalia, amžius, seksualinė orientacija
Sritys: : darbo santykiai (įsidarbinant, savarankiškai įsidarbinant ir darbo
sąlygoms), profesinis mokymas, narystė organizacijose
Prof. Dr. Tomas Davulis

Atskiri darbo santykių aspektai
 Ne
visas darbo laikas (D 97/81/EB)
 Terminuotos darbo sutartys (D 1999/70/EB)
 Teledarbas (Susitarimas dėl teledarbo)
 Agentūrinis darbas (D 2008/104/EB)
Prof. Dr. Tomas Davulis
Sąvokos. Diskriminacijos formos

“Tiesioginė diskriminacija” - kai vienam asmeniui taikomos prastesnės
sąlygos, nei panašioje situacijoje yra, buvo ar galėjo būti taikomos kitam
asmeniui dėl _______________


Leidžiamos išimtys
“Netiesioginė diskriminacija” - kai dėl akivaizdžiai neutralių sąlygų,
kriterijų ar praktikos tam tikros __________ priklausomybės asmenys gali
patekti tam tikru atžvilgiu į prastesnę padėtį nei kiti asmenys, nebent tas
sąlygas, kriterijus ar praktiką objektyviai pateisina teisėtas tikslas, o šio
tikslo siekiama atitinkamomis ir būtinomis priemonėmis

Leidžiamos išimtys

“Pozityvioji diskriminacija” - siekiant praktiškai užtikrinti visapusišką
lygybę, vienodo požiūrio principas nė vienai valstybei narei nedraudžia
toliau taikyti arba imtis konkrečių priemonių, skirtų užkirsti kelią patirti su
______________ priklausomybe susijusius nuostolius arba juos
kompensuoti

Diskriminacija v. Diferenciacija
Prof. Dr. Tomas Davulis


Seksualinis priekabiavimas – nepageidaujamas
užgaulus, žodžiu, raštu ar fiziniu veiksmu išreikštas
seksualinio pobūdžio elgesys su asmeniu, kai tokį
elgesį lemia tikslas ar jo poveikis pakenkti asmens
orumui, ypač sukuriant bauginančią, priešišką,
žeminančią ar įžeidžiančią aplinką.
Priekabiavimas – nepageidaujamas elgesys, kai dėl
asmens lyties siekiama įžeisti arba įžeidžiamas
asmens orumas ir siekiama sukurti arba sukuriama
bauginanti, priešiška, žeminanti ar įžeidžianti aplinka.
Prof. Dr. Tomas Davulis

LR Konstitucija


LR DK








29 str.: “Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Žmogaus teisių
negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo,
įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.”
96 str. “Garantijos priimant į darbą”: 1. Draudžiama atsisakyti priimti į darbą: 1) šio Kodekso 2 straipsnio 1 dalies 4
punkto nustatytais motyvais;
129 str. “Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės”: 3. Teisėta priežastis
nutraukti darbo santykius negali būti: 4) lytis, seksualinė orientacija, rasė, tautybė, kalba, kilmė, pilietybė ir socialinė
padėtis, tikėjimas, santuokinė ir šeiminė padėtis, įsitikinimai ar pažiūros, priklausomybė politinėms partijoms ir
visuomeninėms organizacijoms; 5) amžius;
186 str. “Darbo užmokestis”: 3. Darbuotojo darbo užmokestis priklauso nuo darbo kiekio ir kokybės, įmonės,
įstaigos, organizacijos veiklos rezultatų bei darbo paklausos ir pasiūlos darbo rinkoje. Vyrams ir moterims už tokį pat ar
lygiavertį darbą mokamas vienodas darbo užmokestis.
2 str. 1 d. 4 p. : Šio Kodekso 1 straipsnyje nurodytiems santykiams reglamentuoti taikomi šie principai: (...) 4) darbo
teisės subjektų lygybė nepaisant jų lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, pilietybės ir
socialinės padėties, tikėjimo, santuokinės ir šeiminės padėties, amžiaus, įsitikinimų ar pažiūrų, priklausomybės
politinėms partijoms ir visuomeninėms organizacijoms, aplinkybių, nesusijusių su darbuotojų dalykinėmis savybėmis;
35 str.: 1. Įgyvendindami savo teises bei vykdydami pareigas, darbdaviai, darbuotojai ir jų atstovai turi laikytis
įstatymų, gerbti bendro gyvenimo taisykles bei veikti sąžiningai, laikytis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo
principų. Draudžiama piktnaudžiauti savo teise.
LR Lygių galimybių įstatymas
LR Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas
LR CK

1.5 str.: 1. Civilinių teisinių santykių subjektai, įgyvendindami savo teises bei atlikdami pareigas, privalo veikti pagal
teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus. 2. Kai įstatymai nedraudžia civilinių teisinių santykių subjektams
šalių susitarimu nusistatyti tarpusavio teisių ir pareigų, šie subjektai turi vadovautis teisingumo, protingumo ir
sąžiningumo principais.
Prof. Dr. Tomas Davulis
3. Darbo sutarties turinys
1.
Darbo sutarčių rūšys
1.
2.
3.
4.
2.
3.
4.
Terminuota darbo sutartis
Darbas ne visą darbo laiką
Agentūrinis darbas (laikinas darbas arba darbo nuoma)
Teledarbas
Komandiruojamieji darbuotojai
Darbuotojų informavimas apie jų darbo sąlygas
Struktūriniai pokyčiai



Darbuotojų teisių apsauga įmonių, verslo ar verslo dalių perdavimo
kitam darbdaviui atveju
Kolektyvinių atleidimų iš darbo teisinis reguliavimas
Darbuotojų teisių apsauga jų darbdaviui tapus nemokiu
Prof. Dr. Tomas Davulis
1.1. Terminuota darbo sutartis
 Direktyva 1999/70/EB
 Taikymo sritis – pagal terminuotą sutartį dirbantiems darbuotojams
 išimtis (g.b. netaikoma pirminio profesinio rengimo santykiams;
gamybinės praktikos programoms; pagal valstybinę ar valstybės
finansuojamą mokymo, integravimo ar profesinio perkvalifikavimo
programą)



Diskriminacijos draudimas – negali būti taikomos blogesnės
sąlygos negu nuolatiniams DU (įsk. darbo stažą, darbuotojų skaičių)
Priemonės, skirtos išvengti piktnaudžiavimo
Priemonės pagerinti pagal terminuotas darbo sutartis dirbančių
darbuotojų galimybes sudaryti neterminuotas darbo sutartis
 LR:
DK 109-113 str., LRV nutarimas 2003 08 19 Nr. 1043
Prof. Dr. Tomas Davulis
1.2. Darbas ne visą darbo dieną

Direktyva 97/81/EB
 Taikymo sritis - mažiau negu įprasta dirbantiems darbuotojams



išimtis (valstybės gali netaikyti atsitiktiniams darbams)
Diskriminacijos draudimas - negali būti taikomos blogesnės sąlygos
negu visą dieną dirb. DU (įsk. darbo stažą, darbuotojų skaičių)
Darbo ne visą darbo dieną skatinimas




 LR:
Draudimas atleisti darbuotoją iš darbo
Darbdavio pareiga “rimtai apsvarstyti” ne viso darbo palengvinimo
galimybes įmonėje
Darbdavio pareiga “rimtai apsvarstyti” darbuotojų prašymus
Darbdavio pareiga laiku pateikti informaciją darbuotojams apie
įmonėje
DK 146 str.
Prof. Dr. Tomas Davulis
1.3. Agentūrinis darbas (Laikinas
įdarbinimas arba darbo nuoma)

Direktyva 2008/104/EB
 “laikinasis
darbuotojas – darbuotojas, pasirašęs darbo
sutartį ar turintis darbo santykių su laikinojo įdarbinimo
įmone, kuris paskiriamas laikinai dirbti įmonėje laikinojo
darbo naudotojoje jai prižiūrint ir vadovaujant

 LR
Tokios darbo formos principinis leidimas, nediskriminavimo
principas, galimybė įsidarbinti pagal įprastinę darbo sutartį,
naudotis bendra infrastruktūra, mokymais
įstatymas dėl įdarbinimo per laikino įdarbinimo įmones
Prof. Dr. Tomas Davulis
1.4. Teledarbas

ES socialinių partnerių susitarimas dėl
teledarbo, 2002-07-16
– darbas, kuris dėl naudojamų
informacinių technologijų reguliariai atliekamas ne
darbdavio patalpose
 Teledarbas

Laisvanoriškumas, duomenų apsauga, privatumo
apsauga, įrenginiai, sauga darbe, mokymai, darbuotojo
statusas
 LR
iš dalies – LRV nutarimas 2003 08 19 Nr. 1043
Prof. Dr. Tomas Davulis
2. Komandiruojamieji darbuotojai


Direktyva 96/71/EB “Dėl darbuotojų komandiravimo
paslaugų teikimo sistemoje”
Tikslai – ekonominiai – apsauga nuo socialinio
dempingo paslaugų teikimo laisvėje

Taikymo sritis - valstybėje narėje įsteigtai įmonei (Paslaugų
teikėjas), kuri ribotam laikui komandiruoja savo darbuotojus į kitos
valstybės narės teritoriją teikti paslaugų toje kitoje valstybėje narėje
veikiančiai įmonei (Paslaugų gavėjui) pagal sutartį dėl paslaugų
teikimo, perkeliant į pavaldžią įmonę ar išnuomojant.


Išimtis - Direktyva netaikoma jūrų prekybinės laivininkystės personalui
Darbuotojo sąvoka yra nustatoma pagal valstybės narės, į kurios
teritoriją darbuotojas yra komandiruotas (Paslaugų gavėjo valstybės)
teisę
Prof. Dr. Tomas Davulis
Komandiruojamieji darbuotojai

Direktyva 96/71/EB

Paslaugų gavėjo valstybės narė turi užtikrinti, kad, nepriklausomai nuo
taikytinos teisės, Paslaugų teikėjas turi garantuoti komandiruotiems
darbuotojams minimalias darbo sutarties sąlygas:








dėl maksimalaus darbo ir minimalaus poilsio laiko;
dėl minimalių mokamų metinių atostogų trukmės;
dėl minimalių užmokesčio normų, įskaitant viršvalandžių apmokėjimo normas;
dėl darbuotojų, ypač laikino įdarbinimo įmonių siūlomų, samdos sąlygų;
dėl profesinės sveikatos, higienos ir darbo saugos;
dėl apsaugos priemonių, skirtų nėščių ar pagimdžiusių moterų, vaikų ir jaunimo
darbo sutarties sąlygoms vykdyti;
dėl vienodų sąlygų taikymo vyrams ir moterims bei kitų nediskriminavimo
nuostatų
LR: Garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymas
Prof. Dr. Tomas Davulis
Komandiruojamieji darbuotojai – ETT II






Steigimo sutartis reikalauja kad būtų panaikinta kitoje valstybėje narėje įsisteigusio
paslaugų teikėjo tiesioginė ar netiesioginė diskriminacija ar apribojimai teikti
paslaugas
Paslaugų teikimo laisvė gali būti ribojama viešojo intereso tikslais, prie kurių
priklauso ir darbuotojų apsauga. Tai gali būti pateisinama, jei darbuotojas pagal
savo valstybės įstatymus negauna “palyginamos” apsaugos; tikslas yra teisėtas,
tinkamas ir jo siekiama proporcingai; jos negali būti grindžiamos ekonominiais
motyvais, kaip antai nacioanlinio sektoriaus ar įmonių apsauga
Valstybės narės gali kontroliuoti, ar yra vykdomi Bendrijos ir nacionalinės teisės
reikalavimai paslaugų teikimo srityje, taip pat numatyti reikalingas kontrolės
priemones
Kontrolė gali apimti ir priemones tikrinti, ar darbuotojas, esantis 3 valstybės pilietis,
nepanaudoja paslaugų teikimo laisvės kitu tikslu negu paslaugų teikimas.
Negali būti procedūra, kuri padarytų neįmanomu arba apsunkintų paslaugų teikimą
Tokiais apsunkinimais laikomi administraciniai ar ekonominiai apsunkinimai,
papildomi kaštai, taip pat ir procedūros
Prof. Dr. Tomas Davulis
3. Darbuotojų informavimas apie jų darbo
sąlygas
 Direktyva

91/533/EEB
Darbdavys privalo informuoti darbuotojus apie pagrindines jų darbo
sutarčių arba darbo santykių sąlygas










abiejų šalių tapatybė;
darbo vieta (kai nėra nuolatinės ar pagrindinės darbo vietos – nuoroda, kad darbuotojas
įdarbinamas keliose darbo vietose ir nurodoma registruota darbdavio veiklos vieta ar, reikiamais
atvejais, darbdavio buveinės adresas);
darbo, kuriam įdarbintas darbuotojas, pavadinimas, lygis, pobūdis ar kategorija arba trumpas
darbuotojo atliekamo darbo apibūdinimas ar aprašymas;
darbo sutarties arba darbo santykių pradžios data, numatoma darbo santykių trukmė arba darbo
sutarties trukmė;
mokamų atostogų trukmė arba, kai teikiant informaciją to negalima pažymėti, atostogų nustatymo
ir leidimo atostogauti tvarka;
darbo sutarties nutraukimo įspėjimo terminų trukmė, kurios turi laikytis darbdavys ir darbuotojas, o
kai teikiant informaciją to negalima numatyti, nuoroda, kaip nustatomi tokie įspėjimo terminai;
darbuotojo darbo užmokesčio pradinė pagrindinė suma, kitos jo sudedamosios dalys ir mokėjimo
terminai;
normalios darbo dienos arba darbo savaitės trukmė;
reikiamais atvejais – darbo sąlygas nustatančios kolektyvinės sutartys arba kai sutartys
sudaromos ne įmonėje – šias sutartis sudarančių institucijų duomenys.
Kitos sąlygos, apie kurias valstybės narės nuomone, reikia informuoti.
Prof. Dr. Tomas Davulis
Darbuotojų informavimas apie jų darbo sąlygas

Informavimo terminai




Forma




Ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo darbo pradžios
Per mėnesį nuo pasikeitimo
Nepaisant darbo santykių pasibaigimo
Rašytinė sutartis
Paskyrimo raštas
Rašytinis dokumentas
Specialios normos - komandiruojami darbuotojai

prieš išsiuntimą informuoti apie:




darbo užsienyje trukmę;
valiutą, kuria bus mokamas darbo užmokestis;
atitinkamais atvejais – išmokas pinigais ar natūra už darbą užsienyje,
darbuotojo grįžimo į šalį tvarką ir sąlygas
Prof. Dr. Tomas Davulis
Darbdavio reorganizavimas pagal DK
(138 str.)

Negali būti teisėta priežastimi nutraukti darbo
santykius:
 savininko
pakeitimas
 pavaldumo pakeitimas
 JA sujungimas, padalijimas, išdalijimas,
padalinimas
 verslo ar jo dalies perdavimas
Prof. Dr. Tomas Davulis
Darbuotojų teisių apsauga įmonių, verslo ar verslo
dalių perdavimo kitam darbdaviui atveju
 Direktyva
2001/23/EB
 Direktyva taikoma teisinio perdavimo arba susijungimo
atveju perduodant įmonę, verslą arba įmonės ar verslo
dalį kitam darbdaviui
 kai perduodama įmonė, verslas arba įmonės ar verslo
dalis EB Sutarties teritorinėje erdvėje

“Perdavimas” yra perdavimas išlaikant ūkio subjekto tapatybę,
t.y. išlaikant organizuotą išteklių grupavimą, kurio tikslas yra
ūkinė veikla, nepriklausomai nuo to, ar ta veikla yra pagrindinė
ar pagalbinė
Prof. Dr. Tomas Davulis
“Veikiančio ekonominio vieneto
perdavimas”

ETT 1986 m. kovo 18 d. sprendimas byloje 24/85 Spijkers:
Reika įvertinti visus požymius, apibūdinančius įvykusį įmonės, verslo ar verslo dalies perdavimą:
1. perdavimo formą ir rūšį;
2. buvo perduotos ar ne įmonės materialios vertybės, tokios kaip pastatai ir
kilnojamieji daiktai;
3. turi būti įvertinta nematerialaus įmonės turto vertė jos perdavimo metu; ar buvo
perimta dauguma ar visi buvę perduodamos įmonės darbuotojai;
4. ar buvo perimti visi buvę prieš įmonės perdavimą jos klientai;
5. taip pat įvertinama ar įmonė vykdo tą pačią ar tos pačios rūšies veiklą ir po jos
perdavimo ir jeigu ši veikla buvo nutraukta po perdavimo – šio nutraukimo
trukmė
6. veiklos sustabdymo laikotarpis, jei buvo.


Sisteminis vertinimas
Teisinis pagrindas - Sutarties rūšys - nesvarbu
Prof. Dr. Tomas Davulis
Darbuotojų teisių apsauga įmonių, verslo ar verslo
dalių perdavimo kitam darbdaviui atveju
Direktyva 2001/23/ЕB

Individualaus darbuotojo teisių apsauga:



Darbo santykių automatinis perėjimas
Kolektyvinių sutarčių automatinis perėjimas
Draudimas atleisti iš darbo dėl perdavimo
 DK

138 str.
Kolektyviniai darbo santykiai:


Darbuotojų atstovų tęstinumas
Informavimas ir konsultavimas
 DK
47 str.
Prof. Dr. Tomas Davulis
Kolektyviniai atleidimai

Direktyva 98/59/EB
 Kolektyvinis atleidimas - kai dėl ekonominių priežasčių atleidimų iš
darbo skaičius


kai per 90 dienų atleidžiama ne mažiau kaip 20 darbuotojų, nepriklausomai
nuo atitinkamose įmonėse paprastai dirbančių darbuotojų skaičiaus ar
per 30 dienų
 ne mažiau kaip 10 darbuotojų įmonėse, kuriose paprastai dirba nuo 20 iki
100 darbuotojų,
 ne mažiau kaip 10 proc. visų darbuotojų įmonėse, kuriose paprastai dirba
nuo 100 iki 300 darbuotojų,
 ne mažiau kaip 30 įmonėse, kuriose paprastai dirba 300 ir daugiau
darbuotojų
Prof. Dr. Tomas Davulis
Kolektyviniai atleidimai
 Darbdavio
pareiga informuoti darbuotojų atstovus apie
numatomą kolektyvinį atleidimą
 Darbdavio
pareiga laiku konsultuotis su darbuotojų
atstovais, siekiant susitarimo
 Darbdavio
pareiga raštu informuoti kompetentingą
valstybės instituciją apie numatomą kolektyvinį atleidimą

Kolektyvinio atleidimo uždraudimas ir jo nukėlimas
Prof. Dr. Tomas Davulis
Darbuotojų teisių apsauga jų darbdaviui tapus
nemokiu
 Direktyva

2008/94/EB
Valstybės narės turi imtis reikalingų priemonių, kad
garantinės institucijos užtikrintų neįvykdytų darbuotojų
reikalavimų iki tam tikros datos pagal darbo sutartis ar
darbo santykius patenkinimą
2000 m. rugsėjo 12 d. LR Garantinio fondo
įstatymas
Prof. Dr. Tomas Davulis
2001 m. kovo 20 d. LR Įmonių
bankroto įstatymas

19 straipsnis. Darbo santykių reguliavimas
1. Administratorius per 3 darbo dienas nuo teismo nutarties iškelti įmonei bankroto
bylą įsiteisėjimo raštu įspėja įmonės darbuotojus apie būsimą darbo sutarties
nutraukimą ir po 15 darbo dienų nuo tokio įspėjimo nutraukia su jais darbo sutartis.
Apie būsimą darbuotojų atleidimą administratorius ne vėliau kaip per 3 darbo
dienas nuo teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos
praneša teritorinei darbo biržai, savivaldybės institucijai ir įmonės darbuotojų
atstovams.
2. Nutraukus darbo sutartį, atleistam darbuotojui išmokama jo dviejų mėnesių
vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka.
3. Su atleidžiamu darbuotoju atsiskaitoma šio įstatymo 35 straipsnyje nustatyta
tvarka.
4. Darbuotojų, su kuriais bus sudarytos terminuotos darbo sutartys dirbti įmonės
bankroto proceso metu, skaičių pagal pareigybes nustato kreditorių susirinkimas.
Šių darbuotojų sąrašą sudaro administratorius.
Prof. Dr. Tomas Davulis
4. Darbuotojų sauga ir sveikata. Tam tikrų
kategorijų darbuotojų apsauga

Darbuotojų sauga ir sveikata
 Rėminė
direktyva 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų
saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti
 Atskiros direktyvos, reglamentuojančios







darbo vietų įrengimą
darbo priemones;
asmenines apsaugos priemones;
darbą su monitoriais;
krovinių kėlimo;
žvejybos ir žemės ūkio srityje;
tam tikrų pavojingų medžiagų uždraudimą ir kt.
Prof. Dr. Tomas Davulis
4. Darbuotojų sauga ir sveikata. Tam tikrų
kategorijų darbuotojų apsauga


Direktyva 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko
aspektų
Motinystės apsauga
 Direktyva
priemonių

Tėvystės apsauga
 Direktyva

86/613, Direktyva 92/85/EB dėl specialių
96/35/EB dėl tėvystės atostogų
Jaunimo darbo apsauga
 Direktyva
94/33 dėl jaunimo apsaugos
Prof. Dr. Tomas Davulis
5. Kolektyvinė darbo teisė

Darbuotojų informavimas ir konsultavimas Bendrijos masto
įmonėse ar jų grupėse (Europos darbo tarybos)


Darbuotojų informavimas, konsultavimas ir dalyvavimas Europos
Bendrovėje (Societas Europaea)


Reglamentas 1435/2003, direktyva 2003/72/EB
Darbuotojų informavimas ir konsultavimas didesnėse
nacionalinėse įmonėse


Reglamentas 2157/2002, Direktyva 2001/86/EB
Darbuotojų informavimas, konsultavimas Europos kooperatinėje
bendrovėje


Direktyva 94/45/EB
Direktyva 2002/14/EB
Dalyvavimo tęstinumas po tarptautinio bendrovių jungimosi

Direktyva 2005/56/EB
Prof. Dr. Tomas Davulis

similar documents