De powerpoint - Drentse Pilot Jeugd

Report
CJG CAFE ZuidWest
Uitvoeringskader toegang en toeleiding Jeugdhulp
Even voorstellen en doel
 Nanja Willemsen
 Voor vandaag
 Kwartiermaker
 Vanuit jeugdhulp regio
decentralisatie jeugd Drenthe
dossier “toegang op orde”
 Zuidwest
 Uitvoeringskader toelichten
 Jeugdhulp regio dossier
 Exacte uitwerking –
 Coordinatie taken
werkprocessen door
gemeenten/cjg (ook
vandaag)
 Tussen door vragen stellen –
graag!
Uitvoeringskader
 12 Samenwerkende
gemeenten in Drenthe- RTA
en TP
 ‘erbij haal model’ in afspraken
uitgewerkt
 Vanuit visie, wet en ervaringen
in pilots
 Volgende stap: Binnen
uitvoeringskaders lokaal
inrichten werkprocessen
 Doel: borgen gezamenlijke
solidariteit, efficiëntie en
uitvoerbaarheid
Professional aan zet
 Juiste deskundigheid: lokaal
beschikbaar –
Gedragswetenschapper,
expertise drang en dwang en
zo nodig procesregie
 Aanvullende deskundigheid
erbij halen
 Effectieve besluitvorming:
 In dialoog met ouders en
jeugdige
 Cyclisch proces als onderdeel
van hulp
 Doelgericht en gestructureerd
 Op basis integrale blik
Administratief proces
 Rechtmatigheid
 Mag ik zorg ontvangen
 Mag ik zorg verlenen
 Mag ik betalen
 Verwijsformulier
 Ontwikkelen met niveau 3
instelling, huisarts, jeugdhulp
instelling, bedrijfsbureau
 Op termijn digitaal
 Via gemeente met
beschikking
Woonplaatsbeginsel
 In welke gemeente woont de
ouder met gezag?
 Deze gemeente is
verantwoordelijk voor de
inzet van jeugdhulp en
maatregelen.
 Wel uitzonderingen en soms
ingewikkeld
 Mooie handreiking en
beslisboom via
www.voordejeugd.nl
Vereiste beschikbare kennis
en deskundigheid
 Moet beschikbaar zijn in
gemeentelijke toegang
 Inzetten voor ouders en jeugdige
en professionals – soms
voldoende alleen professionals
 Inbrengen via consult of
aanschuiven aan
overleg(keuken)tafel
 (handelingsgerichte) diagnostiek
nodig = verwijzing
 Jeugdhulp organiseert en biedt
passende hulp
 Obstructie – dan procesregie
Wie besluiten tot verwijzing?
Groep 1
 Rechter en kinderrechter
 Gecertificeerde instelling
 Huisarts, jeugdarts, specialist
 JJI – directeur en
selectiefunctionaris
Groep 2
 AMHK/ Veilig Thuis Drenthe
 Samenwerkingsverband
onderwijs
Groep 3
 gemeenten
Groep 3 - gemeenten
 Elke gemeente heeft professionals aangewezen: op niveau
3 en gecertificeerd voor POD3/ouderkracht
 Bij de brede integrale analyse kan professional op niveau 4
erbij gehaald worden. Indien inzet op dit niveau of nader
niveau nodig is – dan verwijsformulier.
 Eventueel betrekken deskundigheid lokaal en / of jeugdhulp
regio: jeugdhulp aanbieders, amkh, RvdK, GI, VNN, etc.
 Bij besluiten over veiligheid van een kind: altijd
gedragswetenschapper betrokken en vastleggen besluit.
Aanspreekpunt gezin
 Ouders en jeugdige zijn
zelfverantwoordelijk en worden
daarop aangesproken
 Ouders en jeugdige zijn altijd
eerst verantwoordelijke en
coördineren eigen proces.
 Er is altijd een aanspreekpunt
beschikbaar uit niveaus 2/3.
 Ook bij inzet gedwongen kader en
/ of jeugdhulp hogere niveaus
 Er zijn altijd doelen en dus een
plan, soms familiegroepsplan!
Indienen verzoek tot
onderzoek bij RvdK
 Aansluiten bij het
gedwongen kader
 Samenwerkingsprotocol
tussen gemeenten en raad
voor de kinderbescherming
(definitief concept klaar)
 Vanuit lokaal team VTO
onder voorwaarden indienen
via ‘casus overleg
bescherming’
 Direct besluit ter plekke door
RvdK
Spoed4Jeugd Drenthe
 Wordt aan gewerkt
 Gezamenlijke oplossing
 Bereikbaarheid
 Inzet van crisisinterventie
Zorgmeldingen politie
 Nu bij BJZ
 Straks bij AMHK – Veilig
Thuis Drenthe
 Zou niet nodig moeten zijn
 In lokale veld contact
 Meldcode hanteren
 Wanneer nodig
 Via triage snel bij lokale veld
Verordening en beleidsregels
 Beleidsplan, verordening,
nadere regels
 Netjes regelen
 Afstemming 12 gemeenten in
verordening
 Beleidsregels dicht tegen
werkprocessen aan – lokale
kleur
 Beperken regel- en
administratieve last – wet
vraag wel enige last
Nog vragen?

similar documents