LOB presentatie 1 2015

Report
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo: LOB
Agenda
Inhoud
Organisatie
Ervaringen van pilotscholen
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Kern van LOB
LOB als rode draad
Kern C: leerling werkt aan loopbaanontwikkeling en kan
daar bewijzen van overleggen
Loopbaancompetenties:
• Kwaliteitsreflectie (wat kan ik het best)
• Motievenreflectie (waar ga en sta ik voor)
• Werkexploiratie (waar kan ik doen waar ik het beste in ben en leren
waar ik goed in wil worden)
• Loopbaansturing (hoe kan ik zorgen dat ik het beste uit mezelf haal)
• Netwerken (wie kan me helpen om te worden wie ik wil zijn)
Loopbaancompetenties leer je ontwikkelen door
loopbaangesprekken. De nieuwe structuur biedt
daarvoor handvatten
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo: LOB
Scenario’s LOB
Doelen: loopbaancompetenties ontwikkelen
Capaciteitenreflectie
Motievenreflectie
Werkexploratie
Loopbaanplanning
Netwerken

• Wat zijn mijn interesses en capaciteiten?
• Wat zijn mijn drijfveren?
• Hoe kan mijn werk eruit zien?
• Wat weet ik al? Wat heb ik nog meer nodig?
• Welke contacten zijn van belang voor mij en hoe leg en
onderhoud ik contacten?
• Door het ontwikkelen van loopbaancompetenties
ontwikkelen leerlingen een (beroeps/arbeids)identiteit:
waar ga ik voor en waar sta ik voor.
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo: LOB
Praktijknabije LOB
Van: Methodegestuurd
Naar: Ervaringsgericht
Incidenteel
Structureel
Binnen schools
Buitenschools
Aanbodgericht
Vraaggericht/medezeggenschap
Monoloog
Dialoog
Feedback
Reflectie
kiezen
Leren kiezen:
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo: LOB
aanbodsturing
Op weg
naar een
beroep!
Leren
voor het
leven!
oriëntatie op
de toekomst
opleiden voor
arbeid en beroep
Volg je
interesse!
Word wie
je bent!
vraagsturing
LOB: Op weg naar een beroep!
aanbodsturing
Centrale thema: toeleiding naar beroep
Typering leerling: De leerling weet precies
wat hij/zij wil
De leerroute: De leerling kiest een profiel en
daaraan verwante, verdiepende keuzedelen.
De school heeft een smal aanbod.
Door LOB ontwikkelt de leerling een
beroepsidentiteit en ontdekt hoe zijn
toekomstig beroep er uit ziet
opleiden voor
arbeid en beroep
LOB: Op weg naar een beroep!
aanbodsturing
Introductie. De leerling krijgt een opdracht waarbij hij een
creatief product maakt over zichzelf temidden van
verschillende beroepsrichtingen in het profiel
Oriëntatie. De leerling bekijkt en vergelijkt gelijkwaardige
beroepen in verschillende werksettings
Verkenning. De leerling krijgt een realistisch beeld van het
beroep
Verdieping. De leerling voert een realistische
beroepsspecifieke activiteit uit
opleiden voor
arbeid en beroep
LOB: Volg je interesse!
opleiden voor
arbeid en beroep
Centrale thema: ontdekken en ontwikkelen
van talenten
Typering leerling: De leerling heeft een brede
interesse
De leerroute: De leerling kiest na
verbredende keuzedelen een profiel. De
school heeft een breed aanbod.
Door LOB ontwikkelt de leerling een
arbeidsidentiteit en ontdekt verschillende
werksituaties
vraagsturing
LOB: Volg je interesse!
opleiden voor
arbeid en beroep
Introductie. De leerling maakt een keuze uit opdrachten
waarbij hij een creatief product maakt over zichzelf
temidden van verschillende beroepsrichtingen
Oriëntatie. De leerling bezoekt een groot bedrijf en maakt
foto’s van de verschillende beroepsgroepen: ‘Welk beroep
spreekt mij wel/niet aan en waarom? Waar wil ik een
bijdrage aan leveren?’
Verkenning. De leerling kiest een werkplek/beroep waarvan hij
een realistisch beeld wil krijgen en interviewt
beroepsbeoefenaren
Verdieping. De leerling voert beroepsspecifieke activiteiten uit
in de richting(en) waar zijn interesse naar uitgaat
vraagsturing
LOB: Leren voor het leven!
aanbodsturing
Centrale thema: voorbereiding op het leven in
de breedste zin van het woord (identiteit
vormend)
Typering leerling: De leerling heeft een brede
interesse
De leerroute: De leerling kiest naast een breed
profiel, verdiepende en verrijkende
keuzedelen. De school stemt het brede
aanbod af op de omgeving
Door LOB ontdekt de leerlingen waar het in
het leven om gaat en waar hij een bijdrage
aan wil leveren (zingeving)
oriëntatie op de
toekomst
LOB: Leren voor het leven!
aanbodsturing
Introductie. De leerling krijgt een opdracht waarbij hij
een creatief product maakt over het leven (werk en
vrije tijd)
Oriëntatie. De leerling maakt een culturele
/maatschappelijke kaart van zijn omgeving (wat is er
aan sport, cultuur, religie, vrijwilligerswerk, goede
doelen, etc).
Verkenning. De leerling vormt zich een realistisch beeld
van bepaalde beroeps- en levenssituaties door
volwassenen te interviewen (functies en rollen)
Verdieping. De leerling voert een (beroeps)specifieke
activiteit in een maatschappelijke situatie, instelling
of bij een bedrijf
oriëntatie op de
toekomst
LOB: Word wie je bent!
oriëntatie op
de toekomst
Centrale thema: brede vorming met een sterk
accent op eigen keuzes en eigen
verantwoordelijkheid
Typering leerling: de leerling is nieuwsgierig
De leerroute wordt stapsgewijs bepaald aan
de hand van leerervaringen. De school levert
maatwerk
Door LOB leert de leerling sturing te geven aan
zijn/haar loopbaan
vraagsturing
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Ervaringen pilotscholen
• Lastig
Eerste ervaringen/oplossingen
•LOB-opdrachten gekoppeld aan modulen/keuzevakken
•Kiezen is LOB-activiteit
•‘Grow-gesprekken’/LOB gesprekken
•Elke medewerker loopbaancoach
Valkuil
•LOB te groot maken, waardoor verantwoordelijkheid afgeschoven wordt
•(digitale) methoden

similar documents