November - Stichting Compassie

Report
Wie is God en wat is Zijn Naam?
21 november 2013
Hans Haarsma en hans holtgrefe
• Introductie ‘Wie is God?’: Hans Haarsma
• Beeld van God: Hans Holtgrefe
• Hoe vormen we een beeld van Hem
• Wat is Zijn Naam?
• Heiligheid, relatie en zonde…. Wat heeft dat met God te maken?
• 20:45 PAUZE
• Het evangelie van Jezus Christus: Hans Haarsma
• Wie is de Here Jezus Christus?
• Gods Koninkrijk
• Beeld van God
Agenda
• Hoe weten we dat God bestaat?
•
•
•
•
•
•
•
Gods Woord
Het geweten van de mens
Oorzaak (kosmologisch argument)
Ontwerp (Teleologisch argument)
Moraal (antropologisch argument)
Leven
Harmonie
Genesis 1:1: “In het begin schiep God de hemel en de aarde”, leidt een oprechte
zoeker op het pad van een vollere openbaring van God. “Wie tot God komt, moet
geloven dat Hij er is en dat Hij beloont, wie Hem zoeken” (Hebreeën 11:6).
Bestaan van God
• Wie is God?
• Exodus 34:6
De HEER ging voor hem langs en riep uit: ‘YHWH! YHWH! Een God die
liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die duizenden
geslachten zijn liefde bewijst, die schuld, misdaad en zonde vergeeft, maar niet
alles ongestraft laat en voor de schuld van de ouders de kinderen en
kleinkinderen laat boeten, en ook het derde geslacht en het vierde
(HSV)
Wie is God?
Hans Holtgrefe
De naam van de God van Abraham, Isaak en Jakob
….Om over na te denken
Hans Haarsma
•
•
•
•
•
•
•
Wie is Jezus Christus?
Wat is het Woord van God?
Hoe is het Woord tot ons gekomen?
Wat is de betekenis van het kruis?
Wat is het evangelie?
Gods Koninkrijk
Wie is God en wat is Zijn Naam?
Jezus Christus
• YHWH in het OT is Yeshua in het NT
• Jezus Christus, zoals beschreven in het NT is Yeshua
• Eén God: oneindig, eeuwig, almachtig, alwetend, persoonlijk,
rechtvaardig, liefdevol en trouw. Hij schiep de mens naar Zijn beeld
en tot Zijn vreugde. De ene God wil een eeuwige relatie.
“Hoor Israel! YHWH onze God is een enig God (Deut. 6:4)” (Sjema)
• Jezus, of beter Yeshua, is het centrale thema van de Bijbel. Hoe
verhoudt dit zich tot de Ene God?
Jezus Christus = Yeshua = God
Joh. 8:12-59
• Jezus: Ik ben het Licht der wereld
• “U getuigt van Uzelf, Uw getuigenis is niet waar” (Joh. 8:13b)
• Joh. 8:58 “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Voor Abrham geboren was, Ben
ik”
• Joodse leiders: Jezus zegt dat hij JHVH is!  zij willen Hem stenigen ivm
Godslastering. De woorden ‘Ik ben’ zijn voorbehouden aan God! Ze mochten niet
uitgesproken worden.
• Ik ben …. Het Licht der wereld (Joh. 8:12), de Weg, de Waarheid en het
Leven (Joh. 14:6), Niemand komt tot de Vader dan door Mij (Joh. 14:6)
Ik ben de Wederopstanding en het Leven (Joh. 11:25), de Goede Herder
(10:11), de Deur (Joh. 10:9), het Levende Brood (Joh. 6:51), de Ware
Wijnstok (15:1), de Alfa en de Omega (Op. 1:8)
Jezus getuigt van zichzelf als YHVH
Zoon des Mensen
• Jezus verwijst hierbij naar de Messiaanse profetieën van Jesaja 53,
Dan. 7:12,14
• Jesaja noemt de komende Messias als een Leidende Heiland, maar de
Messias is ook een ‘Sterke God, Eeuwige Vader en Vredevorst (Jes. 9:6)
• De mensenzoon (Dan. 7:14) wordt aanbeden, terwijl alleen God aanbeden
mag worden
• Luc. 21:27: ‘en dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk,
met grote kracht en heerlijkheid’. Vervulling Daniels profetie!
Jezus, zoon des mensen
Zoon van God
• Joh. 17 - DNA van God
• Autoriteit van God
• Zonden vergeven: alleen God kan zonde vergeven (Mar. 2:7)
• Mij is alle macht gegeven in hemel en op aarde (Mat. 28:18).
• God zou nooit Zijn autoriteit geven aan een schepsel, opdat deze aanbeden wordt
• De lang verwachte Messias?
• Joh. 10:24; 25-30 : Ik en de Vader zijn één  Joden willen Hem stenigen (Joh.
10:32,33)
• `Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan tot de Vader komen
dan door Mij (…) (Joh. 14:5-9)
• Jezus was er voordat de Schepping er was (Joh. 17)
Jezus, Zoon van God (1)
Zoon van God
• Joh. 17 - DNA van God
• Autoriteit van God
• Zonden vergeven: alleen God kan zonde vergeven (Mar. 2:7)
• Mij is alle macht gegeven in hemel en op aarde (Mat. 28:18).
• God zou nooit Zijn autoriteit geven aan een schepsel, opdat deze aanbeden wordt
• De lang verwachte Messias?
• Joh. 10:24; 25-30 : Ik en de Vader zijn één  Joden willen Hem stenigen (Joh.
10:32,33)
• `Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan tot de Vader komen
dan door Mij (…) (Joh. 14:5-9)
• Jezus was er voordat de Schepping er was (Joh. 17)
Jezus, Zoon van God (2)
• Aanbidding: Geen andere goden voor mijn aangezicht (Ex. 20:3)
• Als Jezus niet God zou zijn, dan is aanbidding van Hem de ergste zonde
• Joh. 20:24-29 – Thomas aanbidt Jezus als God “Mijn YHVH en mijn God” roept hij uit
• Jezus stelde de Geest, als de Zoon, als de Vader op gelijke voet met elkaar en
verbonden in de Ene
“Ga dan heen, (…) doop hen in de Naam van de Vader, en van de Zoon en van de
Heilige Geest” (Math. 28:19)
• Johannes op Patmos: “Zie Hij komt met de wolken (..), ook zij die Hem
doorstoken hebben (..) Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde,
zegt de Heere, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige”
• Op. 1:13,14,16; Op. 1:17,18; Op. 20:11; Op. 21:6
• Vb. Ik ben dood geweest en zie, levend ben Ik tot in alle eeuwigheid (Op. 1:17,18)
• Het is Jezus Christus
Jezus, Zoon van God (3)
Wat is het evangelie?
• Gods Koninkrijk is nabij
• God zegt tegen jou in Jezus: ‘je bent mijn geliefde kind, ik vind vreugde in
jou’
• Jezus is de Messias die de zonde op zich nam. De zonden zijn betaald, er is geen
genoegdoening meer nodig.
• Herstellen van het leven: Rom 5:10; Joh. 10:10; Joh. 5:24; Joh. 3:16; Ef.2:1,4,5; Gal.
2:20
• Herstellen van de relatie. Gen 1:27
• Vb. Hand. 20:28; Ef. 1:7; 1Petr. 1:18,19; Op. 5:9
• Kol. 1:13,14 – “Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het
Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der
zonden” (NBG)
Evangelie
• Jezus is het Levende Woord, de grondlegger van de wereld
• Levende Woord (Joh. 1:1-18)
• Joh. 8:32 – U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden
• Schepping – zondeval: de mens geloofde de leugen
• Grondlegger van de wereld (Ef. 1:4): voordat de Schepping er was, heeft God
ons al uitgekozen
• In Hem is alles en uit Hem zal alles zijn
• God kennen: 1 Kor. 2:11, 12
• Evangelie van Gods Koninkrijk en Zijn gerechtigheid:
• NIEUWE HEMEL en NIEUWE AARDE
• Op. 21
• Beeld van God?
Jezus = God

similar documents