Schepping deel 1

Report
Eerste Bijeenkomst
“Misverstanden bij ID”
Allan R. de Monchy
Waar berust het misverstand op?
• Er is een breed palet van opvattingen tussen
Creationisme en de harde natuurwetenschappen.
• ID en Creationisme worden helaas met elkaar verward.
• Wij zullen het hebben over de schepping of het
wonderbaarlijke traject van Oerknal tot Denkend mens.
• De vraag: Is alles toeval of misschien toch niet?
Kent de evolutie een schepper?
Deze vraag moet ieder voor zich
beantwoorden. Ik kan alleen maar aanreiken!
Intelligent Design Furore maar…
Cees Dekker keert op zijn
schreden terug
Drie bijeenkomsten:
• Donderdag 15 januari 2009: Inleidende opmerkingen.
Onze planeet en zonnestelsel, Het schrift en het
collectief kunnen denken.
• Donderdag 29 januari 2009: De ontdekking van de 20ste eeuw; DNA en RNA. Ontstaan van het leven en
hoe de moderne mens “Out of Eden” ging.
• Donderdag 5 februari 2009: De twee theorieën van de
20-ste eeuw; relativiteits theorie (en
kwantummechanica). Ons melkwegstelsel en
Universum. Schepping, religie, intelligent design,
creationisten, anthropisch principe.
Onze Planeet, de aarde met
haar zonnestelsel
Hoe schatten we haar leeftijd ?
Welke planeten kunnen leven
bevatten?
Hoe oud is de onze planeet?
James Ussher, de aartsbisschop Armagh (1581-1656) heeft
als eerste het ontstaanspunt in de tijd van de aarde
berekend door alle generaties uit de bijbelboeken bij elkaar
op te tellen. Hij kwam uit op 23 oktober 4004 voor Christus.
Lord Kelvin berekende de leeftijd van de aarde aan de hand
van warmtegeleiding en afkoeling. Hij kwam uit op 98 miljoen
jaar als meest waarschijnlijk.
Henri Becquerel en Madam Curie, de ontdekkers van
natuurlijke radioactiviteit, begrepen dat er nog een andere
energiebron was in de aarde.
Arthur Holms berekende in 1931 een leeftijd tussen 1600 en
3000 miljoen jaar.
De meest actuele schatting is 4500 miljoen jaar.
Maria Curie-Skłodowska
(7 november 1867 – 4 juli 1934)
Marie Curie werd als Maria Salomee Skłodowska geboren in
Warschau in Polen. Ze verhuisde naar Parijs om scheikunde
en natuurkunde te studeren aan de Sorbonne. Ze trouwde
daar met Pierre Curie
Samen met haar echtgenoot was zij de eerste vrouw die de
Nobelprijs won in de natuurkunde, in 1903, "als erkenning
voor hun gezamenlijke onderzoek naar
stralingsverschijnselen van radioactiviteit ontdekt door Henri
Becquerel".
Acht jaar later ontving Marie opnieuw een Nobelprijs, voor de
scheikunde, voor de ontdekking van de elementen radium en
polonium.
Marie Curie overleed in 1934 aan leukemie.
Methodes voor datering
• Stikstof en kosmische straling geeft C-14
T½= 5730 jaar (voor dode maar eens levende
substantie)
• K-40 → Ar-40 evenwicht
T½= 1250 miljoen jaar (voor gesteente en
sediment)
• U-238 → Lood-210 evenwicht
T½= 4460 miljoen jaar (voor levensduur aarde)
De cyclus van de zon
Zonnestelsel ontstond uit resten van een
supernova
Kepler zag een ster explosie in 1604
Zwaartekracht trekt materie naar zich toe in een accretie-schijf
Een zachte dood op een
respectabele leeftijd !
De zon met planeten
Gas
reuzen
en Rotsplaneten
Exo planeten worden indirect
waargenomen
Mars Viking lander
Venus Atmosfeer
•
•
•
•
Oppervlak druk: 92 bar
hoogte: 15 km
Gemiddelde temperatuur: 464°C
Atmosfeer samenstelling in volume:
96.5% Koolzuur gas (CO2), 3.5%
Stikstof (N2),
0 % Zuurstof (O2)!!
Ontstaan van de maan. Waren het
oorspronkelijk twee planeten?
Rotatie-as aarde 23 graden uit het lood
Het leven op aarde
Hoe is het begonnen ?
Wanneer verschijnt de moderne
mens ?
Klassiek Oersoephypothese van Stanley Miller
in 1953
Na een week
bevatte de soep
hydroxyzuren en
aminozuren
maar… vroege
atmosfeer
bestond uit
koolzuur, stikstof
en waterdamp.
Oorsprong van het leven op aarde
blijft ???
• Oudste fossielen zijn restanten van
cyaanbacteriën toen er nog geen zuurstof
in de atmosfeer aanwezig was.
• 3,5 miljard oud en worden gevonden in
Australië, Botswana en Groenland
• Deze bacteriën zijn geen tussenvorm
maar reeds een eindproduct.
• De “cel” was reeds compleet !!!
Tijdslijn van onze aarde.
Yucatán meteoor inslag 65 miljoen
jaar geleden
WAARSCHIJNELIJK ZIJN ER VIJF ZWARE INSLAGEN GEWEEST
Evolutie van Dino’s naar Mens
Bij overgang Krijt en Tertiair zijn alle Dino’s
“plotseling” verdwenen. De mogelijkheid van
een giga vulkaanuitbarsting wordt ook wel
verondersteld. Men schat dat op 5% na alle
leven op aarde werd verwoest.
Stel de aarde bestaat 1 jaar
(ipv 5.000.000.000 jaar)
• De maan ontstaat in het vroege voorjaar
• In mei komt er anaeroob leven. In juni begint
zuurstofproductie in de atmosfeer.
• 27 december inslag meteoor Yucatán
• 8 uur s’avonds oudejaarsdag verschijnt Homo
Erectus op aarde. De moderne mens vertrekt uit
Afrika 10 min voor twaalf.
• 1 minuut voor 12: stadscultuur in Mesopotamie
en mens leert lezen en schrijven
• Historie; laatste halve minuut
• Franse revolutie en verlichting; een seconde
geleden
Hoe Stadscultuur en het schrift leidt
tot collectief denken
en hoe de mens leert informatie vast te leggen.
Van
kleitabletten
en
hiëroglyfen
naar woordprocessing
en internet.
Ongeveer 10.000 jaar
geleden gaat een deel
van de mensheid
wonen in steden in
plaats van nomadenbestaan. Het wonen in
steden betekent
specialisatie (bakker,
boer, timmerman,
schriftgeleerd) met
aan het hoofd een
priester koning die zich
liet vereren als profeet
van een godheid. Zo
werd religie een
bundelende factor.
Met stadsculturen ontstond ook het schrift
in Mesopotamie
Steden ontstonden veelal om een tempel met
als leider een priester-koning
Sumeris Pictografisch Schrift uit
de stad Ur.
Spijkerschrift kleitablet van Shuruppak
beschrijft verkoop land en huis
Assyrisch
spijkerschrift in
harde steen
Gebieden in de wereld met schrift.
Voorbeeld
van
Egyptische
Hiëroglyfen
Gebruik van
Papyrus
De steen van Rosetta gevonden door
leger van Napoleon in 1798
Jean-François Champollion
(1790-1832)
Grieks, Demotisch en Hiëroglyfen
Petra de hoofdstad van de Nabateeën
Aramees, Hebreeuws en
Phoenicisch schrift
Aramees was in de oudheid een taal die werd
gesproken van Klein Azië tot in Afghanistan
Dode Zee Rollen uit Qumran.
Hier werd vrijwel compleet ook het oude
Testament gevonden.
Qumran
grotten
waar dode
Zee rollen
werden
gevonden
Qumran lag in de tijd van
de Essenen aan de Dode
Zee die ondertussen
verder is ingedroogd. Het
was zeer zeker vochtiger
in de tij van Jezus en
Johannes de Doper.
Het St.
Catharina
Klooster in
de Sinai
met Codex
Siniaticus
en Codex
Syriaticus
Codex Syriaticus zit onder de tekst
Euclides van Alexandrië
325BC - 265BC
Euclides van Alexandrië
Euclides was een Griekse wijsgeer en
wiskundige. Hij was pensionaris van het
Museum van Alexandrië en leefde op
kosten van Koning Ptolemeos I , een
wapenbroeder van Alexander de Grote en
na diens dood koning van Egypte. Alle
kennis van de Griekse tijd was in de grote
Bibliotheek van Alexandrië beschikbaar.
Elementa: 13 boeken van Euclides
• In de Nijl-delta moest elk jaar de akkers na
overstromingen worden opgemeten door
“harpedonapten” of wel “touwtrekkers’. Deze kunst
werd door de Grieken bestudeerd.
• Vanuit slechts 5 postulaten (voor vaststaand
aangenomen uitspraken of axioma’s) worden met
behulp van 130 definities 465 stellingen bewezen!
2000 jaar lang was dit hét Geometriewiskundeboek
van de mensheid.
• Eerst vertaald in Arabisch en in Toledo ontdekt
Adlard van Bath in de 12-eeuw de Elementa
vertaalde naar het Latijn.
De 5 Geometrie axioma’s van Euclides
1. Door twee punten gaat een rechte lijn.
2. Een deel van een rechte lijn kan tot in het oneindige worden
verlengd.
3. Vanuit ieder willekeurig punt kan een cirkel met een
willekeurige straal worden getrokken waarvan dit punt het
middelpunt is.
4. Alle rechte hoeken zijn gelijk.
5. Door een punt in een plat vlak dat buiten een gegeven lijn ligt,
kan slechts één lijn worden getrokken die parallel loopt aan die
lijn. “In 2000 jaar omstreden of dit wel een axioma is”.
Door axioma 5 te schrappen ontstond in de 18-eeuw de Niet-Eucldische
Geometrie die we nodig hebben voor de Relativiteits-theorie!
Al-Chwarizmi, Mohammed ibn Moese
Bagdad 780-850
• Voert het “decimale positiestelsel” in zoals wij
dit nu nog hanteren.
123 staat voor 1x100+2x10+3x1.
• Hij schreef een werk over vergelijkingen:
“Hisab al-djabr wa l-moeqabala” betekent:
“het opstellen en tegenoverstellen”.
• In de middeleeuwen naar het Latijn vertaald en
vormt de grondslag voor de moderne wiskunde
als ook algebra.
Na twee
honderd vijftig
jaar
beschaving
stierf Granada
en met haar de
beschaving
van Andalusië
en het
Nasrieden
Emiraat
(1492).
Het
wiskundig
schrift van
Einstein
200 jaar digitale schrift
Tijdperk van de verlichting
na de Franse revolutie
en industriële revolutie
Jacquard
weefgetouw
kaarten
John von Neumann met eerste
“Computer”.
De Personal Computer van IBM 1981
Elektronische communicatie
Het lezen en schrijve met
laserbundel
Het Binaire schrift en Woordprocessing.
• Byte bestaat uit 8 bits waarmee 256 symbolen
kunnen worden gedefinieerd volgens het ASCII
code (American Standard for Computer
Information Interchange).
• Woord-processing vanaf 1980
• Internetten ontstond aanvankelijk voor
wetenschappelijke doeleinden; het distribueren
van data naar instituten over de hele wereld
vanuit CERN. Vanaf ongeveer 1990 voor publiek
toegankelijk.
Een A4 pagina met tekst vergt 2.500 bytes of 20.000
bits.
CD-ROM (Compact-disc read-only memory) heeft
een diameter van 12 cm en kan 250.000 pagina’s
tekst bevatten.
De informatie 6 Megabyte, bestaat uit een track in de
vorm van pits en is een ongeveer 5 km lange spiraal
van binnen naar buiten.
De CD is ontwikkeld door Philips en Sony
DVD bevat 4.7 Gigabyte aan informatie.De
informatiedichtheid van het DNA molecuul met “code
van het leven” is nog een veelvoud hiervan.
WWW komt van CERN
• Grote databestanden werden
gedistribueerd over laboratoria wereldwijd.
• 1990: Tim Berners-Lee en Robert Cailliau
ontwikkelen Webversie van een browser
• 1993: 50 aangesloten servers
• Marc Adressen ontwikkelt Mosaic om ook
beelden te versturen opgevolgd door
Netscape Naigator en later Explorer met
Outlook van Microsoft.
Patroonherkenning
EINDE

similar documents