Zorgen in de basisschool

Report
Zorgen in de basisschool
Ineke Boonstra, directeur BAO
Het veld van
onderwijs en zorg is
onduidelijk geworden.
Een pleidooi voor:
van
wie doet nu wat en
wie is nu waar
verantwoordelijk voor
Voor elk kind een plekje
naar
gezamenlijke
verantwoordelijkheid
Onderwijs
Onderwijs zorgkoepel
Steunpunt
Gemeente
Jeugdwet
Zorgplicht
Van het kastje naar de muur of
intensieve samenwerking?
Casus
Lisa
 Mersad
 Henriëtte en Fatima
 Renke

◦ Vanuit onze eigen werkomgeving
◦ Praktische ervaring
◦ Hulpvraag SWV OZKNV
Lisa



Onderwijs behoeften van Lisa:
◦
◦
Ik wil geaccepteerd worden
Ik wil leren lezen
◦
Ik wil leren rekenen
◦
Ik wil spelen met vriendinnen
Wat bieden we haar:
◦
◦
Een veilig plekje in haar eigen groep
Een leerkracht die geschoold is in omgaan met
Down leerlingen
◦
◦
12 uur extra begeleiding per week
Begeleiden van groepsproces/corrigeren van
moeilijk gedrag
Hoe bekostigen we dit:
◦
◦

4 uur vanuit de AWBZ
8 uur vanuit de middelen van passend onderwijs
(€ 157,- per leerling op schoolniveau )
Wat vragen we van de zorgkoepel?
◦
◦
◦
Bezinning op deze doelgroep
Ondersteuning vanuit het steunpunt
Samenwerking met de gemeente
Mersad


Onderwijsbehoeften van Mersad
◦
◦
Ik wil de Nederlandse taal leren
Ik wil Nijkerk leren kennen
◦
◦
Ik wil vrienden maken
Ik wil goed leren, zodat ik later een goede baan krijg
Wat bieden we hem:
◦
◦
◦
◦


NT2 onderwijs.
Begeleiding bij inburgering en SOVA
Een leerkracht / tolk die Farsi spreekt
Een tolk voor gezin en school
Hoe bekostigen we dit:
◦
Vanuit de leerlinggelden
◦
Leerkracht NT2 krijgt vanuit inburgering een uitkering
van de gemeente
Wat vragen we van de zorgkoepel?
◦
◦
◦
Bezinning op deze doelgroep
Ondersteuning vanuit het steunpunt
Samenwerking met de gemeente
Henriëtte en Fatima

Onderwijs ondersteuningsvraag van Henriëtte en Fatima
◦
◦
◦
◦

Wat bieden we hen:
◦
◦
◦

Onze personeelsruimte
Ict ondersteuning
PR
Hoe bekostigen we dit:
◦
◦

Wij vragen de school als partner bij ons burgerinitiatief
Wij willen samen met de school ideeën uitwerken en beleid maken
We vragen ruimte, ict ondersteuning en middelen
Gezamenlijk richten we een taalsteunpunt in voor ouders van onze leerlingen
Uit schoolmiddelen
Subsidie aangevraagd
Wat vragen we van de zorgkoepel?
◦
◦
◦
Bezinning op deze doelgroep
Ondersteuning vanuit het steunpunt
Samenwerking met de gemeente
Renke

Onderwijsbehoeften van Renke
◦
◦
◦
◦

Een leerkracht die geschoold is in autisme
Begeleiding buiten de groep
Een stilte plek buiten de eigen klas
Leerkrachtondersteuning door een specialiste ASS
Psycho-educatie door specialiste ASS
Hoe bekostigen we leerlingen met ASS:
◦
◦
◦
◦

ben autistisch, daar wil ik hulp bij
wil rust en overzicht in de klas
wil een stilte plek buiten de klas
wil leren omgaan met vrienden uit mijn klas
Wat bieden we hem:
◦
◦
◦
◦
◦

Ik
Ik
Ik
Ik
Vanuit de middelen van het samenwerkingsverband
Voorheen stond hier 4 uur per week voor
Nu krijgen ze een uur begeleiding per week.
Compensatiemiddelen AWBZ. Dit is dit jaar nog mogelijk.
Wat vragen we van de zorgkoepel?
◦
◦
Bezinning op deze doelgroep
Ondersteuning vanuit het steunpunt
◦
Samenwerking met de gemeente
Scholen voor regulier en speciaal onderwijs (cluster 3 en
4) in de regio vormen een samenwerkingsverband



Doel is dat voor alle
leerlingen een passend
onderwijsprogramma
wordt geboden (geen
thuiszitters).
Het
samenwerkingsverband
legt afspraken vast in het
ondersteuningsplan over:




.
de basisondersteuning
die alle scholen
kunnen bieden
de verwijzing naar het
speciaal onderwijs
de terugplaatsing na de
plaatsing in het (v)so
de verdeling van geld
de resultaten die het
samenwerkingsverband
wil halen
Vraag:




Hoe kan het onderwijs, de
zorgkoepel en de gemeente
optimaal samenwerken?
De koepel spreekt veel
gemeenten. Kan de koepel
ook Good Practice
doorgeven?
Pleidooi voor plaatselijk
waar kan en regionaal waar
moet, i.p.v. alles regionaal
via de zorgkoepel.
Is LEA dan het platform?
School
Het
kind/
gezin
Zorgaanbieders
Zorgkoepel
Gemeente

similar documents