7. Vårdens förbrukningsvaror

Report
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Nätverket ”Minskad klimatpåverkan från
engångsmaterial”
Gemensamt arbete för klimatsmarta produktval och upphandling
Sara Richert, miljöcontroller Örebro läns landsting
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Nätverket under 2013

Liten arbetsgrupp med Varuförsörjningen, SLL och Region Skåne

Informationsspridning och erfarenhetsutbyte på Projectplace

Diskussioner på NÄMIL, LMC, leverantörsdialog
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Många vägar till minskad klimatpåverkan

Från engångs- till flergångsprodukter

Mindre materialförbrukning genom ändrade rutiner

Materialeffektivare produkter

Större del förnybart material i produkter och förpackningar

Effektivare förpackningar

Ökad återvinningsbarhet hos produkterna
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Arbetsgruppen - exempel på åtgärder

SLL: Plockanalys, leverantörshearing

Region Skåne: Klimatkartläggning, CLIRE

ÖLL/Varuförsörjningen: Livscykelanalyser, ”klimatlista”
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Stockholm läns landsting: Plockanalys
avfall 2012
5
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
SLL: Förbättra avfallshanteringen
 Hållbar hantering av plast från
sjukvården
 Vad kan återvinnas idag?
 Utvecklingsbehov?
 Samverkan krävs för att skapa mer återvinningsbara förpacknings- och
produktflöden
 Delta i projekt B!
6
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
SLL: Hearing - papper och plastvaror
>1000 ton CO2/år
En plastkasse av grön polyeten minskar
koldioxidutsläppen med 70-75 procent
jämfört med en vanlig kasse
http://www.axfood.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Hemkop-forst-i-Sverige-med-plastkassar-av-fornyelsebar-ravara/
7
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Region Skåne: Fördelning av CO2 utsläpp
för olika områden 2011
(exkl kollektivtrafik)
Patientmåltider
Materialanvändning
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Region Skåne: Klimatbelastning
- 10 grupper
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Örebro läns landsting: Jämförelse skålset

Engångs skålset som kastas efter en användning

Flergångs skålset i metall som steriliseras

All miljöpåverkan är inkluderad, från vaggan till graven
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Örebro läns landsting: Skålarnas klimatpåverkan per
användningstillfälle
3,5
3
2,5
Engångsskålar i plast
2
Flergångsskålar i
metall
1,5
1
0,5
0
kg koldioxid
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Örebro läns landsting: Engångstextil – tre olika material
1) Packskynke av 100% cellulosa
2) Packskynke av akrylatförstärkt cellulosa
3) Packskynke av SMS (polypropen)
2015-04-13
12
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Örebro läns landsting: Jämförelse packskynken – gram CO2 per
användningstillfälle
300
250
200
150
100
50
0
Cellulosa
Cellulosa med plast
SMS
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Nätverkets arbete under 2013

Arbetsmöten via web och fysiskt

Leverantörsdialog gav idéer och förbättringsförslag

Sammanfattning + filmer + input till handlingsplan

Projectplace – öppet för alla och bygger på delaktighet


Alla lägger upp analyser, rapporter, kartläggningar
Erfarenhetsutbyte från upphandlingar
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Vi delar kunskap på ”Projectplace”
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Aktuellt inför 2014…

Klimatneutrala produkter

Innovationsupphandling – biopolymerer

Framtagande av PCR:er

Samordning av upphandlingsplaner och klimatkrav

Utveckling av Projectplace

Nätverkets fortsatta utveckling?

similar documents