Osobine ličnosti i porodični odnosi maturanata koji imaju tendenciju

Report
OSOBINE LIČNOSTI I PORODIČNI ODNOSI
MATURANATA KOJI IMAJU TENDENCIJU DA
STUDIRAJU I RADE VAN REPUBLIKE SRBIJE
Autor: Tamara Ćirić
Koautori: Marija Sinđić
Jelena Matković
Psihološki pristup „odlivu
mozgova“
• Kraj XX i početak XXI veka - veliki porast emigracija mladih ljudi iz Srbije
• Razlozi su višestruki, proučavani od strane različitih nauka (istorije,
ekonomije, politike, demografije, sociologije, prava...)
• Usled nesumnjivog značaja porodičnog konteksta odrastanja za razvoj
ličnosti mladih i odluka koje donose, važno je ispitati kakvi su porodični
obrasci maturanta koji žele da odu iz zemlje, kao i percipirano roditeljsko
ponašanje. Takođe, da li određene osobine ličnosti utiču na povećano
interesovanje mladih za napuštanje zemlje.
• Psiholoških istraživanja ove oblasti u našoj zemlji gotovo i da nema,
naročito kada je reč o parcijalnim delovima teritorije i o posebnim
grupama populacije.
Porodica
• Porodica je primarna zajednica koja obezbeđuje psihosocijalnu povezanost
članova i u kojoj se razvija ličnost deteta – Golubović (1981)
• Porodica je multifukcionalna grupa: biološko-seksualna funkcija, reproduktivna
funkcija, emotivna, ekonomska funkcija , funkcija pružanja zaštite, vaspitna i
obrazovna funkcija - Mladenović (1987)
• Potpuna porodica (nuklearna, proširena, porodica usvojitelja i dece, porodica u
kojoj jedan od roditelja nije biološki).
• Nepotpuna porodica (smrt u porodici, razvod braka, migrantska porodica,
vanbračni samohrani roditelj sa decom, faktički napuštena porodica)
• Percipirano roditeljsko ponašanje (subjektivno doživljena nega i kontrola
roditelja)
• Emocionalno topli roditelji prihvataju svoju decu, pružaju im podršku,
razumevanje, pažnju i brigu, a odd tehnika discipline koriste objašnjenja,
ohrabrivanja i pohvale
Porodica
• Afektivna vezanost (attachment) je sistem ponašanja koji se odnosi na
traženje i održavanje blizine sa drugima, i karakteriše sve značajne odnose
(sa partnerom, roditeljem, prijateljem…). (John Bowlby)
• Kim Bartholomew - četiri obrasca afektivne vezanosti: sigurni (osobe sa
ovim obrascem su otvorene za komunikaciju, istraživanje, spremne na
životne rizike, odrastaju u samopouzdane i autonomne ličnosti),
preokupirani, odbacujući i bojažljivi (nesigurni obrasci)
• Svojstva i atmosfera u porodici oblikuju i kvalitet afektivne vezanosti
• Značajna životna promena, kao što je migracija, može da utiče na formiranje
obrasca afektivne vezanosti sa roditeljima i značajnim drugim osobama u
toku razvoja ličnosti. Iako ljudska fleksibilnost omogućava adaptaciju
različitim uslovima i sredinama, ova promena može predstavljati veliki stres
za pojedinca – Narchal (2007)
Osobine ličnosti
• Stabilne, internalne karakteristike, koje uzrokuju ponašanje i poseduju
stabilnost u vremenu i situacijama – Allport
• Petofaktorski model ličnosti (neuroticizam, ekstraverzija, otvorenost,
savesnost, saradljivost)
• Ličnost može uticati na odluku da se napusti zemlja (visoka otvorenost i
niska saradljivost – „migrantski čovek“) američki uzorak, Jokela (2008)
• Mladi koji hoće da napuste zemlju: razočarani i pesimistični u pogledu
budućnosti svoje države, nisu čvrsto vezani za svoju porodicu i svoju naciju,
izražena osobina otvorenosti, visoka samoefikasnost i visok motiv
postignuća – Singapur, Chan-Hoong (2008)
• Faktori koji utiču na želju mladih da odu: odgovornost prema obavezama,
otvorenost, prethodno iskustvo putovanja u druge zemlje, poznavanje još
jednog jezika osim maternjeg, pohađanje vannastavnih aktivnosti, u većem
broju ženski ispitanici – Naffziger (2008)
METODOLOŠKI OKVIR
Metodologija
• Istraživanje je sprovedeno u periodu od 04. do 11. februara 2014.
godine, na uzorku sastavljenom od maturanata niških gimnazija:
„Stevan Sremac“, „Bora Stanković“, „9. maj“ i „Svetozar Marković“
• Kratkoročni cilj istraživanja: rasvetljavanje određenih fenomena koji
utiču na odluku mladih da napuste zemlju
• Dugoročni cilj: Davanje smernica za formiranje strateškog okvira u cilju
sprečavanja migracije visokokvalifikovanih stručnjaka iz Republike Srbije
• Instrumenti:
•
•
•
•
Upitnik ''Velikih pet'' - The Big Five Inventory-BFI (John, Donahue & Kentle, 1991)
Parental Bonding Instrument, PBI (Parker i sar., 1979)
Upitnik za procenjivanje porodične afektivivne vezanosti - PAVb (Brennan et al., 1995)
Upitnik o demografskim podacima ispitanika
• Sve subskale upitnika primenjenih u našem istraživanju imaju
zadovoljavajuću pouzdanost
Hipoteze
• Postoje razlike u izraženosti osobina ličnosti, u percepciji porodičnih
odnosa i obrascima porodične afektivne vezanosti kod maturanata
koji žele i onih koji ne žele da studiraju i rade van zemlje.
• Postoji povezanost određenih osobina ličnosti percepcije porodičnih
odnosa i obrazaca porodične afektivne vezanosti kod maturanata
koji žele i onih koji ne žele da studiraju i rade van zemlje.
• Postoje razlike u izraženosti osobina ličnosti, percepciji porodičnih
odnosa i obrascima porodične afektivne vezanosti kod maturanata
koji žele i onih koji ne žele da studiraju i rade van zemlje s obzirom
na kontrolne varijable (pol, struktura porodice, procena prosečnih
primanja u porodici, zadovoljstvo materijalnom situacijom, radni
odnos majke i oca, školski uspeh i mesto stanovanja).
Struktura uzorka
• Od 533 maturanta niških gimnazija, 348 želi da studira i radi van Republike Srbije
Uzorak
Ostatak
35%
Maturanti
koji žele da
studiraju i
rade van
Republike
Srbije
65%
Maturanti koji žele da odu na studije i rad van Republike Srbije
Procena porodičnih primanja
Pol
100%
70.69%
80%
39.66%
Muški
60.34%
Ženski
60%
40%
20%
15.23%
14.08%
0%
Niska
Materijalna situacija
49.71%
Visoka
Struktura porodice
14.66%
50.29%
Srednja
0.86%
Zadovoljni
Potpuna
Nisu
zadovoljni
84.48%
Nepotpuna
Kombinacija
Maturanti koji žele da odu na studije i rad van Republike Srbije
Maturanti koji žele da odu van
zemlje raspoređeni po školama
Bora
Stanković
22%
Stevan
Sremac
25%
Školski uspeh
2.30% 6.32%
9.Maj
23%
24.71%
Nedovoljan
Dobar
66.67%
Vrlo dobar
Odličan
Svetozar
Marković
30%
Radni odnos oca
Mesto stanovanja
6.03%
Selo
Grad
93.97%
Majka
ne radi
32%
Radni odnos majke
28.45
%
Radi
Ne radi
Majka
radi
68%
71.55
%
REZULTATI ISTRAŽIVANJA
Razlike u izraženosti osobina ličnosti kod maturanata koji žele i onih
koji ne žele da studiraju i rade u inostranstvu
•
Kod ispitanika koji žele da studiraju i rade u dijaspori značajno izraženija otvorenost (t= 2.97, p<0.01) i
značajno niža saradljivost (t=-2.12, p <0.01)
• Jokela (2008) - „migrantski čovek“ - pojedinci koji su stalno u pokretu, imaju potrebu za
novim uzbuđenjima i stimulacijama, crtu otvorenosti prema novim iskustvima, predispoziciju
za ponašanje koje se vezuje za migracije, intelektualnu radoznalost
• Frieze and Li (2001) „migrantska ličnost“ –ima predispoziciju za migracije i nije uslovljena
situacijskim faktorima, može manifestovati u emigraciji sa jednog mesta na drugo, ali i u
izraženoj želji za putovanjima radi odmora ili drugih razloga
• Boneva (2001) - osobe koje imaju izraženiji afilijativni motiv, koji je povezan sa saradljivošću,
imaju manje izraženu želju za napuštanje zemlje
• Morrison and Wheeler (1976) „pionirska ličnost“ - potreba za novim, sama po sebi, može
igrati odlučujuću ulogu u odluci da se emigrira., pojedinci koji preferiraju promene mesta
življenja
Razlikeu percepcijiporodičnihodnosai obrascimaporodičneafektivnevezanostikod
maturanatakoji želei onihkoji ne želeda studiraju i rade van zemlje
• Hipoteza da postoje razlike u obrascima afektivne vezanosti kao i u
percepciji porodičnih odnosa, između maturanata koji žele i onih koji ne žele
da odu, nije potvrđena. Svi maturanti u proseku vide roditelje kao tople i
popustljive, i pripadaju u najvećem broju sigurnom obrascu afektivne
vezanosti (oko 75% iz obe grupe)
• Porodica nije faktor koji direktno utiče na odluku da se ode, već neki drugi
faktori utiču na porodicu i posredno na želju da se ode
Povezanostosobinaličnostisa negom i kontrolom majke, negom i kontrolom oca kod
maturanatakoji žele da odu van zemlje
Pozitivna povezanost:
• Neuroticizam sa kontrolom majke, kontrolom oca, preokupiranim, odbacujućim, bojažljivim
obrazac
• Estraverzija, saradljivost i savesnost sa negom majke, negom oca, sigurnim obrascem
afektivne vezanosti
• Siguran obrazac sa negom majke i negom oca, nesigurni sa kontrolom majke i kontrolom oca
•
Adolescenti koji percipiraju roditeljsku toplinu pokazuju tu toplinu i prema drugima –
Opsenica-Kostić (2012)
•
Bilo koji od nesigurnih obrazaca je rezultat neadekvatne pažnje i ljubavi koju osoba dobija od
svojih roditelja i osećaja nedovoljne kontrole ili uticaja na interprsonalne relacije - Noftle &
Shaver (2006)
Pol
Na poduzorku maturanata koji žele da studiraju i rade u inostranstvu: Otvorenost (t=-2.50, p
<0.05) i neuroticizam (t=-6.46, p <0.01) izraženiji kod devojaka
Kontrolna grupa: Saradljivost, savesnost, nega majke i oca izraženiji kod devojaka (p <0.05)
• Smederevac i Mitrović (2006) otvorenost obuhvata sklonost ka maštanju, osetljivost za
umetnost, estetsko iskustvo i snažno doživljavanje emocija – karakteristike koje se
pretežno vezuju za ženski pol
• Jovanović i Jerković (2012) devojčice postižu bolje rezultate u školi nego dečaci na
skalama neuroticizam, ekstraverzija, savesnost, otvorenost prema iskustvu
• Otvorenost izraženija kod devojaka što se slaže sa nalazom da devojke u većoj meri žele
da odu
• Salisbury (2008): ženski ispitanici u većoj meri žele da studiraju van zemlje
• Mihić i Petrović (2009) devojke izveštavaju o kvalitetnijem odnosu sa majkom u odnosu
na mladiće
Zadovoljstvo materijalnom situacijom
Maturanti koji žele da studiraju i rade u inostranstvu: Otvorenost (t=-2.30, p<0.01),
neuroticizam, i kontrola majke (p<0.05) izraženiji kod onih koji nisu zadovoljni
materijalnom situacijom i koji prosečna primanja u porodici procenjuju kao niska,
nega majke i nega oca veći kod onih koji su zadovoljni materijalnom situacijom
(p<0.01)
Značajno više ispitanika koji su zadovoljni materijalnom situacijom pripadaju
sigurnom obrascu afektivne vezanosti (x²=7.64, p <0.05)
• Todorović (2005) govori o povezanost socio-ekonomskih činilaca i vaspitnih stilova, u
porodicama u kojima postoje povoljniji materijalni uslovi prisutni su i stimulativniji
uslovi za razvoj deteta
• Zotović, Mihić, Jerković (2006) ispitanici koji svoj materijalni status procenjuju kao
bolji, izveštavaju i o boljoj porodičnoj klimi
Radni odnos roditelja i školski uspeh
•
Maturanti koji žele da studiraju i rade u inostranstvu: Otvorenost izražnija kod
ispitanika kojima otac ne radi (t=-2.55, p<0.05), Nega oca veća kada majka radi (t=2.15, p<0.05)
• Otvorenost i savesnost izraženiji kod ispitanika sa boljim školskim uspehom (F=7.16,
p<0.01)
• Zotović (2007) - Ukoliko majka radi, očevi se više uključuju u druženje sa svojom decom
• Otac koji nije u radnom odnosu posredno utiče na želju da se ode
• Belsky(2009) otvorenost veća kod dece koja roditelje vide kao negujućeg sa niskom
kontrolom
• Laidra (2007) savesnost i otvorenost ka iskustvu najčešće povezane sa školskim
uspehom
Zaključak
• Oko dve trećine maturanata želi da ode da studira i radi van zemlje. Devojke u većoj
meri žele da odu i nezadovoljnije su svojom materijalnom situacijom u odnosu na
mladiće. Naši ispitanici u najvećem broju žive u gradu, imaju odličan uspeh i pripadaju
potpunim porodicama u kojima su oba roditelja u radnom odnosu, a svoja novčana
primanja u porodici procenjuju kao srednja. Međutim, kada se osvrnemo na ove
druge porodice - nepotpune, proširene, sa nezaposlenim roditeljem, dobijeni rezultat
ukazuje na to da one u značajno većem broju žele da odu, a ne da ostanu
• Postoje individualne razlike u odluci da se ode, a one se ogledaju u izraženoj
otvorenosti i nižoj saradljivosti maturanata koji su se izjasnisli da bi studirali i radili van
zemlje
• Obe grupe maturanata u najvećem broju pripadaju sigurnom obrascu afektivne
vezanosti i u proseku roditelje percipiraju kao tople i popustljive, te razlike na osnovu
toga nisu nađene. Međutim, nezadovoljstvo materijalnom situacijom, nezaposlenost
oca, bolji školski uspeh posredno utiču na želju da se ode
• Dakle, na želju da se ode utiču određeni unutrašnji pokretači, ali pored njih i
spoljašnji, najčešće nepovoljni uticaji. Oni utiču najpre preko porodice, sredine koja
kako se pokazalo, ne odoleva spoljnim uticajima
Implikacije nalaza
 Doprinos proučavanju problematike „odliva mozgova“
 Fenomen „migrantske ličnosti“
 Identifikovanje populacije mladih koji žele da odu i sa kojom bi mogli da radimo
 Organizovanje tribina na temu „Za i protiv života u dijaspori“, povezivanje
maturanata sa studentima koji studiraju u inostranstvu
 Širenje svesti kod institucija koje bi mogle da preduzmu konkretne mere u
sprečavanju odliva mozgova
 Širenje svesti o značaju naučno-istraživačkog rada za problematiku „odliva
mozgova“, kao i za saradnju dijaspre i matice uopšte
HVALA NA PAŽNJI!

similar documents