Informationsaften på den nye distriktsskole i

Report
Informationsaften på den nye
distriktsskole i Skovlunde
www.ballerup.dk
Program
• Velkomst
• Én skole på to afdelinger og noget om skolens profil
• Fordeling af elever på de to afdelinger Lundebjerg og
Rosenlund
• Hvordan er det at være forælder til et skolebarn
• Lidt om hvordan vi arbejder med folkeskolereformen
• Pause
• Om at starte i BFO
• Tæt på børnehaveklassen
2
Én skole på to afdelinger
• 0. – 9. klasse på begge afdelinger
• Minimum to spor på hver afdeling
• Lundebjergafdelingen huser også Ordblindeinstituttet
• Arbejder hen i mod at skoletilbuddene bliver ens på de
to afdelinger
3
Skolens profil
Skolens kerneopgave er, i samarbejde med forældrene,
at sikre, at eleverne tilegner sig livsduelige færdigheder,
kompetencer og egenskaber. Det kan fx være:
•
Faglig dygtighed
•
Vedholdenhed
•
Robusthed
•
Samarbejdsevner
4
Fordeling af elever på de to
afdelinger
• Der skal være minimum to spor på hver afdeling.
• Klasserne skal have en ensartet størrelse.
• Kriterier for fordeling på afdelingerne:
1. Forældreønsker. Hvis ikke alle forældreønsker kan
opfyldes gælder,
2. Søskendekriterier. Elever, der har søskende på den
ønskede afdeling efter eleven er startet i skole
(søskende defineres på samme måde som i det
overordnede søskendekriterium).
3. Nærhedsprincip baseret på folkeregister adresse
ved indskrivningstidspunktet.
5
Princip for klassedannelse
• Når børnehaveklasserne dannes, på henholdsvis afdeling
Lundebjerg og Rosenlund, tilstræbes følgende:
•
En ligelig fordeling af elever i klasserne
•
En ligelig fordeling mellem drenge og piger
•
En ligelig fordeling af børn, som kræver særlige
hensyn
• Den endelige klassedannelse for skolestarterne er først
afsluttet ved udgangen af 0. klasse.
6
Afdeling Lundebjerg/
Rosenlund
• Elever/medarbejdere
• Spor
• Samarbejde
7
Hvad er det vi skal?
• Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så
dygtige, som de kan
• Folkeskolen skal mindske betydningen af social
baggrund i forhold til faglige resultater
• Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt
andet gennem respekt for professionel viden og praksis
• Skolen skaber optimal læring for alle (Skole med vilje)
• Skolen skaber fællesskaber (Skole med vilje)
• Skolen mestrer fornyelse (Skole med vilje)
8
Nye elementer i
folkeskolereformen
En længere skoledag
Mere sammenhæng i skoledagen
Understøttende undervisning
Læringsmiljøer med trivsel og udfordringer for alle børn
Digital skole
Bevægelse 45 min. hver dag
Den åbne skole
Lektiecafé og fordybelse (frivillig indtil næste
folketingsvalg)
• Samarbejde med musikskolen
• Samarbejde med ungdomsskolen
• Læringsfællesskaber på tværs
•
•
•
•
•
•
•
•
9
Hvad er det vi skal?
Sammenhængende
dag
Læringsfællesskaber
Lærings-mål
Eleven i
centrum,
ligeværdige
voksne,
fællesskaber
Digital og åben
skole
Mestring
Bevægelse og
sundhed

similar documents