Travni ekosistem

Report

Na delovima kopna gde nema uslova za rast
drvenastih biljaka razvijaju se zeljasti
ekosistemi, u kojima različite vrste trava i
drugih zeljastih biljaka dominiraju u izgradnji
biocenoze.
-Geološka podloga
-Zemljište
-Vazduh i travna životna zajednica.



Sve zeljaste ekosisteme možemo podeliti u dve
osnovne grupe:
PRIRODNE : stepe i planinske rudine
VEŠTAČKE : pašnjaci i livade
Slepo kuce
Prolecni safran
Stepski sokol
Kovilje
U prolece
U jesen
U leto
U zimu

Stepe predstavljaju pravo more trava.
Sasika
Planinski vijuk

One se javljaju u najvišim delovima planina
iznad najviše granice prostiranja šuma,na
mestima gde su zime veoma duge,oštre i
hladne,a leta kratka i sveža.
Detelina
Lucerka
Livadarka
Popino prase
Ljulj
Ovas
U prolece
U jesen
U leto
U zimu

Livade i pašnjaci su zeljasti ekosistemi
koji,najčešće,nastaju delovanjem čoveka i to
krčenjem šuma i isušivanjem močvara i bara.
VIII2

similar documents