ugovaranje izvođenja građevinskih radova

Report
UPRAVLJANJE INVESTICIJAMA
Jelena Kovačević 92/09
SAMOSTALNI RAD

TEMA:
-UGOVARANJE IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH
RADOVA
SADRŽAJ:















Uvod
Sprovođenje licitacije
Organizaciju i upravljanje procesom podnošenja ponuda
Procena, vrednovanje ponuda i ugovaranje
Procena izbora najpovoljnijeg ponuđača
Licitaciona dokumentacija
Dokumentacija koju dostavlja ponuđač
Uslovi ugovaranja
Izbor izvođača
Ugovor o izgradnji i opremanju objekta
Ugovori o izgradnji u našoj i svetskoj praksi
Osnovne odredbe ugovora
Gradilišna dokumentacija
Finansijske garancije
Garantni rokovi
UVOD:

Izvođenje radova obuhvata,pored projektovanja
i procedura koje su vezane za pripremanje
lokacije,pre izvođenja radova predhodi i izbor
izvođača radova.Izbor izbođača radova se
obavlja pozivnim ili javnim
nadmetanjem,odnosno sprovođenjem licitacije.
Sprovođenje licitacije obuhvata:

Organizaciju i upravljanje procesom
podnošenja ponuda.

Procenu,vrednovanje ponuda i ugovaranje.
Organizaciju i upravljanje procesom
podnošenja ponuda obuhvata:
opšta objava o nameri sprovođenja licitacije,
priprema i objavljivanje poziva na licitaciju,
dostavljanje ponuđačima tenderske
dokumentacije,
• obilazak lokacije gradilišta,
• razjašnjenja ponuđačima,
• eventualna priprema dodatka tenderske
dokumentacije (adenduma),
• registrovanje potvrda prijema ponuda,
• javno otvaranje ponuda i priprema i potpisivanje
zapisnika od strane učesnika u licitaciji.
•
•
•
Procena,vrednovanje ponuda i
ugovaranje
•
•
•
•
•
komisijsko ocenjivanje,vrednovanje i
rangiranje ponuda,
priprema nacrta izveštaja o
ocenjivanju tendera,
priprema i podnošenje izvešaja
nadležnim organima,
potpisivanje ugovora,
dobijanje saglasnosti od strane
finansijera,gde je neophodno.
Procedure izbora najpovoljnijeg ponuđača može
se razvrstati prema izvorima finansiranja

finansiranje iz budžeta,

finansiranje iz sradstava
međunarodnih finansijskih institucija,

finansiranje iz privatnih sredstava.
LICITACIONA DOKUMENTACIJA
LICITACIONA DOKUMENTACIJA SADRŽI:
DOKUMENTACIJA KOJU OBEZBEĐUJE INVESTITOR:
1.Podloge i uslovi
1.1Upustva ponuđačima
1.2Uslovi ugovaranja
1.2.1.opšti uslovi ugovaranja
1.2.2.posebni uslovi ugovaranja
2. Radovi
2.1 Karakteristični delovi projekta
2.2 Predmer radova
•
DOKUMENTACIJA KOJU OBEZBEĐUJE PONUĐAČ
3.Ponuda sa prilozima
3.1 Rekapitulacija vrednosti svih ponuđenih radova
3.2 Propratno pismo uz ponudu
3.3 Ponuda
3.4 Garancija uz ponudu
3.5 Prilozi
3.5.1. Spisak radova koji se izdaju podizvođačima
3.5.2.Detaljni projekat organizacije građenja
3.5.3. Spisak sopstvene i potrebne građevinske mehanizacije.
3.5.4. Plan radne snage sa strukturom i spiskom stručnjaka.
3.5.5. Finansijski plan po mesecima i vrstama radova
3.5.6. Cene mehanizacije,radne snage i materijala
3.5.7. Predlog metodologije za obračun razlike u ceni
3.5.8. Analize cena za sve pozicije radova.
USLOVI UGOVARANJA

Opšti uslovi ugovaranja

Posebni uslovi ugovaranja
OPŠTI USLOVI UGOVARANJA
Neki od značajnijih uslova ugovaranja za uspešnu realizaciju objekta:
- Nadzorni organ
- Prenos prava iz ugovora
- Obim ugovora
- Ugovorna dokumenta
- Opšte obaveze
- Radna snaga
- Materijal i izrada
- Početak izvođenja radova i zakašnjenja
- Garantni rok
- Izmene i naknadni radovi
- Mehanizacija,pripremni radovi i materijai
- Plaćanje radova
- Hitne prepravke
- Rešavanje sporova
- Obaveštavanje
- Izmene projekta
POSEBNI USLOVI UGOVARANJA:
Posebni uslovi jasno definišu:
- Predmet ugovora
- Tehničku dokumentaciju
- Lokaciju na kojoj se gradi
- Dužnosti izvođača radova
- Kvalitet materijala
- Kontrolu i ispitivanje materijala i izvedenih radova,
- Dužnosti izvođača radova,
- Kvalitet materijala
- Kontrolu i ispitivanje materijala i izvedenih radova,
- Uvođenje izvođača u posao,
- Početak radova i rok završetka
- Ugovorenu cenu inačin isplate
- Prijem radova
- Osiguranje objekta i zaštita na gradilištu
- Dinamika radova
- Raskid ugovora
- Nadzor nad izvođenjem radova
- Kordinaciju radova sa dugim izvođačima
- Koordinaciju radova sa drugim izvođačima
- Ugovorenu kaznu i premije,garantni rok,garancije za izvršenje radova,gradilišna
dokumentacija,kao i alternativna projektna rešenje.
IZBOR IZVOĐAČA
- Ponuđena cena građenja
- Ponuđeni uslovi plaćanja
- Rok izgranje
- Iskustvo ponuđača na predmetnim poslovima
- Realnost ponuđenih cena
- Ponuđeni garantni rok
- Ponuđeni elementi za formiranje cena naknadnih
radova
- Poslovni rezultati ponuđača
UGOVOR O IZGRADNJI I OPREMANJU OBJEKTA
Ugovaranje je važna aktivnost u izgradnji projekta u
građevinarstvu.
U građevinarstvu prema dobro poznatim uslovima ugovaranjima
koje propisuje Međunarodno društvo inženjera konsultanata
FIDIC
Po FIDIC-kovim uslovima ugovarač je:
Poslodavac (employer)
izvođač radova (contractor)
Nezvanično poslodavac je i investitor ili klijent.Investitor je ujedno i
kupac.
Kod nas se koriste termini investitor i izvođač.
U nekom poslu su prema standardu Međunarodne organizacije za
standardizaciju-ISO (International Organization for
Standardization),ugovorene strane čine:
Korisnik(customer) i organizacija (organization).
Dalji termini su:
Isporučilac (supplier) ,zainteresovana strana (interested party) i dr.
NAČINI UGOVARANJA U NAŠOJ I SVETSKOJ PRAKSI

Po jedinici mere ugrađenog materijala

Po m2 izgrađenog prostora

Po sistemu ključ u ruke

Parcijalno ugovaranje
Načini ugovaranja u svetskoj praksi







Lump sum contracts – fiksno ugovorena cena bez naznake količine
radova
Bill of quantities contracts – ugovori po kojima se plaćaju izvedene
količine radova
Schedule contracts – ugovori koji se zaključuju na osnovu cena koje
je odredio investitor
Cost reimburement contracts – ugovori prema kojima investitor
plaća izvođaču stvarne troškove izvršenih radova uvećanje za
troškove poslovanja.
All-in contracts – ugovori kojima se od izvođača traži da izvrši
projektovanje,građenje i održavanje objekta u nekom određenom
periodu.
Nogotiated contracts- ugovori koje investitor sklapa sa izvođačem
bez licitacije na osnovu prethodnog dogovaranja direktnom
pogodbom.
Management contracts - ugovori prema kojima investitor bira
izvođače koji sarađuju sa investitorovim konsultantima.
OSNOVNE ODREDBE UGOVORA
Predmet ugovora-radovi koji se ugovaraju
Radovi koji se izvode po nalogu investitora- naknadni radovi
Višak radova-ugovaranje po m2 izgrađene površine
Nepredviđeni radovi-oni radovi koji nisu predviđeni projektom
Cena-cena koja se ugovori rezultat je revidovane i ugovorene cene iz
ponude izvođača.
Bazni datum- datum formiranja cene
Revalorizacija cene-razlika u ceni(klizna skala)
Način isplate izvršenih radova-najčešće privremenim mesečnim
situacijama
Rokovi izvršenja radova i produženje rokova-usaglašava se u fazi
usvajanja ponude.
Cena, rok, kvalitet su praktično, najznačajnije osnovne odredbe ugovora
izneđu investitora i izvođača.
Osim navedenih odredbi ugovora,ugovaraju se i:
Garancije koje izvođač daje investitoru,garantni rokovi za pojedine vrste
radova,kazne i premije za neizvršenje,način rešavanja sporova,kao i
druga prava i obaveze investitra i izvođača.
GRADILIŠNA DOKUMENTACIJA
Gradilišnu dokumentaciju čine:
- Građevinski dnevnik
- Građevinske knjiga
- Evidencija prisustva radnika na poslu
- Knjiga građevinske inspekcije
- Elaborat zaštite na radu
- Knjiga interne kontrole
- Kompletna projektna dokumentacija dopunjena izvođačkom
dokumentacijom
- Operativni dinamički plan realizacije radova
- Plan radne snage i materijala
- Kopija ugovora o izgradnji objekta
- Odobrenje za izgradnju
- Projekat betona
- Organizaciona šema gradilišta sa saglasnostima na priključak.
FINANSIJSKE GARANCIJE
Finansijske garancije izvođač daje investitoru u toku licitacione
procedure i u toku ugovaranja radova.
Pod garancijom se podrazumeva pismena isprava kojom se garant
obavezuje da će izvršiti plaćanje umesto dužnika.
Prema zakonu o obligacionim odnosima “bankarskom garancijom se
obavezuje banka prema primaocu garancije (korisniku ,investitoru)
Garancija uz ponudu-licitaciona garancija-podnosi se neposredno
pre licitacije ili na samoj licitaciji.Uobičajno glasi na 0,5 % od
vrednosti ponude .Ova garancija se vraća ponuđačima nakon
uspešno sprovedene licitacije.
Činidbena garancija-garancija za dobro izvršenje posla ili za savesno
izvršenje ugovorenih obaveza iznosi 10% od vrednosti ponude.
Avansna garancija-garancija za primljeni avans,Iznosi 5-10% od
vrednosti avansa.
Zadržani iznosi-ova garancija važi do kraja garantnog roka.Uobičajno
iznosi 10% od vrednosti ponude radova.
GARANTNI ROKOVI
Garantni rok predstavlja jedan od posebnih uslova ugovaranja,koji se
odnosi na konkretan objekat.Odlukom o minimalnom garantnom roku
za pojedine vrste izgrađenih objekata propisani su garantni rokovi.
Od 5 godina (visoke brane,hidroelektrene,trefostanice,objekti za masovni
prijem ljudi...)
Od 3 godine (pruge,putevi,tornjevi,rafinerije,hale raspona preko 15m i dr.)
Od 2 godine (poslovne zgrade,obrazovne i zdravstvene
institucije,komunalni objekti).
-Rok koji određuje investitor ili izvođač,predstavlja rok u toku i posle
gradnje na objektu,gde je dužnost izvođača,da prilikom kvara ili štete
na objektu izađe i sanira štetu.
-Nakon završetka radova izvođač garantuje da će otklanjati nedostatke na
objektu u ugovorenom garantnom roku.

similar documents