werkgroep_activering_27_juni_

Report
Werkgroep activering
27/6/2014
Context
• Verschuiving focus activeringsbeleid POD
– van professionele nr sociale activering en sociale innovatie
• Colloquium sociale activering en sociale
innovatie 3/10/14
– Denkdag
– Theorie en praktijk
– Doelpubliek: OCMW-voorzitters, gemeentelijke administraties, leden raad
voor maatschappelijk welzijn
• Doel
– Nieuwe regeringen sensibiliseren/inspireren
– Wettelijk kader creëren
– Concrete actievoorstellen uitwerken
Definities
• Sociale activering
•
"sociale activering is het verhogen van de maatschappelijke participatie en het
doorbreken van sociaal isolement door maatschappelijk zinvolle activiteiten te
ondernemen, ofwel als een doel op zich, ofwel als een eerste stap in een traject
voor socioprofessionele inschakeling, ofwel als een eerste stap in een (latere)
betaalde tewerkstelling.“ (def. HIVA-St-Louis)
•
=> voor zij die, owv verschillende redenen, ver verwijderd zijn van de
arbeidsmarkt
=> integratie arbeidsmarkt is niet enige finaliteit, voor sommigen is dit eindpunt
=> voordelen:
•
•
–
–
–
–
•
Sociaal isolement doorbreken
Zelfvertrouwen
Zich nuttig voelen
Actieve participatie
=> via verschillende activiteiten vb. sport, vrijwilligerswerk, kookworshops,
naaiateliers..
Theoretisch kader
•
Pascal Tuteleers, “Sociale activering. Exploratieve studie naar de
achtergronden van het concept”, 2007
•
“Sociale activering, tussen actief burgerschap en betaalde arbeid. Een
verkennend onderzoek nar de praktijk van de sociale activering in de
Belgische OCMW’s”, Hiva KU Leuven en Université Saint-Louis, 2012
Wettelijk kader
• Organieke wet betreffende de OCMW’s
(8/7/’76)
– Art. 1: elk persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening =
opdracht OCMW
– Art. 57: missie OCMW, niet alleen palliatieve of curatieve, ook preventieve
hulp (materieel/maatschappelijk/medisch/medisch-sociaal of psychologisch.
Specifieke missie OCMW = aanmoedigen sociale participatie OCMW
gebruikers
Wettelijk kader
• RMI-wet (26/5/2002)
– Art. 2: « elke persoon heeft recht op maatschappelijke integratie. Dit recht
kan onder de voorwaarden bepaald in deze wet bestaan uit een
tewerkstelling en/of leefloon, die al dan niet gepaard gaan met een
geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie. De OCMW’s
hebben tot opdracht dit recht te verzekeren. »
• GPMI
– Art. 11: Afhankelijk van de behoeften van de persoon, GPMI gericht op
inschakeling in het beroepsleven ofwel op integratie in de maatschappij
(verplicht voor <25 jr en studenten)
– Mogelijkheid tot sanctie (cfr. Art.30§2)
• KB van 11/7/2002 houdende het algemeen reglement
betreffende het recht op maatschappelijke integratie
• GPMI dat binnen een bep. Periode leidt tot een arbeidsovereenkomst
• GPMI gericht op vorming
• GPMI inzake studie met voltijds leerplan
Financiering
• Fonds voor participatie en sociale activering
• EaSI: EU programma for employment and
social innovation
–
–
budget van 815 miljoen Euro voor de periode 2014-2020.
Thema’s:
employment, in particular to fight youth unemployment;
social protection, social inclusion and the reduction and prevention of poverty;
working conditions.
Objectives :
Develop and disseminate high-quality comparative analytical knowledge.
Facilitate effective and inclusive information-sharing, mutual learning and dialogue.
Provide financial support to test social and labour market policy innovations.
Provide organisations with financial support to increase their capacity to develop, promote and support the
implementation of EU instruments and policies.
Werkpunten colloquium
• Doelgroep?
• Recht op sociale activering of
verplichting?
• Vrijwilligerswerk?
• Netwerk voor de uitwisseling van goede
praktijken?
• Concrete thema’s?
Praktische organisatie
• Theorie
–
–
–
–
–
Pascal Tuteleers
Hiva
Sarah Carpentier
Grondwetspecialist?
Ronde tafel politici?
• Praktijk
– Missing Link
– Integra Plus
– OCMW Gent :geschorste werklozen

similar documents