Wiebren van Stralen DR

Report
Mineralen en milieu:
de vernieuwde productiekaders
Wiebren van Stralen
beleidsadviseur Mest & Milieu Veehouderij
LTO Nederland
Inhoud
•
•
•
•
Nieuw mestbeleid cq. Verplichte Verwerking
Waarom ook alweer?
Uitwerking productie, plaatsing, verwerking
2015, productiegrenzen via milieu
Waarom verplichte mestverwerking?
• Geen herintroductie melkveerechten/afschaffen
varkens/pluimveerechten
(mineralenproducenten-veehouderij)
• Productie bodemverbeteraars en
kwaliteitsmeststoffen (mineralengebruikersplantaardige sectoren)
• Druk op nationale mestmarkt verlagen (milieu)
• Gegarandeerde aanvoer en structuur creëren
(economie)
Mestverwerking voor veehouders: gebieden en %
0%
0%
5%
10%
2013
2014
2015
Regio
Zuid
Oost
Overig
10%
5%
0%
30%
15%
5%
50%
30%
10%
Kg P2O5
5
17
28
•Verwerking + export 2011: 47 milj.kg (LEI 2012)
 2013 & 2014 vooral koppeling verwerkers en
overschotbedrijven
•2015 nieuwe capaciteit nodig, zeker
bij uitbreiding fosfaatproductie
3 sporen
• Voerspoor
– Minder fosfaat erin, minder eruit
– Efficientere benutting van eindig fosfaat
• Mestplaatsingsruimte
– Mest beter plaatsen, mest op maat
– Bemesten op basis van opbrengst, N-normen
– DEROGATIE
• Mest afzetten buiten NL mestmarkt
– Export
– Verwerking
 niet meer in Nederland
 geen mest meer
Ontwikkeling Mestproductie
• Waarom?
– Mestproductie - fosfaat referentie
• 2002 = 173 milj kg fosfaat (EU afspraak)
Diercategorie
2010 2011 2012 (1°) 2002 (ref)
Rundvee excl. vlk 91
86
86
91
Varkens
45
44
43
39
Pluimvee
29
totaal (alle dieren) 179
28
27
170 168
27
173
-Verlenging convenant Rundvee tot 1/1/2014
-Verordening min. P-benutting Varkens 2013
Van overschot naar evenwicht
EC
2002
Fosfaat plaatsing Nederland WUM (M kg)
200
150
Verwerking
100
export
Overig
Bouwland
Gras
50
0
2000
2012
2015
2015 klinkt startschot…
Meer melk na 2015?
( door WUM)
Scenario
P2O5-productie (mln
kg)
Referentie 2010 (incl. vlk)
Toename
€ -effect
96
-
120,9 <> 100,9
26% <> 5%
Levensduur melkkoe + 1
jaar*
89,0 <> 94,6
-7% <> -2%
++
Verhogen snijmaisareaal
10%
94,4
-2%
+/-
Verminderen weidegang
20%
96,2
0%
+/-
P-gehalte mengvoer -10%
92,2
-4%
--
Toename melkvolume 20%*
*Dekking of besparing krachtvoer, vers gras of snijmais
Bedrijfseigen normen, welke?
Praktijkvoorbeelden:
•Fosfaatbenutting (BEX)
•Fosfaatoverschot te verwerken
> 30%
< 100 kg vrijstelling
Opbouw kringloop:
bodem-balans
KRACHTVOER
MELK
VEE
VEESTAPEL
RUWVOER
MEST
GEWAS
KUNSTMEST
KLAVER
DEPOSITIE
BEX
BEA
BEP/
BEN
MEST
BODEM
NH3
P, N2, N2O, NO3
Bedrijfseigen bemesting
Maar opbrengsten ook gelijk?
Bemesten op
opbrengst
i.r.t. excretie
1 gve = 8000 liter
70
80
90
100
110
30
2,3 = 18400
2,6
3,0
3,3
3,7 = 29600
35
2
2,3
2,6
2,9
3,1
40
1,7
2
2,2
2,5
2,7
45
1,5
1,8
2
2,2
2,4
50
1,4
1,6
1,8
2
2,2
55
1,2 = 9600
1,8
2 = 16000
1,4Concept1,6
Concept
FOSFAAT EFFICIËNTIE / INTENSITEIT
Aantal bedrijven met mestafvoer
FOSFAAT EFFICIËNTIE / INTENSITEIT
Melk 2012 Fryslân
Totaal voer (kv, rv,
bp):
22 miljoen kg
fosfaat
Gras:
185000
Mais:
22000
Akkerbouw: 25000
- pootaard. 6500
- granen.
11500
Melkkoeien
2012 267.000
30%
Melk
2012: 2,15 miljard kg
Mest:
benutting ‘12: 16 miljoen kg fosfaat
Gras: 15,5 miljoen kg
Maïs: 0,5 miljoen kg
incl. akkerbouw
voer/mest
Meer melk na 2015?
Voer:
25 kton
fosfaat
Melkkoeien
2016: 300.000
mk
30%
Areaal akkerbouw:
22.156 ha (CBS’11)
benutting
Melk
2016: 2,4 miljard(+10%)
2020: 2,55miljard(+20%)
Mest:
‘16: 18 kton
‘20: 21 kton bij 30% P-eff =
+ 22.000 – 35.000 ha gras
extra voor mestafzet!
Dit alles afzetten tegen
verwerkingskosten
• Afzet dikke fractie + hygiëniseren
• Raffinage (2015-2020, DC, AM, Marke
• Trevi-systeem
• Vergister + nageschakelde technieken

similar documents