Kodi i Etikës

Report
Njësia 3
Kodi i Etikës
për vlerësimin e arritjeve të
nxënësve
Pse nevojitet …?
Udhëzimet etike shërbejnë për një numër
qëllimesh:
• Udhërrëfyes drejt sjelljeve të pranueshme në
mësimdhënie;
• Mbrojtës i nxënësve nga të qenit viktima të
sjelljeve joetike;
• Ofrojnë një kornizë për të gjithë mësimdhënësit
që të veprojnë sipas normave të caktuara;
• Mundëson vendosjen e vlerave specifike për
shoqëri qytetare;
• Kodi i Etikës mundëson që të shmangen veprimet
joetike, si:
- “gjindshmëria” e nxënësve (përshkrimi nga nxënësi
që është afër tij, pëshpëritja e përgjigjes, ‘kopjimi’);
- insistimi i nxënësve dhe i prindërve të tyre që të
merret nota e lartë (më e lartë) me çfarëdo çmimi
(pa marrë parasysh diturinë e shfaqur);
- lidhjet miqësore dhe familjare, shërbimet
“kthyese”, marrëveshjet ndërmjet mësimdhënsve
për të lënë nota më të larta, etj
Kodi i etikës për vlerësimin në arsim
• Çfarë duhet të përmbajë?
• Kush duhet të përfshihet?
• Kujt i referohet?/… të punësuarve në
institucione arsimore; drejtorët, punëtorët
profesionalë në shkolla, mësimdhënës,
prindër, nxënës...
Vlerat
•
•
•
•
•
•
Respektimi
Ndershmëria
Besueshmëria
Demokracia
Drejtësia
Integrimi
Përcaktimet etike:
• Nëpunësit (MASHT): Të sigurojnë përgatitje me
kohë dhe miratim të akteve cilësore normative
(ligje, rregullore, udhëzime etj.), me të cilat
rregullohet notimi i përparimit të nxënësve, si dhe
të kujdesen për zbatimin e denjë të tyre në
praktikë, …
• Drejtorët dhe bashkëpunëtorët profesionalë në
shkolla: Të krijojnë kulturë të notimit të drejtë dhe
korrekte në shkollë; të sigurojnë proces të drejtë të
vlerësimit, ….
• Arsimtarët: Të jenë të paanshëm, objektivë,
pozitivë, të hapur dhe të përgatitur që t’u japin
mbështetje dhe ndihmë nxënësve gjatë procesit
të vlerësimit, ….
• Prindërit: Të mbështetin mësimin e fëmijëve të
tyre përmes angazhimit për vlerësim korrekt, …
• Nxënësit: Të respektojnë kërkesat dhe procedurat
në lidhje me vlerësimin dhe të informohen për
pasojat e mosrespektimit të rregullave, …
Punë praktike:
SHQYRTONI SITUATAT e mëposhtme që lidhen me
vlerësimin, në këndvështrimin e
- Mësimdhënësit/es
- prindit
- nxënësit
Çfarë duhet të përmbaj Kodi i Etikës së shkollës
tuaj?

similar documents